ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 370
                                               

Elektrošibka interakcija

Eléktrošíbka interákcija je fizikalna teorija, ki združuje opis dveh od štirih osnovnih sil v naravi, elektromagnetne ter šibke jedrske sile. Čeprav se sili pri nizkih energijah, s kakršnimi imamo običajno opravka, obnašata navidez močno drugače, ...

                                               

Hadron

Hadrón je v fiziki delcev podatomski delec, na katerega deluje močna jedrska sila. V modelu kvarkov so hadroni sestavljeni iz fermionov, imenovanih kvarki, ter bozonov, imenovanih gluoni. Gluoni posredujejo barvno silo, ki povezuje kvarke. Hadron ...

                                               

Jedrska energija

Jedrska energíja je energija, sproščena pri jedrski reakciji, kot so jedrski razpad, razcep jedra in jedrsko zlivanje. Izraz se rabi tudi za opis proizvodnje električne energije v večjem obsegu ali za pogon plovil s pomočjo jedrskih reaktorjev. J ...

                                               

Jedrski razpad

Jêdrski razpàd je proces, v katerem nestabilno atomsko jedro razpade v drugo atomsko jedro. Ob razpadu nastanejo poleg novega jedra še razmeroma majhni delci, kot sta delec α ali β. Novo jedro je lahko v enem od vzbujenih stanj, ki ob prehodu v o ...

                                               

Jedrsko zlivanje

Jêdrsko zlívanje ali fuzíja je zlivanje vodikovih in drugih lahkih atomskih jeder v težja jedra. Proces je nekakšno nasprotje razcepa jedra ali" jedrske fisije ", ki se uporablja v sodobnih jedrskih reaktorjih. Zlivanje jeder je vir energije zvez ...

                                               

Lepton

Leptóni so ob kvarkih druga družina osnovnih delcev iz družine fermionov. Med leptone uvrščamo elektron, mion, lepton tau in pripadajoče nevtrine. Vsi znani leptoni so bodisi nenabiti, bodisi negativno električno nabiti. Imajo polceli spin -1/2 i ...

                                               

Magično število (fizika)

Mágično števílo je v jedrski fiziki število nukleonov, ki so razporejeni v celotne lupine znotraj atomskega jedra. Ta števila so: 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. Če je število protonov enako enemu izmed magičnih števil, ima nevtralni atom isto število ...

                                               

Nevtron

Nevtrón je hadron brez električnega naboja z maso 1.675 10 -27 kg. Nevtroni skupaj s protoni sestavljajo atomska jedra, izjema je le jedro najpogostejšega izotopa vodika 1 H, ki ga sestavlja en sam proton, zato protone in nevtrone skupno imenujem ...

                                               

Obsevna doza

Obsévna dóza je merilo za električni naboj, ki se sprosti pri prehodu ionizirajočega sevanja skozi zrak. Določena je kot naboj enega predznaka, ki ga ionizirajoče sevanje sprosti v dani masi zraka. Enota zanjo je tako C/kg. Obsevna doza je pravza ...

                                               

Pozitron

Pozitron je antidelec elektrona. Je delec antimaterije z električnim nabojem +1 e 0, spinom +1/2 in maso, enako masi elektrona. Ko pozitron anihilira z elektronom, se masa obeh v procesu, znanem kot anihilacija para, pretvori v energijo dveh ali ...

                                               

Radioaktivnost

Radioaktívnost je pojav, pri katerem nestabilno atomsko jedro razpade. Pri razpadu nastane drugo jedro, obenem pa se sprosti še visokoenergijski delec. Snovi z nestabilnimi atomskimi jedri imenujemo radioaktivne snovi. Radioaktivni razpad je stoh ...

                                               

Razpad alfa

Razpad alfa je razpad, pri katerem atomsko jedro izseva delec α oz. helijevo jedro in ob tem preide v jedro, ki ima za 4 manjše masno število in za 2 manjše vrstno število. Zgled je razpad jedra urana-238: 238 92 U → 234 90 Th + 4 2 He Pogostejši ...

                                               

Razpad beta

Razpad beta je radioaktivni razpad, pri katerem atomsko jedro izseva delec beta. V to skupino razpadov se uvršča razpade β +, β - in ujetje elektrona. Energijski spekter delcev β je zvezen, njihova kinetična energija leži na intervalu od 0 do zgo ...

