ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 43
                                               

Shizma

Shizma ali razkol je delitev med ljudmi, ki običajno pripadajo organizaciji, gibanju ali verskemu poimenovanju. Beseda se najpogosteje uporablja za razkol v prejšnjem enotnem verskem telesu, na primer vzhodno-zahodna shizma ali Velika shizma. Upo ...

                                               

Bitchcraft

Bitchcraft je EP celjske glasbene skupine Strelnikoff, ki je izšel februarja 1998. Znan je postal posebej zaradi sporne upodobitve na naslovnici, ki prikazuje brezjansko Marijo Pomagaj, ki v naročju namesto Jezusa drži podgano. Celotni album je b ...

                                               

Sporne karikature Mohameda (Jyllands-Posten)

Sporne karikature Mohameda so bile prvič objavljene 30. septembra 2005 v danskem časopisu Jyllands-Posten in kasneje še v mnogih drugih časopisih. Risbe, ki prikazujejo tudi Mohameda z bombo v ali pod turbanom in druge, so spremljale članek o sam ...

                                               

Vera, um in univerza - spomini in refleksije

Vera, um in univerza - spomini in refleksije je naslov predavanja, ki ga je imel papež Benedikt XVI. na Univerzi v Regensburgu 12. septembra 2006. Papež je imel predavanje v sklopu obiska Bavarske, kjer je prej deloval kot kardinal, pred tem pa j ...

                                               

Legislatura

Legislatura je doba, za katero je zakonodajno telo izvoljeno, in skupek zakonov, ki so bili izdani v tej dobi. Legislatura stopi v veljavo na podlagi volitev, ko so bile izvoljene osebe uradno predstavljene. Njeno trajanje je navadno določeno z u ...

                                               

Ustavodajna skupščina

Ustavodajna skupščina je zbor predstavnikov ljudstva, ki mora napisati ustavo ali sprejeti za ustavo neko obstoječo zakonodajo. Njen mandat ni časovno omejen, temveč poteče, ko stopi v veljavo nova ustava. Dotlej je ustavodajna skupščina najvišja ...

                                               

Emonika City Center

Emonika City Center je načrtovani večnamenski objekt, ki se bo po načrtu nahajal med Dunajsko, Vilharjevo in Masarykovo cesto ter Trgom Osvobodilne fronte v Ljubljani na površini 200.000 m². Javno-logistični del se bo razprostiral na skoraj 14.00 ...

                                               

Gnitje

Gnitje je proces, pri katerem se organizmi razgradijo s pomočjo bakterij ali glivic. V proces so lahko vključene živali, rastline, hrana ali ljudje. Gnitje je pomemben proces za nadaljnji razvoj živih organizmov saj se tako reciklira materija, ki ...

                                               

Abilizem

Abilízem je sistem diskriminacije in predsodkov do ljudi s posebnimi potrebami s strani posameznikov brez invalidnosti. Abilizem žrtvam dodeljuje oznake glede na njihovo invalidnost in jih manjvrednoti v primerjavi z posamezniki brez invalidnosti ...

                                               

Greenpeace

Greenpeace je mednarodna okoljevarstvena organizacija, ki je bila ustanovljena v Kanadi, v Vancouvru, leta 1971. Sedež ima v Amsterdamu na Nizozemskem. Greenpeace uporablja neposredne ukrepe, lobiranje in raziskave za doseganje svojih ciljev. Za ...

                                               

Lobiranje

Lobiranje je proces vplivanja interesnih skupin in/oz. civilne družbe na odločevalce. Proces lobiranja je tisti del vplivanja na odločevalce, ki se odvija med lobistom in odločevalcem, poteka izven formalnega zakonodajnega procesa v ožjem smislu ...

                                               

Mladinska aktivistična organizacija

Mladinska aktivistična organizacija je slovensko levo politično mladinsko gibanje, ki se je začelo julija 2020 v Ljubljani. Gibanje je nastalo, ko se je nekaj najstnikov zbralo, da bi skupaj hodili na protivladne proteste. Mladinska aktivistična ...

