ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 6
                                               

Ljudje (album)

Ljudje je tretji studijski album slovenskega kantavtorja Janija Kovačiča, izdan leta 1984 pri ZKP RTV Ljubljana v obliki vinilne plošče. Je dvojni album. Strani vinilnih plošč so namesto konvencionalnega poimenovanja poimenovane kot J, A, in I – ...

                                               

Nuba: čisti ljudje

Nuba: čisti ljudje je potopisni roman slovenskega pisatelja, popotnika s kolesom, aktivnega borca za pravice ljudi. Toma Križnarja. S tem potopisom je Križnar Sloveniji in ostalemu svetu odkril tragedijo nubskega ljudstva.

                                               

Ljudje ob cesti

Roman se dogaja konec devetnajstega stoletja med cestama Reka - Trst in Vremsko dolino. Glavni junak je mehkočutni Janez Palčič iz Loč. Mamilo ga je vse lepo in plemenito: konji, odlična družba, izbrana beseda in ženske. Njegovo premoženje je hit ...

                                               

Onkraj pekla so ljudje

Po koncu druge svetovne vojne pelje vlak zapornike iz nemških delavskih taborišč preko Nizozemske do sanatorija v Parizu. Igor Suban, Slovenec iz Trsta, gre tja po priporočilu prijatelja zdravnika, ki mu je odkril senco na pljučih. V taborišču Su ...

                                               

Matematika

Matemátika je znanstvena veda, ki raziskuje vzorce. Vsebuje abstraktne lastnosti množin, struktur, sprememb in prostora. Ta stran zrcali organiziran pogled na matematiko. Benjamin Peirce je imenoval matematiko" znanost, ki podaja nujne sklepe ". ...

                                               

Diskretna matematika

Diskretna matematika je področje matematike, ki proučuje diskretne strukture. Predmet proučevanja so objekti, ki se ne spreminjajo zvezno, ampak lahko zavzamejo samo posamezne vrednosti. Takšni objekti so cela števila, grafi in trditve v logiki. ...

                                               

Razvedrilna matematika

Razvedrílna ali rekreatívna matemátika vsebuje mnogo matematičnih iger in lahko pokriva tudi področja, kot so logika in druge uganke z deduktivnim mišljenjem. Nekateri najbolj zanimivi problemi s tega področja ne zahtevajo znanja naprednejše mate ...

                                               

Babilonska matematika

Babilonska matematika, znana tudi kot asirsko-babilonska matematika, je bila matematika, ki so jo od zgodnje Sumerije do padca Babilona leta 539 pr. n. št. razvila ali prakticirala ljudstva v Mezopotamiji. Babilonska matematična besedila so obsež ...

                                               

Čista matematika

Čista matematika je znanost matematičnih konceptov, ki so neodvisni od česarkoli izven matematike. Koncepti lahko izvirajo iz realnega sveta, rezultati pa nam lahko pomagajo v praktičnem življenju. Čista matematika ne temelji na tem. Namesto tega ...

                                               

Matematika na Slovenskem

Jurij Vega Vorlesungen ueber die Mathematik Josip Plemelj Franc Močnik Marko Petkovšek Dušan Repovš Sandi Klavžar Product graphs, soavtor Wilfried Imrich Bojan Mohar Soavtor Carsten Thomassen

                                               

Matematika na šahovnici

Matematika na šahovnici povezuje šah in matematiko. Od šaha vzamemo šahovnico, figure in pravila, ki jih pogosto spremenimo. Matematika pa prispeva orodja za obravnavo problemov, ki si jih zastavimo. Zadnje čase si pogosto pomagamo z računalnikom ...

                                               

Numerična matematika

Numerična matemátika ali numerična analiza je matematična disciplina, ki rešuje probleme s področja realnih števil. Postopke, ki jih uporablja numerična matematika imenujemo numerične metode, in praviloma temeljijo na približnem računanju. Pomemb ...

