ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 4
                                               

Institut "Jožef Stefan"

Institut "Jožef Stefan" je slovenski javni raziskovalni zavod, ki zbira, ustvarja in širi naravoslovno in tehniško znanje na ravni odličnosti v dobrobit Slovencev in celotnega človeštva. Sestavljen je iz odsekov, skupin in centrov. Ime je institu ...

                                               

Kiralnost (fizika)

Királnost je pojav, ki se kaže v tem, da slika predmeta ni enaka predmetu. Kiralnost je pojem, ki se uporablja v fiziki, kemiji in matematiki. Nasprotje kiralnosti je akiralnost. Rečemo, da je predmet, ki se razlikuje od svoje zrcalne slike, kiralen.

                                               

Snov

Snóv je po sodobnem pogledu vsaka znanstveno opazljiva entiteta. Po navadi se definicija snovi omeji na tiste entitete, ki jih raziskuje fizika. Definicija opredeljuje snov kot najmanjše, najbolj osnovne entitete, ki se pojavljajo v fiziki. Zarad ...

                                               

Geografija

Geografíja ali Gaea, oboje pomeni" Zemlja ", in grafein, kar pomeni" opisovati ", pa tudi" pisati "ali" kartirati ") ali zemljepís je veda in znanost o zemeljskem površju, ki raziskuje vse oblikovalne pojave in procese delovanja na to površje ali ...

                                               

Družbena geografija

Družbena geografija ali antropogeografija je veja geografske znanosti, ki obravnava antropogene dejavnike oblikovanja okolja. Njen osnovni predmet so odnosi med človekom in naravo, ki v sodobnosti postajajo vse pomembnejši; človek se namreč na en ...

                                               

Matematična geografija

Matematična geografija je geografska disciplina in njena pomožna veda, ki prikazuje ter obravnava Zemljo kot enega izmed planetov v Osončju. S tega vidika preučuje in razlaga Zemljine dimenzije in obliko, njen položaj v vesolju in gibanje ter pos ...

                                               

Fizična geografija

Fizična geografija je veja geografske znanosti, ki zajema skupino disciplin, katerim je skupno preučevanje naravnih preoblikovalnih dejavnikov zemeljskega površja. Prizadeva si za razumevanje naravne podobe geografskega okolja. Fizičnogeografske ...

                                               

Geografija na Slovenskem

Geografija v Sloveniji nosi zlasti vzgojno in znanstvenoraziskovalno vlogo. Slovenski geografi so zaposleni v pedagoških službah, hidrometeoroloških središčih, v turizmu, prostorskem načrtovanju, statistiki, novinarstvu in na več drugih področjih ...

                                               

Obalna geografija

Obalna geografija, tudi litoralna geografija, je znanost o dinamičnem vmesniku med oceanom in kopnim, ki vključuje fizično geografijo, antropogeografijo obale. Vključuje razumevanje erozije, posebej delovanja valov, gibanja sedimentov in vremena ...

                                               

Regionalna geografija

Regionalna geografija je glavna geografska disciplina, ki poskuša v sintetični obliki prikazati raznolikost naravnogeografskih in družbenogeografskih dejavnikov v določeni pokrajini - regiji. Opira se na spoznanja splošne ali obče geografije. V s ...

                                               

Geografija v šoli

Geografija v šoli je slovenska revija za popularizacijo geografije. Leta 1991 jo je začela izdajati Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kot zbornik prispevkov s 5. Ilešičevih dnevov - osrednjega izobraževanja slovenskih učitel ...

                                               

Geografija Indije

Geografija Indije opisuje fizične lastnosti Indije, države v Južni Aziji, ki leži na indijski plošči, katera je del indo-avstralijske plošče. Država leži severno od ekvatorja, med 8°4 in 37°6 severne zemljepisne širine ter 68°7 in 97°25 vzhodne z ...