                                               

Propaganda

Propagánda je javno načrtno razširjanje različnih ideoloških nazorov. Cilj propagande je vpliv na javno mnenje v političnih, ekonomskih, psiholoških in drugih okvirih. Ker je propaganda mnogokrat enačena tudi z manipulacijo, je v slabšalnem smisl ...

                                               

The Zeitgeist Movement

Zeitgeist gibanje je globalno gibanje in spletna skupnost, ki zagovarja trajnostni razvoj. Deluje kot aktivistična veja projekta Venus, katerega ustanovitelj je industrijski oblikovalec in družbeni inženir Jacque Fresco. Gibanje je dobilo navdih ...

                                               

Zaščita potrošnikov

Zaščita potrošnikov je organizirana v vseh demokratičnih državah Zahoda, kjer je to omogočeno z zakoni in zakonskimi predpisi. Način izvajanja te zaščite pa je odvisen od organiziranosti v posameznih državah različen. Zaščita je vedno tesno povez ...

                                               

Žvižgač

Za družino živali glej članek žvižgači. Žvižgač je zaposleni ali bivši zaposleni, ki razkrije kršitev, domnevno nepošteno, neetično, diskriminatorno, neprimerno ali nelegalno dejavnost, ki se pojavlja v organizaciji in jo izvajajo sedanji ali nek ...

                                               

Civilna družba

Civilna družba je skupni naziv za nevladne organizacije, ki v nasprotju z oblastjo zastopajo svoje interese in s tem skrbijo za izvrševanje javnega interesa. Kriterij za uvrstitev med civilno-družbene organizacije je, da njen namen ni pridobivanj ...

                                               

Društvo

Društvo je neprofitna in nevladna organizacija civilne družbe. Društva so najbolj demokratična oblika civilnodružbenega združevanja ljudi z ozirom na njihov osebni interes in željo po udejstvovanju v družbenem življenju. Pravica do združevanja je ...

                                               

Nevladna organizacija

Nevladna organizacija je organizacija, ki ni del vladajoče politike in je ni ustanovila država. Običajno je neodvisna od vlade, financirajo pa se s prostovoljnimi prispevki in različnimi projekti.

                                               

Rado Pezdir

Rado Pezdir, slovenski ekonomist, publicist in aktivist. Pezdir je predavatelj na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju in partner na Inštitutu za ekonomske raziskave v zdravstvu. Magistriral je iz ekonomije na Ekonomski fa ...

                                               

Prostovoljstvo

Prostovoljstvo je oblika dela, za katerega oseba ne dobi plačila. Razumemo ga kot odziv civilne družbe na raznovrstne potrebe ljudi, je oblika aktivnega in altruističnega delovanja posameznikov, ki prispeva k razvijanju vrednot solidarnosti. Pros ...

                                               

Evropski svet združenj književnih prevajalcev

CEATL je mednarodno nepridobitno združenje, ki se zavzema za boljši položaj literarnega prevajanja in literarnih prevajalcev v Evropi. Deluje pod okriljem belgijske zakonodaje, njegovi člani pa so društva literarnih prevajalcev iz različnih evrop ...

                                               

Mensa

Mensa je največje, najstarejše in najbolj znano društvo, katerega člane odlikuje visok inteligenčni količnik. Potencialni člani morajo preseči mejo zgornjih 2 % katerega koli standardnega inteligenčnega testa.

                                               

Mladika (društvo)

Mladika je bilo vzgojno-izobraževalno društvo, ustanovljeno 1906 v Ljubljani. Namen društva je bil skrbeti za vzgojo ter gospodinjsko in strokovno izobraževanje deklet, za njihovo nadzorstvo zunaj šole in za primerno nastanitev. Zato se je društv ...

                                               

Royal London Society for the Blind

Royal London Society for the Blind je angleško dobrodelno društvo za pomoč slepim in slabovidnim, ki ga je leta 1838 ustanovil Thomas Mark Lucas. Lucas je bil pionir na področju branja s tipanjem in je omogočil uvedbo danes mednarodno veljavne ob ...

