ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 73
                                               

Interpret Europe

Evropsko združenje za interpretacijo dediščine je mednarodna organizacija s sedežem v Nemčiji, kjer je uradno vpisana kot društvo v javnem interesu. Interpret Europe spodbuja dialog in partnerstva med združenji, univerzami, institucijami, podjetj ...

                                               

Središče za samostojno učenje

Središče za samostojno učenje je prostor, ki je namenjen brezplačnemu samostojnemu učenju in s tem pridobivanju, utrjevanju ali nadgrajevanju znanja. Opremljen je s sodobno informacijsko tehnologijo ter učnim gradivom, prilagojenim za samostojno ...

                                               

Geštalt pedagogika

Eden novejši pristopov na področju geštalta je geštaltpedagogika. Geštaltpedagogika predstavlja celostno doživljanje in izražanje samega sebe skozi risanje, gibanje, ples, otip, vonj, glasbo, oblikovanje, vodeno meditacijo Gerjolj 2011, Gerjolj 2 ...

                                               

Kombinirano učenje

Kombinirano učenje je koncept učenja in poučevanja, pri katerem se spajajo in mešajo različni učni slogi in se uporabljajo najrazličnejši učni pripomočki – od virtualnih do fizičnih. Učni slogi se nanašajo na številne različne načine, ki jih ljud ...

                                               

Krščanska geštaltpedagogika

Krščanska geštaltpedagogika uporablja za svojo vzgojno osnovo Sv. pismo in njegove zgodbe. Preko sodobne interpretacije zgodb, vživljanja v osebe npr. Mojzes in njihove odnose/usode, deluje brezčasno in razbija tradicionalno dogmatsko razumevanje ...

                                               

Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta v Ljubljani

Oddelek za pedagogiko in andragogiko je eden izmed oddelkov na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je organizacijska enota, kjer študentje pridobivajo znanja in sposobnosti za delovanje na različnih področjih vzgoje in izobraževanja: od pr ...

                                               

Pedagogika na prostem

Pedagogika na prostem izhaja iz pedagogike, ki s svojim didaktičnim izhodiščem izpostavlja prostor kot ključen dejavnik vzgojno-izobraževalnega učinkovanja. Načrtovanje in organizacija vzgojno-izobraževalne dejavnosti, vsebin in metod se prepleta ...

                                               

Dijaška organizacija Slovenije

Dijaška organizacija Slovenije je demokratično organizirana stanovska organizacija dijakov v Republiki Sloveniji. DOS združuje vse slovenske dijakinje in dijake ter zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresničevanje. Dijaška organiza ...

                                               

Nürnberški lijak

Nürnberški lijak je šaljivi opis mehanskega načina učenja in poučevanja. Na eni strani evocira sliko učenca, ki se uči s to vrsto poučevalske metode, na drugi strani pa učitelja, ki poučuje vse celo najbolj" neumnega "učenca.

                                               

Predavanje

Predavanje je ustna predstavitev, namenjena predstavitvi informacij ali poučevanju ljudi o določenem predmetu, na primer univerzitetni ali visokošolski učitelj. Predavanja se uporabljajo za posredovanje kritičnih informacij, zgodovine, ozadja, te ...

                                               

Izobraževalni program

Izobraževalni program je program, po katerem poteka izobraževanje in omogoča pridobiti izobrazbo na neki ravni na nekem področju ali na neki smeri. Po javnoveljavnih izobraževalnih programih se po zakonu pridobi javnoveljavna izobrazba. Po zakonu ...

                                               

Disleksija

Disleksija je motnja sposobnosti branja ali razumevanja prebranega, poleg ohranjene senzorne in splošne sposobnosti. Je motnja veščin branja in pisanja, pogosto s tendenco medsebojnega mešanja ali neopažanja črk ali besed med branjem ali pisanjem ...

