ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 304
                                               

Korelacija

Korelacija ali korelacijski koeficient je številska mera, ki predstavlja moč linearne povezanosti dveh spremenljivk. Statistična veda s korelacijo v splošnem označuje povezanost oz. sopojavnost dveh spremenljivk v statistični populaciji ali popul ...

                                               

Krat

Krat je znak za množenje. Znak × se uporablja: za množenje števil se po navadi uporablja nestično piko v sredini. 2 ⋅ 3 = 6 {\displaystyle 2\cdot 3=6\!\ } ali 2 × 3 = 6 {\displaystyle 2\times 3=6\!\ } Če znak za množenje stoji med samo enim števi ...

                                               

Kriteriji deljivosti

Kriteriji deljivosti so kratka pravila, s pomočjo katerih lahko na hiter in enostaven način določimo, če je neko število deljivo npr. z 8. -Z 2: število je deljivo z 2, če je na mestu zadnje števke število 0.2.4.6.8. -S 3: število je deljivo s 3, ...

                                               

Krivulja četrte stopnje

Krivulja četrte stopnje je ravninska krivulja četrte stopnje. Krivulja je določena z enačbo A x 4 + B y 4 + C x 3 y + D x 2 y 2 + E x y 3 + F x 3 + G y 3 + H x 2 y + I x y 2 + J x 2 + K y 2 + L x y + M x + N y + P = 0. {\displaystyle Ax^{4}+By^{4 ...

                                               

Kromatično število

Kromatično število grafa G je v teoriji grafov najmanjše število k, za katerega je G k -pobarvljiv, oziroma je najmanjše število barv, s katerimi je mogoče pobarvati graf G po točkah tako, da imajo pari točk poljubne povezave različne barve. Obič ...

                                               

Krožna matrika

Krožna matrika je posebna vrsta Toeplitzove matrike. V krožni matriki se vsak vrstični vektor zavrti za en element proti desni glede na njemu predhodni vrstični vektor.

                                               

Krullova razsežnost

Krullova razséžnost kolobarja je supremum števila podmnožic v verigi praidealov. Krullova razsežnost ni končna celo za kolobarje Noetherjeve. Imenuje se po nemškem matematiku Wolfgangu Krullu 1899 – 1971. Obseg k ima Krullovo razsežnost enako 0. ...

                                               

Kubični graf

Kúbični gráf je v teoriji grafov graf v katerem imajo vse točke stopnjo enako 3 in je tako 3-regularni graf. Kubični graf se imenuje tudi trívaléntni graf. Bíkúbični gráf je kubični dvodelni graf.

                                               

Kubohemioktaeder

Kubohemioktaeder je nekonveksni uniformni polieder z indeksom U 15. Njegova slika oglišč je antiparalelogram. Njegov Wythoffov simbol je 4/3 4 | 3, pri tem pa prihaja do dvojnega prekrivanja slike. Nekonveksni polieder ima stranske ploskve, ki se ...

                                               

Kvadratna antiprizma

Kvadratna antiprizma je v geometriji druga v neskončni množici antiprizem s sodim številom trikotniških stranskih ploskev zaprtih z dvema pravilnima mnogokotnikoma. Znana je tudi kot antikocka. Sestavljena je iz dveh kvadratov, ki sta povezana me ...

                                               

Kvadratna girobikupola

Kvadratna girobikupola je v geometriji eno izmed Johnsonovih teles. Podobno kot kvadratno ortobikupolo jo dobimo tako, da združimo dve kvadratni kupoli vzdolž njenih osnovnih ploskev. Razlika je samo v tem, da sta v telesu, ki nastane, obe polovi ...

                                               

Kvadratna kupola

Kvadratna kupola je v geometriji eno izmed Johnsonovih teles. Dobi se kot rezina rombikubooktaedra. Podobno kot vse druge kupole, je osnovna ploskev mnogokotnik, ki ima dvakrat toliko robov in oglišč kot zgornja ploskev. V tem primeru je osnovna ...

