ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 368
                                               

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Ekonomska fakulteta je redna članica Univerze v Ljubljani, ki je bila ustanovljena leta 1946 kot Gospodarska fakulteta v Ljubljani. Leta 1957 je bila preimenovana v Ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Ekonomska fakulteta v Ljubljani je prva ustanova ...

                                               

Izmenjava posojilnega tveganja

Izmenjava posojilnega tveganja je dvostranski dogovor o zavarovanju določene terjatve, kjer kupec izdajatelju plača premijo, izdajatelj pa mora kupcu v primeru neplačila dolga, za katerega je bil dogovor sklenjen, poplačati nastalo škodo. Izmenja ...

                                               

Skrbni pregled poslovanja

Skrbni pregled poslovanja je storitev, ki posameznika seznani s poslovanjem družbe in povezanimi poslovnimi, finančnimi, pravnimi, davčnimi ter drugimi tveganji pred nakupom, prodajo, združitvijo ali privatizacijo družbe.

                                               

Zadolžnice, zavarovane z dolgom

Zadolžnice, zavarovane z dolgom s finančni instrument, ki sestoji iz portfelja vrednostnih papirjev z visokimi obrestnimi merami, denimo hipotekarnih obveznic, ki se jih združi z namenom zmanjšanja tveganja ob morebitnem izpadu posameznega vračil ...

                                               

Marshallov načrt

Marshallov načrt, uradno Program za obnovo Evrope oziroma European Recovery Program, krajše ERP, je bil ameriški načrt za pomoč Evropi po zaključku druge svetovne vojne.

                                               

Trg (ekonomija)

Trg je beseda, ki ima v ekonomiji dva pomena, in sicer kot tržnica in kot tržišče. Trg ali tržnica je prostor, kjer se ob določenem času srečujejo kupci in prodajalci za sklepanje pogodb oziroma za kupoprodajo nekega blaga. V starem veku so bila ...

                                               

Turizem

Turízem je pojem, pod katerim običajno razumemo potovanje zaradi razvedrila, oddiha ter njegove spremljajoče dejavnosti. Turizem je splet pojavov in odnosov, povezanih z aktivnostjo oseb, ki potujejo in bivajo v krajih zunaj svojega stalnega biva ...

                                               

Idealni konkurenčni trg

Ideálni konkurénčni trg je miselni model mehanizma menjave blaga ali storitev v ekonomskih teorijah. Trgovanje na realnih trgih nikoli ne ustreza pogojem idealnega trga. Teoretično bi se z idealnim trgom dosegli najboljši gospodarski učinki glede ...

                                               

Kritična infrastruktura

Kritična infrastruktura je oznaka za infrastrukturo, ki je pomembna za določeno državo ali zvezo, saj omogoča nemoteno in stabilno delovanje celotne družbe kot državnih struktur. Prekinitev njihovega delovanja ali njihovo uničenje bi tako "pomemb ...

                                               

Omrežnina

Omrežnína je plačilo za uporabo infrastrukturnega omrežja, kot sta elektroenergetsko ali vodovodno omrežje. Omrežnina pri plačilu električne energije je del cene električne energije za uporabo omrežja, ki je namenski prihodek sistemskega operater ...

                                               

Deflacija

Deflácija v gospodarstvu označuje padec cen izdelkov in storitev v določenem časovnem obdobju, kar pomeni, da je stopnja inflacije negativna. Medtem ko inflacija zmanjšuje vrednost valute, jo deflacija povečuje. Obenem se poveča kupna moč denarja ...

                                               

Ponudba in povpraševanje

Teorija o ponúdbi in povpraševánju je ena izmed temeljnih teorij mikroekonomije. Zgrajena je na modelu delnega tržnega ravnovesja. Prvotno jo je razvil Alfred Marshall in z njo poskušal pojasniti spreminjanje cene na popolnem konkurenčnem trgu v ...

                                               

Delnica

Delnica je članski množični vrednostni papir, ki predstavlja gospodarsko solastnino v delniški družbi in zato daje delničarju določene pravice, katerih minimalni obseg določa v Sloveniji Zakon o gospodarskih družbah. Delnice se praviloma vplačajo ...

