ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 326
                                               

Multi language seven model

V zadnjem času je na področju strukturne reprezentacije osebnostnih lastnosti prevladoval pet-faktorski model, poimenovan Velikih pet, ki predvideva, da se ljudje med seboj razlikujemo v petih faktorjih osebnosti: ekstravertnosti, prijetnosti, ve ...

                                               

NEO-PI-R

Je psihološki vprašalnik za merjenje velikih petih faktorjev osebnosti. Originalni vprašalnik izhaja iz ZDA njegovo izvorno ime pa je Nevroticism Extraversion Openness Personality Inventory Revised. Vprašalnik sta razvila Paul T. Costa mlajši in ...

                                               

Odprtost

Odprtost je osebnostna lastnost, ki se nanaša na odprtost do novih idej ter kulturnih interesov, na izobraževalne sposobnosti in ustvarjalnost, pa tudi na zanimanje do različnih senzoričnih in kognitivnih izkušenj. Pri ljudeh se navzven kaže kot ...

                                               

Organizacijska transakcijska analiza

Transakcijska analiza je teorija osebnosti in sistemska psihoterapija za osebnostno rast in osebnostno spremembo. Kot psihološka in socialna teorija predstavlja celovit znanstveno-humanistični pristop. Njen utemeljitelj je ameriški psihiater Eric ...

                                               

Osebnostne lastnosti vodje

Vodenje opredelimo kot eno od štirih funkcij v procesu menedžmenta, ki obsega še planiranje, organiziranje in kontroliranje. Vodenje pomeni sposobnost vplivanja na vedenje in delovanje zaposlenih ter posledično usmerjanje sodelavcev k uresničevan ...

                                               

Perfekcionizem

Perfekcionizem je v psihologiji osebnostna lastnost, za katero je značilna težnja k popolnosti. Če perfekcionistom ne uspe doseči postavljenega cilja, doživljajo močna negativna čustva žalosti, tesnobe in manjvrednosti. Za perfekcionizem je znači ...

                                               

Poklicna samopodoba

Poklicna samopodoba obsega posameznikova prepričanja o tem, kdo je in predvsem kaj želi postati na poklicnem področju. Prepričanja o sebi na področju dela so povezana z delovnimi zadolžitvami, delovnim okoljem in identifikacijo z ostalimi člani d ...

                                               

Psihoticizem

Eysenckova teorija osebnosti opredeljuje psihoticizem, poleg nevroticizma in ekstravertnosti, kot tretjo dimenzijo osebnosti. Eysenck jo je opredelil kot kontinuum, ki ima na enem skrajnem polu nagnjenost k psihozi, na sredi je psihopatija, na dr ...

                                               

Sprejemljivost

Sprejemljivost ali prijetnost je osebnostna lastnost, ki ima kratko zgodovino preučevanja, saj so se lastnosti te dimenzije, kot je npr. kooperativnost, empatija, sočutje in popustljivost, kot del osebnostnega opisa pojavile šele s taksonomijo ve ...

                                               

Velikih pet faktorjev osebnosti

Velikih pet faktorjev osebnosti je najpopularnejši dimenzionalni model osebnosti. Model vsebuje razne instrumente, s pomočjo katerih lahko merimo pet velikih faktorskih dimenzij. Sestavljajo ga ekstravertnost, sprejemljivost, vestnost, nevroticiz ...

                                               

Velikih pet faktorjev osebnosti in psihopatologija

Osebnost lahko dobro opišemo s petfaktorskim modelom osebnosti, ki vključuje dimenzije ekstravertnost, prijetnost/sprejemljivost, vestnost, nevroticizem in odprtost. Šlo naj bi za celovito teorijo, ki dobro opiše človeške lastnosti in dosega kons ...

                                               

Vestnost

Vestnost je osebnostna lastnost, ki vključuje lastnosti, ki se nanašajo na socialno predpisani vedenjski in kognitivni nadzor nad seboj, npr. odgovornost, pozornost, previdnost, vztrajnost, redoljubnost. Visoko vestnost so nekateri avtorji označi ...

