Back

ⓘ Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
                                               

Poliembrionija

Poliembrionija ali poliembrija je fenomen, ki se zgodi, kadar se iz enega oplojenega jajčeca razvijeta dva ali več zarodkov. Ker vsi embriji izvirajo iz istega jajčeca, si delijo tudi dednino, četudi njihov genetski material ni enak tistemu od staršev. Prav genetska različnost staršev in potomcev je tisti dejavnik, ki poliembrionijo ločuje od procesa brstitve in običajnega načina spolnega razmnoževanja. Poliembrionija se pojavlja tudi pri ljudeh, in sicer v obliki identičnih dvojčkov, četudi je pojavnost samega procesa naključna in ima nizko frekvenco. Redno odvijanje poliembrionije je zna ...

                                               

Razmnoževalna strategija

V ekologiji se za opisovanje razmnoževanja organizmov pogosto uporabljata r-strategija in K-strategija. Bitjem, ki se poslužujejo r-strategije pravimo r-strategi, medtem ko so izvajalci K-strategije tako imenovani K-strategi. Teorija, ki opisuje ti dve strategiji, se v veliki meri nanaša na izbor kombinacije lastnosti nekega organizma, pri čemer je poudarek bodisi na kvantiteti bodisi na kvaliteti potomcev. r-strategi veliko energije vložijo v povečevanje količine svojih potomcev, medtem ko je za K-stratege značilna manjša številčnost podmladka, pri čemer vsak potomec prejme večji starševs ...

                                     

ⓘ Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je nacionalna ustanova za slovenistične jezikoslovne raziskave pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani.

Kot Inštitut za slovenski jezik pri SAZU je bil jeseni leta 1945 ustanovljen za raziskave slovenskega jezika, za zbiranje slovenskega jezikovnega gradiva in za pripravljanje temeljnih del o slovenskem jeziku. Inštitutske naloge je določil Fran Ramovš, ki je bil do smrti leta 1952 prvi vodja inštituta. Od leta 1986 se inštitut imenuje po njem. Od leta 1982 je eden inštitutov ZRC SAZU.

                                     

1. Organizacijska sestava

Inštitut je razdeljen na pet sekcij in laboratorij:

 • sekcija za terminološke slovarje
 • dialektološka sekcija
 • sekcija za zgodovino slovenskega jezika
 • etimološko-onomastična sekcija
 • laboratorij za korpus slovenskega jezika
 • leksikološka sekcija

Predstojniki

Inštitut so vodili:

 • Ivan Grafenauer 1952–1958
 • Fran Ramovš 1945–1952
 • Varja Cvetko Orešnik 1992–2008
 • Franc Jakopin 1983–1989
 • Marko Snoj 2008–2018
 • Bratko Kreft 1962–1982
 • Vladimir Nartnik 1989–1992
 • Kozma Ahačič 2018-
 • Milan Grošelj 1958–1962
                                     

2. Pomembnejša dela

 • Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki 1–2 1987, 1998 2000 elektronska izdaja
 • Andreja Žele: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov s cedejem 2008
 • Milena Hajšek-Holz, Primož Jakopin, Odzadnji slovar slovenskega jezika 1996
 • Slovenski pravopis 1950, 1962, 2001 2003 elektronska izdaja
 • Slovar slovenskega knjižnega jezika 1–5 1970–1991 1997 elektronska izdaja
 • Slovar novejšega besedja 2012
 • Slovar slovenskega knjižnega jezika 2 2014
 • Marko Snoj: Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen 2009
 • France Bezlaj: Začasni slovar slovenskih priimkov 1974
 • France Bezlaj: Zbrani jezikoslovni spisi 1–2 2003
 • France Bezlaj: Slovenska vodna imena 1–2 1956–1961
 • France Bezlaj s prispevki Metke Furlan, Marka Snoja in Simone Klemenčič: Etimološki slovar slovenskega jezika 1–5 1976–2007
 • Marko Snoj: Slovenski etimološki slovar 1997, 2003
 • Vilko Novak: Slovar stare knjižne prekmurščine 2006
 • Jože Stabej: Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec – Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum 1680–1710 1997
 • Geografski terminološki slovar 2005
 • Gemološki terminološki slovar 2005
 • Marjeta Humar idr.: Papirniški terminološki slovar 1996
 • Slovenski tehniški slovar A–B 2007
 • Gledališki terminološki slovar 2007
 • Pravni terminološki slovar: do 1991, gradivo 1999
 • Geološki terminološki slovar 2006
 • Planinski terminološki slovar 2002
 • Čebelarski terminološki slovar 2008
 • Jakob Rigler: Južnonotranjski govori 1963
 • Jakob Rigler: Zbrani spisi 1: jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave 2001
 • Ivan Tominec: Črnovrški dialekt: kratka monografija in slovar 1964

Inštitut izdaja tudi reviji Jezikoslovni zapiski od leta 1991 in Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies od leta 1997 to v sozaložništvu z Univerzo v Kansasu.

                                     

3. Viri

 • Biografije in bibliografije znanstvenih in strokovnih sodelavcev Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana: SAZU, 1976. 79–152.
 • Biografije in bibliografije raziskovalcev Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU 2: 1976–1985, Ljubljana: SAZU, 1988. 11–47.
 • Biografije in bibliografije raziskovalcev Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU 3: 1986–1995, Ljubljana: Založba ZRC, 1998. 11–80.