ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 7
                                               

Pogum - društvo za dostojanstvo pri delu

Društvo Pogum – društvo za dostojanstvo pri delu je bilo ustanovljeno leta 2007 ter registrirano v letu 2008. Glavna dejavnost društva je preprečevanje mobinga in pomoč vsem z izkušnjo mobinga oz. trpinčenja na delovnem mestu. Predsednik društva ...

                                               

Boter 2

Boter 2 je film iz leta 1974, ki ga je režiral Francis Ford Coppola. Slednji je skupaj z Mariom Puzom tudi napisal scenarij. Gre za drugi del trilogije Boter. Prikazuje nadaljevanje sage družine Corleone iz prvega dela, hkrati pa poglobljeno opiš ...

                                               

Zastavna pravica

Zastavna pravica je pravica zastavnega upnika, da se zaradi neplačila zavarovane terjatve ob njeni zapadlosti poplača skupaj z obrestmi in stroški iz vrednosti zastavljenega predmeta pred vsemi drugimi upniki zastavitelja.

                                               

Pravica stvarnega bremena

Stvarno breme je stvarna pravica na tuji stvari, ki zahteva stvarnopravno podlago za ponavljajoče se pozitivne obveznosti. Zavezanec je vsakokratni lastnik obremenjene nepremičnine, ki mora izpolniti obveznost imetniku pravice stvarnega bremena, ...

                                               

Služnosti

Služnost je pravica na tuji stvari, ki lastnika omejuje v izvrševanju lastninskih upravičenj. Lastnik mora trpeti motnje ali opuščati ravnanja, ki bi mu sicer kot lastniku pripadala.

                                               

OPR-1000

OPR-1000 je Južnokorejski 1000 MWe tlačnovodni reaktor druge generacije. Zasnovali sta ga KHNP in KEPCO.Sprva je imel oznako KSNP, od leta 2005 naprej pa OPR-1000. Na podlagi OPR-1000 so razvili generator tretje+ generacije - Advanced Power React ...

                                               

Emmanuel Macron

Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, francoski politik, * 21. december 1977, Amiens, Francija. Je trenutni predsednik Francije in stranke En Marche!.

                                               

Bombardier Aerospace

Bombardier Aerospace je letalska divizija glavne družbe Bombardier Inc. Družba tekmuje z Embraerjem za naziv tretjega največjega proizvajalca potniških letal za Airbusom in Boeingom. Sedež ima v kraju Dorval, Quebec, Kanada. Leta 1986 je kupila d ...

                                               

Pravo

Pravo je mnoštvo pravil, ki urejajo najpomembnejše odnose v določeni družbi. Pravila so dolžni spoštovati vsi, ki so na območju njihove veljave, tj. teritoriju države. Šteje se, da naslovljenci pravna pravila poznajo nepoznavanje prava škodi, to ...

                                               

Rimsko pravo

Rimsko pravo v historičnem pomenu pomeni pravo rimske družbe, ki se je v tisočletnem trajanju rimske države spreminjalo kot živ organizem. Rimsko pravo pa lahko označuje tudi sistem, ki je plod pravne znanosti iz 11. in 12. stoletja, ko se je na ...

                                               

Šeriatsko pravo

Šeriat kot pravna norma je zbirka vseh predpisov s področja verskega in posvetnega prava in služi kot osnova za urejanje odnosov v islamski skupnosti. Šeriat je božanski zakon islama, njegovo razumevanje pa je fikh oziroma sodstvo. Mohamed ni del ...

                                               

Kanonsko pravo

Kanonsko pravo je zbirka cerkvenih zakonov, ki urejajo delovanje in odnose znotraj posameznih Cerkva. Osnova kanonskega prava Rimskokatoliške Cerkve so predpisi, ki so bili sprejeti na prvih sedmih ekumenskih koncilih. Ti predpisi se imenujejo ká ...