                                               

Zagnanost

Zagnanost je pozitivna, nekognitivna, psihološka lastnost, ki jo opredelimo kot predanost posameznika doseganju dolgoročnega cilja ali končnega stanja. Gre za motiviranost in vztrajnost pri premagovanju ovir ali izzivov oz. za gonilno silo na pot ...

                                               

Biopsihologija

Biopsihologija, znana tudi kot biološka psihologija, psihobiologija ali vedenjska nevroznanost je uporaba osnov biologije za preučevanje fizioloških, genetskih in razvojnih mehanizmov vedenja. Psihologija pojasnjuje vedenje, biopsihologija pa poj ...

                                               

Feministična psihologija

Maggie Humm meni, da feministična teorija temelji na treh predpostavkah: Spol je družbeni konstrukt in je bolj zatiralen do žensk Patriarhat moška dominacija družbenih institucij oblikuje te konstrukte Izkustva žensk nam pomagajo pri predstavljan ...

                                               

Forenzična psihologija

Forenzična psihologija se v splošnem ukvarja s psihologijo udeležencev pri kriminalu, predvsem storilcev kaznivih dejanj, pa tudi prič in žrtev kaznivih dejanj.

                                               

Pravna psihologija

Pravna psihologija zajema sodelovanje pravnih psihologov s sodišči v primerih odločanja v zvezi s skrbništvom otrok, sestavljanja porote, presojanja obtoženčeve kompetentnosti razumeti kazenske, civilne in druge sodne postopke ter sprejemanja sod ...

                                               

Prometna psihologija

Prometna psihologija se ukvarja z znanstvenim vidikom misli, čustev in obnašanjem voznikov, kar vključuje tudi povezavo med vozniki, vozili ter fizičnim in psihičnim okoljem. Prometna psihologija je sicer dokaj mlado področje v psihologiji, začel ...

                                               

Psihofizika

Psihofizika se ukvarja s preučevanjem odnosa med dražljaji in občutki, ki jih ti dražljaji sprožijo. Po navadi se psihofiziki ukvarjajo s kvantitativnim določanjem odnosa med intenziteto fizikalnih dražljajev in intenziteto ustreznih občutkov. Pr ...

                                               

Psihologija barv

Psihologija barv je veda, ki se ukvarja z vplivom barv na ljudi in njihovo obnašanje. Na človekovo dojemanje okolja močno vplivajo barve. So eden najpomembnejših dejavnikov vizualne komunikacije. Na podlagi njih si ustvarimo interpretacije in mne ...

                                               

Psihologija oglaševanja

Gre za družbo in kulturo, kjer ljudje ponotranjijo svojo odvisnost od trga tako, da to naddoloča njihove želje, potrebe in njihovo vsakodnevno vedenje v družbi. Trg ni le prostor blagovne denarne izmenjave, temveč prostor celovite socialne intera ...

                                               

Zdravstvena psihologija dela

Zdravstvena psihologija dela je področje psihologije, ki se ukvarja z varnostjo, zdravjem in dobrim počutjem na delovnem mestu. Gre za interdisciplinarno vedo, dveh aplikativnih smeri – psihologije dela in zdravstvene psihologije. Povezuje se tud ...

                                               

Puer aeternus

Puer Aeternus je latinski izraz za pojem večni deček. V jungovski analitični psihologiji primeri arhetipa" puer "vključujejo otroka, dečka ali adolescenta. Pojem puer aeternus se lahko nanaša tudi na ženske, pri čemer se latinska terminologija mo ...

                                               

Predsodek

Predsodki so nepreverjena in neutemeljena stališča do socialnih skupin ali do različnih drugih stvari, dejavnosti ali idej. Kognitivna komponenta je sicer zelo močna, toda informacije so lahko napačne, kar seveda ni povsem nujno, saj se predsodek ...

                                               

Ageizem

Ageízem je stereotipiziranje in diskriminacija posameznikov ali skupin na podlagi njihove starosti. To je lahko slučajno ali sistematično. Izraz je leta 1969 skoval Neil Robert Butler. Butler je definiral ageizem kot kombinacijo treh medsebojno p ...