                                               

Kognitivna obremenitev

Izraz kognitivna obremenitev se uporablja v kognitivni psihologiji in ponazarja obremenitev povezano z izvršilno kontrolo delovnega spomina. Teorije trdijo, da v kompleksnih učnih dejavnostih količina hkrati obdelanih informacij in interakcij lah ...

                                               

Metaanaliza

Metaanaliza je posebna oblika statistične analize, v kateri na sistematičen način združujemo rezultate posameznih med seboj neodvisnih študij. Prednost metaanalize pred običajnimi empiričnimi raziskavami je v prvi vrsti v tem, da dosežemo bolj za ...

                                               

Metakognicija

Metakognicija predstavlja kontrolne strukture višjega reda, ki omogočajo posamezniku razumevanje in regulacijo lastne miselne aktivnosti. Na kratko bi jo lahko definirali kot "spoznavanje spoznavanja oz. spoznavanje o spoznavanju" kognicijo o kog ...

                                               

Motnja aktivnosti in pozornosti

Motnja aktivnosti in pozornosti, hiperkinetična motnja ali hiperkinetični sindrom) je nevropsihiatrična motnja pri otrocih in mladostnikih in tudi odraslih, pri kateri je bolnik nemiren, nesposoben usmerjene pozornosti in izpolnjevanja navodil. T ...

                                               

Svetovalno delo

Svetovalno delo je delo strokovnjaka, ki pomaga in svetuje drugim v okviru svojega strokovnega področja, usposobljenosti in kompetenc. Svetovalno delo se največkrat nanaša na šolsko svetovalno delo kot definicijo svetovalnega dela v sistemu vzgoj ...

                                               

Šest klobukov razmišljanja

Šest klobukov razmišljanja je vrsta razmišljanja, ki jo imenujemo tudi vzporedno razmišljanje, kjer vsi sodelujoči istočasno osredotočeno razmišljajo na enak način, v skladu z enakim klobukom, ki predstavlja simbol za vrsto razmišljanja. Avtorstv ...

                                               

Zanos

Zanos je stanje popolnega osredotočanja in usmerjene pozornosti na izvajanje določene mentalne ali fizične aktivnosti. Je trenutna, subjektivna izkušnja, pri čemer je bistvenega pomena posameznikovo dojemanje naloge, sebe in okolja. V stanju zano ...

                                               

EuroPsy

EuroPsy je profesionalna kvalifikacija, ki postavlja standarde za izobraževanje, usposabljanje in kompetence psihologov. Obstaja osnoven Basic certifikat EuroPsy, ki šteje kot merilo za samostojno opravljanje prakse, izdan pa je lahko psihologu, ...

                                               

Evropsko računalniško spričevalo

Evropsko računalniško spričevalo je spričevalo, ki ga podeljuje Fundacija ECDL in ki pokriva osnovna računalniška znanja. V Evropi se uporablja ime ECDL, drugje pa ICDL. Osnovni program ECDL pokriva sedem modulov: Osnovni koncepti informacijske t ...

                                               

Formativno preverjanje

Formativno preverjanje je oblika sprotnega preverjanja, pri katerem učenec ne dobi zgolj informacij o svojem znanju, ampak tudi o svojem učenju. Umeščeno je v učni proces in se ne ocenjuje.

                                               

Kohlbergova pravična skupnost

Lawrence Kohlberg je ustanovil posebno demokratično srednjo šolo v kateri je aktivno spodbujal učence, da mislijo nase kot na skupnost. Na začetku je bilo le malo občutka skupnosti, prevladujoča stopnja po Kohlbergovih stopnjah moralnega razvoja ...

                                               

Nivojski pouk

Nivojski pouk je v osnovnih šolah oblika zunanje diferencijacije. Učence se razvrsi v tri nivoje: 2. nivo - učenci, ki dosegajo temeljne standarde znanja in veliko utrjujejo učno snov 1. nivo - učenci z učnimi težavami, ki dosegajo minimalne stan ...

