ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 86
                                               

Peroksiocetna kislina

Peroksiocetna kislina je brezbarvna bistra tekočina z ostrim, dražečim vonjem. Pri požaru lahko nastanejo dražilni, jedki in/ali strupeni plini. Vdihovanje prahu je strupeno, prav tako pa je snov strupena pri zaužitju. Stik snovi s kožo ali očmi ...

                                               

Pikrinska kislina

Pikrínska kislína je strupena kislina, ki ima eksplozivne lastnosti, vendar je sorazmerno obstojna. V stiku s kovinami in bazami lahko tvori eksplozivne soli, ki so zelo občutljive.

                                               

Pirimidin

Pirimidín je heterociklična dušikova aromatska spojina, podobna benzenu in piridinu, ki vsebuje dva dušikova atoma.

                                               

Plin

Plín je snov v takšnem agregatnem stanju, v katerem zavzame obliko posode, pri čemer ne ohranja stalne prostornine in ne tvori gladine, ampak zasede ves razpoložljiv prostor v posodi. Pline skupaj s kapljevinami uvrščamo med tekočine. Gostota pli ...

                                               

Polistiren

Polistiren, standardna okrajšava PS) je aromatski polimer stirena z molekulsko formulo in eden najbolj uporabljanih tipov plastike. Je termoplast, ki je pri sobni temperaturi trdna, brezbarvna plastika z omejeno prožnostjo, pri temperaturi nad 95 ...

                                               

Porcelan

Porcelan je vrsta trde pol-prozorne keramike po navadi pečene na višji temperaturi kot je glazirana lončena posoda ali lončevina. Je bele barve, rahlo prozorna in okrašena, da dobi želeno barvo.

                                               

Praznina

Praznína ali primankljáj atóma je v kristalografiji in znanosti o materialih točkasta kristalna napaka v kristalni mreži. V idealnem kristalu vsako mrežno mesto zaseda atom. V realni kristalni mreži nekatera mrežna mesta niso zasedena. To so praz ...

                                               

Premog

Prêmog je fosilno gorivo, ki ga pridobivamo izpod površja z rudarjenjem, dnevnim kopom ali pasovnim rudarjenjem. Premog je zlahka gorljiva črna ali temno rjava sedimentna kamnina, sestavljena večinoma iz ogljika in kisika ter vodika, dušika in žv ...

                                               

Sečnina

Sečnina ali urea je organska spojina, ki pri številnih živalih, vključno s človekom, predstavlja končni presnovek metabolizma dušikovih spojin. Organizem na ta način izloča amonijak, ki bi sicer v prosti obliki bil toksičen. Tvori se zlasti v jet ...

                                               

Sirolim

Sirolim, znan tudi kot rapamicin, je imunosupresivno zdravilo, uporabljano za preprečevanje zavrnitve organa pri transplantaciji; posebno je uporaben pri transplantaciji ledvic. Sirolim je makrolid, ki je bil najprej odkrit kot produkt bakterije ...

                                               

Sol (kemija)

Sol je ionska spojina med nekovino in kovino. Nastane lahko na več načinov, ki so razloženi pozneje. Sestavljena je iz anionov in kationov v takem razmerju, da je spojina električno nevtralna. Soli delimo po kislinskih preostankih.

                                               

Sorbitol

Sorbitól -heksan-1.2.3.4.5.6-heksol) je alkohol z molekulsko formulo C 6 H 14 O 6 in z molsko maso 182.17 g/mol. Nastane z redukcijo glukoze, pri čemer se aldehidna skupina pretvori v hidroksilno.

                                               

Stabilizator (kemija)

Stabilizator v kemiji je kemična snov, ki zavira kemijsko reakcijo med dvema ali več kemičnimi snovmi, se pravi da ima nasprotnen učinek kot katalizator. Lahko je tudi snov, ki preprečuje sesedanjesuspenzij, emulzij in pen. Med stabilizatorje spa ...

