ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 312
                                               

Izumrtje

V biologiji in ekologiji izumrtje predstavlja konec obstoja vrste in tako zmanjšanje biodiverzitete. Trenutek izumrtja po navadi predstavlja smrt zadnjega pripadnika vrste. Ker je območje, kjer neka vrsta živi, lahko zelo veliko, je trenutek izum ...

                                               

Ontario Minamata bolezen

Ontario Minamatska bolezen je nevrološki sindrom povzročen zaradi hude zastrupitve z živim srebrom. Bolezen se je pojavila v kanadski provinci Ontario. Leta 1970 je resno vplivala na skupnost v severozahodnem Ontariju, ki se prehranjuje z lokalni ...

                                               

Rudarjenje fosfatov na Nauruju

Rudarjenje fosfatov na Nauruju se je pričelo leta 1899, ko je Albert Ellis odkril, da je kamnina iz fosfatove rude z otoka Nauru najbogatejše kakovosti. Gospodarstvo v Nauru je bilo kasneje v celoti odvisno od fosfatov. Zaradi dnevnega kopa fosfa ...

                                               

Seznam okoljevarstvenih katastrof

Ta stran je seznam okoljevarstvenih katastrof. V tem kontekstu je obrazložen seznam posebnih dogodkov, za katere je kriva človekova dejavnost, ki je povzročila negativen učinek na okolje.

                                               

Okoljska politika

Okoljska politika, tudi politika do okolja, označuje v obliki javnega dokumenta sprejeto zavestno odločitev države, organizacije ali podjetja, da bo sledilo zakonom, uredbam in drugim priporočilom glede okoljskih vprašanj in trajnosti oz. trajnos ...

                                               

Trajnostna potrošnja

Človek za življenje potrebuje stabilno klimo, zaščito pred škodljivim UV-sevanjem, čisto vodo in zrak ter obnovljive vire mineralov in organskih materialov, kot je na primer les in zemeljska prst. Moderen način življenja vse to ogroža. Naši potro ...

                                               

Varstvo okolja

Varstvo okolja je dejavnost za zaščito in ohranjanje okolja. Zanimanje javnosti v zvezi z varstvom okolja se je od leta 1980 močno povečalo. Pri ozaveščanju ljudi imajo pomembno vlogo organizacije, kot so Greenpeace in Prijatelji Zemlje. Največji ...

                                               

Alternativno gorivo

Alternativna goriva so goriva, znana tudi kot ne-konvencialna goriva in so alternativa konvencionalnim gorivom. To so vsi materiali ali kemične snovi, ki jih lahko uporabimo za gorivo. Konvencionalna goriva so: fosilna goriva, ter reaktivni mater ...

                                               

Avtomobilski katalizator

Avtomobilski katalizator je naprava za pretvarjanje škodljivih izpušnih plinov, ki nastajajo v motorjih z notranjim zgorevanjem, v manj škodljive pline. Sestavljen je iz nešteto majhnih kovinskih ali keramičnih celic na katere nanesejo tanek sloj ...

                                               

Biotska raznovrstnost

Biotska raznovrstnost, tudi biološka raznovrstnost ali s tujko biodiverziteta, je stopnja raznolikosti vseh oblik življenja v nekem okolju, bodisi ekosistemu, biomu ali celotni Zemlji. Biotska raznovrstnost se nanaša na vrste, njihove genetske la ...

                                               

ISO 14001

ISO 14001 je mednarodni standard za sisteme ravnanja z okoljem, ki zajema obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne ali storitvene dejavnosti. Standard ISO 14001 je eno od najpomembnejših orodij, ki ga uporabljajo organizacije po celem svetu, da ...

                                               

Kuznetsova krivulja

Kuznetsova krivulja je v ekonomiji grafična upodobitev hipoteze, da z gospodarskim razvojem sile trga ekonomsko neenakost najprej povečajo in nato zmanjšajo. Hipotezo je prvi predstavil ekonomist Simon Kuznets v 1950. in 1960. letih. Po eni od ra ...

