ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 37
                                               

Seznam kačjih pastirjev v Sloveniji

Seznam kačjih pastirjev v Sloveniji navaja 72 vrst kačjih pastirjev, za katere so bili zbrani podatki o pojavljanju na ozemlju Slovenije, kar vključuje eno vrsto, ki od 1960. let ni bila opažena v Sloveniji, zato velja za lokalno izumrlo, vendar ...

                                               

Seznam ptic v Sloveniji

Seznam ptic v Sloveniji navaja 380 prostoživečih vrst ptic, ki so bile potrjeno opažene na ozemlju Slovenije med letoma 1800 in 2011 ter so navedene v zadnjem preglednem seznamu komisije za redkosti Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slove ...

                                               

Seznam živalskih vrst iz debla Acanthocephala

V deblu Acanthocephala je okoli 1440 različnih živalskih vrst, od tega jih je 1438 prestavljeno v spodnjem seznamu. Izumrle živali so natisnjeno ležeče. Živali so v seznamu razporejene po abecedi ter po evolucijskem drevesu: podvrsta razred druži ...

                                               

Seznam zavarovanih živalskih vrst v Sloveniji

Seznam zavarovanih živalskih vrst v Sloveniji je narejen na podlagi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, ki vsebuje poleg splošnih določil tudi dve prilogi. Poleg priloge 1, t. j. Seznam živalskih vrst, katerih živali so zavarova ...

                                               

Potres

Potres je sunkovito nihanje tal, ki nastane zaradi premikanja zemeljskih plošč. Močnejši potres lahko povzroči rušenje zgradb in neposredno tudi smrt ljudi, zato potres po navadi pojmujemo kot naravno katastrofo. Nastane lahko iz več razlogov. Mo ...

                                               

Snežni plaz

Snežni plaz je pojav, ki se večinoma sproži tedaj, ko v gorah v zelo kratkem času zapade veliko novega snega. Snežni plaz je gmota ledu in snega, ki se utrga s pobočja gore in drsi, teče ali zvrtinčen v zrak in lebdeč nad tlemi pada v globino, do ...

                                               

Tektonski potres

Tektonski potresi se pojavljajo na subdukcijskih conah na uničujočih približajočih se mejah tektonskih plošč, kjer je se ena tektonska plošča podriva pod drugo. Povzročita ga pretrg in zdrs na prelomu ali na meji plošč. Ti potresi so najmočnejši ...

                                               

Ilirskobistriški fosilni plaz

Ilirskobistriški fosilni plaz je največji znani plaz v Sloveniji. Sprožil se je pred približno ena do dvema milijonoma let na območju med Ilirsko Bistrico in Volovjo rebrijo. Gre za rotacijski plaz izjemnih razsežnosti. Zdrsnil je rob Snežniške p ...

                                               

Urbasov plaz (Bela)

Urbasov plaz v Podbelščici, v Karavankah, je zelo aktiven plaz, v območju izvira in zgornjega dela toka potoka Urbas, tik ob Potoški planini, pod melišči Rjavih peči in okoli 300 m vzhodno od Olipove planine. Nekaj časa je bil ta aktiven plaz nap ...

                                               

Poplava

Poplava je začasno prekritje zemljišča z vodo, ki običajno ni prekrito z vodo. To je običajno naravni pojav, ki nastane zaradi izredno močnih ali dolgo trajajočih padavin, naglega taljenja snega ali medsebojnega skupnega delovanja. Naravni dejavn ...

                                               

Požar v naravi

Požar v naravi je neukročen ogenj, ki se je razplamtel po območju kjer raste vnetljiva vegetacija v naravi. Tak ogenj se lahko kvalificira tudi po rastlinju, ki je zagorelo, na primer: požar grmovja, gozdni požar, puščavski požar itd. Požar se od ...

                                               

Ognjeni vihar

Ognjeni vihar je izredno nevaren pojav, ki ob ustreznih pogojih nastane ob velikih požarih. Ob požaru, ki sprošča izredno visoke temperature, se v središču požara zaradi termike zrak začne hitro dvigati, pri tleh pa zato priteka zaloga hladnega z ...

