ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 430
                                               

Beta sodček

Beta sodček ali β-sodček je vrsta terciarne strukture beljakovin, ki vsebuje niz antiparalelno razvrščenih beta ploskev. Beta sodček je kot terciarna struktura značilna za porine in druge beljakovine, ki predirajo celično membrano in za beljakovi ...

                                               

Ciklus sečnine

Ciklus sečnine je skupina biokemičnih reakcij v organizmu sesalcev, s katerimi se dušik vsebujoči razpadni produkti, zlasti amonijak, pretvorijo v sečnino. Slednja nato zapusti telo s sečem. Pri ptičih in nekaterih kuščarjih se amonijak pretvori ...

                                               

Fosfat

Fosfati - v anorganski kemiji - so soli fosforne kisline. V organski kemiji so bodisi organofosfati ali estri fosforne kisline. Organski fosfati so še posebej pomembni v biokemiji, biogeokemiji in ekologiji. Da bi pridobili fosfor za potrebe kmet ...

                                               

Fosfolipidna dvojna plast

Fosfolipídna dvójna plást je urejena dvojna plast amfifilnih molekul, ki so s svojimi hidrofilnimi deli obrnjene proti vodni raztopini, s hidrofobnimi deli pa druga proti drugi. Fosfolipidna dvojna plast je temeljni strukturni element celičnih me ...

                                               

Ketonska telesa

Ketonska telesa so spojine, ki se pri ketozi pojavljajo v povišanih koncentracijah v telesnih tekočinah. Mednje sodijo tri vrste kemijskih spojin, ki nastajajo kot stranski produkti presnove maščobnih kislin: aceton, acetoacetat in beta-hidroksib ...

                                               

Krebsov cikel

Cikel citronske kisline je zaporedje več kemijskih reakcij, ki potekajo v živih celicah, pri tem pa uporabljajo kisik kot del celičnega metabolizma. V aerobnih organizmih je cikel citronske kisline del metabolne poti, ki je vključena v kemijske s ...

                                               

Lipid

Lipidi so vrsta organskih spojin, ki so bistvene celične sestavine; sestavljajo različne celične membrane. Lipidi so sicer kemijsko zelo heterogena skupina biomolekul; njihova skupna lastnost je lipidotopnost oziroma netopnost v vodnem okolju.

                                               

Muskarinski receptor

Muskarinski receptorji so receptorji v holinergičnem sistemu, na katere se fiziološko veže acetilholin in se nahajajo ob postganglijskih parasimpatičnih končičih in v osrednjem živčevju. Poimenovani so po tem, ker so občutljivejši za muskarin kot ...

                                               

Ogljikovi hidrati

Sestavljeni ogljikovi hidrati so zelo razširjeni v rastlinskem svetu. So iz enostavnih sladkorjev. Kot sladkorje se označuje le tiste ogljikove hidrate, ki so zgrajeni iz manj kot desetih monosaharidov, kajti preostali sestavljeni ogljikovi hidra ...

                                               

Oksidacija alfa

Oksidacija alfa je proces, pri katerem se iz določenih maščobnih kislin, ki imajo na β-ogljikovem atomu metilno skupino, cepi samo eden ogljikov atom na karboksilnem koncu. Pri človeku je takšna maščobna kislina fitanska kislina, ki se preko oksi ...

                                               

Oksidacija beta

Oksidacija beta je proces, pri katerem se iz maščobnih kislin v obliki acil-koencima A postopno odcepljajo molekule acetil-koencima A, ki nato vstopajo v Krebsov cikel. Proces poteka v mitohondrijih in/ali peroksisomih v štirih stopnjah, z določe ...

                                               

Oksidacija omega

Oksidacija omega je eden od procesov presnove maščobnih kislin, ki poteka samo pri nekaterih vrstah živali, med drugim tudi pri človeku. Predstavlja alternativno metabolno pot oksidaciji beta, pri čemer se ne oksidira β-ogljikov atom, pač pa ω-og ...