                                               

Standardna tvorbena entalpija

Standardna tvorbena entalpija je toplota, ki se sprosti ali porabi pri nastanku enega mola spojine iz elementov pri standardnih pogojih. Standardne tvorbene entalpije elementov so po dogovoru enake nič 0. Δ H t CO 2 = - 394 kJ/mol Negativni predz ...

                                               

Strihnin

Strihnin je izjemno toksičen alkaloid rastlinskega izvora z molekulsko formulo C 21 H 22 N 2 O 2. Po videzu je brezbarven kristal brez vonja, topen v vodi. Pridobiva se iz semen dreves iz rodu Strychnos, predvsem strihninovca Strychnos nux-vomica ...

                                               

Strojenje

Strojenje je predelava surove živalske kože s strojili v usnje. Strojenje imenujemo delovanje strojila na kožo. Pri tem se strojila kemično vežejo z beljakovinasto sestavo kože, zaradi česar se le ta spremeni v usnje. Tehnika predelave živalskih ...

                                               

Strojilo

Strojila so vodne raztopine organskih ali anorganskih snovi, s katerimi strojijo živalske kože. Strojila delimo na: rastlinska strojila, strojila živalskega izvora, mineralna, sintetična in pomožna strojila.

                                               

Škrlat

Škrlat ali purpur je snov, ki so jo Feničani uporabljali za barvanje tkanin. Pridobivali so ga iz morskega polža bodičastega voleka, ki iz žlez izloča rumenkasto sluz, ta na svetlobi prehaja v škrlat. Te polže so nabirali na obalah vzhodnega Sred ...

                                               

Število E

Označevanje aditivov s števili je razvila Evropska gospodarska skupnost za uskladitev zakonodaje in lažje mednarodno trgovanje z živili. Za evropski sistem označevanja snovi je značilna predpona E, ki ji sledi številka. Poleg Evropske unije ga up ...

                                               

Tekoči kisik

Tekoči kisik je kisik v plinastem stanju, pri čemer je tekočina, ni pa kapljevina. Pogovorno je sicer res tekoči kisik ali redkeje tekočinski kisik. Uporablja se za razrez in varjenje v kovinski industriji, kot medicinski kisik za razrez tkiva-no ...

                                               

Teorija DLVO

Teorija DLVO je znanstvena teorija, ki opisuje stabilnost koloidnih sistemov na osnovi odbojnih in privlačnih sil med delci. Imenuje se po začetnicah priimkov štirih znanstvenikov, ki so jo zasnovali leta 1940. Površini dveh delcev, ki med seboj ...

                                               

Tetranitrometan

Tetranitrometan z kratico TeNMe 4) je tekoči eksploziv. Pri eksploziji se sproži detonacija s hitrostjo 6.360 m/s, pri čemer se sprosti 2.259 kJ/kg toplotne energije in 685 l/kg plina. Tetranitrometan je s kisikom bogat eksploziv, zato z gorivi t ...

                                               

Težka kovina

Težke kovine so skupina kovin, ki imajo specifično gostoto večjo od 5 kg/dm 3 in nekatere med njimi so strupene. Vendar je to le ohlapna definicija; stroga opredelitev ne obstaja. Po navadi se med težke kovine uvrščajo prehodne kovine, nekatere p ...

                                               

Tiol

Tioli so organske spojine, ki vsebujejo funkcionalno skupino iz žveplovega atoma, na katerega je vezan vodikov. Ta funkcionalna skupina je analogna alkoholni, le da ima namesto kisika žveplo. Funkcionalni skupini pravimo tiolna oz. sulfhidrilna s ...

                                               

Titanov nitrid

Titanov nitrid je izredno trden keramični material, ki se uporablja za izboljšanje lastnosti površin titanovih zlitin, jekla, karbida in aluminija. Nanaša se kot tanka prevleka. Mikrotrdota trdih prevlek iz TiN znaša preko 2000HV 0.1. temperatura ...

                                               

Titanov(III) oksid

Titanov oksid je spojina titana in kisika, ki je uporabna v medicini in analizi snovi, pri protikorozijski zaščiti, redko pri izdelavi nakita in ladjedelništvu. Prisoten je v mineralu rutilu, v manganovi in nekaterih železovih rudah, redkeje ga p ...