                                               

Inflacija

Inflácija v gospodarstvu je rast cen izdelkov in storitev v določenem časovnem obdobju. Statistično jo izrazimo v odstotkih s stopnjo inflacije. Rast cen pomeni, da je z določeno enoto valute mogoče kupiti manj dobrin oziroma da se kupna moč dena ...

                                               

Kapital

Kapital je v ekonomiji trajen vir financiranja, ki ga v podjetje vložijo lastniki ali pa je nastal z uspešnim poslovanjem podjetja. Z vidika podjetja je to obveznost do lastnikov, če ne prej pa po prenehanju delovanja podjetja. Računovodski stand ...

                                               

Plača

Plača je izplačilo/znesek, ki ga zaposleni dobi za opravljeno mesečno delo oz. je nadomestilo za vložen trud in služi kot priznanje prispevka posameznika k poslovanju organizacije. Plača je sestavljena iz fiksnega in gibljivega dela. Fiksni del t ...

                                               

Stagflacija

Stagflacija je pojav v gospodarstvu, ko se kosmati domači proizvod ne povečuje, torej ni presežnega celotnega povpraševanja, cene pa se kljub temu zvišujejo. Je združek počasne ali neobstoječe gospodarske rasti in sorazmerne visoke rasti cen. Inf ...

                                               

G20

G20) je ime za mednarodna skupinska srečanja vlad in guvernerjev centralnih bank 20 največjih svetovnih gospodarstev. Ustanovljena leta 1999, se skupina dogovarja o temah, povezanih z izzivi in napredkom mednarodne finančne stabilnosti. Z delovan ...

                                               

Mikroekonomija

Mikroekonomija je veja ekonomije, ki proučuje odločanje posameznikov in posameznih trgov. Ukvarja se z zelo specifičnimi problemi, kot so: trg žita, cena čevljev. Predpona "mikro", kot vemo pomeni majhen. In ravno tako se mikroekonomisti ukvarjaj ...

                                               

Homo economicus

Homo economicus ali ekonomičen človek je pojem, ki se uporablja predvsem v nekaterih ekonomskih teorijah. Gospodaren človek je tipični ekonomski osebek, ki pozna svoje preference, se odziva na spodbude katere mu nudi trg, se odloča na osnovi mejn ...

                                               

Bankovec

Bankovec je eden od osnovnih elementov sodobnega denarnega sistema. Predstavlja neke vrste zadolžnico banke, ki tak bankovec izda, kadarkoli izplačljivo prinosniku na njegovo zahtevo. Bankovci podprti z ustrezno zakonodajo posamezne dežele predst ...

                                               

Kovanec

Kovanec je denar v kovinski obliki, izdelan s kovanjem. Največkrat je okrogle oblike, lahko je tudi kak večkotnik. Uporablja se za majhne vrednosti valute, za večje se uporabljajo bankovci. Včasih so bili iz kovine, ki je imela ustrezno vrednost ...

                                               

Kreditna kartica

Kreditna kartica je potrdilo, s katerim izdajatelj potrjuje, da bo plačal terjatve tretjih partnerjev do imetnika kreditne kartice. Izdajatelji kreditnih kartic so praviloma banke in podobne ustanove. Kreditna kartica je lahko: veljavna v več drž ...

                                               

Plačilna kartica

Plačilne kartice so splošen izraz za bančne kartice, podjetniške kartice, partnerske kartice in licenčne kartice. Glede na funkcijo kartice ločimo več vrst plačilnih kartic, vsaka od njih ima svoje prednosti in slabosti: Kreditne kartice - Omogoč ...

                                               

Javne zadeve

Javne zadeve so menedžerska funkcija, ki je odgovorna za razlago prihodnjega političnega in družbenega okolja neke organizacije. Javne zadeve, ki so tesno povezane z lobiranjem oziroma odnosi z javnostmi, pomenijo upravljanje odnosov s tistimi, k ...

