ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 369
                                               

Nasilje na delovnem mestu

Nasilje na delovnem mestu vključuje fizični napad, ogrožujoče obnašanje, nadlegovanje ali verbalna zloraba, delovno mesto pa je lahko katerakoli lokacija, začasna ali permanentna, kjer zaposleni opravlja službeno dolžnost. Faktorji, ki povečujejo ...

                                               

Ocenjevalni razgovor

Ocenjevalni razgovor je možnost, kjer se lahko zaposleni redno in na formalen način z vodjo pogovori o svojem položaju, o možnostih sprememb / razvoja. Ocenjevalni razgovor je en od sestavnih delom učinkovite povratne informacije v organizacijah. ...

                                               

Odnos do dela

Odnos do dela nam govori o tem, da imajo zaposleni do svojega dela in različnih vidikov dela vedno nek določen vidik, stališče. Odnos, na katerem je največ pozornosti, je zadovoljstvo z delom, ki predstavlja pozitivno emocionalno stanje pri ocenj ...

                                               

Odpuščanje

Odpuščanje je proces stalne prekinitve delovnega razmerja s strani delavca. Vsaka odpustitev, tako v privatnem kot v javnem sektorju, mora biti skladna z Zakonom o delovnih razmerjih.

                                               

Opis delovnega mesta

Opis delovnega mesta je kadrovski in organizacijski instrument, ki povzema ključne informacije o delovnem mestu in delu. Ustrezni opisi delovnih mest so nujni na področju pridobivanja in izbire kadrov, usposabljanja, razvoja kadrov, nagrajevanja ...

                                               

Podzaposlenost

Longitudinalna študija Dooleyja, J. Prause in K. Ham-Rowbottom je pokazala, da tako kot brezposelnost po izgubi službe, tudi prehod v podzaposlenost vodi v povečano pojavnost depresije, kljub nadziranju potencialnih vplivajočih spremenljivk, kot ...

                                               

Prehod mladih iz izobraževanja v zaposlitev

Prehod mladih iz izobraževanja v zaposlitev je izraz, s katerim opisujemo obdobje mladih med zaključevanjem formalnega izobraževanja in vstopom v prvo zaposlitev. V 21. stoletju se s prehodom na trg dela veliko mladih težko spopada. Po Arnettu se ...

                                               

Prezentizem

Prezentizem pomeni prisotnost na delovnem mestu, kljub delavčevemu slabemu počutju, bolezni ali motečim dejavnikom iz osebnega življenja. Običajno ima negativen prizvok, saj kljub temu, da je delavec fizično prisoten, to še ne pomeni, da je pri t ...

                                               

Prijava na delovno mesto

Prijava na delovno mesto je dokument, s katerim izrazimo zanimanje za objavljeno prosto delovno mesto. Če delovno mesto ni objavljeno, pošljemo prošnjo za zaposlitev. Prijava ali vloga za delo je zgoščen prikaz znanja, delovnih izkušenj, intereso ...

                                               

Priporočilo

Priporočilo je pismo, s katerim nas oseba, ki nas pozna, priporoči za delovno mesto, na katerega se prijavljamo. Preko referenc bodoči delodajalec poizveduje o subjektivnih vtisih kandidatovih nadrejenih ali sodelavcev, ki so si jih ustvarili med ...

                                               

Psihološka pogodba

Psihološka pogodba je oblika neformalne pogodbe osnovana na medsebojnem psihološkem sporazumu med delodajalcem in delojemalcem. Ni zakonsko določena in največkrat ni nikjer zapisana. Vključuje prepričanja in pričakovanja o določenem zaposlitvenem ...

                                               

Samozaposlitev

Samozaposlitev je oblika zaposlitve, v kateri posameznik dela zase namesto za delodajalca, ki mu izplačuje plačo. Samozaposleni zasluži svoj dohodek preko izvajanja dobičkonosne dejavnosti s trgovanjem ali s podjetjem, ki ga neposredno opravlja. ...

