ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 79
                                               

Srbohrvaščina

Srbohrvaščina je bil uradni jezik v nekdanji SFRJ poleg slovenščine in makedonščine. Izraz srbohrvaški jezik se je v obdobju jugoslovanske države uporabljal kot krovni termin za osrednji južnoslovanski jezikovni sistem, vključujoč naroda Hrvatov ...

                                               

Srbščina

Srbščina je južnoslovanski jezik. Govori se v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, delih Hrvaške, srbskih enklavah na Kosovu, romunskem Banatu in na Madžarskem. Govori se tudi med številnimi srbskimi ekonomskimi izseljenci v industrijskih sre ...

                                               

Stara angleščina

Stara angleščina je zgodnja oblika angleškega jezika, ki se je govorila v delih današnje Anglije in južne Škotske med sredino 5. in sredino 12. stoletja. Kot eden zahodnogermanskih jezikov je stara angleščina podobna stari frizijščini in stari sa ...

                                               

Stara cerkvena slovanščina

Stára cerkvéna slovánščina je bila prvi slovanski knjižni jezik, ki sta ga v 9. stoletju oblikovala solunska misijonarja Ciril in Metod. Razvil se je iz govorice Slovanov na območju Makedonske regije in drugih tvorcev skozi čas. Ta jezik se v ruš ...

                                               

Stara novgorodščina

Stara novgorodščina je izumrlo narečje stare vzhodne slovanščine. Govorili so jo v kneževini Novgorod v srednjem veku. Najstarejšo pisno najdbo predstavljajo pisma na brezovem lubju iz leta 923.

                                               

Starovzhodnoslovanščina

Stárorúščina je oznaka za splošni jezik vzhodnih Slovanov v času od 7. do 14 15. stoletja. Staroruščina torej ni stara ruščina, temveč je skupen prednik današnje beloruščine, rusinščine, ukrajinščine in tudi ruščine.

                                               

Stenografija

Stenografija ali tesnopis je pisava, ki nam omogoča mnogo hitrejše pisanje kakor navadna pisava. To dosega s pomočjo krajših znakov, ki so samo del naše običajne pisave. Ker rabi pri tem veliko manj prostora, so jo poimenovali stenografija ali te ...

                                               

Stigma (črka)

Stigma je grška črka, ki ni vključena v standardno grško abecedo. Gre za ligaturo črk sigma in tau ter se izgovarja kot st. Črka je zelo podobna obliki male črke sigma, ki nastopa na koncu besede: ς. Črka stigma se je v grških rokopisih pojavila ...

                                               

Strojno prevajanje na osnovi slovarja

Strojno prevajanje na osnovi slovarja ali "direktno strojno prevajanje" je najstarejša in najmanj priljubljena metoda strojnega prevajanja. Prevaja se dobesedno in neposredno v ciljni jezik. Različnim pomenom besede se navadno ne pripisuje velike ...

                                               

Svahili

Svahili je jezik iz skupine bantujskih jezikov, ki je razširjen ob obali Indijskega oceana od severne Kenije do severnega Mozambika, vključno s Komori. Le okoli 5–10 milijonov ljudi ga govori kot svojo materinščino, vendar je eden od uradnih/drža ...

                                               

Škotska gelščina

Škótska gélščina ali škótščina spada skupaj z irsko gelščino in mansko gelščino v gelsko vejo otoških keltskih jezikov. Ima okoli 58.652 govorcev po svetu, od katerih jih večina živi na Škotskem.

                                               

Šlezijščina

Šlezijščina je jezik, ki se govori na Poljskem v regiji Zgornja Šlezija, pa tudi na Češkem in v Nemčiji. Pri popisu prebivalstva na Poljskem leta 2011 je približno 509.000 prebivalcev kot materni jezik navedlo šlezijščino. Šlezijski jezik je zelo ...

                                               

Šokaščina

Šokaščina je južnoslovanski jezik, ki ga govorijo Šokci v Vojvodini. Trenutno je njegov status sporen, ne glede na to, da hrvaški jezikoslovci menijo, da je šokaščina samo hrvaško narečje. V Avstro-Ogrski so šokaščino vključevali pri popisih preb ...

