Back

ⓘ Politika
                                               

Politika

Glej tudi: Politika Aristotel Politika izhaja iz besede polis in besede kratein je usmerjanje družbe s pomočjo države. Politika je lahko način vodenja, upravljanja in urejanja kake človeške skupnosti, boj političnih strank in posameznikov za oblast, lahko je pa le način urejanja družbenih področij. Politika zaradi različnih definicij, pogledov in družbenih ureditev pomeni zelo preobremenjen izraz. Politika je predmet politologije, delno pa je vpletena tako v sociološke, obramboslovne in pravne znanosti. Sistematično preučevanje države, njene ustave, gospodarskih sistemov, poslovnih omrežij ...

                                               

Politika Slovenije

Politika Slovenije se odvija v parlamentarni demokratični republiki, kjer je premier predsednik vlade, volilni sistem pa je proporcionalen. Izvršilna oblast je vlada, zakonodajna oblast pa je parlament RS. Sodna oblast je ločena od obeh ostalih, zakonodajne in izvršilne.

                                               

Postfaktična politika

Postfaktična, postresnična ali poresnična politika je naziv za pojav v politiki, ki temelji na pobujanju čustev brez upoštevanja dejstev oziroma pri katerem dejstva več niso v ospredju. Od klasičnega izpodbijanja ali potvarjanja resnice pa se razlikuje po tem, da postfaktična politika resničnim podatkom enostavno daje le sekundarni pomen. Izraz postfaktičen angl. post-truth se je prvič pojavil leta 1992 v eseju srbsko-ameriškega književnika Steva Tesicha v časopisu The Nation. Tesich je v omenjenem eseju pisal o aferi Iran-Contra in zalivski vojni ter navedel:" kot svobodni ljudje smo se s ...

                                               

Zunanja politika Slovenije

Zunanjo politiko Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije in ministrstva za zunanje zadeve oblikuje Državni zbor Republike Slovenije. Izvajajo jo prvenstveno predsednik republike, predsednik vlade in minister za zunanje zadeve, poleg njih pa še ostali predstavniki države. Zunanja politika je skupek ciljev in interesov države, ki jih ta poskuša uresničiti v mednarodni skupnosti z uporabo sredstev zunanje politike. Zunanja politika je samo dejavnost države, mednarodna dejavnost drugih subjektov mednarodne skupnosti, ni zunanja politika.

                                               

Javna politika

Javna politika je delovanje vlade in drugih organov z javnimi pooblastili. Javna politika vlade je nabor zakonov, programov, dejavnosti in obnašanja, ki jih sprejme in izvaja. Poleg javne politike so vplivne tudi politike oziroma strategije drugih dejavnikov v družbi, kot so: (civilne družbe, podjetja, lastniki kapitala, mnenjski voditelji. Značilno za javno politiko je, da: odraža izbiro vlade o tem, česa ne bo storila. odraža želeno dejavnost vlade, jo pretežno oblikuje in vodi vlada jo tolmačijo in izvajajo državni, javni in zasebni dejavniki se izvaja v imenu javnosti Javna politika je ...

                                               

Zunanja politika

Zunanja politika je dejavnost države, s katero ta uveljavlja svoje interese v mednarodni skupnosti. Pri tem poskuša s sredstvi zunanje politike vplivati na ravnanje drugih držav in mednarodnih organizacij.

                                               

Energetska politika

Energétska polítika je javna politika delovanja na področjih, ki zadevajo oskrbo z energijo: pridobivanje energije iz virov energije, pretvarjanje energije, prenos energije, shranjevanje energije, trgovanje z energijo. Ne nazadnje se energetska politika ukvarja tudi z rabo energije, predvsem z možnostjo vplivanja na rabo energije. javna energetska politika lahko vključuje več sestavin, kot na primer: mednarodne politične dejavnosti, kot na primer sklepanje splošnih dogovorov o mednarodnem energetskem trgu, kot na primer dogovori v okviru Svetovne trgovske organizacije, sklepanje mednarodni ...

