Back

ⓘ Izobraževanje
                                               

Izobraževanje

Izobraževánje je slovenski izraz za dejavnost povečevanja znanja, tako kognitivnega kot konativnega ter obvladovanja veščin. Običajno ob izobraževanju mislimo na dejavnost povečevanja znanja kot na tradicionalno šolsko obliko poučevanja učitelja, kjer se odvija izobraževanje otrok in mladostnikov. Od uveljavitve paradigme vseživljenjskega izobraževanja se izobraževanje pojmuje kot osnovna dejavnost pridobivanja znanja. Izobraževanje se lahko odvija kot samo izobraževanje, kot formalno ali neformalno izobraževanje, kot izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih. Tradicionalna, šolska, fo ...

                                               

Minister za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije

Minister za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije je politični vodja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, ki ga predlaga predsednik Vlade Republike Slovenije in imenuje Državni zbor Republike Slovenije ter je po Zakonu o Vladi Republike Slovenije član Vlade Republike Slovenije. Trenutno položaj zaseda dr. Simona Kustec.

                                               

E-izobraževanje

E-izobraževanje oziroma e-učenje predstavlja izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje s pomočjo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije oziroma interneta. Pri tej vrsti izobraževanja sta učenec in učitelj praviloma krajevno in časovno ločena, vendar med njima obstaja neka komunikacija. Pravi pomen je e-izobraževanje dobilo prav z vzpostavitvijo učinkovitih načinov komunikacije prek interneta. Najpogostejša oblika e-izobraževanja se pojavlja v kombinaciji s tradicionalno obliko poučevanja, to je kombinirano izobraževanje, kamor sodi tudi kombinirano učenje. E-izobraževanje o ...

                                               

Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje Slovenske vojske

Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje je bilo poveljstvo na operativni ravni Slovenske vojske v letih 2004 do 2013 kot njen nosilec vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter znanstvenoraziskovalnega dela in tehnološkega razvoja. Samo poveljstvo in nekatere podrejene enote so bile nastanjene v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru, preostale pa na več lokacijah širom Slovenije.

                                               

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mladino in šport

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mladino in šport je član Evropske komisije, pristojen za izobraževani sistem, kulturo, mlade in šport. Trenutna komisarka je Marija Gabriel iz Bolgarije.

                                               

Šola

Šola je vzgojno-izobraževalna ustanova, ki z različnimi oblikami pouka omogoča učencem organizirano, sistematično pridobivanje znanja in/ali spretnosti.

                                               

Viri za prosto izobraževanje

Viri za prosto izobraževanje so prosto dostopni, brezplačni dokumenti in mediji za učenje, izobraževanje, ocenjevanje in raziskovanje. Razvoj in promocija virov v okviru gibanja za odprto družbo je trend na področju izobraževanja na daljavo, ki ponuja alternativno in izboljšano izobraževalno paradigmo.

                                               

Poveljniško-štabna šola Slovenske vojske

Poveljniško-štabna šola Slovenske vojske je vojaško-šolska ustanova, ki skrbi za izobraževanje častnikov, ki zasedajo poveljniške in štabne položaje v Slovenski vojski; šola je v sestavi Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. Trenutno izvaja tri vrste izobraževanja: štabno šolanje za stotnike, generalštabno vojaško izobraževanje in usposabljanje za polkovnike in višje čine. višještabno vojaško izobraževanje in usposabljanje za majorje in podpolkovnike in

                                               

Visokošolsko izobraževanje v Sloveniji

Visokošolsko izobraževanje v Sloveniji je organizirano na univerzah, na javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih in na nekoncesioniranih zasebnih samostojnih visokošolskih zavodih.

                                               

Cirius Kamnik

Cirius Kamnik je ustanova za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje. Cirius je okrajšava za Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje. Ustanovljen je bil leta 1947 kot Dom invalidne mladine Kamnik v Mekinjah v Kamniku. Pobudnik zanj je bil Bogdan Brecelj. V začetku doma je bil poudarek na socialnih in zdravstvenih programih. Šolski program so začeli uvajati leta 1951. Leta 1964 se je kot Zavod za usposabljanje invalidne mladine preselil na današnji prostor in kasneje pridobil prostore za izvajanje hipoterapije in drugih oblik terapevtskega jahanja. Od leta 1981 ima z ...

                                               

Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana

Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana je največja Ljudska univerza v Sloveniji. Letno se pri njih izobrazi preko 9000 udeležencev. Specialzirani so za izobraževanje odraslih.