                                               

Kazensko pravo

Kazensko pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije. Temeljna načela kazenskega prava so: načelo človekovega dostojanstva in humanosti, načelo legitimnosti in omeje ...

                                               

Javno pravo

Javno pravo se ukvarja z javnim interesom državljanov in se deli po področjih dela: upravno pravo - pravo organizacije in delovanja državne uprave glej zlasti upravni postopek javne finance - pravo proračunskih porabnikov proračun; zakonitost in ...

                                               

Ustavno pravo

Ustavno pravo je pravo, ki ureja človekove pravice in svoboščine, organizacijo državne oblasti, bistvene prvine pravnega življenja, ekonomska razmerja in odnose med državo in nedržavnimi političnimi subjekti. Ustavno pravo preučuje materialne in ...

                                               

Patty Pravo

Patty Pravo, s pravim imenom Nicoletta Strambelli, italijanska pevka pop glasbe, * 9. april 1948, Benetke, Italija. Patty Pravo je odraščala v beneški meščanski družini. Svojo glasbeno izobraževanje je pričela na konservatoriju Benedetto Marcello ...

                                               

Stvarno pravo

Stvarno pravo je panoga civilnega prava, ki ureja pravice na stvari oz., drugače rečeno, razmerja med ljudmi glede na stvar in s tem premoženjska razmerja med posamezniki. Najbolj tipična stvarna pravica je lastninska pravica.

                                               

Psihologija

Psihologija je veda, ki znanstveno proučuje duševne procese, vedenje in osebnost, torej psihološke procese pri človeku. Psihološke procese živali raziskuje etologija, njihovo povezavo s procesi pri človeku pa primerjalna in evolucijska psihologij ...

                                               

Psihologija dela

Psihologija dela se ukvarja s preučevanjem človeškega vedenja v vidikih življenja, ki so povezani s produkcijo, distribucijo in uporabo storitev. Meri zadovoljstvo na delovnem mestu in ocenjuje stresnost ter vpliv organizacijske klime na uspešnos ...

                                               

Psihologija zdravja

Psihologíja zdrávja ali zdrávstvena psihologíja je psihološka znanstvena disciplina, ki se ukvarja s pacienti, ki ne trpijo prvenstveno zaradi duševnih motenj, ampak zaradi ostalih težav z zdravjem. Zdravstveni psihologi se raziskovalno in prakti ...

                                               

Aplikativna psihologija

Aplikativna psihologija je skupna označitev za različna področja uporabe psiholoških spoznanj in postopkov v družbenem in kulturnem življenju. Število nalog aplikativne psihologije se nenehno veča, vedno pa gre za usklajevanje osebnosti in človek ...

                                               

Socialna psihologija

Socialna psihologija je psihološka znanstvena disciplina, ki se raziskovalno ukvarja z vplivom medosebnih odnosov na posameznike znotraj manjših in večjih skupin. Raziskuje, na primer, vpliv skupine na posameznikovo vedenje in mišljenje, vpliv na ...

                                               

Pozitivna psihologija

Pozitivna psihologija je psihološka disciplina, ki se ukvarja s preučevanjem človeške sreče, zadovoljstva, blagra, itd. Glavni raziskovalci na tem področju so oziroma so bili: Martin Seligman, Ed Diener, Mihaly Csikszentmihalyi, C. R. Snyder, Tod ...

                                               

Kognitivna psihologija

Spoznavna ali kognitivna psihologija ima v sodobnosti bolj status splošno uporabnega konceptualnega modela, ki tradicionalno izhaja iz uspehov pri pojasnjevanju spoznavnih procesov kot so predvsem percepcija, pogojno učenje, reševanje problemov, ...

                                               

Evolucijska psihologija

Evolucijska pihologija je pristop v družboslovni znanosti in naravoslovni znanosti ki preučuje psihološke lastnosti, kotspomin, percepcija in jezik iz stališča moderne evolucijske perspektive. Želi si identificirati katere človekove psihološke la ...