                                               

Mladinska politika

Kot horizontalna mladinska politika razumemo ukrepe, usmerjene predvsem v integracijo mladih v ekonomsko življenje skupnosti. V horizontalno smer spadajo ukrepi, ki so sicer sestavni del drugih področnih politik, vendar želi družba s posebnimi ukrepi za mladino še posebej zagotoviti spodbujevalne okoliščine za lažjo integracijo mladih v družbo. Ukrepi so lahko torej namenjeni izključno mladim ali pa gre za ukrepe, ki predstavljajo mladinsko razsežnost v ukrepih za prebivalstvo kot celoto. Družba potrebuje avtonomne posameznike, ki so se sposobni vključevati vanjo. Avtonomijo spodbujajo rav ...

                                               

Politika enega otroka

Politika enega otroka, del politike načrtovanja družine, je bila prebivalstvena politika Ljudske republike Kitajske. Uvedena je bila leta 1979 in preklicana leta 2015. Politika je sicer dovoljevala veliko izjem, etnične manjšine so bile tako izvzete iz načrta. V letu 2007 je bilo 36 % prebivalcev Kitajske podvrženih strogi omejitvi enega otroka, 53 % ̬̥̥pa jih je lahko imelo do dva otroka, če je bil prvorojenec deklica. Vlade različnih kitajskih provinc so izrekale kazni za prekrške zoper ta določila, lokalne in nacionalne vlade pa so ustanavljale komisije, ki naj bi dvigovale ozaveščenost ...

                                               

Monetarna politika

Monetarna politika je sistemov ukrepov, ki jih izvaja in vodi centralna banka v državi z namenom doseganja ekonomskih ciljev, tako dolgoročnih kot tudi kratkoročnih. Monetarna politika predvsem določa količino denarja v obtoku, kar potem oblikuje gospodarske razmere v državi. Centralna banka je edini izdajatelj bankovcev ter na ta način edini ponudnik denarja. Posledično, takšen monopol omogoča centralni banki, da oblikuje pogoje na denarnem trgu. Spreminanje pogojev denarnega trga sproži številna dejanja, ki v končni fazi vplivajo na gospodarsko aktivnost in cene. Centralna banka ni zmožn ...

                                               

Politika in uprava Združenih držav Amerike

Politični in upravni sistem Združenih držav Amerike temelji na osnovnih načelih predstavniške demokracije. Po takšnem sistemu državljani Združenih držav volijo svoje politične predstavnike, ki s tem pridobijo pooblastilo za upravljanje države. To je način, po katerem naj bi oblast skrbela za uveljavljanje skupnih interesov državljanov, ki so ga predvsem na osnovi ustave vzpostavili ustanovitelji ZDA ob koncu 18. stoletja. Upravna metropola države je Washington, D.C., kjer je najti vse sedeže treh vej oblasti, tako kongresni dom in Belo hišo ter poslopje vrhovnega sodišča ZDA. Notranja ured ...

                                               

Zares

ZARES – socialno liberalni je bila slovenska politična stranka, ki se je uvrščala med levo-sredinske stranke. Stranka je bila ustanovljena v začetku oktobra 2007, kot rezultat izstopa 6 poslancev iz Liberalne demokracije Slovenije. Predhodnica stranke je bilo društvo Zares. 17. novembra 2007 je postala članica organizacije Liberal International. Zaradi slabih volilnih rezultatov je sčasoma prenehala z delovanjem in bila leta 2015 ukinjena.

                                               

Agitacija (politika)

Agitacija, tudi agitirati je politična dejavnost, sredstvo boja političnih strank za pridobivanje in vzgojo somišljenikov. Po oktobrski revoluciji se je v Sovjetski zvezi uveljavila tako imenovana Agitacija in propaganda imenovana Agitprop. Namen agitpropa je izhajal iz teorije komunistov o nujnosti oblikovanja revolucionarne in socialistične zavesti ljudskih množic na osnovi kratkoročnih in dolgoročnih ciljev komunistične partije. Za prvotno zasnovo agitpropa je bila značilna tako usmerjenost k odrskim postavitvam Agitka, uporabi plakata kot tudi novim tehnologijam radio, film, ter drugim ...

