ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 42
                                               

Vrstna raznolikost

Vrstna raznolikost se nanaša na raznolikost različnih vrst živih bitij na Zemlji, kot so bakterije, glive, žuželke, sesalci, rastline, in druge. Različne vrste imajo različno vlogo znotraj ekosistema. Intuitivno je biotsko raznovrstnost najlaže p ...

                                               

Odpadek

Odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga povzročitelj ne more ali ne želi uporabiti sam, in ker ga povzročitelj ne potrebuje, ga mora zavreči. Vsak odpadek je potrebno zaradi varstva okolja prepustiti v zbiranje, oddati v predelavo ali odstranjev ...

                                               

Ekološki otok

Ekološki otoki so namensko označeni prostori, kjer stojijo skupine smetnjakov za ločeno zbiranje odpadkov. Namenjeni so zbiranju odpadkov, ki se jih lahko reciklira. To je raznovrstna embalaža steklo, PVC in papirni odpadki.

                                               

Elektronski odpadek

Elektronski odpadki so odpadki, ki vsebujejo različne pokvarjene, neuporabne, zapuščene in nedelujoče elektronske naprave. Ti odpadki so lahko ekološko sporni in nevarni, saj v naravi sami po sebi ne razpadejo - niso naravno razgradljivi. Elektro ...

                                               

Iztrebek

Iztrebek je tvarina, ki jo izloči črevo skozi anus ob koncu prebave. Iztrebkov ne sestavljajo le neprebavljeni ostanki hrane, ampak tudi različni izločki, sluzi, odluščene celice črevesne sluznice in bakterije, ki so navadno v črevesu. Sestava iz ...

                                               

Jedrski odpadek

Jedrski odpadki ali radioaktivni odpadki so odpadki, ki vsebujejo radioaktivne izotope. Nastanejo kot posledica jedrske reakcije, bodisi v jedrski elektrarni ali v industriji ter medicini. Njihova specifična aktivnost presega zakonsko določene me ...

                                               

Kužni odpadek

Kužni ali infektivni odpadek je tisti, ki vsebuje patogene mikroorganizme v dovolj visoki količini, da povzročijo bolezen in preko katerega lahko pride do prenosa bolezni. Kužni odpadek je zelo nevaren odpadek, ki lahko povzroči bolezen ali celo ...

                                               

Love Canal

Love kanal je nekdanja soseska naselja Niagara Falls ob Niagarskih slapovih v zvezni državi New York. Območje leži na skrajnem jugovzhodnem delu mesta. Razmejujeta ga dve reki: reka Bergholtz Creek na severu in reka Niagara 400 metrov južneje. Sr ...

                                               

Mehanično biološka obdelava odpadkov

Mehanično biološka obdelava je sistem obdelave odpadkov. Vključuje objekte za ločevanje odpadkov z obliko biološke obdelave kot kompostiranje ali anaerobno obdelavo. MBO obrati so ustvarjeni z namenom, da predelujejo mešane odpadke, ki nastajajo ...

                                               

Nevarni odpadki

Nevarni odpadki so tiste snovi, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti. Nevarne lastnosti so sledeče: eksplozivnost, radioaktivnost, oksidativnost, vnetljivost, strupenost, jedkost, dražljivost, rakotvornost, mutagenost, nevarnost za okolje itd.

                                               

Obdelava v plazmi

Obdelava v plazmi je sodoben način za odstranjevanje odpadkov, pri katerem v plazmatskem pretvorniku, v katerem je močno prevoden plin - plazma, med dve elektrodi spustijo električno energijo pod visokim tokom in napetostjo, kar med njima ustvari ...

                                               

Odlagališče odpadkov

Odlagališče odpadkov ali deponija je več objektov oziroma en sam objekt za odlaganje odpadkov na površino tal ali pod zemljo. Območje odlagališča je določeno s prostorskim aktom, kjer je dovoljena gradnja odlagališča ter drugih naprav in objektov ...