                                               

Geografija Združenega kraljestva

Geografija Združenega kraljestva. Na Škotskem, v severozahodni Angliji in Walesu prevladuje gorati relief, v južni in jugovzhodni Angliji ter na Severnem Irskem pa nizko gričevje, valovite uravnave in nižavja. Najvišji gori sta Severno višavje in ...

                                               

Geografija Združenih držav Amerike

Skupna površina Združenih držav Amerike je 9.629.047 km 2, kar ZDA postavlja na tretje ali četrto mesto na lestvici svetovnih držav po površini. Navedena vrednost velja za 50 zveznih držav, mesto na lestvici pa je odvisno od površine, ki je prizn ...

                                               

Geografija Slovenije

Slovenija leži v Srednji Evropi, kjer se stikajo štiri velike evropske geografske enote: Alpe, Panonska nižina, Dinarsko gorovje in Sredozemlje, zato jo geografsko lahko delimo na: alpski, panonski, dinarski in sredozemski svet oziroma na devet z ...

                                               

Glasba

Glásba ali múzika - umetnost muz) je pojem, ki ga lahko razlagamo na več načinov. Pogosto je označen kot umetnost, oblika zabave ali nasprotje govora oziroma hrupa. V grobem poznamo tri skupine definicij glasbe: prva označuje glasbo kot od okolja ...

                                               

Klasična glasba

Klasična glasba je pojem, s katerim označujemo vsa stilna obdobja od renesanse dalje. Z renesančno glasbo je bilo doseženo skladje med vsemi elementi glasbenega izraza. V pogovornem smislu je klasika za razliko od modernosti sinonim za nekaj usta ...

                                               

Narodnozabavna glasba

Narodnozabavna glasba je glasbena zvrst, za katero so značilne ljudsko obarvane pesmi. Razširjena je predvsem v Sloveniji, Avstriji, Švici in Nemčiji, pa tudi na Češkem ter v Italiji. Na Slovenskem je znana in razširjena še najbolj po zaslugi šte ...

                                               

Ljudska glasba

Ljudska glasba je tradicionalna, večinoma ustno prenešena glasba raznih ljudstev, kulturnih ali etničnih skupin. Značilna je za regionalno kulturo. Obsega njihovo vokalno, inštrumentalno in plesno glasbo. Ljudska glasba lahko daje tudi značilnost ...

                                               

Zabavna glasba

Zabavna glasba je splošen izraz za glasbena dela, katerih cilj je doseganje prijetnega razpoloženja v družbi. Lahko služi tudi kot glasba v ozadju družabnega dogajanja, v širšem smislu je to lahko ambientalna glasba v gostinskih lokalih, plesna g ...

                                               

Duhovna ritmična glasba

Duhovna ritmična glasba, s kratico DRG, je zvrst sodobne popularne glasbe, ki se tematsko osredotoča na krščanstvo. Včasih je v uporabi tudi izraz slavilna glasba, saj se nanaša na slavljenje Boga, kot taka pa je prisotna tudi pri bogoslužju. Izr ...

                                               

Baročna glasba

Kot je za barok značilen blišč v vseh umetnostih, se to pozna tudi v glasbeni umetnosti. Baročna glasba je monodični in polifoni slog, za katerega je značilna izrazita dvojnost dura in mola, tehnika generalnega basa, virtuoznost, patos in ostri v ...

                                               

Izobraževanje

Izobraževánje je slovenski izraz za dejavnost povečevanja znanja, tako kognitivnega kot konativnega ter obvladovanja veščin. Običajno ob izobraževanju mislimo na dejavnost povečevanja znanja kot na tradicionalno šolsko obliko poučevanja učitelja, ...

                                               

Minister za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije

Minister za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije je politični vodja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, ki ga predlaga predsednik Vlade Republike Slovenije in imenuje Državni zbor Republike Slovenije ...