                                               

Mednarodno pomembna območja za ptice

Mednarodno pomembna območja za ptice so mednarodno pomembna območja namenjena ohranjanju populacij ptic. IBA območja so določena v skladu z metodologijo Mednarodne zveze za varstvo ptic. Za območja IBA velja, da so bila po vsem svetu določena na ...

                                               

Ogljični odtis

Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti. Zaradi po ...

                                               

Ohranitveno stanje

Za opis v Wikipediji uporabljenih ohranitvenih stanj glej Wikipedija:Ohranitveno stanje. Stanje ohranitve vrste je kazalnik verjetnosti, da bo vrsta danes ali v prihodnosti preživela. Na oceno stanja ohranitve vplivajo številni dejavniki; ne le š ...

                                               

Okoljski odtis

Okoljski odtis predstavlja biološko produktivno površino zemlje in morja. Človek jo potrebuje, da zadovolji svoje potrebe in za absorpcijo onesnaženja, ki ga proizvede pri svojih dejavnostih. Merimo ga v standardizirani enoti - globalni hektar na ...

                                               

Ozonska luknja

Ozonska luknja je pojav, ki ga povzročajo plini, ki razdelijo ozon na molekulo kisika in atom kisika. Največja je nad Antarktiko. Omogoča sevanje ultravijoličnih žarkov na površje Zemlje. Ozon v zgornjem delu atmosfere odbija ultravijolične žarke ...

                                               

Pasivna hiša

Pasivna hiša je zgrajena tako, da dobro izkorišča sončno energijo, vse toplotne izgube pa so zelo zmanjšane. Tako dobitki sončne energije skozi steklene površine ter notranji toplotni dobitki, ki nastanejo zaradi bivanja, pokrivajo večji del topl ...

                                               

Recikliranje

Recikliranje je predelava že uporabljenih, odpadnih snovi v proizvodnem procesu. Namen recikliranja je zmanjšanje trošenja potencialno uporabnih snovi, zmanjšanje porabe svežih surovin in energije ter preprečevanja onesnaženja zraka s sežigom, vo ...

                                               

Spremembe podnebja

Spremémbe podnébja, pogosto tudi klimátske spremémbe, so pojav spreminjanja podnebja na celi Zemlji ali na posameznih območjih. V zadnjih desetletjih opazujemo spremembe, ki so posledica človeških dejavnosti, zlasti zgorevanja fosilnih goriv, zar ...

                                               

Zero waste management

Zero waste management je dolgoročna okoljevarstvena strategija oz. filozofija upravljanja z odpadki, katera narekuje izdelavo samo takšnih izdelkov," ki jih bo mogoče dolgo uporabljati, brez izjeme predelati, reciklirati in ponovno uporabiti ". M ...

                                               

Katedra za psihologijo dela in organizacije

Katedra za psihologijo dela in organizacije je bila ustanovljena leta 1961, v prostorih Filozofske fakultete v Ljubljani, na Oddelku za psihologijo. Takratno ime katedre je bilo Katedra za industrijsko psihologijo. Istega leta so bile pod vodstvo ...

                                               

Okoljska zavest

Ekološka zavest je odgovorno stališče posameznika do njegovega življenjskega okolja. Pomeni zaznavanje in dojemanje problemov okolja ter temelji na znanju in želji ohraniti prvobitne naravne funkcije ekosistema. Dotika se vsakega posameznika s st ...

                                               

Terapija z živalmi

Terapija z živalmi je ciljno usmerjena pomoč, ki vključuje živali kot obliko terapije. Cilj te terapije je napredovanje pacientovega socialnega, čustvenega in telesnega delovanja. Terapevti, ki s seboj pripeljejo žival, so videti manj zastrašujoč ...

                                               

Metoda linijskega transekta

Metoda linijskega transekta se v biologiji uporablja za razmeroma enostavno in učinkovito ugotavljanje relativne gostote in številčnosti organizmov na raziskovanem območju. Popisovalec se po območju zlagoma giblje po liniji določene dolžine, ki j ...