                                               

Ocena

Zapisano ali izrečeno mnenje ali sodba o nekom ali nečem. Uporablja se tako v strokovnem kot poljudnem jeziku. Z njo vrednotimo; sprejemamo ali odklanjamo nekaj. Ker gre za subjektivni približek, ocena vedno poraja dvom, da je pravična, korektna, ustrezna, dobronamerna. Če ocena in ocenjevanje nista postopkovno predvidena, gre za hitro, približno ustvarjeno mnenje. Uporablja se v kakovostnem in količinskem smislu. V kakovostnem kot umetnostna kritika, strokovna ocena, šolska ocena, kakovost življenja. V količinskem smislu kot približna ugotovitev razdalje, časa, zalog, porabe. Kot povezava ...

                                               

Preverjanje znanja

Sistematično ugotavljanje znanja pri učencih, dijakih in študentih. Preverjanje znanja se v izobraževanju vedno naslanja na učne programe, učne načrte, kataloge znanja, izpitne kataloge ali na cilje, ki jih določa šola, učitelj v letni in sprotni pripravi ali izobraževanec sam. Na njihovi podlagi se postavijo preverjevalna merila oz. naloge, na podlagi katerih se ugotavlja spoznavni in učni napredek ali dosežek. Slovenska didaktika preverjanje deli na sprotno, končno in diagnostično preverjanje znanja. Ena od oblik končnega preverjanja je ocenjevanje. Ker se z njim ugotavlja znanje, potreb ...

                                               

Sprotno preverjanje

Sprotno preverjanje znanja je zbiranje informacij o tem, kako posamezni učenci razumejo učne vsebine, napredujejo, dosegajo učne cilje. Opravlja se pred, med in po zaključku vsakokratnega pouka ali med poukom tematskega sklopa. Od končnega oz. sumativnega preverjanja se razlikuje po tem, da gre za pogostejšo obliko. Ima diagnostično vlogo, ker omogoča takojšnje povratno informiranje in sproti sporoča učencu, dijaku ali študentu, katere cilje in vsebine ter na kateri ravni je dosegel. Pomaga tudi graditi odnos do znanja, spoznavanja in učenja; zato ima tudi formirno vlogo. Za boljše razumev ...

                                               

Šolska tabla

Šolske table so sestavni del vsakega razreda v osnovnih in srednjih šolah in so namenjene deljenju znanja med učenci. V preteklosti so bile šolske table predvsem zelene barve in po njih se je pisalo s kredami, danes pa v razrede vse bolj prihajajo bele table in z njimi pisanje s flomastri na vodni osnovi. Poleg zelenih in belih tabel se v šolah uporabljajo tudi table s črno površino, po katerih se lahko piše s kredami ali krednimi flomastri. Površine zelenih šolskih tabel so bile v preteklosti predvsem iz laminata, z razvojem pa so zelene table le še emajlirane, predvsem zaradi razlike v k ...

                                               

Usposabljanje

Usposabljanje je proces pridobivanja, razvijanja in izboljšanja tistih sposobnosti, veščin, navad in kompetenc zaposlenih, ki jim bodo omogočile večjo učinkovitost in s tem doseganje ciljev podjetja. Usposablja se lahko posameznike ali cele skupine. V širšem smislu zajema pojem usposabljanje tudi krajše izobraževalne procese in dejavnosti v organizacijah, ki jih označujemo kot priučevanje, uvajanje, prekvalifikacijo in poklicno rehabilitacijo. Dobro usposobljeni kadri so temeljni dejavnik razvoja, kakovosti in uspešnosti vsake organizacije, ne glede na to, ali je njena temeljna dejavnost p ...

                                               

Waldorfska šola

Waldorfska šola je zasebna ustanova, ki se ukvarja z izobrazbo mladih od vrtca do konca gimnazije. Njen začetnik je avstrijski filozof, znanstvenik in umetnik Rudolf Steiner v Nemčiji, danes pa jo najdemo skoraj po vsem svetu. Glavne posebnosti Waldorfske šole so, da razvija celotno osebnost učenca, ne le znanja, pusti, da učenec znanje prespi in osebnejši pristop.

                                               

Fakulteta za nadaljnje izobraževanje v Moskvi

Fakulteta za nadaljnje izobraževanje v Moskvi je javna fakulteta in deluje v sklopu Moskovske državne univerze; ustanovljena je bila leta 1999.