                                               

Omejitev (matematika)

Omejitev je predpis, s katerim omejimo množico možnih rešitev optimizacijskega problema. Omejitve navadno podamo kot množico enačb in neenačb, zato razlikujemo med enakostnimi in neenakostnimi omejitvami.

                                               

Vrsta (matematika)

Za druge pomene glejte vrsta. Vŕsta ali števílska vŕsta v matematiki pomeni vsoto zaporedja njenih členov. Vrsta je torej seznam števil z operacijami seštevanja med njimi, na primer kot v aritmetičnem zaporedju: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +. + 99 + 100. V ...

                                               

Funkcija

Fúnkcija f: A ⟶ B {\displaystyle f:A\longrightarrow B} je v matematiki preslikava, ki vsakemu elementu množice A priredi natanko en element množice B. Če definiramo funkcijo f: a ⟼ b {\displaystyle f:a\longmapsto b}, je a podatek ali original, b ...

                                               

Narava

Naráva je vsa snov in energija, še posebej v svoji osnovni obliki, neodvisni od človeškega vpliva. Naravo raziskujejo razne znanstvene vede in še posebej naravoslovje. V grobem se deli na živo in neživo naravo, vendar je meja med obema nejasna, v ...

                                               

Švedska

Kraljevina Švedska je obmorska Nordijska država v Skandinaviji v severni Evropi. Na zahodu meji na Norveško, na severovzhodu na Finsko, na jugozahodu pa ima morsko mejo z Dansko; preostanek meje poteka po Baltskem morju in Kattegatu. Zaradi soraz ...

                                               

Kalcedonski koncil

Kalcedonski koncil je potekal od 8. oktobra do 1. november leta 451 v Kalcedonu, mestu v Bitiniji v Mali Aziji. Na koncilu so zavrnili monofizitizem nauk, da ima Kristus samo eno naravo in podrobneje razdelali nauk o dveh naravah Jezusa Kristusa, ...

                                               

Povest

Povest je daljše večinoma prozno literarno delo, ki je umetniško manj pomembno. Opisuje predvsem zunanje dogodke, v katerih nastopa več oseb, vendar pa pisatelja zanimata zlasti ena ali dve osebi, toda niti v življenja teh se ne poglablja. Tudi n ...

                                               

Michel Gondry

Michel Gondry, francoski režiser, * 8. maj 1963, Versailles. Gondry snema filme, reklamne oglase in glasbene spote ter piše scenarije. V glasbeni industriji se je uveljavil z inovativnimi spoti za Björk, The Rolling Stones, The White Stripes, The ...

                                               

Fiziologija

Fiziologija je panoga biologije, ki proučuje življenjske procese v organizmih. Tradicionalno delimo fiziologijo na fiziologijo rastlin in fiziologijo živali z ločeno panogo fiziologije človeka, ki jo obravnavamo v sklopu medicinskih znanosti. Ven ...

                                               

Belokranjski muzej

Belokranjski muzej v Metliki je bil odprt leta 1951, nameščen pa je v Metliškem gradu, ki stoji v starem delu mesta Metlika. Muzej skrbi za premično kulturno dediščino Bele krajine in ima tri stalne razstave, in sicer: Spominska zbirka Otona župa ...

                                               

Protigverilsko bojevanje

Protigverilsko bojevanje je vojaški izraz, ki označuje vojaške operacije proti gverilcem oz. vstajnikom, s katerimi se skuša izničiti njihova prednost, ki jim jo nudi narava bojevanja. Pomemben del protigverilskega bojevanja so tudi nevojaške ope ...

                                               

Federacija

Federacija je državna ureditev, ki združuje dve ali več enakopravnih in relativno samostojnih državnih enot - zvezne države. Njena pravna narava je sporna, ker ustavnopravna teorija šteje državno suverenost za nedeljivo. Federacija je v tem smisl ...