                                               

Nosilna zmogljivost

Nosilna zmogljivost predstavlja največje število ljudi, ki lahko hkrati obiščejo turistično destinacijo, ne da bi pri tem uničili fizično, gospodarsko, družbeno-kulturno okolje in nesprejemljivo zmanjšanje kakovosti zadovoljstva obiskovalcev. Mer ...

                                               

Kanalizacija

Kanalizacija je sistem za zbiranje in odstranjevanje odplak ki poteka od mesta nastanka odpadnih vod do čistilnih naprav. Namen kanalizacije so zaščita javnega zdravja, preprečitev nastajanja in širjenja bolezni ter preprečitev onesnaževanja nadz ...

                                               

Mikroplastika

Mikroplastika so drobni delci plastike, ki se nahajajo v naravnem okolju kot onesnažila. Pod ta pojem uvrščamo delce raznolike velikosti in sestave; povsem nedvoumna in splošno sprejeta definicija mikroplastike ne obstaja, v stroki pa je najbolj ...

                                               

Onesnaženost vode s plastičnimi delci

Velik del morskih naplavin vsebuje plastične delce, vključujoč granule, surove mikroplastične smolnate kroglice, običajno v premeru manjše od 5 milimetrov, najdene izven običajnega območja plastične proizvodnje, ki so vmesna surovina za proizvodn ...

                                               

Onesnaževanje s plastiko

snaževanje vključuje zbiranje plastičnih izdelkov v okolju, ki negativno vplivajo na živali in rastline, njihovo naravno okolje ali ljudi. Na nekaterih področjih je prišlo do prizadevanj, da bi se zmanjšala poraba plastike in onesnaževanje z njo, ...

                                               

Reciklaža plastenk

Plastenke narejene iz PET so reciklirane za ponovno uporabo materialov, iz katerih so plastenke narejene in za zmanjšanje količin odpadkov na odlagališčih. V večini držav je PET plastika označena z identifikacijsko kodno številko "1" znotraj univ ...

                                               

Recikliranje plastike

Recikliranje plastike je predelava odpadne plastike. Trije glavni nameni recikliranja plastike so neposredna ponovna uporaba, uporaba kot surovina za izdelavo novih izdelkov in njegove pretvorbe kot gorivo ali novih kemikalij. Ker je plastika bio ...

                                               

Velika pacifiška cona smeti

Velika pacifiška cona smeti je območje razmeroma visoke koncentracije človekovih odpadkov znotraj oceanskega vrtinca na severnem delu Tihega oceana. Gre za veliko količino predvsem plastičnih drobcev, ki so ostanki odvrženih plastičnih predmetov, ...

                                               

El Niño

El Niño - južna oscilacija je globalno razširjen pojav na stičišču zraka in morja. Tako kot La Niña, je to pojav nihanja temperature na vodni gladini v zahodnem delu Tihega oceana. Ime El Niño v španščini pomeni dobesedno" deček ", pisana z velik ...

                                               

Jedrska zima

Jedrska zima je izraz, ki opisuje teoretično predvidene podnebne spremembe, ki bi nastale kot posledica jedrskega spopada. Predvidevanja o jedrski zimi so zasnovana na predpostavki, da bi eksplozije jedrskega orožja v atmosfero spustile ogromne k ...

                                               

Posebni ameriški predsedniški odposlanec za podnebje

Posebni ameriški predsedniški odposlanec za podnebje je položaj v uradu predsednika Združenih držav Amerike, ki je v izvršni veji oblasti pristojen za energetsko politiko in podnebno politiko. Položaj je bil ustanovljen z administracijo predsedni ...

                                               

Toplogredni plin

Toplogredni plini ali plini tople grede so plini, ki povzročajo učinek tople grede v Zemljinem ozračju. Nekateri tudi uničujejo ozonski plašč in s tem povzročajo ozonsko luknjo, vendar pojava nista neposredno povezana. Toplogredni plin je plin v ...

                                               

Trajnostnost

Trajnostnost je sposobnost vzdrževanja ravnotežja določenih sistemov ali stanj v nekem procesu. Danes se najpogosteje koristi v zvezi z biološkimi in človeški sistemi. V ekološkem smislu se trajnostnost lahko definira kot način, po katerem biološ ...