                                               

Kadrovska psihologija

Kadrovska psihologija je eno izmed treh področij industrijsko-organizacijske psihologije. Drugi dve področji sta organizacijska psihologija in inženirska psiholgija oz. psihologija dela. Kadrovska psihologija se ukvarja z zaposlovanjem, selekcijo ...

                                               

Kritična socialna psihologija

Kritična socialna psihologija je znanost ali veda, ki se ukvarja z vprašanjem, kakšno naj bi bilo mesto psihologije v sodobni družbi in kako naj se loti svojega problemskega polja, da bo zares odgovarjala na stiske, krize in zadovoljila potrebo p ...

                                               

Vojaška psihologija

Vojaška psihologija je veja psihologije, ki se ukvarja z delovanjem človeka v vojaškem sistemu ter v vojni situaciji, vojaških operacijah. Vojaška psihologija uporablja psihološke teorije v vsakdanji vojaški praksi, za potrebe priprave posameznik ...

                                               

Religija

Relígija je sistem prepričanj in dejanj, s katerimi človek izraža svoj odnos do svetega. Obsega tudi predniške ali kulturne tradicije, zapise, zgodovino in mitologijo, kot tudi osebno vero in mistično spoznavanje. Izraz" religija "se nanaša tako ...

                                               

Etnična religija

Etnična religija ali rodna vera je definirana z etnično omejenostjo določenega prebivalstva. Pogosto se etnične religije spopadajo z grožnjo asimilacije in okupacije s strani močnejših svetovnih religij. Etnične religije se razlikujejo od religij ...

                                               

Egipčanska religija

Egipčanska religija je pojem, ki se nanaša na religijo Starega Egipta. Ta religija se zelo razlikuje od vseh drugih religij in to ne le po obliki in načinu na katerega je reagirala na okoliške vplive in svoj lastni razvoj. Egipčani so spoštovali ...

                                               

Abrahamska religija

Ábrahamska relígija je religija, ki izhaja iz semitske tradicije Abrahama, velikega patriarha, opisanega v svetem pismu. Skupina pretežno monoteističnih religij, ki vključuje judovstvo, krščanstvo in islam, zajema večino vernega prebivalstva svet ...

                                               

Helenizem (religija)

Helenizem je grška etnična religija, poznana tudi pod imeni Dodekateizem ali Olimpianizem in se nanaša na različne religijske skupine, ki prakticirajo nekdanje grško staroverje. Javno prakticirajo vero od začetka devetdesetih let 20. stoletja. He ...

                                               

Denominacija (religija)

Denominácija je druga najvišja verska organizacija, ki jo preseže samo Cerkev. Denominacija je po organizaciji na nižjem nivoju kot Cerkev, toda ima pravtako razširjeno članstvo; med člani vladajo formalni odnosi. V nasprotju s Cerkvijo denominac ...

                                               

Religija v Sloveniji

Religija je igrala pomembno vlogo v zgodovini Slovenije. Razni popisi so skozi čas sledili spremembam v verovanju Slovencev. Državni popis leta 1991 je pokazal, da je 71.6 % Slovencev katoličanov, za 14.6 % Slovencev je podatek neznan, 4.2 % Slov ...

                                               

Islam v Sloveniji

Islam v Sloveniji je neavtohtona religija in druga največja religija. Trenutno obstajata dve islamski verski organizaciji: Islamska skupnost v Republiki Sloveniji in Slovenska muslimanska skupnost. Obe organizaciji izvajata najbolj liberalno vejo ...

                                               

Rusi

Rúsi so vzhodnoslovanski narod, ki živi v Rusiji in v drugih državah nekdanje Sovjetske zveze. Govorijo rusko, vzhodnoslovanski jezik. Danes živi po svetu okoli 134 milijonov Rusov, od tega jih v Ruski federaciji po popisu iz leta 2002 živi 117 m ...