                                               

Standardni model

Standardni model elektrošibke in močne interakcije je teorija fizike osnovnih delcev, ki opisuje močno, šibko in elektromagnetno osnovno silo, kot tudi osnovne delce, ki sestavljajo snov. Standardni model je teorija kvantnega polja, in je skladen ...

                                               

Zajetje elektrona

Zajetje elektrona je v jedrski fiziki način razpada, pri katerem se v jedru absorbira eden od elektronov atoma, katerega jedro razpada. p + e − → n + ν {\displaystyle p+e^{-}\to n+\nu } Verjetneje je, da se v jedru absorbira elektron z ene od tis ...

                                               

Žarek gama

Žarek γ je visokoenergijski foton, ki nastane pri radioaktivnem razpadu ali drugem jedrskem ali delčnem procesu, kot je denimo anihilacija elektrona in pozitrona. Žarki gama se v energijskem spektru elektromagnetnega valovanja delno prekrivajo s" ...

                                               

Convair X-6

Convair X-6 je bilo predlagano eksperimentalno letalo, ki bi naj bi testiralo uporabo jedrskega pogona v letalih. Za eksperimentiranje so predelali strateški bombnik Convair B-36, vendar so X-6 projekt prekinili preden so dokončali jedrske motorj ...

                                               

Ekonomični poenostavljeni vrelovodni reaktor

Ekonomični poenostavljeni vrelovodni reaktor je pasivno varni vrelovodni reaktor 3. generacije. ESBWR je baziran na predhodnikih Simplified Boiling Water Reactor in Advanced Boiling Water Reactor. ABWR, SBWR in ESBWR so vsi dizajni podjetja GE Hi ...

                                               

Evropska skupnost za jedrsko energijo

Evropska skupnost za jedrsko energijo ali EURATOM je mednarodna organizacija, ki jo sestavljajo države članice Evropske unije. Njen glavni cilj je koordinacija mirnodobne rabe jedrske energije. Ustanovljena je bila z Rimsko pogodbo 25. marca 1957 ...

                                               

Hitri oplodni reaktor

Hitri oplodni reaktor je vrsta jedrskega reaktorja, ki lahko sam proizvaja jedrsko gorivo in tako deluje z boljšim izkoristkom goriva kot klasični reaktorji. Na tak način se v reaktorju ustvari več goriva, kot se ga sproti porabi. Na začetku so b ...

                                               

Jedrska elektrarna

Jedrska elektrarna ali nuklearna elektrarna je elektrarna, podobna termoelektrarni; pri jedrski elektrarni se kot primarni vir toplote namesto premoga, nafte ali plina uporablja jedrski reaktor. Konstrukcijsko je jedrska elektrarna sestavljena iz ...

                                               

Jedrski letalski pogon

Jedrski letalski pogon je način pogona zrakoplovov s pomočjo jedrske energije - jedrskim reaktorjem. ANP je naslednik programa Nuclear Energy for the Propulsion of Aircraft. USAAF je začela s programom NEPA 28. maja 1946. Leta 1947 so dobili $10 ...

                                               

Jedrski pogon

Največkrat se uporablja jedrski reaktor, ki s toploto ustvarja paro, ki žene parno turbino. Tak način se največkrat uporablja za morska plovila: podmornice, letalonosilke ali ledolomilce. Izdelali so tudi komercialne eksperimentalne ladje z jedrs ...

                                               

Jedrski reaktor

Jedrski reaktor je naprava, v kateri poteka nadzorovana cepitev uranovih ali plutonijevih jeder. Reaktorji so zasnovani tako, da se reakcija vzdržuje sama na nadzorovan način v nasprotju z jedrske eksplozije, kjer se verižna reakcija zgodi v delc ...

                                               

Jedrsko gorivo

Jedrsko gorivo tudi nuklearno gorivo je gorivo, ki se uporablja v jedrskih reaktorjih za pridobivanje energije ali pa kot eksploziv v jedrskih bombah. Obstaja dve glavni vrsti jedrskega goriva, in sicer fisijsko ali fuzijsko: Vsi današnji jedrski ...