                                               

Sezonsko delo

Sezonsko delo je zaposlitev za čas krajše ali daljše delovne sezone pri posameznih delih ali v vsej letni delovni sezoni. Povezano je z občasnimi migracijami in s tem, da si presežek delovne sile ne more priskrbeti ustreznega dela doma. Možnosti ...

                                               

Spremno pismo

Spremno ali motivacijsko pismo je dopis, ki ga ob prijavi na delovno mesto ali ob pošiljanju ponudb za delovno mesto posredujemo delodajalcu skupaj z življenjepisom. Je kratko besedilo, s katerim nagovarjamo delodajalca in utemeljujemo, zakaj smo ...

                                               

Vključevanje ranljivih skupin na trg dela

Ranljive skupine na trgu dela so skupine, ki se zaradi različnih vzrokov težje vključujejo na trg dela, zanje pa velja zaposlovanje pod posebnimi pogoji. Definiranje pripadnikov ranljivih skupin se med različnimi viri razlikuje. Zaradi večje neva ...

                                               

Pripravništvo

Pripravništvo je usmerjena, načrtovana in stalna skrb za organizirano vpeljevanje in usposabljanje mladih šolanih kadrov v delo, za načrtno izpopolnjevanje in prilagajanje izobrazbene strukture zaposlenih zahtevanim pogojem dela, poslovanja in go ...

                                               

Zaposljivost

Zaposljivost je pogoj za zaposlenost. Za pojem zaposljivosti obstaja več vrst definicij, pri čemer večina izmed njih zaposljivost opredeljuje kot zmožnost zagotoviti si službo in napredek v karieri. V zadnjem času pa se je definiciji dodal nov el ...

                                               

Zaposlovanje invalidov

Temeljno načelo demokratične družbe je zagotoviti invalidom enake pravice in možnosti, da dobijo in tudi obdržijo zaposlitev po svoji izbiri ter glede na svoje sposobnosti. Osebe s posebnimi potrebami so ena najbolj ranljivih skupin na trgu dela, ...

                                               

Zaposlovanje nekdanjih zapornikov

Večinoma ljudje predpostavljamo, da enkrat ko obsojenec odsluži dodeljeno kazen in ga izpustijo na prostost, da lahko zaživi normalno življenje kot prej, in sicer da mu ponovno pripadajo pravice kot sta na primer zasebnost in redni zaslužek za pr ...

                                               

Zaposlovanje oseb s shizofrenijo

Shizofrenija je psihiatrično obolenje z resnimi in dolgotrajnimi posledicami za paciente in njihove družine. Večinoma izbruhne v zgodnji odrasli dobi in je velikokrat povezana s hospitalizacijami, potrebo po dolgotrajni podpori s strani družine i ...

                                               

Zaposlovanje upokojencev

V Sloveniji Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne ureja obvezne upokojitve. Vendar pa omenjeni zakon omogoča ponovno zaposlitev, v primeru če se je posameznika že upokojil. Prejemnik pokojnine ima s tem možnost, da se ponovno zaposli ...

                                               

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena izmed glavnih ustanov na trgu dela v Sloveniji. V pravnem smislu je samostojna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za celotno območje Republike Slovenije. Temeljne aktivnosti, ki jih ...

                                               

Hegemonija

Hegemonija ali nadvlada, prevlada, je političen, kulturni ali ekonomski vpliv ali dominacija enega naroda, družbe ali skupine nad drugim. Hegemonija se je v preteklosti najpogosteje dosegla z uporabo sile. Danes se najbolj pogosto nanaša na močan ...

                                               

Manufaktura

Manufaktura je oblika obrtne proizvodnje iz časa zgodnjega kapitalizma. Poteka ob koncentraciji skupine ročnih delavcev na enem mestu. Njen temelj je delitev obrtnoproizvodnega procesa.

                                               

Pojezda

Pojezda pomeni redno obiskovanje vladarja na svojih ozemljih in dajatve povezane s tem obiskom. Pojezda je slovenski izraz za fevdalne obveznosti, ki izvirajo iz obvez ob obisku vladarja oziroma pooblaščenca, kot tudi obisk sam. Izraz so uprablja ...