                                               

Marksistična politična ekonomija

Marksistična politična ekonomija izhaja iz historično-materialističnega pojmovanja družbe in njenega razvoja, ki za podlago družbenih odnosov oziroma družbeno bazo vzame stanje produktivnih sil in produkcijskih odnosov, na osnovi katerih se izobl ...

                                               

Črni petek

Črni petek je neuradno poimenovanje petka, ki sledi ameriškemu dnevu zahvalnosti – slednji se v Združenih državah Amerike praznuje na četrti četrtek v novembru. V ZDA velja dan po dnevu zahvalnosti že od leta 1952 kot začetek božične nakupovalne ...

                                               

Luksuz

Luksuzno blago je v ekonomiji blago, pri katerem se povpraševanje nesorazmerno povečuje s naraščanjem dohodka, zato odhodki za kos blaga predstavljajo večji delež celotne porabe. Takšno blago je v nasprotju z blagom za široko potrošnjo, kjer se p ...

                                               

Razlike v potrošništvu med moškimi in ženskami

Potrošništvo, imenovano tudi konsumizem, je po SSKJ pretirano porabljanje materialnih dobrin. Zaradi škodljivosti svoje narave je bilo označeno za "socialno zlo", saj naj bi se nanašalo na prepričanje, da lahko s kupljenimi dobrinami dosežemo svo ...

                                               

Fevdalizem

Fevdalízem predstavlja množico institucij, ki formirajo in urejajo različne obveznosti med enim svobodnim človekom, imenovanim "vazal" in drugim svobodnim človekom, imenovanim "gospod". Gospod mora skrbeti za zaščito in preživnino vazala. V zamen ...

                                               

Informacijska ekonomija

Informacijska ekonomija je ohlapen izraz, ki karakterizira ekonomijo s povečanim poudarkom na informacijskih aktivnostih in informacijski industriji. Nejasnost tega pojma ima dva glavna izvora. Prvi problem se pojavi pri vprašanju kdaj je ekonomi ...

                                               

Osnovne človekove potrebe

Osnovne človekove potrebe, povzete po šoli "Lestvice človekovega razvoja", ki so jo razvili Manfred Max Neef in drugi, so ontološke, maloštevilne, končne in razvrstljive. So tudi stalne v vseh človeških kulturah in vseh zgodovinskih časovnih obdo ...

                                               

Menica

Menica je vrednostni papir, s katerim se nekdo obveže da bo, sam ali pa kdo drug, plačal na določenem kraju in ob določenem času določen znesek denarja.

                                               

Absentizem

Pojem absentizma izhaja iz latinske besede absens, kar pomeni izostanek ali odsotnost. Florjančič, Ferjan in Bernik navajajo, da absentizem pomeni celotno neprisotnost na delovnem mestu. Sem štejemo izostanke, zamude, izhode, odsotnost z dela na ...

                                               

Agencija za zaposlovanje

Zaposlovanje pri agencijah za zaposlovanje je relativno nova oblika delovnega razmerja, ki ga opredeljuje tripartitni odnos med delavcem, agencijo in podjetjem. Na eni strani je oseba, ki opravlja delo za drugega, na drugi strani pa sta dva subje ...

                                               

Delazmožnost

Delazmožnost je zmožnost človeka, da svoj delovni potencial uporabi za pridobivanje. Gre za psihofizično stanje posameznika, ki mu omogoča da uspešno, s polnim delovnim učnikom ter brez škode za lastno zdravje, opravlja poklicno delo od začetka z ...

                                               

Delo na črno

Zaposlovanje in delo na črno je podredni pojem sive ekonomije. Definicija, ki se je med državami članicami Evropske unije uveljavila kot splošna, pravi, da gre pri delu na črno za sicer po naravi zakonito plačano delo, vendar pa ni prijavljeno ja ...

                                               

Delovna etika

Delovna etika je prepričanje, da je delo vrednota in plemenita dejavnost, ki vodi k uspehu, brezdelje pa nekaj nemoralnega, nedopustnega. Neizrečene predpostavke: večina ljudi zmore delati za denar, kar imajo je rezultat njihovega dela; od tistih ...