                                               

Society for Social Studies of Science

Society for Social Studies of Science je neprofitno akademsko združenje, posvečeno preučevanju znanosti in tehnologije. Društvo je bilo ustanovljeno 1975. Leta 2008 je imelo nad 1200 članov iz vsega sveta. Prvi predsednik društva je bil ameriški ...

                                               

Cezaropapizem

V bizantinskem cesarstvu jo je želel uveljaviti cesar Justinijan, vendar mu to zaradi nasprotovanj poglavarja cerkve, patriarha, ni popolnoma uspelo. Cesar je vseeno imel glavno besedo pri izbiranju carigrajskega patriarha, pri predpisovanju vers ...

                                               

Demokracija

Demokracíja iz δημος in κρατειν oz. kratios -" vladavina ljudstva ") je oblika vladavine, v kateri oblast, oziroma pravica vladati, izvira iz ljudstva. To lahko svojo pravico izvršuje neposredno; vendar so danes bolj uveljavljeni modeli predstavn ...

                                               

Despotizem

Despotizem je strokovni izraz, ki se uporablja za označevanje vrste vladavine in sicer pomeni vladavino despota, torej vladarja, ki vlada s popolno oblastjo. Despotizem je torej vladavina in volja enega, ki ima neomejeno oblast. Oblast je vedno l ...

                                               

Horda

Horda je bila zgodovinska družbenopolitična in vojaška zgradba v Evrazijski stepi, običajno povezana s turškimi narodi in Mongoli. Ta entiteta se lahko obravnava kot regionalni ekvivalent klana ali plemena. Nekaj uspešnih hord je ustanovilo kanat ...

                                               

Komunizem

Komunízem je družbeno-ekonomski sistem, ki naj bi na podlagi razvoja proizvajalnih sil zamenjal kapitalistično ureditev. Teoretično ga je utemeljil Marx na dveh glavnih predpostavkah: nenehna rast produkcije in produktivnosti bo privedla do t. i. ...

                                               

Nacionalna država

Nácija je družbeno-politična kategorija naroda kot etnične skupine, oblikovanega oz. povezanega v državo. Nacija je način organiziranja narodne družbe na nekem prostoru oziroma ozemlju, kjer obstaja osrednja državna oblast; prebivalci te nacije p ...

                                               

Neliberalna demokracija

Neliberalna demokracija ali iliberalna demokracija je oznaka za obliko demokracije, pri kateri se vladavina prava spoštuje, a omejuje državljanske svoboščine, kot so svoboda izražanja, religije, zbiranja ipd. Za razliko od liberalne demokracije, ...

                                               

Neposredna demokracija

Neposredna demokracija, obsega obliko demokracije, pri kateri je oblast v rokah zbora vseh polnoletnih državljanov, ki se odločijo za sodelovanje pri odločitvah. Kjer zbor izvoli uradnike, so ti izvršni zastopniki ali neposredni predstavniki, ki ...

                                               

Parlamentarna demokracija

Parlamentarna demokracija je politični sistem, ki temelji na načelu delitve oblasti - zakonodajne, izvršilne in sodne. Sistem parlamentarne demokracije se je najprej razvil v Angliji, kjer se je sodna veja oblasti razmeroma zgodaj osamosvojila od ...

                                               

Participativna demokracija

Participativna demokracija je proces, ki poudarja široko participacijo volivcev pri upravljanju političnih sistemov. Medtem ko izvor besede demokracija kaže na udeležbo državljanov pri odločitvah kombinacija grških besed demos - ljudstvo in krate ...

                                               

Patriarhat

Patriarhat je družbena ureditev, pri kateri imajo vso avtoriteto moški predstavniki družin, ki sestavljajo skupnost. Pravica do imena, socialnega in političnega položaja, kakor tudi do imetja in oblasti nad družinskimi člani, se prenaša avtomatič ...