                                               

Pravda

Pravda" tisto, kar je prav "izvira iz praslovanščine. Izraz še danes najdemo v več slovanskih jezikih. V slovenščini je pravda ohranjala, pridobivala in izgubljala pomene. Pomenila je postavo, pravico, pravičnost, izrek o pravici, sodni zbor, sod ...

                                               

Recesija

Recesíja je v ekonomiji kontrakcija poslovnega ciklusa oz. splošna upočasnitev gospodarske dejavnosti. Makroekonomski kazalniki, kot so bruto domači proizvod, zaposlenost, investicijska potrošnja, izkoriščenost zmogljivosti, dohodek gospodinjstev ...

                                               

Trgovska pot od Varjagov do Grkov

Trgovska pot od Varjagov do Grkov je trgovska pot, ki je povezovala Skandinavijo, Kijevsko Rusijo in Bizantinsko cesarstvo. Pot je omogočala trgovcem vzdolž nje vzpostaviti neposredno cvetočo trgovino z Bizancem in je spodbudila nekatere od njih, ...

                                               

Volška trgovska pot

V srednjem veku je Volška trgovska pot povezala severno Evropo in severozahodno Rusijo s Kaspijskim jezerom, preko reke Volge. Kijevska Rusija je uporabljala to pot za trgovino z muslimanskimi državami na južnih obalah Kaspijskega jezera, včasih ...

                                               

Interakcija med človekom in računalnikom

Interakcija med človekom in računalnikom je veda o načrtovanju in oblikovanju interakcije med ljudmi in računalniki. Tu se prepleta računalništvo, vedenjske znanosti, oblikovanje in več drugih področij znanosti. Do interakcije med uporabnikom in ...

                                               

SIDE model

Model SIDE je teorija, ki se je razvila v socialni psihologiji in komunikacijskih študijah in pojasnjuje učinke anonimnosti in razpoznavnosti na vedenje skupine. Postala je ena izmed mnogih teorij, povezanih z družbenimi rabami tehnologije, ki op ...

                                               

Izdelava spletnih strani

Izdelava spletnih strani je postopek v katerem programer izdela spletno stran ali spletno trgovino. V proces izdelava spletni strani sodi načrt, oblikovanje dizajna spletne strani, priprava navigacije spletne strani, razrez dizajna spletne strani ...

                                               

Gostje prihajajo

Naročnik filma je bila Gospodarska zbornica Slovenije, sektor za turizem, njen ustvarjalec in izvajalec pa takrat največja in najboljša oglaševalska agencija v Jugoslaviji, Studio marketing Delo. Sprva je bil mišljen le kot film za promocijo slov ...

                                               

Bluetooth marketing

Bluetooth marketing je marketing produktov in storitev s pomočjo Bluetooth tehnologije prenosa vsebin. Z vidika marketinga spada med LBA oglaševanje oziroma oglaševanje, ki je omejeno na določeno lokacijo. Predstavlja enega izmed segmentov mobiln ...

                                               

Ciljno in lokacijsko oglaševanje

Ciljno in lokacijsko oglaševanje je oblika oglaševanja, kjer je oglaševalcem cilj doseči točno določeno osebo. Da dosežejo ta cilj, zbirajo podatke: demografske, ekonomski status, spol, starost, stopnja izobrazbe, raven prihodkov in zaposlenost. ...

                                               

Doseg (oglaševanje)

Pri uporabi statistike na področju oglaševanja in analize medijev se doseg nanaša na skupno število različnih ljudi ali gospodinjstev, ki so bili v določenem obdobju vsaj enkrat izpostavljeni nekemu mediju. Vendar dosega ne bi smeli zamenjati s š ...

                                               

Etika v oglaševanju

Etika oglaševanja je področje aplikativne etike, ki se ukvarja z etičnimi normami in moralnim delovanjem na področju oglaševanja. Poleg zakonodaje, ki skrbi za moralnost v oglaševanju, je stroka oglaševanja razvila tudi svoje načine reguliranja, ...

