ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 62
                                               

Funkcionalna analiza dela

Funkcionalna analiza dela integrira analizo sistema dela in analizo nalog pri oblikovanju in urejanju delovnih mest, njen namen je objektivnost, zanesljivost in veljavnost opisov delovnih mest. Koncept funkcionalne analize dela je v poznih štirid ...

                                               

Generacija Y na delovnem mestu

Generacija Y, tudi "milenijci, neksterji, ipsilonarji", so otroci blaginje in so nova prihajajoča delovna moč.

                                               

Generacijske razlike na delovnem mestu

Generacijske razlike na delovnem mestu se kažejo predvsem v vrednotah in načinu dela različnih generacij in lahko predstavljajo oteženo delo ali načine komuniciranja, če se jih ne zavedamo. Generacija je skupina posameznikov podobne starosti, ki ...

                                               

Hollandova tipološka teorija izbire poklica

Hollandova tipološka teorija izbire poklica govori o šestih tipih osebnosti. Teorijo je razvil John L. Holland. Ljudi lahko razvrstimo v realistični, raziskovalni, umetniški, socialni, podjetniški ali konvencionalni tip osebnosti. Nadalje pravi, ...

                                               

Humanitarna psihologija dela

Humanitarna psihologija dela združuje organizacijsko, industrijsko in delovno področje psihologije z namenom povečanja dobrobiti vseh ljudi. Zajema uporabo industrijsko organizacijske psihologije pri humanitarnem delu ter zagotavlja, da je vsako ...

                                               

Inženirska psihologija

Inženirska psihologija je veja psihologije, ki se ukvarja s preučevanjem človekovega vedenja v operacijskih sistemih in ugotavljanjem, kako se njegovo delovanje povezuje s spremenljivkami njegovih delovnih nalog. Inženirski psihologi poskušajo do ...

                                               

Kadrovska služba

Kadrovska služba je organizacijska enota znotraj podjetja oziroma druge oblike organizacije, ki izvaja naloge in funkcije kadrovskega managementa

                                               

Karierna orientacija

S karierno orientacijo se ukvarjajo storitve oz. službe, ki pomagajo mladim in odraslim sprejemati odločitve o izobraževanju, poklicu in usposabljanju. Te oblike pomoči so praviloma financirane iz javnih sredstev, najpogosteje pa gre za dejavnost ...

                                               

Karierna sidra

Karierna sidra so razmeroma trajen skupek vrednot, ki določa kariero. Posamezni zaposleni namreč na podlagi svoje samopodobe in ciljev oblikujejo različna karierna sidra oziroma motive in vrednote, ki si jih prizadevajo uresničiti v karieri. Pome ...

                                               

Karierno svetovanje

Pri kariernem svetovanju se oseba ob pomoči osebnega svetovalca odloči o svojih kariernih ciljih in sprejme karierne odločitve. Prav tako razišče možnosti razvoja svoje kariere in opredeli dodatna izobraževanja ter usposabljanja, ki bodo pripomog ...

                                               

Kognitivna analiza dela

Kognitivna analiza dela je model, ki so ga razvili Rasmussen, Pejtersen in Goodstein, z namenom usmerjanja oblikovanja tehnologije za uporabo na delovnem mestu na različnih delovnih področjih. Teoretične osnove modela so v modelih splošnega siste ...

                                               

Kontraproduktivno vedenje na delovnem mestu

Kontraproduktivno vedenje na delovnem mestu se nanaša na kakršnokoli namerno vedenje organizacijskega člana, ki ga delovna organizacija vidi kot nasprotujočega njenim legitimnim interesom. Definirano je kot prostovoljno vedenje, ki krši pomembne ...

                                               

Kontrolna teorija

Kontrolna teorija je teorija, ki opisuje model ciljno usmerjenega vedenja. Gre za izrazito procesno teorijo, ki temelji na principih negativne povratne zanke. Predpostavlja, da posameznik primerja želeno vedenje s trenutnim in ga na podlagi tega ...