                                               

Bifobija

Bifobija je odpor do biseksualnosti in biseksualnih ljudi kot družbene skupine ali posameznikov. Lahko se pojavlja v obliki zanikanja pristnosti biseksualnosti ali v obliki negativnih stereotipov o biseksualnih ljudeh. Ljudje katerekoli spolne us ...

                                               

Ksenofobija

Ksenofobíja označuje strah pred tujci in vsem, kar je tuje. Strah pred izključno tujci se imenuje mizoksenija in je podpomenski pojem ksenofobiji. Gre za vrsto fobije, pri kateri se kaže pretiran strah pred tujci. Beseda ksenofobija izhaja iz grš ...

                                               

Seksizem

Seksizem je izraz za spolno diskriminacijo ali sovraštvo. Seksizem je predsodek ali diskriminacija, ki temelji na spolu osebe. Seksistično obnašanje lahko izhaja iz tradicionalnih stereotipov o spolnih vlogah in lahko vključuje prepričanje, da so ...

                                               

Srbe na vrbe

Bojni grom je pesem slovenskega politika dr. Marka Natlačena, po kateri je bil kasneje povzet slogan srbe na vrbe. Objavljena je bila 27. julija 1914 v ljubljanskem časopisu Slovenec, dan preden je Avstro-Ogrska objavila vojno napoved Kraljevini ...

                                               

Transfobija

Transfobija je skupek negativnih stališč in občutkov proti transspolnim ali transseksualnim ljudem ali proti transsekasualnosti sami. Transfobija so lahko čustveni odpor, strah, jeza ali nelagodje, čuteni ali izraženi do ljudi, ki ne ustrezajo dr ...

                                               

Alfred Binet

Alfred Binet, francoski psiholog, izumitelj inteligenčnega testa, * 8. julij 1857, Nice, Francija, † 18. oktober 1911, Pariz, Francija). Bil je zelo pomemben pri razvoju eksperimentalne psihologije v Franciji in pri merjenju inteligence. Najbolj ...

                                               

Denverski razvojni presejalni test

Denverski razvoji presejalni test je standardiziran postopek ugotavljanja, ocenjevanja in spremljanja ustreznosti razvoja otroka. Je predhodnik posodobljene oblike Denver II

                                               

Eysenckov osebnostni vprašalnik

Eysenckov osebnostni vprašalnik je samoocenjevalni instrument, nastal na Eysenckovi teoriji osebnosti. Razvil ga je Hans J. Eysenck, eden izmed najbolj vplivnih teoretikov na področju osebnosti, skupaj z ženo Sybil B. G. Eysenck. Prve objavljene ...

                                               

Likovni test Benderjeve

Poseben ocenjevalni sistem testa LB, imenovan LB-G, so razvili avtorji H. Schlange, D. Stein, I. von Boeticher in S. Tanelli na psihosomatskem oddelku otroške univerzitetne klinike v Göttingenu. V Sloveniji sta test pripravili Marjeta Tuševljak i ...

                                               

Preizkus pripravljenosti otrok za šolo

Preizkus pripravljenosti otrok za šolo je psihološki preizkus, s katerim psihologi merijo različne sposobnosti otrok. Na podlagi dosežkov na tem preizkusu psihologi lahko ocenijo, ali je posamezen otrok sposoben začeti šolanje v osnovni šoli. Pri ...

                                               

Projekcijski testi

Projekcijski testi so skupina testov za ocenjevanje osebnosti, kjer oseba odgovarja na nestrukturirane dražljaje. Ti testi temeljijo na psihoanalitični teoriji, ki govori o zavestnih in nezavednih motivih. Pričakuje se, da bo oseba v odgovor vnes ...

                                               

Sistematični psihološki pregled triletnega otroka

Sistematični psihološki pregled triletnega otroka je test, ki omogoča zgodnje odkrivanje otrok ogroženih v duševnem ali osebnostnem razvoju. Poleg tega daje tudi možnost za ustrezno informiranje staršev in zdravstveno vzgojno svetovanje. Sistemat ...

                                               

Test poklicnih interesov

Test poklicnih interesov je namenjen za ugotavljanje vrste in moči poklicnih interesov pri mladostnikih od 12. leta naprej, primeren pa je tudi za odrasle. Uporabljajo ga lahko univerzitetno diplomirani psihologi-pedagogi in psihologi, spada pa v ...