                                               

Lahkovodni reaktor

Lahkovodni reaktor je vrsta jedrskega reaktorja, ki za hlajenje in moderiranje uporablja običajno "lahko" vodo. Jedrsko gorivo je "obogateno" in je v trdni obliki. Lahkovodni reaktorji delujejo na spektru termičnih nevtronov. Lahkovodni reaktorji ...

                                               

Nuklearna varnost in varovanje

Jedrska varnost in zaščita zajema sprejete ukrepe za preprečevanje jedrskih nesreč oz. omejevanje njihovih posledic. To pokriva jedrske elektrarne, kot tudi vse druge jedrske objekte, prevoz jedrskih materialov, ter uporaba in shranjevanje jedrsk ...

                                               

Operacija Plowshare

Operacija Plowshare je bil projekt Združenih držav Amerike, ki bi uporabljal eksplozije jedrskega orožja za civilne miroljubne namene kot je npr. ekskavacija velikih količin materiala. Plowshare je sicer vrsta pluga, ki reže zemljo preden jo obrn ...

                                               

Reaktor na kroglično gorivo

Reaktor na kroglično gorivo je tip jedrskega reaktorja, ki je hlajen s plinom in ima grafit za moderator. PBR spava v razred visokotemperaturnih reaktorjev in je eden izmed šestih dizajnov reaktorjev četrte generacije. PBR uporablja gorivo v oblj ...

                                               

Reaktor na tekočo sol

Reaktor na tekočo sol je tip jedrskih reaktorjev, pri katerem je primarno hladivo tekoča sol, v nekaterih primerih je v soli tudi jedrsko gorivo. MSR reaktorji delujejo pri večjih temperaturah kot vodno hlajeni in imajo zato večji izkoristek: Tud ...

                                               

Reaktorji IV. generacije

Reaktorji IV- generacije so teoretični jedrski reaktorji, ki so trenutno v fazi raziskovanja. Večina konceptov ne bo pripravljena za konstrukcijo pred letom 2030. Reaktorji, ki trenutno obratujejo po svetu so druge ali tretje generacije, starejši ...

                                               

Vrelovodni reaktor

Vrelovodni reaktor je tip lahkovodnega jedrskega reaktorja. Uporablja se za generiranje električnega toka in drugi najbolj pogost tip reaktorja po tlačnovodnem reaktorju. Glavni razliki s tlačnovodnim, sta v tem, da voda iz reaktorja direktno žen ...

                                               

Eksponentni razpad

Eksponentni razpad se pojavlja pri fizikalnih količinah, ki se kaže v tem, da vrednost količine pada sorazmerno s količino. Primer eksponentnega razpada je razpad radioaktivnih jeder, katerih število pade na koncu na 0. Spreminjanje količine N {\ ...

                                               

Haynes - Shockleyev eksperiment

V Haynes - Shockleyev eksperimentu v polprevodnik vbrizgamo vrzeli, lahko s sunkom napetosti ali pa z laserskim pulzom. V našem primeru na polprevodnik na razdalji d priključimo elektrodi, na eni vbrizgamo vrzeli, z drugo pa opazujemo signal. Zan ...

                                               

Astigmatizem (optika)

Astigmatízem je ena izmed napak optičnih naprav. Kaže se v tem, da imajo žarki v dveh pravokotnih ravninah različna gorišča. Astigmatizem spada med monokromatske napake, ker se pojavlja tudi pri rabi svetlobnih žarkov z eno valovno dolžino. Prime ...

                                               

Fresnelove enačbe

Fresnelove enačbe opisujejo obnašanje svetlobe na prehodu med dvema snovema z različnima lomnima količnikoma. Enačbe opisujejo amplitudo odbitega in prepuščenega dela elektromagnetnih valov. Enačbe je vpeljal francoski fizik in izumitelj Augustin ...

                                               

Popolni odboj

Popólni odbòj ali totálni odbòj je optični pojav, pri katerem se vpadni žarek na meji med optično gostejšim in optično redkejšim sredstvom v celoti odbije, če je vpadni kot večji od mejnega kota. Lomni zakon velja tako za prehod svetlobe iz optič ...