                                               

Poliklonsko protitelo

Protitelesa ali imunoglobini so proteini, ki predstavljajo osnovno obrambno sredstvo humoralnega imunskega odziva. Najdemo jih v krvi, tkivnih tekočinah in telesnih izločkih, kjer specifično prepoznavajo in odstranjujejo antigene. Delimo jih v pe ...

                                               

Presnovek

Presnovek ali metabolit je intermediat ali produkt v procesu presnove. Presnovne poti sestojijo navadno iz niza encimsko kataliziranih reakcij, ki dajejo specifične produkte. Pri vsaki reakciji vstopa molekula - substrat, ki ga encim pretvori v p ...

                                               

Receptor (biokemija)

Receptor je v biokemiji beljakovinska molekula na celični membrani ali redkeje v citoplazmi ali celičnem jedru, na katero se specifično vežejo telesu lastne snovi ter substance, vnešene v telo ter posledično povzročijo biološki odgovor. V širšem ...

                                               

Sekundarna presnova

Sekundarna presnova ali sekundarni metabolizem označuje presnovo, torej vse presnovne poti spajanja in razgradnje predvsem manjših molekul, ki ni povezan z rastjo organizma. O sekundarni presnovi namreč navadno govorimo, ko organizem preide iz ek ...

                                               

Zaključni kodon

Zaključni ali terminacijski kodon je zaporedje treh nukleotidov v molekuli DNK ali RNK z informacijo za zaključek sinteze polipeptidne verige. Geni namreč s pomočjo nukleotidnega zaporedja nosijo zapis za aminokislinsko zaporedje v nastajajoči be ...

                                               

Edafon

Edafon predstavljajo rastlinski in živalski organizmi, ki živijo v tleh ali v okoljih podobnih zemlji Ločimo štiri velike skupine takšnih organizmov: Megabioti so večje žuželke, korenine, deževniki, vretenčarji,ipd Mikrobioti so najpomembnejši čl ...

                                               

Kemolitotrof

Kemolitotrofi so kemotrofne bakterije, ki za vir energije porabljajo anorganske snovi iz svoje okolice. Načeloma so avtotrofni organizmi in kot vir ogljika porabljajo CO 2. Glede na pridobljeno energijo so najbolj razširjene vodikove, žveplove, n ...

                                               

Kroženje dušika

Kroženje dušika je ciklus, pri katerem dušik neprestano kroži med zrakom, prstjo, rastlinami in živalmi. Dušik je prisoten v vsakem organizmu, saj je sestavni del in zato nujno potreben za sintezo aminokislin, ki tvorijo beljakovine, ter nukleins ...

                                               

Kroženje ogljika

Ogljik je najpomembnejša organska spojina, ki sestavlja telesa organizmov. Kroženje ogljika je v naravi osrednjega pomena, kajti vsa tkiva živih organizmov so sestavljena iz ogljika in študij biogeokemičnega kroženja ogljika je pokazatelj stanja ...

                                               

Kroženje žvepla

Kroženje žvepla je premešanje žvepla med zrakom, organizmi in zemeljsko skorjo. Velika količina žvepla je v vodah, prsti in kamninah, vendar je velikokrat v obliki netopnih mineralov oziroma sulfatov težkih kovin ter kalcijevih sulfatov. Žveplo o ...

                                               

Mikoriza

Mikoriza je sožitje med glivami in višjimi rastlinami. Glive pospešujejo razkroj organskih spojin v prsti v spojine, sprejemljive za višje rastline. Glive rastlinam dovajajo fosfor in dušik ter nekatere vitamine, v sušnem obdobju pa tudi vodo. Iz ...

                                               

Nitrifikacija

Nitrifikacija je biološka oksidacija amonijaka s kisikom v dušikovo kislino ali nitrate. Nitrifikacija ima pomembno vlogo pri kroženju dušika v prsti. Ta proces je odkril ruski mikrobiolog Sergej Vinogradski.

                                               

Rizosfera

Rizosfera je del fitosfere, ki obdaja koreninski sistem rastlin. Korenina in mikroorganizmi, ki jo obdajajo, živijo v simbiozi. Na rizosfero sama korenina vpliva neposredno ali posredno preko delovanja mikroorganizmov in izločanja različnih kemik ...