                                               

E-izobraževanje

E-izobraževanje oziroma e-učenje predstavlja izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje s pomočjo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije oziroma interneta. Pri tej vrsti izobraževanja sta učenec in učitelj praviloma krajevno in čas ...

                                               

Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje Slovenske vojske

Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje je bilo poveljstvo na operativni ravni Slovenske vojske v letih 2004 do 2013 kot njen nosilec vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter znanstvenoraziskovalnega dela in tehnološkeg ...

                                               

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mladino in šport

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mladino in šport je član Evropske komisije, pristojen za izobraževani sistem, kulturo, mlade in šport. Trenutna komisarka je Marija Gabriel iz Bolgarije.

                                               

Šola

Šola je vzgojno-izobraževalna ustanova, ki z različnimi oblikami pouka omogoča učencem organizirano, sistematično pridobivanje znanja in/ali spretnosti.

                                               

Viri za prosto izobraževanje

Viri za prosto izobraževanje so prosto dostopni, brezplačni dokumenti in mediji za učenje, izobraževanje, ocenjevanje in raziskovanje. Razvoj in promocija virov v okviru gibanja za odprto družbo je trend na področju izobraževanja na daljavo, ki p ...

                                               

Poveljniško-štabna šola Slovenske vojske

Poveljniško-štabna šola Slovenske vojske je vojaško-šolska ustanova, ki skrbi za izobraževanje častnikov, ki zasedajo poveljniške in štabne položaje v Slovenski vojski; šola je v sestavi Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposablja ...

                                               

Visokošolsko izobraževanje v Sloveniji

Visokošolsko izobraževanje v Sloveniji je organizirano na univerzah, na javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih in na nekoncesioniranih zasebnih samostojnih visokošolskih zavodih.

                                               

Cirius Kamnik

Cirius Kamnik je ustanova za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje. Cirius je okrajšava za Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje. Ustanovljen je bil leta 1947 kot Dom invalidne mladine Kamnik v Mekinjah v Kamniku. Pobu ...

                                               

Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana

Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana je največja Ljudska univerza v Sloveniji. Letno se pri njih izobrazi preko 9000 udeležencev. Specialzirani so za izobraževanje odraslih.

                                               

Jezik

Jêzik ima lahko več pomenov: umetni jezik, načrtno ustvarjen jezik; naravni jezik, jezik, ki se uporablja med ljudmi v vsakodnevni komunikaciji; jezik, temeljno sredstvo sporazumevanja; jezik, del čevlja in podobnih obuval. jezik, organ v ustni v ...

                                               

Jezik (sredstvo sporazumevanja)

Jêzik je temeljno sredstvo sporazumevanja; to je večinoma besedni jezik, ki ga dopolnjujejo nebesedni jeziki. Z jezikom se opisujejo stvari, dejanja ali abstraktni pojmi. Lahko pa je tudi znakovni jezik. Obstajajo tudi samostojni nebesedni jeziki ...

                                               

Knjižni jezik

Knjížni jêzik ali standardni jezik je najvišja socialna zvrst jezika z natančno določenimi pravili, predpisanimi v slovnici, slovarju, pravopisu in pravorečju. Slovenski knjižni zborni jezik je enoten po vsem slovenskem govornem območju; ima zato ...

                                               

Materni jezik

Materni jezik ali materinščina je jezik, ki se ga v zgodnjem otroštvu običajno naučimo kot prvega in se v njem najlažje izražamo, zato ga imenujemo tudi prvi jezik. Je jezik, katerega se naučimo v okviru doma in je večinoma jezik, v katerem govor ...

                                               

Zbirni jezik

Zbirni jezik je nizkonivojski programski jezik druge generacije – prve generacije je strojna koda – ki je napisan s pomniki. Splošno velja, da ti pomniki predstavljajo berljive enačice dvojiških zaporedij, ki jih je treba sestaviti, da dobimo za ...

