Back

ⓘ Znanost
                                               

Odbor za znanost in tehnologijo Državnega zbora Republike Slovenije

Odbor za znanost in tehnologijo je bivši odbor Državnega zbora Republike Slovenije. Predhodnik tega odbora v 1. državnem zboru je bil Odbor za znanost, tehnologijo in razvoj.

                                               

Odbor za znanost, tehnologijo in razvoj Državnega zbora Republike Slovenije

Odbor za znanost, tehnologijo in razvoj je bivši odbor Državnega zbora Republike Slovenije. V 2. državnem zboru Republike Slovenije je odbor nadomestil Odbor za znanost in tehnologijo.

                                               

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta v Ljubljani

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo deluje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Usposablja za delo v vseh tipih organizacij, ki se ukvarjajo s produkcijo, zbiranjem, urejanjem, hrambo in posredovanjem zapisanega znanja v vseh oblikah - torej bibliotekarje, informatike in založnike, ki lahko delajo v knjižnicah, informacijskih in dokumentacijskih centrih, knjigarnah, založbah in drugih medijskih hišah.

                                               

Literarna veda

Literarna veda ali literarna znanost je raziskovalno področje povezano s filologijo, ki zajema literarno zgodovino, literarno teorijo in literarno interpretacijo. Precej samostojen status znotraj literarne vede imajo didaktika književnosti, metodologija literarne vede - ta kot metaveda pravzaprav ni njen del - in tekstologija oz. tekstna kritika, literarne kritike pa zaradi njene publicistične narave nimamo za znanost. Primerjalna književnost obsega tisti del literarne vede, ki presega okvire t. i. nacionalnih literarnih ved ter ki sega prek meja medija literature na področje intermedijsko ...

                                               

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije je bilo ministrstvo Vlade Republike Slovenije. Pod tem imenom je obstajalo pod osmo in deveto vlado Republike Slovenije med letoma 2004 in 2011.

                                               

Bibliotekarstvo in informacijska znanost

Bibliotekarstvo in informacijska znanost je interdisciplinarna veda, ki združuje znanstvene panoge, katerih skupni predmet obravnave je pisana in tiskana knjiga ter vprašanja bibliotekarske teorije in prakse. Zajema zgodovino knjige, zgodovino, organizacijo in poslovanje knjižnic, bibliografijo in biblioterapijo kot temeljne bibliotekarske znanstvene panoge. V sodobnem času se bibliotekarstvo vse bolj zbližuje in združuje z nekaterimi drugimi znanstvenimi panogami, zlasti z informatiko in dokumentalistiko. Povezuje pa se še z nekaterimi pomožnimi znanstvenimi panogami, kot so paleografija, ...

                                               

Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije

Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije je bil politični vodja Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, ki ga ja predlagal predsednik Vlade Republike Slovenije in imenoval Državni zbor Republike Slovenije ter je bil po Zakonu o Vladi Republike Slovenije član Vlade Republike Slovenije. Funkcija ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je bila 27. januarja 2012 ukinjena z ukinitvijo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, ko je bilo to področje vključeno pod Ministrstvo za izobraževa ...

                                               

Informacijska znanost

Informacijska znanost je področje, ki se ukvarja z analizo, zbiranjem, razvrščanjem, upravljanjem, shranjevanjem, iskanjem, gibanjem, razširjanjem in zaščito informacij. Raziskovalci na področju informacijske znanosti delujejo v okviru terenskega raziskovanja uporabe znanja v organizacijah in raziskujejo interakcije med ljudmi, organizacijami in vsemi obstoječimi informacijskimi sistemi z namenom ustvarjanja, zamenjave, izboljšanja ali razumevanja informacijskih sistemov. Informacijska znanost je povezana z računalniškimi znanostmi, psihologijo, tehnologijo in obveščevalnimi agencijami, vk ...

                                               

Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj Državnega zbora Republike Slovenije

Odbor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na visoko šolstvo, znanost in raziskovanje, tehnologijo in meroslovje, pospeševanje in usklajevanje dela na področju informacijske družbe in druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

                                               

Doktrina

Doktrina je po SSKJ sistem teorij z določenega področja oziroma nazor ali načelo, včasih tudi togo, neživljenjsko mnenje. V večini jezikov, ki jo uporabljajo, je beseda ohranila originalni pomen, to je predmet poučevanja. Na primer Marksova doktrina pomeni skupek teorij, ki jih je Marks obravnaval v svojih predavanjih in spisih, ni pa pravilno reči recimo Napoleonova doktrina, saj Napoleon svojih načel ni poučeval. To pomensko razlikovanje se je v slovenščini izgubilo, zato v pojasnilih besede doktrina ni več zaslediti pojma o učenju docere. Nasprotno, predpostavlja se, da je določeni skup ...