                                               

Letni razgovor

Letni razgovor je sistematični pogovor oz. pregled in ocena dosedanjega dela posameznega zaposlenega, skupna ocena realizacije ciljev in nalog ter skupna ocena uspešnosti zaposlenega in vodje. Na letnem pogovoru se oba sogovornika pogovorita o na ...

                                               

Manjšine v organizaciji

Zaradi globalizacije se v sodobni civilizaciji vse več organizacij srečuje s pojavom multikulturnosti na delovnem mestu. Kot posledica tega se znotraj organizacij oblikuje delitev na manjšine in večino.

                                               

Medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu

Medgeneracijsko sodelovanje temelji na medgeneracijskem učenju, ki zagotavlja prenos, izmenjavo znanja in izkušenj na področju dela ter solidarno pomoč med generacijami. Mlade generacije s prenosom znanja in izkušenj veliko pridobijo ter lažje vs ...

                                               

Mentorstvo

Mentorstvo je proces, v katerem izkušenjsko bogat posameznik pomaga mlajšemu pri njegovem razvoju in napredku ter proces usmerjanja in vodenja mladega neizkušenega človeka z nasveti in pojasnili. Mentor je oseba, ki je vredna zaupanja in ki podpi ...

                                               

Merjenje psihološke pogodbe

Psihološko pogodbo se lahko raziskuje in meri z različnimi metodami, vendar je med njimi najpogosteje uporabljen anketni vprašalnik. Zaradi obstoja različnih pojmovanj psihološke pogodbe, obstaja tudi veliko različnih pripomočkov s katerimi lahko ...

                                               

Metoda ocenjevalnega centra

Ocenjevalni center je kompleksen ocenjevalni proces, ki se uporablja zlasti za selekcijo pri sprejemu zunanjih kandidatov na delovno mesto ali za napredovanje že zaposlenih in za njihov nadaljnji razvoj kariere. Vanj so vključeni udeleženci, ki s ...

                                               

Model ASA

ASA model oziroma model privlačenja, selekcije in odhajanja zaposlenih je model, ki ga je leta 1987 predlagal Schneider za opis organizacijskega vedenja. Model predpostavlja, da ljudi privlačijo in izbirajo organizacije na podlagi sklada med njih ...

                                               

Model obogatitve dela

Model obogatitve dela je model, ki sta ga leta 1975 prvič predstavila Greg R. Oldham in Richard J. Hackman. Pojasnjuje zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu ter omogoča razumevanje kako delo motivira posameznike. Njegov glavni namen je obliko ...

                                               

Monotonija pri delu

Monotonija je stanje zmanjšane dejavnosti zaradi enoličnega, ponavljajočega ter rutinskega dela. Takšno delo navadno ne ponuja kreativnosti in izzivov ter povzroča stanje duševne toposti, ki ga sprememba prekine. Do monotonije pri delu običajno p ...

                                               

Napake pri ocenjevanju delovne uspešnosti

Čeprav je namen ocenjevalnega sistema zbrati natančne ocene delovne uspešnosti zaposlenega ter zgraditi strukturne karakteristike za pomoč pri zbiranju teh ocen, ga ocenjevalci s svojim ocenjevanjem ne zagotavljajo vedno. Pri ocenjevanju se lahko ...

                                               

Napredovanje v karieri

Napredovanje se lahko definira kot interakcija med ljudmi in podjetjem. Vemo, da se zaposleni vključuje v delo, komunicira, igra vloge, napreduje v ranku, "lovi" plačo in prestiž, eventualno napušča podjetje, ali pa začasno gre na državno funkcij ...

                                               

Navidezna resničnost na delovnem mestu

Navidezna resničnost ali VR za razliko od hologramov in drugih navideznih projekcij ustvari 100 % digitalni svet, v katerega je gledalec v celoti potopljen. Do leta 2020 bo navidezna resničnost na trgu vredna okrog 30 milijard dolarjev in do leta ...

                                               

Neformalno izobraževanje in učenje v delovnem okolju

Neformalno izobraževanje oziroma učenje je pomembna oblika izobraževanja predvsem za odraslo populacijo, saj je osredotočena na učečo se osebo ter na znanja, ki jih lahko oseba pridobi iz izkušenj. Neformalno izobraževanje zajema različne oblike, ...