                                               

Paskal (programski jezik)

Prográmski jêzik paskal je eden od mejnikov pri programskih jezikih, s katerim so generacije študentov brusile svoje znanje programiranja, v uporabi je ponekod še danes. V paskalu sta napisana TeX in večji del izvirnega Macintoshovega operacijske ...

                                               

Uradni jezik

Rabo določenega uradnega jezika predpisuje približno polovica držav sveta. Nekatere imajo le en uradni jezik, denimo Albanija, Francija, Nemčija ali Litva. Druge imajo več kot en uradni jezik, denimo Švica, Kanada, Belorusija, Paragvaj, Bolivija, ...

                                               

Ada (programski jezik)

Ada je strukturiran visokonivojski programski jezik širokega spektra uporabe, ki se zgleduje po paskalu in drugih programskih jezikih. Razvit je bil konec 1970-tih na ministrstvu za obrambo ZDA z namenom poenotenja informacijske infrastrukture. P ...

                                               

Aglutinacijski jezik

Aglutinacijski jezik je jezik, ki besede in oblike tvori z lepljenjem sestavnih pomenskih delov; gre za nekakšno mehanično sklapljanje. Vsaka pripona ali predpona načeloma predstavlja eno enoto pomena. Poleg fuzijskih jezikov spadajo aglutinacijs ...

                                               

Slovenščina

Slovenščina je združeni naziv za uradni knjižni jezik Slovencev in skupno ime za narečja in govore, ki jih govorijo ali so jih nekoč govorili Slovenci. Govori ga okoli 2.5 milijona govorcev po svetu, od katerih jih večina živi v Sloveniji. Glede ...

                                               

Programski jezik C

Prográmski jêzik C ali kar C je nizkonivojski imperativni standardizirani računalniški programski jezik tretje generacije za splošno rabo. Podpira strukturalno programiranje, leksično območje spremenljivk in rekurzijo, statični sistem tipov pa pr ...

                                               

Kemija

Kemija zemlja, grško χημεία: himia - umetnost kovin, arabsko الخيمياء: al-kīmiyá - umetnost pretvarjanja) je znanost, ki preučuje sestavo, zgradbo in lastnosti snovi ter spremembe, do katerih pride med kemijskimi reakcijami. Kemija je tudi fizika ...

                                               

Okoljska kemija

Okoljska kemija, tudi kemija okolja, je smer kemije, ki proučuje kemijske in biokemijske pojave, ki potekajo v naravi. Ne smemo je pomešati z zeleno kemijo, ki se ukvarja z iskanjem načina, kako že na začetku kemijskega procesa čim bolj zmanjšati ...

                                               

Analizna kemija

Analizna kemija je področje kemije, ki preučuje ločevanje, prepoznavanje in kvantificiranje kemičnih sestavin naravnih in umetnih snovi. S kvalitativno analizo se ugotavlja prisotnost nekega elementa, iona, spojine ali funkcionalne skupine, s kva ...

                                               

Teoretična kemija

Teoretična kemija je področje kemije, ki skuša s pomočjo fizike razložiti in napovedati kemijske pojave. V zadnjih letih se je razvoj teoretične kemije usmeril predvsem na področje kvantne kemije. Teoretično kemija se v glavnem ukvarja z elektron ...

                                               

Fizikalna kemija

Fizikalna kemija je naravoslovna znanost, ki s fizikalnimi zakoni in metodami preučuje makroskopske, mikroskopske, atomske, subatomske in druge pojave v kemijskih sistemih. Pri tem uporablja načela in koncepte termodinamike, kvantne kemije, stati ...

                                               

Farmacevtska kemija

Farmacevtska kemija je področje farmacije, ki preučuje učinkovine in pomožne snovi s kemičnega vidika. Farmacevtska kemija je zlasti pomembna pri analizi in sintezi zdravil ter pri odkrivanju novih učinkovin. Farmacevtska kemija je izrazito inter ...