                                               

Fotodioda

Fótodióda je polprevodniški element, na katerem se ob osvetlitvi z vidno, v nekaterih izvedbah pa tudi infrardečo, ultravijolično ali rentgensko svetlobo, pojavi električna napetost, ki je odvisen od moči vpadne svetlobe. Za delovanje fotodiode j ...

                                               

Uklonska mrežica

Uklonska mrežica je ploščica, ki ima veliko število rež, ki so majhne v primerjavi z valovno dolžino valovanja. Reže so običajno prozorni deli med zarezami na površini ploščice. Valovanje, ki pade na mrežico, se uklanja in na drugi strani dobimo ...

                                               

Fermatovo načelo

Fermatovo načelo pravi, da svetloba v poljubnem sredstvu od ene do druge točke potuje po najkrajši poti oziroma tako, da za pot porabi najmanj časa. Zaradi tega so tudi poti v homogenih sredstvih ravne. Z uporabo Fermatovega načela lahko zelo eno ...

                                               

Objektiv

Objektív je element optičnih naprav. Sestavlja ga praviloma več leč. Naloga objektiva je zbiranje svetlobe in projiciranje slike na neko površino, ki je običajno občutljiva na svetlobo, ali neposredno v človeško oko. Uporablja se v fotoaparatih, ...

                                               

Okular

Okular ali priočesna leča je leča ali skupina leč, ki se nahaja na optični napravi. Okular je na optični napravi tisti sistem leč, ki je bližje očesu tistega, ki na normalen način gleda skozi optično napravo. Okular je nameščen v goriščni točki o ...

                                               

Tanka leča

Tanka leča je leča, katere debelina je zanemarljiva v primerjavi z njeno goriščno razdaljo. V nasprotju s tem, pa lečo, katere dobelina ni zanemarljiva v primerjavi z njeno goriščno razdaljo imenujemo debela leča. V diagramih, kjer poskušamo prik ...

                                               

Elektrooptični pojav

Elektrooptični pojav je fizikalni pojav, pri katerem pride do spremembe lomnega količnika snovi v statičnem ali počasi se spreminjajočem zunanjem električnem polju. Sam pojem vključuje vrsto različnih pojavov, med katerimi sta najpomembnejša Pock ...

                                               

Optično podvajanje frekvenc

Optično podvajanje frekvenc je nelinearen optični pojav, pri katerem na snov svetimo s svetlobo s frekvenco ω {\displaystyle \omega }, iz snovi pa dobimo tudi svetlobo z dvakratno frekvenco 2 ω {\displaystyle 2\omega } oz. polovično valovno dolži ...

                                               

Optična indikatrisa

Optična indikatrisa prikazuje velikost lomnega količnika v mineralu v različnih smereh. Na splošno lahko indikatrisa kaže velikost poljubne lastnosti snovi v različnih smereh. Tukaj obravnavamo samo indikatriso, ki opisuje optične lastnosti miner ...

                                               

Binokular

Binokulár je optična naprava, ki je sestavljena iz dveh enakih daljnogledov, ki sta spojena, in skupaj omogočata gledanje v isto smer. Zaradi tega opazovalcu nudi trirazsežno sliko. Podobna naprava je monokular, ki pa vsebuje samo en daljnogled.

                                               

Grafoskop

Grafoskop je elektro-optična naprava za projekcijo nepremičnih slik občinstvu. Osnovo sestavljajo v nosilnem okvirju oz. ohišju nameščeni sestavni elementi, katerih medsebojno delovanje oziroma sama njihova postavitev poskrbi za efekt prenosa nek ...

                                               

Monokular

Monokulár je optična naprava, ki je narejena iz samo enega daljnogleda, ki je namenjen gledanju oddaljenih predmetov s samo z enim očesom. Monokularji dajo dvodimenzionalne slike. Običajno imenujemo monokularje kar daljnogledi ali teleskopi. Podo ...

                                               

Ogljikov-dioksidni laser

Ogljikov-dioksidni laser je plinski laser, pri katerem je ojačevalno sredstvo mešanica plinov z ogljikovim dioksidom. Oddaja infrardečo svetlobo z valovno dolžino med 9 in 11 mikrometri, toda največkrat se uporablja sevanje z valovno dolžino 10.6 ...