                                               

Nevrotična organizacija

Nevrotična organizacija je organizacija s težavami katere simptomi se združujejo v specifične oblike disfunkcionalnega vedenja. Od Freuda dalje so bile nevrotične oblike vedenja, moteči medosebni odnosi in obrambni mehanizmi dobro raziskani. Tem ...

                                               

Nočno delo

Nočno delo je delo, ki se opravlja ponoči. Nočno delo poteka med 23. uro in šesto uro naslednjega dne. Če gre za nočno delovno izmeno, se za nočno delo šteje osem nepretrganih ur v času med 22. in sedmo uro naslednjega dne. 150. člen Zakona o del ...

                                               

Nosečnost in starševstvo na delovnem mestu

Nosečnost in starševstvo na delovnem mestu postaja pogost vzrok za diskriminacijo in nepravično ravnanje z delavci. Kariera in poklicna uspešnost postajata vse pomembnejša vrednota in prioriteta. Delodajalci raje zaposlujejo ženske brez otrok ali ...

                                               

Ocenjevanje delovne uspešnosti

Ocenjevanje delovne uspešnosti je postopek, s pomočjo katerega ocenjujemo zaposlene in njihovo vedenje na delovnem mestu. Te informacije potem združimo v dokumente, s pomočjo katerih svojim zaposlenim dajemo povratne informacije. S tem jim pokaže ...

                                               

Odhodi iz organizacije

Teorije in modeli namer odhodov obravnavajo odhod kot individualno psihološko spremenljivko, to pa jih razlikuje od preučevanja fluktuacije kot organizacijske spremenljivke, ki ponazarja gibanje števila zaposlenih. Med odhode iz organizacije štej ...

                                               

Odločanje

Sprejemanje odločitev je eden temeljnih kognitivnih procesov, ki je široko uporabljen v določanjo racionalnih, hevrističnih in intuitivnih selekcij v znanstvenih, ekonomskih in managerskih situacijah, kot tudi v vsakodnevnih situacijah. Je mentan ...

                                               

Organizacijska klima

Klima poleg kulture predstavlja enega izmed organizacijskih dejavnikov, ki je najbolj neposredno povezan z vsemi ostalimi elementi organizacije in njenim okoljem ter vsemi posamezniki v sistemu. Vsaka sprememba, aktivnost, vedenje v podjetju se o ...

                                               

Organizacijska psihologija

Organizacijska psihologija je smer v psihologiji in ena izmed treh podkategorij psihologije dela. Je ena izmed novejših smeri, saj je nastala v 70. letih. Ukvarja se z organizacijo kot sistemom ljudi in njihovih odnosov, definiranih s formalno al ...

                                               

Ekspertnost

Ekspertnost na delovnem mestu razumemo kot raven strokovnega delovanja posameznika, ki vključuje različne vidike delovne uspešnosti, osebnih kompetenc in lastnosti ter družbenih opredelitev na delovnem mestu. Ekspertnost je produkt procesa specia ...

                                               

Organizacijska struktura

Organizacijsko strukturo predstavljajo dejavnosti, ki so usmerjene k doseganju organizacijskih ciljev. To so dodeljevanje nalog, koordinacija in nadzor. Lahko jo opredelimo tudi kot perspektivo oz. pogled posameznikov na organizacijo, kateri prip ...

                                               

Osebe s posebnimi potrebami na delovnem mestu

Skupine oseb s posebnimi potrebami so: osebe z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, osebe z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirane osebe, dolgotrajno bolne osebe, osebe z učnimi težavami, osebe s čustvenimi ...

                                               

Pogajanja v organizaciji

Pogajanje v organizaciji je verjetno najbolj pomembna oblika sodelovanja znotraj organizacije. Poteka takrat, ko člani ali predstavniki posamezne organizacije poskušajo doseči sporazum o delitvi ali izmenjavi nečesa med seboj. Pogajanje je obnaša ...