                                               

Potrošništvo

Potrošništvo pride iz besede potrošnik, uporabnik izdelkov in storitev. Danes pod potrošništvo razumemo pretirano porabljanje materialnih dobrin, ki so sicer dobrodošle za trgovce in industrijo, dolgoročno pa neugodne za okolje in odnose med ljud ...

                                               

Mučenec

Mučenec je človek, ki je zaradi pripadnosti neki religiji ali družbeni skupini ujet, mučen in umorjen bodisi po obsodbi ali brez nje in ta religija ali družbena skupina ohranja spomin nanj in ga ima za vzor.

                                               

Tehnika

Téhnika je uporaba znanosti, oziroma točneje naravoslovja in matematike, za potrebe človeštva, predvsem v gospodarstvu. Pri snovanju izdelkov in postopkov se opira na tehniško znanje, matematiko in praktične izkušnje. Deli se na strojništvo, grad ...

                                               

Informacijska tehnika

Informacijska tehnika obsega področja zajemanja, obdelovanja, shranjevanja in prenašanja vseh vrst informacij. Informacijsko tehniko delimo na strojni in programski del, da ta področja povežemo, mora biti prisotna še informacijsko-komunikacijska ...

                                               

Sistemska tehnika (podjetje)

Sistemska tehnika d.o.o. Ravne je slovensko kovinskopredelovalno podjetje, ki je del STO in se je razvilo iz propadle Železarne Ravne. Zaposluje okoli 300 delavcev.

                                               

Alexandrova tehnika

Alexandrova tehnika je pedagoški proces, ki se ukvarja s prepoznavanjem in spreminjanjem navad, še posebej v primerih slabe drže in slabe rabe telesa. Le te se kažejo v mišični napetosti, bolečinah in funkcionalnih težavah. Alexander tehnika ponu ...

                                               

Življenje in tehnika

Življenje in tehnika je slovenska mesečna poljudnoznanstvena revija. Njena zgodovina sega več kot 50 let nazaj v preteklost, saj je prva številka te revije z naslovom Ljudska tehnika izšla leta 1950. Leta 1952 se je revija preimenovala v Življenj ...

                                               

Krizelefantinska tehnika

Krizelefantinska tehnika je izraz za skulpture, narejene iz zlata in slonovine. Krizelefantinski kultni kipi so bili v stari Grčiji zelo cenjeni.

                                               

Filmska tehnika

Filmska tehnika je tehnika, ki je omogoča snemanje in predvajanje filmov. Osnova filmske tehnike je hitra projekcija zaporednih statičnih slik, kar daje občutek gibanja. Osnovni princip je poznan že zelo dolgo, za izum pravega filma konec 19. sto ...

                                               

Starogrška umetnost

Umetnost antične Grčije je zelo vplivala na kulturo mnogih držav po vsem svetu, še posebej v kiparstvu in arhitekturi. Umetnost rimskega imperija v glavnem izvira iz Grčije. Aleksander Veliki je z osvajanji na vzhodu sprožil več stoletij izmenjav ...

                                               

ASCII-umetnost

ASCII-umetnost je vrsta izdelave slik in podob, ki izhaja iz 95 računalniških znakov, določenih po standardu ASCII. Slike se sedaj lahko izdelajo s pomočjo poljubnega urejevalnika besedil. Take slike so se pojavile kmalu po pojavu računalnikov. S ...

                                               

Umetnost egejskih kultur

Umetnost egejskih kultur je umetnost kikladske, minojske in mikenske kulture, ki so cvetele na širšem prostoru ob Egejskem morju okoli leta 2200–1200 pr. n. št. Je predhodnica kulture stare Grčije. Egejska umetnost ni samo geografski pojem, ampak ...

                                               

Gotska umetnost

Gotska umetnost ali gotski slog je evropski umetnostni slog srednjeveške umetnosti, ki se je v severni Franciji razvil iz romanske umetnosti v 12. stoletju, vodil pa jo je sočasni razvoj gotske arhitekture. Razširil se je po celotni zahodni Evrop ...