Back

ⓘ Tehnika
                                               

Tehnika

Téhnika je uporaba znanosti, oziroma točneje naravoslovja in matematike, za potrebe človeštva, predvsem v gospodarstvu. Pri snovanju izdelkov in postopkov se opira na tehniško znanje, matematiko in praktične izkušnje. Deli se na strojništvo, gradbeništvo, geodezijo, elektrotehniko, kemijsko tehniko, vedo o materialih, metalurgijo itd. Elektroinženir in elektrotehnik sta strokovnjaka za elektrotehniko, inženir in tehnik pa za druga področja tehnike. Pogoste zamenjave z" inženirstvom "in tehnologijo.

                                               

Informacijska tehnika

Informacijska tehnika obsega področja zajemanja, obdelovanja, shranjevanja in prenašanja vseh vrst informacij. Informacijsko tehniko delimo na strojni in programski del, da ta področja povežemo, mora biti prisotna še informacijsko-komunikacijska tehnika. Informacijska tehnika v sodobni informacijski družbi nastopa z vlogo dostopnost informacij, krajšanje poslovnih ciklusov in povečanje konkurenčnosti. Je pa tudi dovolj fleksibilna, da zadovolji individualne potrebe pri zbiranju informacij. Informacijska tehnika se razvija in napreduje, hkrati pa spreminja našo družbo. Zato bi lahko govoril ...

                                               

Sistemska tehnika (podjetje)

Sistemska tehnika d.o.o. Ravne je slovensko kovinskopredelovalno podjetje, ki je del STO in se je razvilo iz propadle Železarne Ravne. Zaposluje okoli 300 delavcev.

                                               

Alexandrova tehnika

Alexandrova tehnika je pedagoški proces, ki se ukvarja s prepoznavanjem in spreminjanjem navad, še posebej v primerih slabe drže in slabe rabe telesa. Le te se kažejo v mišični napetosti, bolečinah in funkcionalnih težavah. Alexander tehnika ponuja individualno metodo za razvijanje sposobnosti samopomoči. Principi tehnike pomagajo, da navade, ki negativno vplivajo na telesno držo in koordinacijo telesa ozavestimo, razumemo in preprečimo. Tehnika je še posebej pomembna v poklicih, ki so fizično zahtevni, pri npr. glasbenikih, igralcih, pevcih, plesalcih, ali športnikih. Tehnika je dobila im ...

                                               

Življenje in tehnika

Življenje in tehnika je slovenska mesečna poljudnoznanstvena revija. Njena zgodovina sega več kot 50 let nazaj v preteklost, saj je prva številka te revije z naslovom Ljudska tehnika izšla leta 1950. Leta 1952 se je revija preimenovala v Življenje in tehnika. Še danes je ena od najbolj branih revij v Sloveniji. Revija je osredotočena v glavnem na članke o znanosti, tehniki, tehnologiji, medicini, biologiji, arheologiji in računalništvu. Stalno rubriko zasedajo tudi kratke znanstvenofantastične zgodbe različnih avtorjev. Revijo izdaja založba Tehniška založba Slovenije.

                                               

Krizelefantinska tehnika

Krizelefantinska tehnika je izraz za skulpture, narejene iz zlata in slonovine. Krizelefantinski kultni kipi so bili v stari Grčiji zelo cenjeni.

                                               

Filmska tehnika

Filmska tehnika je tehnika, ki je omogoča snemanje in predvajanje filmov. Osnova filmske tehnike je hitra projekcija zaporednih statičnih slik, kar daje občutek gibanja. Osnovni princip je poznan že zelo dolgo, za izum pravega filma konec 19. stoletja pa je bilo potrebno združiti znanje več ved: kemije, optike in tehnike. Kemija je prispevala primeren material za filmski trak in dovolj občutljivo fotografsko emulzijo; optika je prispevala objektiv za kamero in projektor, tehnika pa primeren mehanizem za premikanje filmskega traku.

                                               

Avionika

Avionika je skupek elekronskih sistemov, ki so uporabljeni na letalih, satelitih in vesoljskih plovilih. Vključujejo sisteme za komunikacijo, navigacijo, avtomatizacijo leta, prikaz podatkov in različne druge funkcije. Termin izhaja iz angleškega akronima" avionics "– AVIation ElectrONICS. Veliko današnjih sistemov izhaja iz druge svetovne vojne npr. avtopilot, ki je stabiliziral in vodil bombnike za precizne napade na tarče. V istem času se je pojavil tudi radar. Podoben sistem Sonar ang. akronim SOund Navigation and anging za odkrivanje podmornic, lahko deluje pasivno samo posluša ali pa ...