                                               

Republika

Republika je oblika vladavine v državi, kjer vodja države ni monarh. Beseda izhaja iz latinskega izraza res publica, ali" javna zadeva ", in nakazuje, da je prebivalstvo udeleženo pri odločanju o državnih zadevah. Pojem in ideja republike izvira ...

                                               

Socializem

Socializem označuje družbeno ureditev, organizirano na podlagi ekonomske dominacije države, ki teoretično ne omogoča izkoriščanja med družbenimi razredi. Izraz je lahko mišljen tudi kot ideologija ali doktrina, utemeljena na planskem gospodarstvu ...

                                               

Vojaška demokracija

Vojaška demokracija je oblika demokracije, v kateri imajo ključno vlogo vojaške osebnosti. Taka oblika demokracije je značilna za stari in srednji vek v predfevdalističnih deželah. Odločanje o različnih stvareh je bilo omejeno le na bojevniški ra ...

                                               

Vrednota

Vrednote so neki cilji, ki jih cenimo, oziroma mišljenje o tem, kaj je dobro ali prav in za kaj si jih je vredno prizadevati. Npr.: Družina, ljubezen, mir, prijateljstvo, zdravje, življenje, solidarnost) Za doseganje vrednot smo se velikokrat pri ...

                                               

Ustanova

Ustanova ali institucija je družbena struktura, ki postavlja pravila za vedenje večje skupine ljudi. Kot vir družbenih pravil in reda institucije preučuje več družboslovnih znanosti, vsaka iz svojega vidika: pravo, kjer so institucije z zakonom u ...

                                               

Zakonska zveza

Za katoliško poroko glej Cerkvena poroka Zakonska zveza je življenjska skupnost dveh odraslih ljudi, urejena z zakonom. Zakonska zveza je navadno sklenjena med moškim in žensko, nekatere države pa priznavajo tudi istospolne zveze. Svečani obred o ...

                                               

Univerzalni temeljni dohodek

Dohodek, ki ga država oziroma politična skupnost izplačuje individualno, trajno, v poenoteni višini in rednih časovnih presledkih vsem svojim prebivalcem oziroma članom skupnosti, in sicer ne da bi pri tem zahtevala sedanjo ali preteklo ekonomsko ...

                                               

Aldii

Aldii so bili po srednjeveških germanskih zakonih polsvobodni podložniki z družbenim položajem med svobodnjaki in sužnji in se pogosto zmotno zamenjujejo s tlačani. Bili so brez političnih in vojaških pravic in vezani na zemljo, ki so jo obdelova ...

                                               

Buržoazija

V kapitalističnem načinu produkcije je buržoazíja razred, ki ima nadzor nad družbenimi produkcijskimi sredstvi. Primer teh so tovarne, rudniki, zemlja in trgovske verige, kot pomemben finančni vzvod pa moramo omeniti tudi kredit oziroma obrestono ...

                                               

Družbena slojevitost

Družbena slojevitost je oblika strukturiranja, ki temelji na vlogi oziroma funkciji posameznika v družbi, predvsem na poklicni delitvi dela. Je posebna oblika družbene neenakosti, ko se na temelju enakega ali podobnega statusa oblikujejo družbene ...

                                               

Kosezi

Kosezi je naziv za pripadnike srednjeveškega družbenega sloja pri alpskih Slovanih, ki se je že v karantanski dobi povzpel nad svobodnjake. Kosezi predstavljajo poseben, zelo občutljiv in še ne razrešen problem družbene zgodovine vzhodnoalpskih S ...

                                               

Plemstvo

Plémstvo je družbeni sloj, ki uživa podedovane ali podeljene pravice in privilegije. Poznamo nižje in višje plemstvo, posvetno in cerkveno, staro in novo, vojaško in uradniško plemstvo. Plemstvo praviloma predstavlja del aristokracije. Plemiški n ...

                                               

Proletariat

Proletariat je po marksistični teoriji eden od dveh družbenih razredov v kapitalističnem sistemu. V prvotnem pomenu je vključeval delavce, ki nimajo lastnih sredstev za proizvodnjo in so zategadelj kapitalistom prisiljeni prodajati svoje delo in ...