                                               

Poslovni coaching

Poslovni coaching naj bi zajemal vse, kar je povezano s coachingom na delovnem mestu in se osredotoča na poslovni razvoj poslovni razvoj. Pogosto se uporablja v naslednjih primerih: poslovne potrebe in rezultati niso na nivoju želenih, zato želij ...

                                               

Pozitivna psihologija na delovnem mestu

Pozitivna psihologija na delovnem mestu se ukvarja z odkrivanjem in promoviranjem dejavnikov, ki tako posameznikom, kot tudi skupinam omogočajo razvijanje in optimalno delovanje. Na tem področju obstaja mnogo raziskav, ki preučujejo dobro počutje ...

                                               

Prehodna zaposlitev

Prehodna zaposlitev se je pojavila šele v zadnjih letih, gre pa za delni umik z dela. To je katerokoli delo po uradni upokojitvi. Beseda prehodno označuje prehod od polne zaposlitve do popolne upokojitve. Po navadi je takšna zaposlitev manj stres ...

                                               

Prekarno delo

Prekarno delo in prekarnost Prekarnost lahko razumemo kot družbeno tendenco posploševanja socialne negotovosti, ki izvira iz sodobnega ekonomskega in zaposlovalnega sistema družbe. Slednji je utemeljen v idejah ekonomistov iz sedemdesetih let 20. ...

                                               

Pridobivanje kadrov

Postopek pridobivanja kadrov je eden od osnovnih postopkov celotnega procesa pridobivanja in zaposlovanja kadrov. Ožje, proces pridobivanja kadrov razumemo kot oblikovanje skupine kandidatov, iz katere iščemo najprimernejšega kandidata za razpisa ...

                                               

Proaktivnost na delovnem mestu

Proaktivnost na delovnem mestu se nanaša na vedenje, ki vključuje samoiniciativno prevzemanje kontrole in povzročanje sprememb v delovnem okolju. Glavna značilnost proaktivnega vedenja je vnaprejšnje ukrepanje s ciljem vplivanja na prihodnje stan ...

                                               

Produktivnost tima

Produktivnost ali delovna uspešnost je povprečna mera učinkovitosti produkcije. Lahko je izražena kot odnos med vložkom in donosom v produkcijskem procesu. Tim, ekipa ali moštvo so izrazi, s katerimi opišemo skupino ljudi, ki dela za nekakšen sku ...

                                               

Programi socialne vključenosti

Socialna vključenost pomeni integracijo v družbo za tiste najbolj ranljive posameznike, ki so pogosto potisnjeni na njeno obrobje. Vključenost predstavlja moralno pravico vsakega posameznika. Konkretno pomenijo programi socialne vključenosti zapo ...

                                               

Psihološka podpora zaposlenim

Psihološka podpora zaposlenim je program krepitve zdravja in ukrep za obvladovanje "Psihosocialna tveganja na delovnem mestu|psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, ki organizacijam in podjetjem omogoča, da so storilnost, motivacija, zadovoljst ...

                                               

Psihološke teorije poklicne orientacije

Psihološke teorije poklicne orientacije so teorije, ki govorijo o izboru poklica in poklicne kariere. Spadajo med teorije poklicne orientacije, kamor poleg psiholoških uvrščamo tudi nepsihološke teorije. Teorije zajemajo različne sklope aktivnost ...

                                               

Psihološko blagostanje na delovnem mestu

Psihološko blagostanje predstavlja osrednji konstrukt pozitivne psihologije. Nanaša se na glavne vidike človekovega optimalnega izkustva in optimalnega delovanja. Povezan je tudi s pojmi sreče, dobrega počutja, optimizma, upanja, zadovoljstva z ž ...

                                               

Razlike v plači med moškimi in ženskami

Evropska komisija definira razlike v plači med spoloma kot povprečna razlika pri skupnem zaslužku na uro med moškimi in ženskami. Vzrokov za plačilne razlike je veliko ter so običajno večplastni: razlike v izbiri vrste izobrazbe med moškimi in že ...