                                               

Toksin

Toksini so strupene snovi, ki spremenijo potek kemičnih reakcij v telesu, kar moti normalno delovanje celic ali celo povzroči celično smrt. Skoraj vsi toksini so beljakovine naravnega izvora - peptidi, beljakovine in drugi produkti živih celic. Z ...

                                               

Trioksimetilen

Trioksimetilen je trdna brezbarvna snov, ki ima aromatičen vonj. Slovensko ime je 1, 3, 5 TRIOKSAN. Tališče trioksimetilena je pri 60 °C, vrelišče pri 162 °C, plamenišče pri 45 °C in vnetišče pri 410 °C. Molekulska formula trioksimetilena je C3 H ...

                                               

Tritij

Tritij, včasih tudi tricij, je radioaktiven izotop vodika. Njegovo jedro vsebuje en proton in dva nevtrona. Atomska masa tritija je 3.0160492 u. Na standardni temperaturi in tlaku je plin. Tritij se spaja s kisikom v tritiarno ali delno tritiarno ...

                                               

V reakciji neudeleženi ion

V reakciji neudeleženi ion je ion, ki obstaja kot reaktant in produkt pri kemijski enačbi. V reakciji neudeleženi ion lahko opazimo na primer pri reakciji vodnih raztopin natrijevega karbonata in bakrovega sulfata, pri čemer pa ta ion ne vpliva n ...

                                               

Vez π

π-vez je kemijska vez, ki nastane s stranskim prekrivanjem dveh p-orbital. Kadar sta atoma dovolj blizu, se lahko p-orbitali bočno prekrivata. Pri tem nastaneta dve območji s povečano gostoto elektronov. Eno območje je pod osjo med jedroma, drugo ...

                                               

Visokoentropijska zlitina

Visokoentropijske zlitine so kovinske zlitine najmanj petih kemijskih elementov, ki so v spojini prisotni z od 5 do 35 odstotnim atomskim deležem. S tem se močno razlikujejo od sestave večine tradicionalno uporabljenih kovinskih zlitin, katerim s ...

                                               

Zmes

Zmes je snov, ki je sestavljena iz najmanj dveh vrst delcev. Zmesi ustvarimo z mešanjem čistih snovi ali zmesi. Za ustvarjanje zmesi ni potrebna kemijska reakcija. Zmesi delimo na: homogene in heterogene. Zmes je homogena, če je s prostim očesom ...

                                               

Želatina

Želatína je čista in brezbarvna ali rahlo rumena snov, izdelana iz podaljšanega vrenja živalskih kož, vezivnega tkiva ali kosti. Skoraj nima okusa in vonja, uporabna pa je predvsem v živilski industriji, medicini in znanosti.

                                               

Železov pentakarbonil

Železov pentakarbonil Fe5: rumena oljnata tekočina, pri segrevanju, ob odsotnosti kisika, razpade v železo in CO. Največ ga uporabijo za pridobivanje čistega železa in za pridobivanje rdečega pigmenta Fe2O3.

                                               

Agroekologija

Agroekologija je izraz, ki se lahko uporablja na več načinov, kot znanost, kot gibanje in kot praksa. V splošnem pomenu je to študija o vlogi kmetijstva v svetu. Agroekologija zagotavlja interdisciplinarni okvir za študijo dejavnosti kmetijstva. ...

                                               

Agrometeorologija

Agrometeorologija je meteorološka veda, ki raziskuje vplive pojavov v ozračju na kmetijstvo. V sodobnem svetu je pomembna predvsem zaradi vremenskih napovedi, katerih glavni namen je zaščiti pridelke pred škodljivimi vremenskimi pojavi. Agrometeo ...

                                               

Fotosinteza

Fótosintéza je biokemijski proces, pri katerem rastline, alge ter nekatere praživali in bakterije izrabljajo energijo sončne svetlobe za pridelavo hrane. Gre torej za proces pretvorbe sončne energije v kemično energijo, ki je shranjena predvsem v ...