                                               

Španščina

Španščina, imenovana tudi kastiljščina, je iberoromanski jezik, po številu govorcev pa drugi najbolj razširjeni jezik na svetu. Kot prvi jezik ga govori okoli 440 milijonov ljudi, kar ga uvršča na drugo mesto, obvlada pa ga 490 milijonov govorcev ...

                                               

Številski znak

Števílski znák, tudi lójtra, ograjica, oktotórp, lestev, višaj, je tipografski znak in ime za simbol #, ki se rabi na različne načine, na primer v nekaterih državah za oznako številke/števila ali številske vrednosti. Kot kodna točka je v Unicode ...

                                               

Števnik

Števniki spadajo med pridevniške besede. So pregibne besede, ki izražajo količino. V slovenščini ločimo: nedoločne števnike dosti, več., določajo, kar ni prešteto, gre le za splošno označitev, po nastanku so prislovi vprašalnica Koliko? množilne ...

                                               

Švedščina

Švédščina je vzhodnoskandinavski jezik, ki ga glavnem govorijo na Švedskem, na Finskem, na Ålandu in na obali Estonije. Na Švedskem nima statusa uradnega jezika. Je v bližnjem sorodstvu z danščino in norveščino. Njihovi govorci se medsebojno lahk ...

                                               

T

v mednarodnem sistemu enot v računalništvu je T tera - 10 1000 T je simbol za temperaturo z osnovno enoto SI kelvin, v biokemiji je T enočrkovna oznaka za aminokislino treonin t je simbol za tono 1000 kg t je simbol za čas z osnovno enoto SI sekunda,

                                               

Tau

Tau ali tav je devetnajsta črka grške abecede in ima številčno vrednost 300. Črka tau izvira iz feničanske črke tav. Iz grške črke tau izvirata latinična črka T in cirilična črka Т. V grščini se črka Τ izgovarja kot t. Izjema pri tem je digraf ΝΤ ...

                                               

Theta

Théta ali téta je osma črka grške abecede in ima številčno vrednost 9. Grška črka theta izvira iz feničanske črke tet. Iz grške črke theta izvira stara cirilična črka fita, ki moderni cirilici ni več v uporabi. V moderni grščini se črka Θ izgovar ...

                                               

Tigrajščina

Tigrájščina ali tigrínjščina je semitski jezik, ki ga govorijo v Eritreji in kjer je tudi uradni jezik. Tigrajščino govorijo tudi v nekaterih severnih delih Etiopije in Izraela. Zapisujejo ga z etiopsko pisavo. Judovski govorci v Izraelu zapisuje ...

                                               

Toharščina

Toharščina je izumrla veja indoevropskih jezikov, katere pisni viri so bili odkriti konec 19. stoletja ob odpravah zahodnoevropskih raziskovalcev v kitajsko avtonomno pokrajino Šindžjang-Ujgur. Dokumenti so iz obdobja od 5. do 8. stoletja n.š., k ...

                                               

Tolmačenje

Tolmačenje je ustno prevajanje. V grobem se deli na simultano tolmačenje in na konsekutivno tolmačenje. V okviru konsekutivnega tolmačenja tolmač govori po govoru govorca izhodiščnega jezika. Govor je razdeljen v segmente. Tolmač stoji poleg govo ...

                                               

France Tomšič (jezikoslovec)

Tomšič je osnovno šolo 1911-1915 in gimnazijo 1915-1923 obiskoval v Novem mestu in nato na ljubljanski Filozofski fakulteti študiral slavistiko in leta 1928 diplomiral. Izpopolnjeval se je na Jagelonski univerzi v Krakovu in Varšavi 1928–1929, te ...

                                               

Torlaščina

Torlaščina ali Torlaško narečje je južnoslovansko narečje, ki ga govorijo v južnih in vzhodnih delih Srbije, v Bolgariji, Makedoniji in na Kosovu. Del torlaško govorečih ljudi prebiva tudi v Romuniji, v okolici Karašove, in se imajo za Bolgare. I ...