                                               

Državna nagrada za znanstvenoraziskovalno in razvojno delo

Prve državne nagrade na Slovenskem za znanstvenoraziskovalno in razvojno delo je leta 1957 podelil Sklad Borisa Kidriča. Sklad je od leta 1957 do 1991 podeljeval Kidričeve nagrade kot najvišje priznanje za znanstvenoraziskovalno delo. Od leta 1992 do 1997 so se podeljevale Nagrade Republike Slovenije za znanstvenoraziskovalno delo in od leta 1998 naprej se podeljujejo Zoisove nagrade in Zoisova priznanja. Od leta 1991 naprej se podeljuje še Priznanje Ambasador Republike Slovenije v znanosti. Od leta 1998 do 2001 so se podeljevala Priznanja za raziskovalne dosežke, s katerimi se utrjuje in ...

                                               

Interdisciplinarnost

Interdisciplinarnost je tip akademskega sodelovanja, pri katerem specialisti iz različnih akademskih disciplin delajo k skupnim ciljem. Interdisciplinarni programi se navadno razvijejo iz prepričanja, da običajne discipline same po sebi niso zmožne reševati določenih bistvenih problemov. Na primer, družboslovne vede, kot sta antropologija in sociologija, se niso osredotočile na sociološko analizo tehnologije skozi večji del dvajsetega stoletja. Posledica tega je bila, da so se mnogi znanstveniki, ki se ukvarjajo s tehnologijo, pridružili izobraževalnim programom, katere sicer obiskujejo zn ...

                                               

Komisija za ženske v znanosti

Komisije za ženske v znanosti deluje kot ekspertno telo ministrstva, pristojnega za znanost v Sloveniji. Za štiriletno mandatno obdobje je bila ustanovljena leta 2001 tedaj z daljšim nazivom Komisije za uveljavitev vloge žensk v znanosti. Ker je komisija ministrstvu nudila pomembno pomoč pri oblikovanju znanstvene politike v Sloveniji, ji je to redno obnavljalo mandat. Od začetka do leta 2009 sta komisiji izmenično predsedovali dr. Tamara Lah Turnšek in dr. Maca Jogan. V tretjem mandatnem obdobju od 2010 do 2013 je komisiji predsedovala dr. Mirjana Ule. V četrtem mandatnem obdobju od leta ...

                                               

Nagrada Republike Slovenije za znanstvenoraziskovalno delo

Nagrade Republike Slovenije za znanstvenoraziskovalno delo so najvišje državne nagrade za znanstvenoraziskovalno delo in so se podeljevale od leta 1992 do 1997.

                                               

Nagrada za teoretske in uporabno teoretske razprave na razpisane teme

Nagrade za teoretske in uporabno teoretske razprave na razpisane teme je podeljeval Sklad Borisa Kidriča in so se predlagale na podlagi razpisa nagradnih tem. Nagrade so se podeljevale od leta 1957 do 1961. Od leta 1961 naprej so se podeljevale nagrade za znanstvene razprave na razpisane teme.

                                               

Polihistor

Polihístor je človek, ki je poznavalec več, raznolikih strok. Danes več ni strokovnjaka, ki bi bil polihistor, saj je znanje postalo tako razvejano in obsežno, da ga posameznik ne more več vsega obvladati. Če vzamemo za primer fiziko, se znanstveniki specializirajo za posamezno področje, druga področja fizike pa poznajo samo površinsko. Tudi zgodovinar danes ne more več obvladati vseh obdobij in področij, ampak se osredotoči samo na nekatere izmed njih. Eden zadnjih polihistorjev na Slovenskem je bil Janez Vajkard Valvasor. Včasih se za polihistorja uporablja tudi latinski naziv Homo unive ...

                                               

Psevdoznanost

Psevdoznanost so izjave, prepričanja ali prakse, za katere se trdi, da temeljijo na znanosti ali dejstvih, vendar pa so nezdružljive z znanstveno metodo in nimajo ustrezne znanstvene podpore. Psevdoznanstvene trditve so si pogosto karakteristično nasprotujoče, pretirane ali jih ni mogoče objektivno preveriti; zanašajo se na pristransko potrjevanje namesto strogih poskusov znanstvenega izpodbijanja; niso odprte za ocenjevanje s strani drugih strokovnjakov; odsotne so sistematične prakse pri razvijanju hipotez in teorije, trditve pa se nadaljujejo še dolgo po eksperimentalni zavrnitvi. Izraz ...