                                               

Debata

Debáta udarjati, pretresati) je aktivnost, ki jo določa argumentirana in organizirana izmenjava mnenj različnih strani. Vsaka debata poteka po določenih pravilih, pri čemer se formati med seboj razlikujejo. Tako lahko debatiramo v Karl Popper formatu, svetovnem, britanskem parlamentarnem, ameriškem parlamentarnem … Za tekmovanja na študentski ravni je najbolj pogost britanski parlamentarni format. Debaterji najprej dobijo t. i. trditev oziroma tezo motion, na katero se debatira, ki se največkrat začne s Ta zbor bi This house would ter vsebuje aktualno družbeno bodisi socialno bodisi politi ...

                                               

Deportacija

Deportacija ali izgon je izraz za prisilno preselitev posameznika ali dela prebivalstva v drug, oddaljen kraj. Izraz izvira iz latinske besede deportare, ki pomeni odnesti, odvesti, izgnati. Gre za kazensko sankcijo, ki ima korenine globoko v zgodovini, pogosto pa se kot kazenska sankcija uporablja tudi danes. Vse države imajo še danes v svojih zakonodajah zapisan ukrep deportacije. Tako lahko država deportira tuje državljane, ki so na njenem ozemlju storili resno kaznivo dejanje, so ilegalno prestopili državno mejo, zlorabili ali prekoračili bivalno vizo ali so kako drugače izgubili pravn ...

                                               

Javni interes

Zakon o splošnem upravnem postopku javni interes omenja v svojem 144. členu in posredno nakaže kaj bi to bilo v 2. odstavku le tega. 2 Nujni ukrepi po 4. točki prejšnjega odstavka so podani, če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost ali za premoženje večje vrednosti. Javni interes je torej preprečevanje nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, je zagotavljanje javnega redu in miru ter skrb oz. preprečitev nevarnosti za javno varnost in/ali za premoženje večje vrednosti. Javni interes je poleg naštetega pravzaprav vsak v pravnem predpisu utem ...

                                               

Nepotizem

V Papeški državi je bila navada, da so papeži dodeljevali visoke cerkvene službe svojim sorodnikom ne glede na njihove sposobnosti. Beseda nepotizem izhaja iz latinskega izraza nepos, ki pomeni nečak ali vnuk, saj so bili glavni koristniki teh služb najprej papeževi naravni sinovi, ki so bili predstavljeni kot nečaki. Postopek je bil znan že za časa Inocenca III. 1198-1216 in Bonifacija VIII. 1294-1303, vendar se za obdobje" velikega nepotizma "splošno smatra čas od Martina V. 1417-1431 do Pavla IV. 1555-1559, medtem ko traja" mali nepotizem "od Pija IV. 1559-1565 do Pija VI. 1775-1779. Po ...

                                               

Zakonodajna oblast

Zakonodajna oblast je pravica do izdajanja zakonov. Predstavlja jo posameznik ali skupina posameznikov, ki pripravljajo in sprejemajo zakone; se pravi, sprejemajo najpomembnejše odločitve v državi. Zakonodajna oblast je v modernem pravosodju ena od treh vej oblasti, poleg izvršilne in sodne. Po načelu delitve oblasti je zakonodaja ločena od izvršilne in od sodne oblasti zato, da je zagotovljena nepristranskost. Zakonodajna oblast je nadnacionalna Evropski parlament; regionalna npr. parlament britanske regije Škotska; lokalna občinski svet. kaj so pristopnosti? nacionalna državni zbor, drža ...

                                               

Retorzija

Retorzija je politični izraz za" neprijazni odgovor "ene države na podoben korak, ukrep ali postopek druge države. Takih odgovorov je veliko in se izvajajo tako v mirnodobnem času, kot tudi pred začetkom sovražnosti ali po vzpostavitvi vojnega stanja. Med retorzijske ukrepe spadajo t. i. carinska vojna, pri kateri se izvaja ostrejša kontrola potnih listov državljanom določene države, izključitev teh državljanov iz določenih državljanskih pravic, uvedba viz in drugi podobni ukrepi. Tovrstne retorzije se po navadi začnejo izvajati zaradi občutka prizadetosti neke države ali njenih državljano ...