                                               

Tračanščina

Tračánščina je izumrl indoevropski jezik, ki so ga v antičnem svetu govorili Tračani na širšem območju severnega in vzhodnega Balkana. Tračani so bili severni sosedje antičnih Grkov.

                                               

Tretja ženska sklanjatev

V tretjo žensko sklanjatev spadajo samostalniki ženskega spola, ki imajo v rodilniku ednine ničto oziroma glasovno prazno končnico. To so predvsem ljubkovalnice in pomanjševalnice domačih ženskih lastnih imen in občna imena na -i ter prevzeta žen ...

                                               

Tujka

Tújka je nepodomačena prevzeta beseda iz tujega jezika, ki ni popolnoma prilagojena jezikovnim zakonitostim slovenščine. Tujke so prevzete besede, ki spadajo med občna imena. Nepodomačena lastna imena imenujemo polcitatne besede, na primer Shakes ...

                                               

Ugaritščina

Ugaritščina je izumrli jezik, ki se je govoril na območju Ugarita, danes Ras Šamra severno od sirskega mesta Latakija. Znana je le v pisani obliki od leta 1928, ko so francoski arheologi odkrili Ugarit. Odkritje je bilo zelo pomembno za preučeval ...

                                               

Ugrofinski jeziki

Ugrofinski jeziki so skupina jezikov, ki skupaj s samojedskimi jeziki tvorijo uralsko jezikovno družino. Govorijo se v Severni Evropi, Srednji Evropi, povolških in oburalskih predelih Rusije in zahodni Sibiriji.

                                               

Umbrijščina

Umbrijščina je izumrl jezik antične Italije. Skupaj z oskijskim jezikom predstavlja osko-umbrijsko vejo italskih jezikov. Govoril se je v pokrajini Umbriji v osrednji Italiji, severnovzhodno od Rima. Pisali so ga v latinski abecedi, deloma v gršk ...

                                               

Valižanščina

Valižánščina spada skupaj z bretonščino, kornijščino in kumbrijščino v britansko vejo otoških keltskih jezikov. Ima okoli 610 tisoč govorcev po svetu, od katerih jih večina živi v Walesu. Angleško ime za Valižane Welsh izhaja iz staroangleške bes ...

                                               

Vejica

Véjica je v jezikoslovju enodelno ločilo, s katerim v glavnem med seboj ločujemo stavke iste povedi, priredne dele besednih zvez, pristavke, vrivke od ostalega besedila. Vejica ima v mnogih vrstah črk enako obliko kot opuščaj ali enojni desni nar ...

                                               

Venetščina

Venétščina ali venétski jêzik je izumrl indoevropski jezik, ki so ga govorili Veneti, železnodobni prebivalci severovzhodne Italije, na območju današnje pokrajine Veneto. Izpričan je v okoli 300 kratkih napisih iz obdobja med 6. in 1. stoletja pr ...

                                               

Vietnamska abeceda

Vietnámska abecéda ima 29 črk v kolacijskem vrstnem redu: Vietnamščina rabi tudi deset dvočrkij in eno tričrkje: ch, gh, gi, kh, ng, ngh, nh, ph, qu, th, tr Te skupine so ime nekdaj za posamezne črke in tako jih obravnavajo tudi stzarejši slovarj ...

                                               

Visoka islandščina

Visoka islandščina je ultrapuristična oblika sodobne islandščine. Njeni pobudniki si prizadevajo za jezik, očiščen tujih besed. Pobudnik visoke islandščine je bil Belgijec Jozef Braekmans, ki si je zamislil islandščino očiščeno sposojenk in tujk ...

                                               

Volapik

Volapík je umetni jezik. Jezikovni kodi ISO 639 sta vo in vol. Volapik je razvil med letoma 1879 in 1880 Johann Martin Schleyer 1831-1912, katoliški duhovnik v Badnu v Nemčiji. Schleyer je čutil, da mu je bog v sanjah povedal naj izdela mednarodn ...

                                               

Zahodnoslovanski jeziki

Zahodnoslovanski jeziki so ena izmed treh podskupin slovanskih jezikov. V zahodnoslovanske jezike spadajo poljščina, češčina in slovaščina, ki imajo status državnih jezikov, del podskupine pa so tudi manjšinski jeziki kašubščina ter gornja in dol ...