                                               

Peresnica

Peresnica je predmet, podoben majhni torbici, v katerega shranjujejo šolarji svoje pisalne pripomočke, ki jih potrebujejo v šoli. Po navadi so iz blaga, najdemo tudi plastične in kovinske. Pobarvane so v različne barve in vsebujejo razne motive. ...

                                               

Profesionalni razvoj

Profesionalni razvoj oz. poklicni razvoj se nanaša na znanje, ki je doseženo za osebni razvoj in poklicno napredovanje. Pri tem je kot znanje mišljen preplet poznavanja oz. vedenja, spretnosti, veščin in odnosov. Zajema vse vrste učenja, od visok ...

                                               

Ravnatelj

Ravnatelj je naziv, ki se uporablja za administrativnega vodjo šole, zavoda ali ustanove. Najpogosteje se uporablja v šolstvu, sicer pa pojem uporabljamo tudi v primerih: ravnatelj gledališča, cirkusa, galerije, itd.

                                               

Srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev

CEEPUS je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih štud ...

                                               

Svetovni dan učiteljev

Svetovni/Mednarodni dan učiteljev obeležujemo 5. oktobra. Odločitev o tem dnevu je bila sprejeta na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi zato, ker je bil na ta dan leta 1966 na medvladni konferenci v organizaciji UNESCO in Med ...

                                               

Štipendija

Štipendija, prvotno plača oziroma mezda najemniškega vojaka. Sedaj je štipendija mesečna denarna pomoč, ki jo daje kaka ustanova, skupnost ali sklad za šolanje in študij ali znanstveno in umetniško delo, oziroma izpopolnjevanje. Denar za štipendi ...

                                               

Učitelj

Učitelj je oseba, ki izobražuje druge, kar lahko opravlja poklicno ali ljubiteljsko. Poklicni izobraževalec mladine je pedagog, v izobraževanju odraslih pa se temu poklicu reče andragog. Učitelj pomaga učencem pri pridobivanju in utrjevanju znanj ...

                                               

Učiteljsko pripravništvo

Učiteljsko pripravništvo je načrtovano, organizirano in strokovno vodeno praktično usposabljanje pripravnikov za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela in priprava na strokovni izpit, ki je sestavni del pripravništva. Predstavlja čas ...

                                               

Fulbrightova štipendija

Fulbrightova štipendija je mednarodna štipendija na podlagi programa, v katerem sodelujejo ZDA z več kot 155 državami na svetu, ter vključuje študente, univerzitetne predavatelje in raziskovalce, znanstvenike in umetnike. Leta 1946 jo je ustanovi ...

                                               

Kadrovska štipendija

Kadrovska štipendija je ena od vrst mesečnega denarnega dohodka, pri čemer štipendirancu štipendijo podeljuje podjetje ali organizacija glede na svoje kadrovske potrebe. Njen namen je povezovanje človeških virov in zaposlovalne sfere, saj si lahk ...

                                               

Študent

Študent je oseba, ki je vpisana v program visokošolskega oz. univerzitetnega šolanja. V Sloveniji se študetje šolajo v okviru univerz: Univerza v Ljubljani Univerza v Novi Gorici Univerza v Mariboru Univerza na Primorskem Par razdelitev študentov ...

                                               

Študentsko delo

Študentsko delo je začasno in občasno delo, ki ga opravljajo dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih v času izobraževanja. Osebe morajo imeti za opravljanje študentskega dela veljaven status dijaka, študenta v Republiki Sloveniji al ...

                                               

Študentski svet

Študentski svet je organ fakultete oz. univerze, določen z Zakonom o visokem šolstvu, njegovo delovanje pa je natančneje definirano z internimi akti univerz in fakultet. Študentski svet je najvišji in edini predstavniški organ študentov na fakult ...

                                               

Študentski svet Univerze v Ljubljani

Študentski svet Univerze v Ljubljani je najvišji in edini študentski predstavniški organ v strukturi Univerze v Ljubljani in eden od treh organov upravljanje slednje univerze ; sestavljen je iz predstavnikov študentskih svetov posameznih članic u ...