                                               

Ognjeni vrtinec

Ognjeni vrtinec je redek fenomen, pri katerem ogenj pod ustreznimi pogoji pridobi zmožnost navpičnega vrtinčenja in oblikuje tornadu podoben vrtinec. Ognjeni vrtinci lahko izhajajo iz samega ognja, lahko pa so ločeni od njega tako na območju poža ...

                                               

Tropski ciklon

Trópski ciklón, hurikán - imenovan po bogu vetra, nevihte in ognja Hurakanu, ciklon, Willy-Willies ali orkán) je v meteorologiji viharni pojav v Zemljinem ozračju. Tropski ciklon je področje skrajno nizkega zračnega pritiska, ki v splošnem nastan ...

                                               

Bayerjev proces

Bayerjev proces je glavni industrijski proces za proizvodnjo aluminijevega oksida iz boksita. Boksit, ki je glavna aluminijeva ruda, vsebuje samo 30–54% Al 2 O 3. Ostalo je zmes silicijevega dioksida, železovih oksidov, ki dajejo boksitu značilno ...

                                               

Clausov proces

Clausov proces je najpomembnejši proces za odstranjevanje žvepla iz plinov. Postopek, v katerem se vodikov sulfid pretvori v žveplo, je leta 1883 patentiral nemški kemik Carl Friedrich Claus. Proces je primeren za odstranjevanje vodikovega sulfid ...

                                               

Fischer-Tropschev proces

Fischer–Tropschev proces je industrijski kemični proces, s katerim se zmes ogljikovega monoksida in vodika pretvori v tekoče ogljikovodike – bencin, plinsko olje in maziva. Vir ogljikovega monoksida je lahko premog, zemeljski plin ali biomasa. Pr ...

                                               

Haber-Boschev proces

Habrov ali Haber-Boschev proces je industrijska implementacija reakcije elementarnega dušika in vodika, v kateri nastane amonijak, in hkrati glavni industrijski proces za proizvodnjo amonijaka: N 2 + 3 H 2 → 2 NH 3 ΔH r = −92.4 kJ mol −1 Proces j ...

                                               

Hall-Héroultov proces

Hall–Héroult proces je glavni industrijski proces za proizvodnjo aluminija. Sestavljen je iz raztapljanja aluminijevega oksida v raztaljenem kriolitu, elektrolize nastale taline in ulivanja kovinskega aluminija v ingote. Postopek sta neodvisno ed ...

                                               

Leblancov proces

Leblancov proces je bil prvi industrijski proces za proizvodnjo sode, ki je dobil ime po svojem odkritelju Nicolasu Leblancu in se je uporabljal do konca 19. stoletja. Proces je bil sestavljen in dveh korakov: pretvorbe morske soli v natrijev sul ...

                                               

Solvayev proces

Solvayev proces je pomemben industrijski proces za proizvodnjo natrijevega karbonata. Proces je v 1860. letih razvil belgijski kemik in industrijalec Ernest Solvay. Obe osnovni surovini sta lahko dostopni in poceni: sol iz morja ali rudnikov in a ...

                                               

Informacijski sistem Carinske uprave RS

Tako kot ostale carinske administracije Evropske unije je glavna naloga Carinske Uprave RS usmerjena v varovanje evropskega gospodarstva ter zagotavljanje njegove konkurenčnosti na svetovnih trgih. Tako se med osnovne naloge carinske službe šteje ...

                                               

Schengenski informacijski sistem

Schengenski informacijski sistem je vladna podatkovna baza, ki jo evropske države uporabljajo za ohranjanje in širjenje informacij o posameznikih in predmetih. Uporaba tega sistema je predvidena pri zagotavljanju nacionalne varnosti, nadzoru meja ...

                                               

Upravljanje z znanjem

Upravljanje z znanjem je proces zajemanja, razvoja, izmenjave in učinkovite uporabe organizacijskega znanja. To se nanaša na večnamenski pristop k doseganju organizacijskih ciljev z najboljšo uporabo znanja. Malhorta 2000 predlaga definicijo:" up ...