                                               

Rabljeno olje

Rabljeno olje je katerokoli olje na fosilni ali sintetični osnovi, ki je zaradi onesnaženja postalo neprimerno in ne more več služiti svojemu prvotnemu namenu zaradi nečistoč ali izgube določenih lastnosti.

                                               

Smetišče

Smetišče je prostor, kjer se odlagajo smeti, ki jih proizvede človek. Smetišče je lahko namenjeno odlaganju običajnih smeti, ki jih odvržemo v" ostale odpadke ", lahko so posebna odlagališča, ki jih plača najemnik da odlaga večje in enake vrste o ...

                                               

Zbiranje odpadkov

Zbiranje in odvoz odpadkov sta sestavna dela ravnanja z odpadki, ki povzročata prehod odpadnih snovi iz vira proizvodnje bodisi do točke obdelave ali dokončne odstranitve. Zbiranje in odvoz odpadkov vključuje tudi ločevanje odpadkov, ki tehnično ...

                                               

Ogrožene vrste

Ogrožene vrste so tisti primerki flore in favne na Zemlji, ki jim grozi izumrtje zaradi človeškega vpliva ali naravnih dejavnikov. Izraz se največkrat nanaša na biološke vrste, lahko pa tudi na druge taksonomske kategorije, npr. podvrste.

                                               

Fitzroya cupressoides

Fitzroya je monotipski rod iz družine cipresovk. Edina živa vrsta, Fitzroya cupressoides, je visok dolgoživ iglavec, ki izvira iz Andov na jugu Čila in Argentine, kjer je pomemben član valdivijskih zmernih deževnih gozdov. Običajna imena so alerc ...

                                               

Pomladanski veliki zvonček

Pomladanski veliki zvonček, tudi kronica ali norica, je pogosta pomladanska roža, ki jo uvrščamo v družino narcisovk. Njegovo cvetno steblo je brez listov. Ima enega, redko dva zvonasta 15–25 mm velika cvetova. Visijo posamično na visokem cvetnem ...

                                               

Velbičevka

Velbičevka je edini rod Gnetophyta, monotipična golosemenka, v razredu Welwitschiopsida z vsega eno vrsto Welwitschia mirabilis, ki raste v suhih krajih na majhnem obalnem in priobalnem območju Angole in Namibije, v puščavi Namib. Uporablja se tu ...

                                               

Cerkniško jezero

Cérkniško jézero je presihajoče jezero v jugozahodni Sloveniji, na južnem delu Cerkniškega polja, ki je drugo največje slovensko kraško polje. Ko je polje poplavljeno, meri njegova površina 26 km², ob močnem deževju pa lahko doseže tudi do 38 km² ...

                                               

Moherski klifi

Moherski klifi so obmorski klifi na jugozahodnem robu regije Burren v grofiji Clare na Irskem. Dolgi so okoli 14 kilometrov. Na južnem koncu se dvigujejo 120 metrov nad Atlantskim oceanom pri Hags Head in osem kilometrov severno dosežejo svojo na ...

                                               

Naravni park Kopački rit

Naravni park Kopački rit je poplavno področje v Baranji, na severovzhodu Hrvaške, med rekama Donavo na vzhodu in Dravo na jugu. Ustanovljen je bil leta 1976. Naravni park obsega 17.000 ha, od česar Poseben zoološki rezervat obsega 8.000 ha. Admin ...

                                               

Narodni park Prokletije

Narodni park Prokletije je čezmejni nacionalni park v Tropoji na severovzhodu Albanije, Gjakovi in Peći na zahodu Kosova in na vzhodu Črne gore. Obsega 63.028 hektarjev gorskega terena, s številnimi jezeri, gozdovi listavcev in iglavcev in alpski ...

                                               

Skelliška otoka

Skelliška otoka, nekoč znana kot Skellocks, sta dva majhna, strma in skalnata otoka, ki ležita približno 13 km zahodno od Bolus Heada na polotoku Iveragh v grofiji Kerry na Irskem. Skellig Michael ali Veliki Skellig je skupaj z Malim Skelligom v ...