                                               

Spektakularizacija, emocionalizacija in personalizacija politike

Spektakularizacija, emocionalizacija in personifikacija se v sodobni politiki vežejo na ravnanje v političnem prostoru, ki ga je moč zavestno ali nezavestno zaznati. Ti" fenomeni” so se pojavili z razvojem množičnih medijev; tako je bil tisk na začetku sredstvo za posredovanje informacij javnosti. Ta je tudi omogočal mnenjski pluralizem, ki pa naj bi pa ravno po obdobju lansacije televizije izparil. Sčasoma se je tudi tisk, v določeni meri, preoblikoval in podlegel sprejel stranske učinke uvedbe avdiovizualnih naprav. Govora je najprej o koreniti spodbudi personifikacija politike. Ta je po ...

                                               

Volitve

Za glasovanja v slovenski Wikipediji glej Wikipedija:Glasovanja. Volitve so politični postopek, med katerim upravičenci oddajo svoj glas, ki predstavlja njihovo pravico do udeležbe v političnem dogajanju, ter tako prenesejo svoje pravice na drugo osebo - politika, ki se s tem ukvarja poklicno. V večini današnjih držav je volilna pravica omejena le na državljanstvo in polnoletnost, toda v nekaterih državah se volitev ne smejo udeleževati kriminalci, ženske.

Defenestracija
                                               

Defenestracija

Defenestracija je dejanje metanja skozi oz. raz okno, s čimer so se v zgodovini večkrat končali politični obračuni. Beseda sama izvira iz latinščine in je skovanka iz besed de ter fenestra. V zgodovini sta najbolj znani praški defenestraciji iz leta 1419 in tista iz leta 1618, ki je sprožila tridesetletno vojno, ter defenestracija češkega politika Jana Masaryka, ki so ga leta 1948 njegovi politični nasprotniki vrgli skozi okno kopalnice v stavbi zunanjega ministrstva.

Magnetogram
                                               

Magnetogram

Magnetogram je dobesedni zvočni zapis seje, iz katerega so razvidne vse razprave ter sprejete odločitve. V Sloveniji se o sejah vseh delovnih teles hrani magnetogram, o sejah državnega zbora pa se na njegovi podlagi delajo sejni zapiski. Vir:

                                               

Izvršilna oblast

Izvršilna oblast je ob zakonodajni in pravosodni ena izmed treh vej oblasti, ki skrbi za redno upravljanje države in njenih organov ter izvajanje zakonov. V državah s parlamentarnim sistemom je nosilec izvršilne oblasti vlada, v tistih s predsedniškim sistemom pa kabinet predsednika ali administracija. V Sloveniji je to na državni ravni Vlada Republike Slovenije, na lokalni pa občinska uprava z županom na čelu.

Sodna oblast
                                               

Sodna oblast

Sodna oblast je pravica do sojenja na podlagi veljavnih zakonov in ob upoštevanju predloženih dokazov. Po načelu delitve oblasti je sodna oblast ločena od izvršilne in od zakonodajne zato, da je zagotovljena nepristranskost. Sodno oblast izvršujejo sodišča. Sodna oblast je pri opravljanju svoje funkcije neodvisna.

                                               

Politbarometer

Politbarometer je raziskava javnega mnenja Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede. Od začetka do decembra 2005 je raziskavo financirala Vlada RS. Januarja 2006 je vlada financiranje raziskave prekinila, zato so izsledki na voljo manj pogosto. Anketiranje poteka telefonsko, na vzorcu približno 1000 respodentov.

Politik
                                               

Politik

Politik je posameznik, ki je vključen v politiko, včasih to vključuje tudi politologe. V drugih besedah, politik je neke vrste politična figura. V demokratičnih družbah zahodnega tipa je termin navadno rezerviran za ljudi na izvoljenih položajih ali tiste, ki si prizadevajo za izvolitev, ne pa za izvedence, zaposlene v upravi. V nedemokratičnih družbah je ločnica manj jasna.

                                               

Vlada v senci

Vlada v senci je" vlada-na-čakanju, "ki je pripravljena za prevzem kontrole v državi ob spremembi razmerja moči. V parlamentarni državi ima opozicijska stranka, pogosto vlado v senci, v kateri so voditelji opozicije pripravljeni zavzeti določena ministrstva v primeru, da opozicija zmaga na volitvah. Naloga vlade v senci je tudi priprava zakonskih in drugih predlogov za obravnavo in sprejemanje v parlamentu in priprava dopolnil na zakonske akte, ki jih predlaga vlada.