                                               

Abugida

Abugída ali zlogóvna abecéda označuje segmentirano pisavo, ki vsebuje grafeme za samoglasnike in soglasnike in imajo grafemi za soglasnike vključen privzeti samoglasnik. Izraz abugida je skoval Peter T. Daniels, strokovnjak za pisave. Ime izhaja ...

                                               

Angleški abdžad

Angleški abdžad je uradno nepoimenovan abdžad za zapis angleščine, ki ga je 24. marca 2018 izdala oseba z vzevkom Thunderlight2004. Abdžad je nečist, samoglasnike se zapiše če so na začetku besede, je na koncu besede ali je edini samoglasnik v be ...

                                               

Arabica

Glej tudi: Arabica razločitev Arabica je bila različica arabske pisave, ki so jo uporabljali muslimani v Bosni zlasti v času od 15. do 19. stoletja. V 20. stoletju so bošnjaki nekajkrat poskusili uveljaviti arabico kot tretjo uradno pisavo za srb ...

                                               

Demotska pisava

Demotska pisava je bila staroegipčanska pisava. Razvila se je iz severne oblike hieratske pisave, ki se je uporabljala v Nilovi delti. Izraz demotski se uporablja tudi za jezik, ki se je pisal s to pisavo. Njegov predhodnik je bil koptski jezik, ...

                                               

Gardinerjev seznam hieroglifov

Gardinerjev seznam hieroglifov je seznam najpogostejših egipčanskih hieroglifov, ki ga je sestavil angleški egiptolog, jezikoslovec in filolog Alan Gardiner. Seznam se šteje za standardni vir za preučevanje egipčanskih hieroglifov. Gardinerjev se ...

                                               

Gotica

Glej tudi Gotica razločitev Gótica je različica latinice nastala pod vplivom gotike. Tiskana gotica se v grobih potezah ne razlikuje od latinice, podrobnosti pa so slogovno drugače izrisane. V obdobju od leta 1150 do 1500 so gotico uporabljali ko ...

                                               

Hebrejska abeceda

Opomba: članek vsebuje posebne znake. Hebrejska abeceda je pisava, s katero se običajno zapisuje hebrejski jezik, pa tudi druge jezike, ki so jih govorili ali jih še govorijo Judje, npr.: aramejski jezik, jidiš ipd. Hebrejska abeceda je v nekem s ...

                                               

Hetitski klinopis

Hetitski klinopis je različica klinopisa, prirejena za pisanje hetitskega jezika. Ohranjeni korpus hetitskih besedil je zapisan na glinenih tablicah iz 2. tisočletja pr. n. št. Hetitski pravopis je bil neposredno prilagojen staroasirskemu klinopi ...

                                               

Hieroglif

Hieroglífi so pisava, ki so jo uporabljali v starem Egiptu. Pisava je uporabljala kombinacije samoznakov z zlogovnimi in abecednimi elementi.

                                               

Ideogram

Ideogram je grafični simbol, ki pomeni določeno idejo, in se uporablja za zapis te ideje. Pisavo sestavljeno iz ideogramov imenujemo ideogramska pisava. Danes najbolj znana ideogramska pisava je kitajska pisava. Logogram grško: λόγος = zapis je g ...

                                               

Karolinška minuskula

Karolínška minúskula je pisava razvita kot pisni standard v Evropi tako, da bi bila latinica razpoznavna v več različnih območjih. Uporabljali so jo za časa Karla Velikega približno med letoma 800 in 1200. V karolinški minuskuli so v času karolin ...

                                               

Kitajska pisava

Kitajska pisava je sistem pisanja, ki ga uporabljajo na Kitajskem. Kitajsko pisavo sestavljajo logogrami, se pravi, da vsaka pismenka opisuje neko besedo ali nek sestavni del pomena. Pisavo so prevzeli tudi drugi vzhodnoazijski narodi. Besednjak ...

                                               

Klinopis

Klinopis je bil eden od najstarejših sistemov pisave, ki so ga iznašli Sumerci v staroveški Mezopotamiji. Prepoznaven je po klinasto oblikovanih potezah v znakih, vtisnjenih s trikotno prirezanim trsom ali pisalom v mehko glinasto tablico. Naziv ...