                                               

Učni objekt

Učni objekt je definiran kot: Katerokoli bistvo v digitalni ali nedigitalni obliki, ki se lahko uporabi za učenje, poučevanje, vzgajanje ali šolanje. Spletno bazirani kosi e-učnega materiala, ki so narejeni z namenom, da se naučijo/razložijo posa ...

                                               

Besedno učenje

Besedno učenje je učenje besed in drugih simbolov. Je ena izmed štirih oblik učenja ter je najnaprednejša, naprednejša od klasičnega pogojevanja, instrumentalnega pogojevanja ter modelnega učenja.

                                               

Instrumentalno pogojevanje

Je ena izmed štirih vrst učenja, naprednejša od klasičnega pogojevanja. Pri tej vrsti učenja, se spremeni verjetnost nekega odziva ali reakcije glede na posledice, ki ga ima to vedenje, za posameznika. Če so posledice za nek osebek pozitivne, se ...

                                               

Klasično pogojevanje

Klasično pogojevanje je ena izmed štirih oblik učenja in je najosnovnejša oblika učenja. Iz nje se naučimo neobičajnih in avtomatiziranih odzivov na nevtralne dražljaje, ker sta bila neki odziv in neki dražljaj večkrat povezana. Živali in ljudje ...

                                               

Modelno učenje

Ena od štirih oblik učenja, naprednejša od instrumentalnega pogojevanja ter klasičnega pogojevanja. Pri tej vrsti učenja se učimo z opazovanjem nekega modela. Druge opazujemo kako se vedejo v določeni situaciji, učimo se brez lastne izkušnje, z o ...

                                               

Vseživljenjsko učenje

Vseživljenjsko učenje v današnji družbi zaradi potrebe trga in iskalcev zaposlitve ne predstavlja več neznanke oziroma. tabuja, temveč je vse bolj pogosto. Gospodarsko ekonomska kriza je k temu prispevala dobršen delež brezposelnih, ki so premalo ...

                                               

Poklicni standard

Poklicni standard je dokument z naslednjimi elementi: ime in koda poklica, raven zahtevnosti, poklicne kompetence ter opis poklicnega standarda, ki vsebuje: področje dela, ključna dela, znanje in spretnosti. Poklicni standard se pripravi na podla ...

                                               

Supervizija

Izraz supervizija se uporablja za opis metode dela, katere cilj je razbremenitev strokovnjakov, tako da lahko konstruktivno preživijo stresne situacije in ohranijo zmožnosti za učenje. Strokovnjaku pomagala ohraniti in razvijati profesionalnost i ...

                                               

Trening vedenjskega modeliranja na delu

Trening vedenjskega modeliranja je v tujini ena izmed najbolj uporabljenih metod za usposabljanje ali razvoj specifičnih spretnosti na delu. Posebnost omenjene metode je v načinu, kako združuje "znanje o" ter "izkušnje z". Oba elementa sta namreč ...

                                               

Vzgoja

Vzgoja oziroma vzgajanje pomeni namerno delovanje odraslega človeka usmerjeno v drugega. Gre za medčloveški odnos, pri čemer se prvi zaveda dosega svojih dejanj v večji meri ali na drugačen način kot drugi v odnosu. Običajno pojem vzgoja uporablj ...

                                               

239. fizikalno-matematični licej

239. fizikalno-matematični licej je javna specializirana srednja šola v Sankt Peterburgu. Na njej imajo specializirani naprednejši program fizike, matematike in informatike. Šolo so odpri leta 1918, specializirana mestna šola pa je postala leta 1 ...

                                               

Academia operosorum Labacensium

Academia operosorum Labacensium je bila prva ljubljanska znanstvena akademija. Ustanovljena je bila leta 1693. Po Evropi se je od 16. stoletja dalje širilo znanstveno in umetniško delovanje po vzoru italijanskih akademij. Takšno delovanje se je p ...