                                               

Krožno namakanje

Krožno namakanje ali pivotirajoče namakanje je način namakanja polj, pri katerem namakalna naprava, ki je nameščena na kolesih, kroži okrog centralne točke. Vodo se razpršuje s šprinklerji. Za pogon naprave največkrat uporabljajo električne motor ...

                                               

Liebigovo pravilo minimuma

Liebigovo pravilo minimuma pravi, da sta razvoj in rast rastlin odvisna od hranilne snovi, ki jo je v podlagi količinsko najmanj. Če rastlini v nespremenjenih razmerah okolja damo veliko dušika, fosforja in železa, hkrati pa premalo kalija, bo ra ...

                                               

Namakanje

Namakanje je umetno dodajanje vode v zemljo za potrebe kmetovanja. Uporablja se za pomoč pri rasti kulturnih rastlin v suhih območjih in obdobjih leta, ko je padavin premalo za normalno rast. Poleg tega tudi varuje pred zmrzaljo, preprečuje rast ...

                                               

Plantaža

Plantaža ali nasad je področje, na katerega človek zaradi ekonomskih razlogov nasadi rastline iste vrste. Po navadi gre pri tem za drevesa ali grmovje.

                                               

Seme

Seme je del rastline, ki nastane po oploditvi iz cveta in se uporablja za razširjanje po prostoru. Sestavljeno je iz kalčka, rezervne hrane in semenske ovojnice. Kalček je zaščiten s semensko lupino. Za svoj razvoj potrebuje hranilne snovi, saj j ...

                                               

Čebelarsko orodje in oprema

Čebelnjaki stojijo na zelo različnih terenih, tako na ravninah kot tudi na stmih pobočjih. Povsod pa je pomembno da si zagotovimo pomembno obutev za varno delo pri čebeljaku. Obutev nam mora zagotoviti nemoteno hojo po terenu, ter zaščito pred če ...

                                               

Motnja propadanja čebeljih družin

Motnja propadanja čebeljih družin je nepojasnjeno izginevanje čebel delavk v družinah medonosne čebele. Pri tem čebele za seboj pustijo matico, čebeljo zalego in tudi vso zalogo hrane. V panju ali v njegovi bližini v takih primerih ni mrtvih odra ...

                                               

Rojenje čebel

Rojenje čebel je naravno razmnoževanje čebeljih družin. Pri tem se družina razdeli na dva dela. En del ostane v panju, drugi del pa panj zapusti. Približno polovica čebel, včasih tudi več, se pridruži stari matici in si poišče novo domovanje. Ost ...

                                               

Svetovni dan čebel

Svetovni dan čebel obeležujemo 20. maja. Na ta dan se je leta 1734 rodil pionir sodobnega čebelarstva Anton Janša. Svetovni dan je posvečen čebelam in drugim opraševalcem, ki igrajo pomembno vlogi pri varnosti s prehransko preskrbo, njihova priso ...

                                               

Warrejev panj

Warrejev panj, pogovorno tudi panj Warre ali Warre panj; tudi Ljudski panj je tip nakladnega panja, imenovan po svojem izumitelju, francoskem duhovniku in čebelarju Émile Warréju. Panj zasledimo v francoščini tudi pod imeni Ruche Écologique, Ruch ...

                                               

Boj na požiralniku (film)

Boj na požiralniku je slovenski dramski film iz leta 1982 v režiji Janeza Drozga po scenariju Vladimirja Frantarja, posnet po istoimenski noveli Prežihovega Voranca. Zgodba prikazuje življenju revnih kmetov iz družine Dihur, ki se stalno borijo s ...

                                               

Prostori v srcu

Prostori v srcu je ameriški dramski film iz leta 1984, ki ga je režiral in zanj napisal scenarij Robert Benton. V glavnih vlogah nastopajo Sally Field, Lindsay Crouse, Ed Harris, Ray Baker, Amy Madigan, John Malkovich, Danny Glover, Jerry Haynes ...