                                               

Daljinsko ogrevanje

Daljínsko ogrévanje je način ogrevanja stavb, pri katerem toploto prenašamo od večjega vira toplote k porabnikom po cevnem omrežju. Snov s katero prenašamo toploto je najpogosteje voda ali vodna para. Vir toplote je centralna kotlovnica ali toplarna. Toplarna je postroj v katerih se sočasno proizvaja električna energija in toplota. Z daljinskim ogrevanjem nadomestimo manjše ogrevalne naprave po stavbah. Daljinsko ogrevanje je v prednosti pred individualnim ogrevanjem, če uporabljamo goriva, ki v manjših kuriščih slabo zgorevajo, zlasti premog, manjvredna biomasa ali komunalni odpadki. Dalj ...

                                               

Elektronika

Elektrónika je področje elektrotehnike, s poudarkom na električnih napravah, s katerimi krmilimo. Te naprave so sestavljene iz gradnikov, ki jim rečemo elektronski elementi: tranzistor, dioda, triak, elektronka, kondenzator, upor, dušilka. S povezovanjem elektronskih elementov dobimo elektronska vezja kot so: ojačevalnik, filter, multiplekser, flip flop, logična vrata. Te naprave se delijo na analogne in digitalne.

                                               

Elektrotehnika

Eléktrotéhnika je področje tehnike, ki obravnava pojave povezane z električnim nabojem. Najbolj znani pojavi so: električna sila, magnetna sila, segrevanje tokovodnika in fiziološki učinki. Električna energija je ekološko prijazna, sam prenos električne energije je hiter in poceni.

                                               

Gradbeništvo

Gradbeništvo je tehnična stroka, ki se ukvarja s projektiranjem, statičnimi in dinamičnimi izračuni, gradnjo, sanacijo in končno porušitvijo grajenih objektov.

                                               

Hidrotehnika

Hidrotehnika je tehnična veda, ki se ukvarja s proučevanjem lastnosti in dinamike voda, načrtovanjem in gradnjo vodnih objektov in naprav za uravnavanje vodnega režima, rabo voda, izkoriščanje vodne energije, ter objektov komunalnega inženirstva. Proučevanje in načrtovanje vodnih objektov temelji predvsem na vključevanju zakonitosti hidrologije, hidravlike in hidrodinamike v osnovne zakonitosti gradbene mehanike in statike. V novejšem času se v načrtovanje vodnih objektov vključujejo tudi novi vidiki, kot so ekološki, naravovarstveni in okoljski ter tudi ekonomsko-socialni vidiki, kar hidr ...

                                               

Izkoristek

Izkorístek je v fiziki in tehniki brezrazsežno razmerje med oddano in vloženo energijo. Izraža se ga s številom, enakim ali manjšim od 1 ter večjim od 0, kar pomeni, da se ga lahko ponazori z odstotki. Energijske izgube predstavljajo razliko med vloženim in oddanim delom, izkoristek pa je njuno razmerje: ε = W E, {\displaystyle \varepsilon ={\frac {W}{E}}\!\,} kjer je: ε {\displaystyle \varepsilon \!\,} – izkoristek W {\displaystyle W\!\,} – oddano delo odvedeno delo, koristno delo Pri toplotnih strojih se uporablja tudi termin termodinamični izkoristek. Izkoristek 1 100 % je nemogoč, saj ...

                                               

Konstruiranje

Konstruíranje je z vidika psihologije dela ustvarjalno-duhovna dejavnost, ki zahteva znanje: naravoslovnih znanosti, proizvodnih tehnik, nauke o gradivih, nauke o konstruiranju, znanje in izkušnje s področja, za katerega se konstruira. Z vidika metodike je konstruiranje proces optimiranja v okviru danih robnih pogojev, ki se s časom spreminjajo. Z vidika organiziranja je konstruiranje bistven del procesa za ustvarjanje vrednosti in plemenitenja surovin in proizvodnih sredstev. To je možno samo v sodelovanju s kupci, kalkulanti, tehnologi, strokovnjaki za gradiva, raziskovalci, preizskuševa ...

                                               

Kranjska stena

Kranjska stena, poimenovana tudi lesena kašta, je rešetkasta zložba iz lesa in kamenja, ki se kot tradicionalna tehnika za varstvo pred škodljivim delovanjem voda in erozije uporablja pri urejanju vodotokov in sanaciji erozijskih žarišč ter pogojno stabilnih pobočij. Predstavlja eno od dobrih praks sonaravnega načina izvajanja tradicionalnega in sodobnega urejanja voda. Dolgoletna tradicija izvajanja in izvirnost sta bila glavna razloga, da je bila "kranjska stena", kot eden od značilnih hidrotehničnih objektov julija 2013 uvrščena na nacionalni seznam "nesnovne kulturne dediščine". Nosile ...