                                               

Škocjanski zatok

Škocjanski zatok je naravni rezervat, ki se nahaja v neposredni bližini Kopra in predstavlja preostanek morja, ki je nekoč obdajalo mesto. Škocjanski zatok je bil nekoč morski zaliv, ki sta ga počasi zasipavali rečici Badaševica in Rižana in se j ...

                                               

Davek na ogljik

Davek na ogljik je okoljevarstveni davek, ki ga obračunavajo za uporabo goriv, ki vsebujejo ogljik. Ogljik je prisoten v vseh fosilnih gorivih in se pri gorenju sprošča kot ogljikov dioksid. Negorljivi viri energije ne pretvarjajo ogljikovodikov ...

                                               

Ptičja direktiva

Ptičja direktiva je neformalno ime za Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic. Ptičja direktiva je najstarejši predpis Evropske unije s področja varstva narave. Direktiva je vzpostavila obsežen sistem vars ...

                                               

Recikliranje aluminija

Recikliranje aluminija je proces, ki nam omogoča, da odpaden aluminij ponovno uporabimo za izdelavo novih izdelkov. Pri tem procesu preprosto stopimo kovino. Postopek reciklaže je veliko cenejši od postopka pridobivanja aluminija iz rude. Za enak ...

                                               

Odvoz vozil v razgradnjo

Odvoz vozil v razgradnjo je zakonsko urejeno na področju republike Slovenije. Republika Slovenija skladno z Evropsko skupnostjo zagotavlja sistem za ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili IMV. To pomeni, da je vsak avtomobil, ki je odslužil svo ...

                                               

Razgradnja ladij

Z razgradnjo ladij se pridobi velike količine jekla in drugih materialov, ki so vgrajeni v odslužene ladje in jih je možno reciklirati. Večina ladij ima življenjsko dobo nekaj desetletij, po tem obodbju po navadi postane vzdrževanje predrago. Kda ...

                                               

Natura 2000

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost. Posebna varstvena območja so torej namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter ...

                                               

Zavarovana območja Slovenije

Biosferni rezervat so območja kopenskih ali obalnih ekosistemov, ki so mednarodno priznani znotraj UNESCO MAB programa za spodbujanje in prikazovanje uravnoteženega odnosa med ljudmi in naravo. V Sloveniji sta vpisana v mrežo biosfernih rezervato ...

                                               

Kategorije IUCN zavarovanih območij

Kategorije IUCN zavarovanih območij so kategorije, ki se uporabljajo pri klasifikaciji zavarovanih območij - v sistemu, ki ga je razvila IUCN - Svetovna zveza za varstvo narave. Prepoznavanje takih območij je del strategije, ki se uporablja pri o ...

                                               

Morski rezervat

Morski rezervat ali zavarovano morsko območje je predel morja in/ali obale, ki ga država ali druga javna ustanova ščiti zaradi izrednih naravnih in krajinskih značilnosti. Zaščita se izvaja s prepovedjo nekaterih dejavnosti, s financiranjem oskrb ...

                                               

Naravni deželni park Lessinia

Naravni deželni park Lessinia je del je geografskega območja v Alpah, ki se nahaja predvsem v zgornjem delu pokrajine Verona in deloma Vicenze in meji z regijo Trento. Ustanovljen je bil z zakonom št. 12 z dne 30. januarja 1990 regije Veneto s ci ...

                                               

Naravni rezervat

Naravni rezervat je območje geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki se z uravnoteženim delovanjem človeka v naravi tudi vzdržuj ...

                                               

Naravovarstveni nadzornik

Naravovarstveni nadzornik, poimenovan tudi čuvaj, redar ali gozdar, je oseba, ki ji je zaupano varovanje in ohranjanje zaščitenih območij. Glede na lastništvo ali upravljanje so zaščitena območja lahko državna, pokrajinska ali lokalna. Zaščiteno ...

                                               

Narodni park Krkonoši

Narodni park Krkonoši je narodni park v regijah Liberec in Hradec Kralove na Češkem. Leži v pogorju Krkonoši, ki je najvišje območje države. Park je bil uvrščen na UNESCO-ov seznam biosfernih rezervatov. Meji na Karkonoski narodni park na Poljske ...