                                               

Raziskovalna skupnost Slovenije

Raziskovalna skupnost Slovenije je bila ustanovljena 23. julija 1970 z Zakonom o raziskovalni dejavnosti. Bila je samostojna pravna oseba. Leta 1989 je prenehala z delom. RSS je s svojimi strokovnimi telesi dajala Upravnemu odboru Sklada Borisa Kidriča temelj za izvajanje sprejete slovenske raziskovalne politika, na katerega so bile oprte finančne odločitve. Težišče dejavnost RSS je bilo na usmerjanju razvoja ter na organizaciji in koordinaciji slovenske raziskovalne dejavnosti, Sklad Borisa Kidriča pa je to politiko uresničuje s financiranjem raziskovalnih programov, projektov in nalog te ...

                                               

Spekter

Spékter v večini primerov pomeni porazdelitev med raznolikimi možnostmi med obema skrajnostma. V preteklosti je imela beseda nekoliko drugačen pomen. Pri valovanju je spekter porazdelitev gostote energijskega toka valovanja po frekvenci. Kadar je porazdelitev diskretna, se govori o črtastem spektru, kadar je zvezna, pa o zveznem spektru. Spekter izsevanega valovanja je emisijski spekter, spekter prepuščenega valovanja absorpcijski spekter, spekter odbitega valovanja pa odbojni spekter.

                                               

Stereologija

Stereologija je interdisciplinarna metodologija o postopkih, ki omogočajo kvantitativne ocene o tri-dimenzionalni notranji zgradbi teles ali njihovih sestavin iz dve-dimenzionalnih prerezov skoznje. Izvorno so stereologijo opredelili kot ˝prostorsko razlago rezin ˝. Beseda izvira iz grščine. Pogosto stereologijo opredeljujejo tudi kot znanost, ki pridobiva informacijo višjih dimenzij iz vzorcev, ki imajo manj dimenzij. Pobudnik za razvoj te zelo mlade veje znanosti je nemški histolog Hans Ellias. Ugotovil je, da so biološki objekti pogosto nepravilnih oblik, zato je ocenjevanje njihove zgr ...

                                               

Znanstveno delo

Znanstveno delo je sistematično metodično raziskovanje. Z znanstvenim delom se v splošnem ukvarjajo na višjih šolah in v raziskovalnih ustanovah. Z znanstvenim delom se med ostalim ukvarjajo tudi podiplomski študentje. Deli se na teoretično in empirično znanstveno delo. Najbolj znane oblike znanstvenega dela so seminarska naloga, diplomsko in magistersko delo ter disertacija. Znanstveno delo mora biti narejeno tako, da ga lahko drugi opisane eksperimente ponovijo, viri podatkov morajo biti podani.

                                               

Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport Državnega zbora Republike Slovenije

3. državni zbor Republike Slovenije izvoljen: 21. november 2000 predsednik: Rudolf Moge podpredsednik: Vojko Čeligoj, Peter Levič člani: Richard Beuermann, Slavko Gaber, Ljubo Germič, Roman Jakič, Jožef Kavtičnik, Lidija Majnik, Tone Partljič, Majda Širca, Jožef Školč, Janez Cimperman, France Cukjati, Franc Pukšič, Jože Tanko, Samo Bevk, Silva Črnugelj, Majda Potrata, Janez Podobnik, Vili Trofenik, Ivan Mamić, Marija Ana Tisovic, Bogdan Barovič, Maria Pozsonec

Fakulteta za znanost o prsti v Moskvi
                                               

Fakulteta za znanost o prsti v Moskvi

Fakulteta za znanost o prsti v Moskvi je javna fakulteta, ki ponuja študij prsti in deluje v sklopu Moskovske državne univerze. Ustanovljena je bila leta 1989.

                                               

Društvo za kognitivno znanost

Društvo za kognitivno znanost, je slovensko društvo, katerega namen je koordinacija raziskovalnega dela in sodelovanja ter organizacija konferenc, seminarjev in posvetovanj s področja kognitivne znanosti. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1997. Ustanovitelja sta bila prvi predsednik prof. dr. Matjaž Gams in prvi tajnik dr. Mitja Peruš. Sedanji predsednik je dr. Urban Kordež, tajnik pa Toma Strle 5.11.2013.

Raziskovalna dejavnost
                                               

Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost je sistematično zbiranje, preverjanje in metodično urejanje podatkov in ugotovitev ter odkrivanje povezav med njimi. Deli se na temeljne raziskave, ki so podlaga za oblikovanje sistema spoznanj o naravi in družbi ter uporabne raziskave, ki so izhodišče za uporabo dognanj in odkritij pri reševanju vprašanj v zvezi z naravo, človekom in družbo. Opravljajo jo posamezniki, skupine ali ustanove.

                                               

Recenzija

Recenzíja ali recénzija je prikaz strokovnega mnenja, sodbe o znanstvenem ali umetniškem delu, zlasti glede na kakovost. V splošnem je ocena kakšne objave, na primer: filma, video ali računalniške igre, glasbene kompozicije, knjige, znanstvenega članka, ali dela kakšne opreme ali naprave, kot so: avtomobil, električna naprava ali računalnik.