                                               

Mazalna mast

Mazalna mast se v tehniki uporablja pri vseh gibljivih strojnih elementih kot so, zglobi, zobčeniki, drsne ploskve, včasih pa tudi na izpostavljenih mestih kot površinska zaščita. Masti za te namene morajo imeti homogeno strukturo, mehansko konsistenco, mehansko dobro stabilnost. Pri visoki termični in oksidacijski stabilnosti se poveča tudi odpornost proti staranju. Uporabljamo več vrst mazalnih masti v odvisnosti od namena uporabe, te vrste masti so Mast z natrijevo osnovo sestavljena je na osnovi natrijevega mila in višjih maščobnih kislin, ni odporna proti vodi. Uporabljajo jo za mazan ...

                                               

Meja plastičnosti

Meja plastičnosti je tista meja, ki povzroči prvo trajno raztezanje. Pri nateznem preizkusu je to tista napetost, pri kateri se nanadoma pojavi znaten raztezek brez prirastka napetosti. Ta lastnost gradiv izhaja iz nenadnega zdrsa na mejah kristalnih ploskev. Pri mnogih gradivih je meja plastičnosti iz δ-ε diagrama težko določljiva, zato je bilo to mejo potrebno definirati. Za določitev meje plastičnosti uporabljamo tisto napetost, ki po razbremenitvi preizkušanca pusti v materialu še 0.2 % trajnega raztezka oznaka R p0.2. Meja plastičnosti ima velik praktični pomen, ker je poznavanje nape ...

                                               

Plavž

Plavž ali Visoka peč je industrijska talilna peč za pridobivanje surovega železa iz oksidnih rud z redukcijo in taljenjem na visoki temperaturi. Plavž je visok tudi do 40 m in ima obliko cevastega jaška, ki se proti spodnji tretjini stožčasto širi, nato pa ponovno oži. Notranja stran je obložena z ognjevzdržno opeko šamot, ki vzdrži zelo visoke temperature, zunanja stran pa je obdana z jeklenim oklepom, ki nosi plavž in notranjo vsebino vsutje, hkrati pa omogoča da se zunanja stran hladi z vodo. Plavž ima talilnik, sedlo, trebuh, jašek in žrelo. V talilnik segajo pihalice, skozi katere se ...

                                               

Šoba

Šoba je v tehniki zoženo mesto na vhodu ali izhodu cevi. V šobi se spreminja hitrost snovi, s tem pa tudi tlak, kar oblikuje tok tekočine pri izstopu iz šobe.

                                               

Tehnična keramika

Tehnična keramika se je pojavila okoli leta 1950 za potrebe takratne moderne industrije, najprej v elektrotehniki, včasih jo imenujejo tudi inženirska keramika. Mnogi običajni keramični materiali so trdi, porozni in lomljivi, zato v tehnične namene pri posebnih pogojih delovanja neuporabni. Inženirji, tehniki, raziskovalci keramike so študirali in preiskušali raznovrstne keramike da bi jih naredili uporabne tudi za določene ekstremne pogoje delovanja. Inženirska keramika- je razvila nove, uporabne vrste keramike, ki so se razvile do današnje tehnične keramike. Danes so razvite tri vrste te ...

                                               

Toleranca (tehnika)

Toleranca v tehniki je običajno izražena v odstotkih nominalne vrednosti in se imenuje tudi stopnja zaupanja, ker določa mero, do katere je različna dejanska vrednost sprejemljiva kot nominalna vrednost. Na primer, za naročeno meter dolgo cev, je pri toleranci 10% proizvajalec upravičen dobaviti bodisi 90 cm kot 110 cm dolgo cev. V strojništvu so tolerance podane v μm mikro meter. Tolerance določene s standardi lahko najdemo v Krautovem strojniškem priročniku. Če tolerance niso podane, se upošteva odstopna mera, ki je prav tako predpisana s standardom in sicer za desetinko milimetra.

                                               

Toplarna

Toplárna je proizvodni obrat v katerem se iz goriva proizvaja toplota in električna energija po načelu soproizvodnje. Toplarna se razlikuje od termoelektrarne po tem, da se toplota, ki je v TE odvečen stranski proizvod, zajema v koristni obliki in posreduje uporabnikom. V TE proizvedeno toploto kot odpadno toploto odvajajo v okolico. Proizvodni obrat, v katerem se proizvaja iz goriva samo toplota imenujemo kotlovnica. Toplarne so lahko zelo velike, tako, da oskrbujejo s toploto cela mesta. V tem primeru toploto posreduje sistem daljinskega ogrevanja. Smiselne so tudi manjše toplarne, ki os ...