                                               

Maskota

Maskóta je vsaka oseba, žival ali predmet, za katero se misli, da predstavlja neko skupino s skupno identiteto, kot so šole, športna moštva, gospodarske družbe, vojaške enote ali blagovne znamke. Maskote se uporabljajo tudi kot izmišljeni liki za ...

                                               

Nasilje v oglaševanju

Nasilje v oglaševanju je zlorabljanje moči enega v škodo drugega na področju oglaševanja, ki je prisotno na vseh področjih medijev v različnih oblikah. Skoraj vsaka druga televizijskih oddaj vsebuje nasilje – v povprečju 6 nasilnih dejanj na uro. ...

                                               

Strateški marketing

Strateški marketing je način trženja, preko katerega se podjetje učinkovito razlikuje od konkurenčnih podjetij na ta način, da se osredotoči na svoje močne strani z namenom, da bi proizvedlo večjo trajno konkurenčno prednost svojih produktov pri ...

                                               

Muzej

Muzéj je ustanova, katere glavna naloga je dokumentiranje, vrednotenje, interpretiranje in raziskovanje, ohranjanje ter preprečevanje škodljivih vplivov, izvajanje konservatorsko-restavratorskih postopkov, upravljanje, omogočanje dostopa in preds ...

                                               

Slovensko muzejsko društvo

Slovensko muzejsko društvo je združenje slovenskih muzejskih delavcev in eno najstarejših strokovnih društev v slovenskem kulturnem prostoru, saj deluje neprekinjeno že več kot 170 let. Njegovi začetki segajo v leto 1839, ko je bilo ustanovljeno ...

                                               

Arpalik

Arpalik je izraz, ki je v Osmanskem cesarstvu pomenil veliko zemljiško posest, na primer sandžak, ki je bila začasno dodeljena osebi na visokem položaju v državni hierarhiji, ali krajišniku, dokler niso zanjo našli ustreznega položaja. Arpalik je ...

                                               

Državna meja

Državna meja je črta, ki določa mejo teritorialnega območja jurisdikcije neke države. Državna meja je kopenska in morska meja ter območje tistih letališč in pristanišč, prek katerih poteka mednarodni promet.

                                               

Enklava in eksklava

Enklava je ozemlje kake države, ki je z vseh strani obdano z ozemljem tuje države. Beseda enklava je prišla v diplomatski žargon iz francoščine, lingue france diplomacije, s pomenom iz pozne latinščine inclavatus, kar pomeni zapreti, zaklenjen. E ...

                                               

Kaza

Kaza je bila upravna enota Osmanskega cesarstva in njegovih nasledstvenih držav. Izraz kaza v osmanski turščini pomeni sodstvo, vendar se pogosto prevaja kot okraj, podokraj, za katerega se običajno uporablja izraz nahija, ali sodno okrožje.

                                               

Krajevna skupnost

Krajevna skupnost je oblika lokalne samouprave na ravni naselja, dela naselja ali skupine naselij v Sloveniji. Vsaka krajevna skupnost ima svoj statut, ki ga potrdijo organi občine mestni ali občinski svet, odlok podpiše župan/ja. Na volitvah nep ...

                                               

Regija

Régija je območje, del ozemlja, na katerega je običajno razdeljena država, celina, skupnost držav, drugo. Glede na vsebino, ki jo regija obravnava, jih lahko delimo na: družbeno-geografske ; naravno-geografske ali se nanašajo na omejen del telesa ...

                                               

Sandžak

Članek se nanaša na upravno enoto Otomanskega cesarstva. Za pokrajino Sandžak na meji med Srbijo in Črno goro glej članek Sandžak pokrajina. Sandžak je bila prvotno najmanjša upravna enota Otomanskega cesarstva, kasneje del province – vilajeta. T ...

                                               

Javni raziskovalni zavod

Javni raziskovalni zavod je javni zavod, to pomeni, da ga je ustanovila država, in ustanovljen je za opravljanje raziskovalne dejavnosti. Javni raziskovalni zavod je pravnoorganizacijska oblika, ki je vpisana v sodni register oziroma v Poslovni r ...