                                               

Diskriminacija na delovnem mestu

Diskriminacija na delovnem mestu je diskriminacija na različnih področjih dela, kot so zaposlovanje, napredovanje, izobraževanje, usposabljanje, prekvalifikacija, plača in drugi prejemki, odsotnost z dela, delovni odnosi, delovne naloge, delovne ...

                                               

Diskriminacija na delovnem mestu zaradi homoseksualnosti

Diskriminacija na delovnem mestu je neenako obravnavanje posameznikov na podlagi njihovih osebnih okoliščin, kot so rasna ali etnična pripadnost, narodnost, verska pripadnost, telesna/duševna prikrajšanost, spol, spolna usmerjenost. Diskriminacij ...

                                               

Emocionalno delo

Emocionalno delo je namerno upravljanje določenih emocij v povezavi z zahtevami delovnega mesta. Katera čustva naj bodo izražana po navadi implicitno ali eksplicitno določa delovna organizacija. Večinoma velja, da morajo delavci, ki delajo storit ...

                                               

Fleksibilizacija zaposlovanja

Fleksibilizacija zaposlovanja pomeni spreminjanje pogojev zaposlovanja in organiziranja dela v smeri vse večje raznolikosti. Fleksibilnost trga dela je povezana z novejšimi opredelitvami dela, ki se razširja od stalne zaposlitve značilne za indus ...

                                               

Freelancerstvo

Freelancerstvo označuje delo oz. storitev, ki jo oseba opravlja za delodajalca oz. klienta, pri čemer ta dva nista v odvisnem delovnem razmerju. Freelancerje lahko opredelimo kot visoko usposobljeno podskupino samozaposlenih, ki ponuja specializi ...

                                               

Head hunting

Head hunting pomeni poskus vzbuditi zanimanje za karierno priložnost pri strokovnjakih, ki o novi zaposlitvi morda sploh ne razmišljajo, gotovo pa niso aktivni iskalci zaposlitve. Je oblika rekrutiranja, vendar predvsem na višje pozicije, ko želi ...

                                               

Javna dela

Javna dela so programi, namenjeni dolgotrajno brezposelnim osebam. Programi javnih del omogočajo enoletno zaposlitev na področjih vzgoje in izobraževanja, kulture, socialnega varstva, okolja in prostora in na drugih podobnih področjih. Na Slovens ...

                                               

Kadrovsko svetovanje

Kadrovsko svetovanje je storitev, ki jo ponujajo različni ponudniki na področju upravljanja s človeškimi viri in zajema pomoč pri nalogah in odločitvah iz vsakodnevne kadrovske prakse, v smislu svetovanja in nudenja individualnih rešitev pri enos ...

                                               

Karierni center (univerzitetni)

Univerze v Sloveniji imajo svoje Karierne centre, navadno za vsako izmed fakultet. Za študente nudijo brezplačne storitve, kot so: spremljanje kariernih poti diplomantov; organizacija posvetov na temo vseživljenjske karierne orientacije. informac ...

                                               

Management starosti

Management starosti je vseobsegajoči program obvladovanja starosti in staranja, ki postaja čedalje prioritetnejša naloga držav na nacionalni in globalni ravni. Sodobna družba z velikim deležem starega prebivalstva stremi k celovitemu obvladovanju ...

                                               

Mezdno delo

Mezdno delo je družbeni ekonomski odnos, pri katerem delavec svojo delovno silo oddaja v najem, s čimer jo ponuja kot blago. V zameno za to delovno silo dobi denarno plačilo oziroma mezdo, ki je lahko izražena v več oblikah; lahko je na primer iz ...

                                               

Motivacijsko pismo

Motivacijsko pismo je pismo, ki se pošilja poleg življenjepisa pri prijavi na delovno mesto. Namen motivacijskega pisma ni povzetek življenjepisa, temveč njegovo dopolnilo. Spremno pismo naj bi pritegnilo delodajalčevo pozornost in ga prepričalo, ...