                                               

Tromboza

Tromboza je nastanek krvnega strdka v žili, kar onemogoči ali ovira pretok krvi po krvožilnem sistemu. Velikokrat nastopi tromboembolizem - krvni strdek plava po krvi, dokler ne doseže tako ozkega dela žile, da se začepi.

                                               

Iztok Geister

Iztok Geister se je rodil leta 1945 v Laškem. V dijaških letih je v Kranju skupaj z Markom Pogačnikom in Marjanom Cigličem pripravil šolsko glasilo Plamenica. Objavljene pesmi in risbe so sprožile hudo reakcijo takratnih lokalnih oblasti v Kranju ...

                                               

Naravno okolje

Okolje je celota delujočih živih in neživih elementov narave. Ti elementi neposredno in istočasno vplivajo na razvoj, presnovo in življenjsko aktivnost organizmov na območju, na katerem živijo. Neživi elementi okolja so: zrak, voda, tla, kemične ...

                                               

Minister za okolje in prostor Republike Slovenije

Minister za okolje in prostor Republike Slovenije je politični vodja Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, ki ga predlaga predsednik Vlade Republike Slovenije in imenuje Državni zbor Republike Slovenije. Po Zakonu o Vladi Republik ...

                                               

Mono (razvojno okolje)

Mono je prosto odprtokodni projekt izdelave orodij kompatibilnih z ogrodjem.NET, skladnih z ustreznim standardom ECMA. Okolje med drugim vključuje prevajalnik za programski jezik C# in izvajalsko okolje Common Language Runtime. Razvojno okolje Mo ...

                                               

Računalniško okolje

Računalniško okolje oz. s tujko platforma je okolje, znotraj katerega se izvaja računalniški program. Arhitektura računalniških sistemov je v obliki plasti s strojno opremo na dnu, pri čemer pa posamezni programi ne delujejo neposredno na ravni s ...

                                               

Delovno okolje

Delovno okolje je okolje, v katerem posameznik opravlja svoje delovne aktivnosti. V njem preživi povprečno po osem ur na dan, pet dni na teden. Vpliva na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu in z njihovo delovno uspešnostjo. Z raziskovanjem ...

                                               

Agencija Republike Slovenije za okolje

Agencija Republike Slovenije za okolje je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Ustanovljena je bila v letu 2001 iz Hidrometeorološkega zavoda Slovenije. V sklop nalog na področju spremljanja, analize in napovedovanja naravnih pojavov ...

                                               

Odbor za infrastrukturo in okolje Državnega zbora Republike Slovenije

1. državni zbor Republike Slovenije predsednik: Žarko Pregelj člani: Franc Avberšek, Igor Bavčar, Franc Černelič, Geza Džuban, Brane Eržen do 21. decembra 1994, Miroslav Geržina, Jože Jagodnik, Branko Janc, Miran Jerič, Rafael Kužnik, Jože Lenič, ...

                                               

Nevarne snovi

Nevarne snovi so tiste snovi, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti. Nevarne lastnosti so sledeče: eksplozivnost, radioaktivnost, oksidativnost, vnetljivost, strupenost, jedkost, dražljivost, rakotvornost, mutagenost, nevarnost za okolje itd.

                                               

Odbor za okolje in prostor Državnega zbora Republike Slovenije

Odbor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanašajo na lokalno samoupravo na ravni občine in pokrajine. Spremlja izvajanje zakonodaje s področja lokalne samouprave in izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi v prak ...

                                               

Virtualno izvajalsko okolje

V računalništvu je virtualno izvajalsko okolje, tudi virtualni računalnik ali VM emulacija določenega računalniškega sistema. VM deluje na osnovi računalniške arhitekture in funkcij dejanskega ali hipotetičnega računalnika. Izvedba VM lahko vklju ...

                                               

Politika

Glej tudi: Politika Aristotel Politika izhaja iz besede polis in besede kratein je usmerjanje družbe s pomočjo države. Politika je lahko način vodenja, upravljanja in urejanja kake človeške skupnosti, boj političnih strank in posameznikov za obla ...