                                               

Epifit

Epifit je rastlina, ki ima korenino na drevesnem deblu ali vejah in ne v zemlji. Epifiti hranilne snovi dobijo iz odmrlih in razpadlih delov lubja, vodo pa posrkajo iz zraka. Epifiti zbirajo vodo v prav posebnih razvitih delih rastline, kjer jo s ...

                                               

Gemoterapija

Gemoterapija je oblika zeliščarstva, ki uporablja zdravila, pripravljena predvsem iz zarodnega tkiva različnih dreves in grmovnic kot tudi iz reproduktivnih delov ter mladega tkiva. Dva primera zdravil pa sta narejena tudi iz rastlinskega soka. S ...

                                               

Herbarij

Herbarij je sistematično urejena zbirka posušenih rastlin oziroma rastlinskih delov. Običajno je posušen rastlinski material shranjen v papirnatih polah, obstajajo pa tudi herbariji, pri katerih so rastline konzervirane v tekočinah, na primer v e ...

                                               

Kultivar

Kultivár je z namernim izborom vzgojena rastlina, ki ima želene uporabne ali dekorativne lastnosti. Kultivarji imajo posebno ime z namenom razločbe od ostalih rastlin iste vrste, ki pa teh določenih lastnosti nimajo. Pri razmnoževanju se lastnost ...

                                               

Okameneli les

Okamneli les je ime, ki je bilo dano posebni vrsti fosiliziranih ostankov kopenske vegetacije. Okamenelost je posledica drevesa ali drevesu podobnih rastlin, ki jih je nadomestil kamen s postopkom mineralizacije, ki pogosto vključuje permineraliz ...

                                               

Seznam botanikov po okrajšavi avtorja

Ames - Oakes Ames 1874-1950 G.F.Atk. - George Francis Atkinson 1854-1918 All. - Carlo Allioni 1728–1804 Adams - Johann Friedrich Adam 1780–1838 Ashe - William Willard Ashe 1872-1932 Alb. - Johannes Baptista von Albertini 1769–1831 Arora - David A ...

                                               

Celica

Célica je osnovna gradbena in funkcionalna enota vseh živih organizmov. Celice so najmanjši deli organizmov, ki jih obravnavamo kot žive, zato jim pogosto pravimo tudi gradbeni elementi življenja. Nekateri organizmi, kot so bakterije so enoceliča ...

                                               

Celice CHO

Celice CHO so celična linija, pridobljena iz ovarijev kitajskega hrčka. Uporabljajo se v medicinskih raziskavah, biotehnologiji in farmacevtski industriji za proizvodnjo terapevtskih beljakovin. Na podlagi linije, izolirane leta 1957, so se začel ...

                                               

Celična teorija

Celična teorija je koncept, da so vsi živi organizmi zgrajeni iz celic kot nosilk življenjskih procesov. Gre za eno osnovnih načel biologije. Avtorstvo celične teorije se pripisuje nemškim znanstvenikom Theodorju Schwannu, Matthiasu Schleidnu in ...

                                               

Endosimbioza

Endosimbioza je tip sožitja, pri katerem določen organizem prebiva v telesu oz. telesni celici drugega, gostiteljskega organizma. Primeri tega so bakterije, ki vežejo dušik v koreninah metuljnic, proteobakterije v iglokožcih ter enocelične alge i ...

                                               

Ergosterol

Ergosteról je pomembna sestavina celičnih membran gliv in nekaterih praživali. Ima podobne biološke funkcije kot holesterol v živalski celici. Ker mnoge glive in praživali ne morejo preživeti brez ergosterola, je le-ta postal pomembna tarča za ra ...

                                               

Haploidija

Haploidija ali haploidnost je lastnost celic in organizmov, katerih genski zapis sestavlja enojni komplet kromosomov. V človeškem telesu so take spolne celice, semenčice in zrela jajčeca. Za razliko od spolnih celic imajo somatske celice organizm ...