                                               

Alternativna tehnologija

Alternativna tehnologija je tehnologija, ki je prijaznejša do okolja z vidika okoljevarstva od funkcijsko enakih tehnologij, ki prevladujejo v današni praksi. Cilj alternativne tehnologije je učinkovita raba virov v nasprotju s praksami, ki se up ...

                                               

Biodizel

Biodízel je gorivo za dizelske motorje, izdelano iz rastlinskih ali živalskih maščob, namesto plinskega olja, ki ga pridobivamo iz nafte ali drugih mineralnih surovin. Posebne izvedbe dizelskih motorjev lahko uporabljajo širok nabor tekočih goriv ...

                                               

Biomasa

Biomasa je celotna masa rastlinskega, živalskega organizma, populacije ali celotne biocenoze na enoto površine ali prostornine v določenem času. Celotno biomaso biocenoze sestavlja masa proizvajalcev, porabnikov in razkrojevalcev. Biomasa proizva ...

                                               

Center SDEWES

Center organizira tečaje, letne šole, javna predavanja, seminarje in delavnice za promocijo trajnostnega razvoja energije, vode in okoljskih sistemov ter zagotavlja strokovna mnenja o vprašanjih trajnostnega razvoja in njegovega merjenja. Center ...

                                               

Cilji trajnostnega razvoja

Cilji trajnostnega razvoja so skupek ciljev bodočega mednarodnega razvoja. Zasnovani so bili pri Organizaciji združenih narodov in se promovirajo kot Globalni cilji za trajnostni razvoj. Zamenjujejo razvojne cilje novega tisočletja, ki potečejo o ...

                                               

Električni avtomobil

Električni avtomobil je tip avtomobila na alternativna goriva, ki za pogon uporablja elektromotor namesto motorja z notranjim zgorevanjem. Električna energija je običajno pridobljena iz baterijskih sklopov v vozilu, ki jih je mogoče večkrat napol ...

                                               

Električno vozilo

Električno vozilo ali e-vozilo je vozilo, ki ga poganja eden ali več električnih motorjev. Električno vozilo je lahko opremljeno z zbiralnim sistemom, ki ga napaja elektrika iz virov, ki jih ni na vozilu, ali pa ima lastno baterijo, sončne celice ...

                                               

Indeks človekovega razvoja

Indeks človekovega razvoja je primerjalno merilo za države, izračunano iz življenjske dobe, stopnje pismenosti, stopnje izobrazbe in življenjske ravni. Z namenom ocenjevati in primerjati revščino po širših merilih kot le na podlagi dohodkov sta g ...

                                               

Javna ekologija

Javna ekologojia se je kot ideja pojavila, kot odgovor na čedalje večje razlike v političnih, socialnih in okoljskih vprašanj. Javna ekologija ponuja način za oblikovanje trajnostnih problemov, skupnosti dinamike in družbenih vprašanj. Gozdovi, r ...

                                               

Nadzor rojstev

Nadzor rojstev je vsak načrt ali metoda za preprečevanje ali zmanjšanje verjetnosti zanositve, ne da bi se pri tem izogibali spolnim odnosom. Od umetne prekinitve nosečnosti se razlikuje po tem, da nadzor rojstev skuša preprečiti, da bi do nosečn ...

                                               

Povezanost v Alpah

Omrežje občin Povezanost v Alpah, ki ima sedež v kraju Übersee ob Kimskem jezeru, je združenje približno 280 občin in regij iz sedmih držav alpskega prostora in obstaja od leta 1997. Članice si skupaj s svojimi občani prizadevajo za trajnostni ra ...

                                               

Prebivalstvo

Prebiválstvo je skupnost ljudi, ki živijo na nekem območju in tvorijo etnično, rasno ali narodno enoto. To enoto raziskujejo različne vede, od geografskih, socialnih in etnografskih ved do demografije, ki je statistična obdelava vseh podatkov na ...