                                               

Politika Slovenije

Politika Slovenije se odvija v parlamentarni demokratični republiki, kjer je premier predsednik vlade, volilni sistem pa je proporcionalen. Izvršilna oblast je vlada, zakonodajna oblast pa je parlament RS. Sodna oblast je ločena od obeh ostalih, ...

                                               

Postfaktična politika

Postfaktična, postresnična ali poresnična politika je naziv za pojav v politiki, ki temelji na pobujanju čustev brez upoštevanja dejstev oziroma pri katerem dejstva več niso v ospredju. Od klasičnega izpodbijanja ali potvarjanja resnice pa se raz ...

                                               

Zunanja politika Slovenije

Zunanjo politiko Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije in ministrstva za zunanje zadeve oblikuje Državni zbor Republike Slovenije. Izvajajo jo prvenstveno predsednik republike, predsednik vlade in minister za zunanje zadeve, poleg njih p ...

                                               

Javna politika

Javna politika je delovanje vlade in drugih organov z javnimi pooblastili. Javna politika vlade je nabor zakonov, programov, dejavnosti in obnašanja, ki jih sprejme in izvaja. Poleg javne politike so vplivne tudi politike oziroma strategije drugi ...

                                               

Zunanja politika

Zunanja politika je dejavnost države, s katero ta uveljavlja svoje interese v mednarodni skupnosti. Pri tem poskuša s sredstvi zunanje politike vplivati na ravnanje drugih držav in mednarodnih organizacij.

                                               

Energetska politika

Energétska polítika je javna politika delovanja na področjih, ki zadevajo oskrbo z energijo: pridobivanje energije iz virov energije, pretvarjanje energije, prenos energije, shranjevanje energije, trgovanje z energijo. Ne nazadnje se energetska p ...

                                               

Mladinska politika

Kot horizontalna mladinska politika razumemo ukrepe, usmerjene predvsem v integracijo mladih v ekonomsko življenje skupnosti. V horizontalno smer spadajo ukrepi, ki so sicer sestavni del drugih področnih politik, vendar želi družba s posebnimi uk ...

                                               

Politika enega otroka

Politika enega otroka, del politike načrtovanja družine, je bila prebivalstvena politika Ljudske republike Kitajske. Uvedena je bila leta 1979 in preklicana leta 2015. Politika je sicer dovoljevala veliko izjem, etnične manjšine so bile tako izvz ...

                                               

Monetarna politika

Monetarna politika je sistemov ukrepov, ki jih izvaja in vodi centralna banka v državi z namenom doseganja ekonomskih ciljev, tako dolgoročnih kot tudi kratkoročnih. Monetarna politika predvsem določa količino denarja v obtoku, kar potem oblikuje ...

                                               

Politika in uprava Združenih držav Amerike

Politični in upravni sistem Združenih držav Amerike temelji na osnovnih načelih predstavniške demokracije. Po takšnem sistemu državljani Združenih držav volijo svoje politične predstavnike, ki s tem pridobijo pooblastilo za upravljanje države. To ...

                                               

Zares

ZARES – socialno liberalni je bila slovenska politična stranka, ki se je uvrščala med levo-sredinske stranke. Stranka je bila ustanovljena v začetku oktobra 2007, kot rezultat izstopa 6 poslancev iz Liberalne demokracije Slovenije. Predhodnica st ...

                                               

Franc Posel

Decembra 1990 je pričel delovati na področju varovanja okolja v občinskih Upravnih organih v Mariborski občini, kjer je ostal do konca januarja 1996. V tem času se je ukvarjal s problemi onesnaženosti zraka v Mariboru, varstvom pred hrupom ter ka ...

                                               

Oporoka

Oporoka, testament ali izjava poslednje volje je enostranski pravni akt, s katerim oseba razpolaga s svojim premoženjem za primer smrti. Vsaka nova veljavna oporoka razveljavi prejšnjo. Je strogo oseben posel v katerem ni moč zastopati oporočitel ...