                                               

Trdnost

Tŕdnost 1 Trdnost gradiva je največja obremenitev, ki jo material zdrži preden se poruši. Trden material nikoli ni ne krhek ne mehak. Trdnost materialov določamo eksperimentalno, na preizkušancih standardnih oblik. Preizkusi se razlikujejo po vrsti materiala in obremenitve, osnovni princip pa je pri vseh enak: obremenitev preizkušanca enakomerno povečujemo in sproti merimo naraščajočo deformacijo, vse do porušitve. To danes delamo s pomočjo računalnika, ki nam zvezo med napetostjo in deformacijo na koncu prikaže grafično, v obliki diagrama. 2 Največja napetost, ki se lahko pojavi v nekem m ...

                                               

Vesoljsko plovilo

Vesóljsko plovílo je vozilo, ki lahko potuje skozi vesoljski prostor. Če ima plovilo človeško posadko, potem je govora o vesoljski ladji, če pa je brez posadke, se imenuje vesoljska sonda.

                                               

Vztrajnik

Vztrájnik je del stroja, največkrat v obliki okrogle plošče ali kolesa, ki je namenjen blaženju sunkov krožnega gibanja ali shranjevanju energije. Vztrajnik je del stroja, poenostavljena okrogla plošča, ki je pritrjena na vrtečo se gred in služi blaženju neenakomernega krožnega gibanja in shranjevanju kinetične energije. Količina shranjene energije je odvisna od mase vztrajnika in radija na katerem se večina mase nahaja.bat na črpalka. mora imeti veliko maso, zlasti na obodu, shrani pa lahko tem več energije, čim hitreje se vrti. Pogost primer uporabe vztrajnika je pri batnih motorjih, pri ...

                                     

ⓘ Tehnika

  • Téhnika starogrško τέχνη: téhnē - umetnost, spretnost, veščina je uporaba znanosti, oziroma točneje naravoslovja in matematike, za potrebe človeštva
  • srednjeveška orožja vojaška tehnika Napoleonovih vojn vojaška tehnika prve svetovne vojne vojaška tehnika druge svetovne vojne sodobna vojaška tehnika
  • Informacijska tehnika obsega področja zajemanja, obdelovanja, shranjevanja in prenašanja vseh vrst informacij. Informacijsko tehniko delimo na strojni
  • Sistemska tehnika d.o.o. Ravne je slovensko kovinskopredelovalno podjetje, ki je del STO in se je razvilo iz propadle Železarne Ravne. Zaposluje okoli
  • Življenje in tehnika kratica ŽIT je slovenska mesečna poljudnoznanstvena revija. Njena zgodovina sega več kot 50 let nazaj v preteklost, saj je prva
  • Alexandrova tehnika je pedagoški proces, ki se ukvarja s prepoznavanjem in spreminjanjem navad, še posebej v primerih slabe drže in slabe rabe telesa
  • Krizelefantinska tehnika grško χρυσός, hrizós, zlato in ελεφάντινος, elefantinos, slonovina je izraz za skulpture, narejene iz zlata in slonovine. Krizelefantinski
  • Filmska tehnika je tehnika ki je omogoča snemanje in predvajanje filmov. Osnova filmske tehnike je hitra projekcija zaporednih statičnih slik, kar daje
  • oziroma bralci. Le malo dogodkov je, ki povzročajo potek dejanja in se o njih samo pripoveduje. Sintetična tehnika je bližja sodobni poetični drami.
Vojaška tehnika
                                               

Vojaška tehnika

vojaška tehnika druge svetovne vojne vojaška tehnika Napoleonovih vojn srednjeveška orožja antična orožja vojaška tehnika prve svetovne vojne sodobna vojaška tehnika

Pastel (tehnika slikanja)
                                               

Pastel (tehnika slikanja)

Pastel je slikanje s suhimi kredami. Tehnika slikanja obsega predvsem nanašanje krede na krapav papir, zato da se kredin prah ujame. Ko slikar nariše potezo s kredo jo lahko s prsti osenči. Če se slikar pri delu zmoti, lahko sliko popravi. Ko je slika končana, je zaščitena tako, da je stisnjena med dve stekli oziroma med steklo in karton.

                                               

Sintetična tehnika

Pri sintetični dramski tehniki pa se dramsko dejanje skoraj v celoti razvija pred gledalci oziroma bralci. Le malo dogodkov je, ki povzročajo potek dejanja in se o njih samo pripoveduje. Sintetična tehnika je bližja sodobni poetični drami.

                                               

Kompozicijska tehnika

Kompozicijska tehnika je skladateljski postopek, način oblikovanja glasbenih vsebin. Dodekafonija je skladateljski postopek, kjer je vseh 12 različnih tonov enako temperirane lestvice obravnavano enakovredno, ne oziraje se na harmonske soodnose.

                                               

Vojaška tehnika v drugi svetovni vojni

protioklepna raketna orožja druge svetovne vojne brzostrelke druge svetovne vojne jurišne puške druge svetovne vojne tanki druge svetovne vojne repetirke druge svetovne vojne polavtomatske puške druge svetovne vojne