                                               

Zbornik

Zbornik je publikacija, navadno z znanstvenimi prispevki več avtorjev, ki izhaja priložnostno. Navadno je zbornik izdan ob različnih priložnostih. Tako je npr. lahko izdan: ali ob obravnavanju določene tematike, o določenem področju dijaški zborn ...

                                               

Zeta (črka)

Zéta ali dzéta je šesta črka grške abecede in ima številčno vrednost 7. Grška črka zeta izvira iz feničanske črke zajin. Iz grške črke zeta izvira latinična črka Z, pa tudi cirilična črka З. V moderni grščini se črka Ζ izgovarja kot z. Izgovorjav ...

                                               

Zlog

Za zlog v računalništvu glej bajt. Zlòg je akustična enota v besedi, ki je povezana z zakonitostmi tvorjenja besed in zakonitostmi poslušanja. Besede delimo po mejah zloga. V slovenščini vsebuje zlog od 1 do 4 foneme in ima zvenečnostno središče, ...

                                               

Aglikon

Skoraj vsi aglikoni imajo končnico - in. Če o nekem neenostavnem aglikonu govorimo kot o samostojni enoti, običajno dobi končnico - genin. Primerː apigenin. Včasih pa je aglikon glikozida enostavna ali pogosta organska molekula, ki je ne poimenuj ...

                                               

Hermann Emil Fischer

Hermann Emil Fischer je bil nemški kemik, biokemik in univerzitetni profesor, ki se je rodil 9. oktobra 1852 v Euskirchnu v Nemčiji. Bil je najmlajši otrok Laurenza Fischerja in Julie Poensgen, imel je 5 sester. Nikoli ni uporabljal svojega prveg ...

                                               

Glikopeptidni antibiotik

Glikopeptidni antibiotiki so skupina antibiotikov, katerih molekule imajo glikopeptidno strukturo: na peptid je vezan oligosaharid. Pomembnejši predstavniki te skupine so: vankomicin, teikoplanin, telavancin, bleomicin, ramoplanin in dekaplanin.

                                               

Glikoprotein

Glikoproteín je sestavljena beljakovina, ki je kovalentno povezana z oligosaharidom. Mednje sodijo na primer številni encimi, večina beljakovinskih hormonov, vsa protitelesa in številne membranske beljakovine. Oligosaharidni oziroma glikanski del ...

                                               

Glikozid

Glikozidi so kemične spojine, pri katerih je alkohol preko glikozidne vezi povezan s sladkornim delom molekule. Gre za acetale sladkorjev. Ta definicija velja za tako imenovane O-glikozide, kjer je glikozidna vez tipa R-O-Z. Namesto kisika pa lah ...

                                               

Glikozilacija

Glikozilacija je ena najpomembnejših posttranslacijkih dogodkov in je adicija sladkorjev na protein, na aminokisline asparagin, hidroksilizin, serin ali treonin, protein v tem primeru postane glikoprotein. Proces je encimsko odvisen. Poznamo dve ...

                                               

Monosaharid

Monosaharidi ali enostavni ogljikovi hidrati so najbolj osnovne enote ogljikovih hidratov oz. saharidov. So najpreprostejše oblike sladkorjev in so po navadi brezbarvni, topni v vodi in se nahajajo v kristalni strukturi ter nekateri monosaharidi ...

                                               

Nevraminidaza

Nevraminidáza je encim, ki hidrolitično odcepi N-acetilnevraminsko kislino iz oligosaharidov v glikoproteinih, glikolipidih in proteoglikanih. Pri miksovirusih je prisotna kot površinski antigen. Virusne nevramidaze, na primer pri različnih tipih ...

                                               

Polisaharid

Polisaharidi so polimerne strukture ogljikovih hidratov, kjer so posamezne enote povezane z glikozidno vezjo. Take strukture so večinoma linearne, velikokrat pa se pojavijo tudi različne stopnje razvejanja. Polisaharidi so med seboj večinoma stru ...