                                               

Kromatin

Kromatin je DNK-proteinski kompleks različnih proteinov, v katerega je v evkariontski celici močno zapakirana DNK, da ne plava gola v celičnem jedru. Če pomislimo, da je človeška DNK dolga približno 2 metra, ki mora biti stlačena v celično jedro ...

                                               

Kromosom

Kromosom je nitasta struktura v celičnem jedru. Je nosilec genov; sestavljen je iz DNK, histonov in nehistonskih beljakovin. V celičnem ciklusu so kromosomi vidni predvsem med mitozo in mejozo. Število in zgradba kromosomov so značilni za vrsto e ...

                                               

Kromosom 1 (človeški)

Kromosom 1 je največji človeški kromosom. Pri ljudeh sta prisotni 2 kopiji kromosoma 1, kot velja za vse avtosome. Sestavlja ga okoli 249 milijonov nukleotidnih baznih parov, ki so osnovni nosilci informacij v DNK. Predstavlja okoli 8 % celotne D ...

                                               

Kromosom Y

Kromosom Y je eden od spolnih kromosomov pri sesalcih. Telesne celice samcev imajo tako en kromosom X in en kromosom Y, telesne celice samic ne vsebujejo kromosoma Y. Gamete samcev vsebujejo X ali Y.

                                               

Medceličnina

Mèdceličnína, intercelulárna snóv ali ékstracelulárni mátriks so amorfne in vlaknate zunajcelične strukture, sestavljene iz kompleksnih velemolekul in tekočine, ki jo proizvajajo in v svojo neposredno okolico izločajo celice. Dajejo strukturno in ...

                                               

Mikroskopija z mrežno ravninsko osvetlitvijo

Mikroskopija z mrežno ravninsko osvetlitvijo je modificirana različica fluorescentne mikroskopije z ravninsko osvetlitvijo, ki povečuje hitrost pridobivanja slik, hkrati pa zmanjšuje poškodbe na celicah zaradi fototoksičnosti. Omogoča jo uporaba ...

                                               

Oksidativni stres

Oksidativni stres je vrsta kemičnega stresa, ki je prisoten v živih organizmih zaradi povečane količine potencialno škodljivih reaktivnih kisikovih zvrsti. To so reaktivne snovi, radikali ali molekule s kisikom, ki reagirajo s sestavinami celice ...

                                               

Osmoregulacija

Osmoregulacija ali ozmoregulacija je nadziranje koncentracije osmozno aktivnih delcev telesnih tekočin. Gre za fiziološki proces aktivnega nadziranja osmotskega tlaka telesnih tekočin nekega organizma, pri čemer imajo bistveno vlogo osmoreceptorj ...

                                               

Proteasom

Proteasóm je ime za velike proteinske komplekse v celični citoplazmi in jedru, ki so sposobni razgrajevati proteine, ki so poškodovani ali celici niso več potrebni. V celici predstavljajo 1 % vseh celičnih proteinov. Proteinski kompleks ima oblik ...

                                               

Protoplazma

Protoplazma ali pratvorivo je skupni naziv za živo vsebino celice, ki je pokrita s celično steno. Pri evkariotih jo sestavljajo citoplazma in celični organeli. Protoplazma je praviloma brezbarvna snov, ki ima lastnosti "koloidne raztopine", kar p ...

                                               

Toničnost

Toničnost ali toniciteta, poznana tudi kot efektivna osmolarnost, je kvalitativna mera za razlikovanje osmotskega tlaka med dvema raztopinama, običajno predeljenima s celično polprepustno membrano. Za razliko od osmolarnosti toničnost nima enote, ...

                                               

Klični list

Klični list je ena od dveh ali treh plasti celic, ki nastanejo v začetku razvoja zarodka in iz katerih se razvijejo vsia tkiva in organi. Gre za prvo diferenciacijo v razvoju zarodka. Klični listi nastanejo med gastrulacijo ali neposredno po njej ...

                                               

Nosečnostna starost

Nosečnostna ali gestacijska starost je čas, ki je pretekel od zanositve. Z njo se opisuje časovni potek nosečnosti, od prvega dneva zadjega menstrualnega cikla do dneva določitve. Prvi dan zadnjega menstrualnega cikla nastopi približno dva tedna ...