                                               

Vpliv kognitivnih dejavnikov na odgovore v testu

Članek vsebuje opis nekaterih kognitivnih napak oziroma učinkov, ki se lahko pojavijo pri odgovarjanju na teste. Takšnih napak, ki se nanašajo na človekove kognitivne procese je mnogo, kot na primer: težnja po enako pogosti uporabi vseh odgovorov ...

                                               

Zuckerman-Kuhlmanov osebnostni vprašalnik

Zuckerman-Kuhlmanov vprašalnik osebnosti je vprašalnik osebnosti, ki je bil narejen na podlagi vprašalnikov, ki izhajajo iz psihobioloških teorij osebnosti. Meri pet faktorjev osebnosti: impulzivno iskanje čutnih spodbud, nevroticizem-anksioznost ...

                                               

Inteligenčni količnik

Inteligenčni količnik je številčna vrednost, ki naj bi določala inteligentnost človeka. IQ se določa s standardiziranimi testi. Rezultat je izražen kot normalizirano število, tako da je povprečni IQ enak 100. Rezultat 115 bi pomenil nadpovprečno ...

                                               

Netočnost in nenatančnost

Tóčnost je na področju znanosti, tehnike, industrije in statistike stopnja ustreznosti merjene ali izračunane količine glede na njeno dejansko referenčno vrednost. Točnost je v tesni zvezi z natánčnostjo, ki je stopnja, za katero nadaljnje meritv ...

                                               

Psihoterapija

Psihoterapija je naučeno, celostno, zavestno in načrtovano obravnavanje psihosocialno in psihosomatsko pogojenih duševnih motenj in bolezenskih stanj z znanstveno utemeljenimi psihoterapevtskimi metodami v interakciji ene ali več obravnavanih ose ...

                                               

Avtogeni trening

Avtogeni trening je sprostitvena tehnika, ki jo je razvil in leta 1932 objavil nemški psihiater Johannes Heinrich Schultz. Tehnika vključuje vsakodnevno izvajanje seans, ki trajajo okrog 15 minut, običajno zjutraj, opoldne in zvečer. Med vsako se ...

                                               

Disociativna motnja identitete

Disociativna motnja identitete ali laično multipla osebnost je v psihiatriji naziv za psihično obolenje, kjer je pri pacientu značilna prisotnost dveh ali več različnih identitet ali osebnostnih stanj, imenovanih alter ego. Za to bolezen je znači ...

                                               

Gestalt terapija

Gestalt terapija je eksistencialna/izkustvena oblika psihoterapije, ki poudarja osebno odgovornost in se osredotoča na posameznikovo izkušnjo v sedanjem trenutku, na odnos terapevt-klient, na okolje in socialni kontekst posameznikovega življenja ...

                                               

Logoterapija

Logoterapija je psihoterapevtska metoda, ki jo je v 30. letih 20. stoletja utemeljil Viktor Emil Frankl. Osredotoča se na smisel človeškega bivanja in na posameznikovo iskanje tega smisla. Volja do smisla je eno temeljnih človeških gonil, ki moti ...

                                               

Nevrolingvistično programiranje

Nevrolingvistično programiranje je pristop k sporazumevanju, osebnemu razvoju in psihoterapiji, ki sta ga začela razvijati Richard Bandler in dr. John Grinder, profesor lingvistike, v Kaliforniji, ZDA, v 1970. letih. NLP usposabljanja lahko razde ...

                                               

Sanje

Sanje so namišljeno doživetje zvokov, slik ali drugih občutkov med spanjem. Zgodijo se v zadnji, peti fazi spanja, REM fazi. V tej fazi spanja je dejavnost možganov zelo visoka. Sanjamo tudi v drugih fazah spanja, a so te iz REM faze najbolj žive ...

                                               

Spoprijemanje s stresom

Spoprijemanje s stresom je proces, ki vključuje kognitivne in vedenjske poskuse obvladati, zmanjšati ter vzdržati zunanje in/ali notranje zahteve, ki so nastale kot rezultat stresne situacije. Folkman in Lazarus sta s svojimi kolegi opredelila dv ...