                                               

Olimp

Olimp je najvišja gora v Grčiji in za bolgarsko Musalo druga najvišja gora na Balkanskem polotoku. Je v gorski verigi Olimp na meji med grškima regijama Tesalijo in Osrednjo Makedonijo, med občinama Pierija in Larisa, okoli 80 km jugozahodno od S ...

                                               

Strogi naravni rezervat

Strogi naravni rezervat in naravno območje sta najvišji kategoriji zavarovanega območja, ki jih priznava Svetovna komisija za zavarovana območja, ki je del Svetovne zveze za varstvo narave. Ta območja kategorije I so najstrožje zavarovane naravne ...

                                               

Velikanova pot

Velikanova pot, Velikanova cesta, Velikanov prehod ali Velikanove stopinje je predel obale Severnega preliva na Severnem Irskem, ki ga sestavlja približno 40.000 zloženih bazaltnih stebrov, večinoma šestkotnih oblik, ki so ostanek ognjeniške akti ...

                                               

Zaščitena naravna območja v Italiji

Zaščitena naravna območja so bila v Italiji določena z zakonom 349/1991, ki predvideva sledeče skupine zavarovanih ekosistemov: Glede na obseg: park biotop rezervat Glede na pripadnost: privatna območja deželna ali pokrajinska območja pokrajinski ...

                                               

Cloaca Maxima

Cloaca Maxima je eden prvih kanalizacijskih sistemov na svetu. Zgrajen v antičnem Rimu, da bi izsušili lokalno močvirje in odstranili odpadke enega najbolj naseljenih mest na svetu, odplake odpeljali do reke Tibere, ki je tekla ob mestu.

                                               

Kalijev galun

Kalijev galun, galun ali kalijev aluminijev sulfat je anorganska spojina s formulo KAl 2. Spojina je običajno dostopna kot dodekahidrat KAl 2 12H 2 O. Kristalizira v kubičnem kristalnem sistemu s prostorsko skupino R 3 m in mrežno konstanto 12.18 ...

                                               

Razsoljevanje

Razsoljevanje ali desalinizacija je proces izločevanja soli in drugih mineralov iz slane vode. Razsoljena voda se lahko uporablja kot pitna voda, za kuhanje in druge namene, lahko pa tudi za namakanje oziroma zalivanje rastlin. Sekundarni produkt ...

                                               

Freiburški potočki

Freiburški potočki so majhni, z vodo napolnjeni jarki ali umetni žlebiči v mestu Freiburg. Napolnjeni so z vodo iz reke Dreisam in jih je mogoče videti po večini ulic in prehodov v starem mestu. So ena najbolj znanih mestnih znamenitosti. Beseda ...

                                               

Nilometer

Nilometer je bila zgradba za merjenje čistosti vode in vodostaja med letnimi poplavami Nila. Obstajali so trije glavni tipi nilometetrov, umerjenih v egipčanskih vatlih: stopnišče, ki je vodilo do Nila, in globok vodnjak s prepustom. navpični jaš ...

                                               

Turpanski vodni sistem

Turpanski vodni sistem v Turpanu, je v turpanski depresiji Šindžjang na Kitajskem. Je tunelski sistem kanalov, ki so jih zgradili ljudje Turpana. Beseda karez pomeni izvir v lokalnem ujgurskem jeziku. Turpan ima vodni muzej, ki je posvečen prikaz ...

                                               

Arteški vodnjak

Arteški vodnjak je objekt - črpališče vode, ki zagotavlja zajem in koriščenje vode, zajete med dvema neprepustnima vodonosnikoma. Voda mora biti zajeta med dvema neprepustnima vodonosnikoma, hkrati pa mora biti oblika podzemnega zajetja vode ustr ...

                                               

Gorivo iz alg

Gorivo iz alg je vrsta obnovljivega goriva proizvedenega iz alg, alternativa sedanjim fosilnim gorivom. Veliko podjetij in organizacij dela na zmanjšanju stroškov proizvodnje algalnih goriv. Alge so privlačne, ker rastejo zelo hitro, na hektar se ...