                                               

Latinica

Latínica je bila pisava starih Rimljanov in je vsaka pisava, ki se je razvila iz nje. Latinska abeceda je široko uporabljen sistem zapisovanja po celem svetu, standardna pisava slovenščine ter osnova za večino evropskih jezikov. V 19. in 20. stol ...

                                               

Linearna pisava A

Linearna pisava A je nerazvozlana pisava, ki se je uporabljala v antični Grčiji. Linearna pisava A je bila glavna pisava, ki so jo uporabljali v palači in verskih spisih minojske civilizacije. Odkril jo je arheolog sir Arthur Evans. Iz nje se je ...

                                               

Linearna pisava B

Linearna pisava B je večinoma zlogovni grafični sistem, ki so ga v drugi polovici drugega tisočletja pred našim štetjem uporabljali za zapisovanje stare oblike grščine. Pisava je nastala več stoletij pred grško abecedo. Najstarejša mikenska pisav ...

                                               

Logografska pisava

Najstarejša oblika pisave je bila logografija ali izražanje s podobami, ki so pomenile besede. Sprva so bile te besede omejene na predmete. To je bila piktografija, ki seveda ni bila vezana na jezik, ki ga je govoril avtor podobe; pisavo/podobo j ...

                                               

Madžarske rune

Madžarske rune je starodavna madžarska pisava, ki izvira iz turške runske pisave orhon. Zelo podobno pisavo so uporabljali tudi Huni. Z izjemo nekoliko podobne oblike najverjetneje nima nobene povezave z germanskimi runami. Zapisi v madžarskih ru ...

                                               

Umetna pisava

Umetna pisava ali neografija je izraz za pisavo, ki je bila razvita posebej in ne naravno kot del nekega jezika in kulture. Po navadi se ve, kdo in iz kakšnih razlogov je pisavo razvil.

                                               

Antidelec

Antidelec je dvojnik delca, ki ima enako maso, enak spin kot normalni delec, vendar se od njega razlikuje po nekaterih drugih značilnostih, kot so električni in barvni naboj ter barionsko in leptonsko število. Običajno rečemo, da so normalni tist ...

                                               

Antinevtron

Antinevtron je antidelec nevtrona. Najde se ga tudi v standardnem modelu. Ima enako maso kot nevtron, podobno kot nevtron nima naboja. Ima pa nasprotno barionsko število. Antinevtron je sestavljen iz antikvarkov. Sestavljajo ga en antikvark u in ...

                                               

Antiproton

Antiproton je antidelec protona. Njegov naboj je -1 osnovnega naboja. Antiproton je predvidel že britanski fizik in matematik Paul Adrien Maurice Dirac v letu 1933. Obstoj antiproton sta s poskusi potrdila v letu 1955 na Univerzi Kalifornije v Be ...

                                               

Antivodik

Antivodik je antimaterijski dvojnik vodika. Običajni atom vodika je sestavljen iz elektrona in protona. Antivodik pa je sestavljen iz pozitrona in antiprotona.

                                               

Atomsko jedro

Atómsko jêdro je osrednji del atoma in predstavlja večino mase atoma. Premer jedra je okrog 10 −15 m, kar je približno 10.000-krat manj od premera atoma. Jedro je sestavljeno iz nukleonov - pozitivno nabitih protonov in nenabitih nevtronov. Nukle ...

                                               

Eksotični hadron

Eksotični hadron je podatomski delec, ki ga sestavljajo kvarki. To so delci, ki jih ne moremo uvrstiti med običajne hadrone. Med eksotične hadrone lahko prištevamo tudi eksotične barione, ki imajo več kot tri kvarke. Eksotični mezoni pa v svoji s ...

                                               

Kapljevina

Kapljevína je snov v takšnem agregatnem stanju, v katerem zavzame obliko posode, pri čemer pa ohranja stalno prostornino in tvori gladino. Zaradi površinske napetosti kapljevine tvorijo kapljice. Kapljevine skupaj s plini uvrščamo med tekočine. G ...