                                               

Kvadratna ortobikupola

Kvadratna ortobikupola je v geometriji eno izmed Johnsonovih teles. Kot že ime nakazuje jo dobimo tako, da združimo dve kvadratni kupoli vzdolž njihovih osemkotnih osnovnih ploskev tako, da se ujemajo podobne stranske ploskve. Vrtenje za 45º ene ...

                                               

Kvadratni koren

Kvadrátni korén je nenegativno realno število, za katero velja b = a {\displaystyle {\sqrt {b}}=a\,\!}, kjer je a 2 = b {\displaystyle a^{2}=b} in a ≥ 0 {\displaystyle a\geq 0}.

                                               

Kvadratni koren števila 2

Kvadratni koren števila 2, ali tudi Pitagorova konstanta, je pozitivno realno število, ki pomnoženo samo s seboj, da naravno število 2. Kvadratni koren števila 2 je geometrično dolžina diagonale kvadrata s stranicami dolžine 1, kar sledi iz Pitag ...

                                               

Kvaternion

Kvaternióni so v matematiki sistem hiperkompleksnih števil in so nekomutativna razširitev kompleksnih števil. Najprej so imeli kvaternione za patološke, ker zanje ne velja zakon komutativnosti ab = ba, in so jih zato poskušali čim bolj nadomestit ...

                                               

LHôpitalovo pravilo

LHôpitalovo pravilo je v matematični analizi pravilo za računanje limit funkcij z nedoločenimi izrazi s pomočjo odvodov. Z zaporednjim odvajanjem je pogosto moč nedoločene izraze prevesti na določene in tako lažje izračunati limite. Pravilo se im ...

                                               

Lagrangeeva enakost

Lagrangeeva enákost ali Lagrangeeva identitéta je v algebri enakost: ∑ k = 1 n a k 2 ∑ k = 1 n b k 2 − ∑ k = 1 n a k b k 2 = ∑ i = 1 n − 1 ∑ j = i + 1 n a i b j − a j b i 2 = 1 2 ∑ i = 1 n ∑ j = 1 n a i b j − a j b i 2), {\displaystyle {\biggl }\ ...

                                               

Laurentova vrsta

Laurentova vŕsta kompleksne funkcije je v matematiki predstavitev funkcije kot potenčne vrste, ki obsega tudi člene z negativnim indeksom. Uporablja se npr. tam kjer za kompleksno funkcijo ni mogoče uporabiti Taylorjeve vrste. Na primer, če funkc ...

                                               

Legendrova funkcija hi

Legendrova funkcija hi {\displaystyle \chi _{\nu }\,}) je v matematiki specialna funkcija katere Taylorjeva vrsta je tudi Dirichletova vrsta. Imenuje se po francoskem matematiku Adrienu-Marieu Legendru. Definirana je kot neskončna vrsta: χ ν z = ...

                                               

Liejeva grupa

Liejeva grupa je analitično realna ali kompleksna mnogoterost, ki je tudi topološka grupa, lokalno homomorfna prostoru n -teric in ima še analitično strukturo. Liejeve grupe so pomembne v matematični analizi, fiziki in geometriji ker služijo za o ...

                                               

Linearna enačba

Lineárna enáčba je v matematiki algebrska enačba, v kateri je vsak člen ali konstanta ali produkt konstant s prvo potenco spremenljivke. Enakovredno enačbo dobimo, če enačimo polinom prve stopnje z nič. Enačbe se imenujejo linearne, ker predstavl ...

                                               

Lituus

Lituus je vrsta spirale v kateri je kot obratno sorazmeren s kvadratom polmera, kar se lahko v polarnem koordinatnem sistemu zapiše kot: r 2 θ = k. {\displaystyle r^{2}\theta =k\!\.} V odvisnosti od predznaka r {\displaystyle r\,} ima krivulja dv ...

                                               

Lomljenka

Lómljenka je lomljena črta, ki zaporedno povezuje točke A 1 {\displaystyle A_{1}\!\,}, A 2 {\displaystyle A_{2}\!\,}, A 3 {\displaystyle A_{3}\!\,}. A n {\displaystyle A_{n}\!\,}, od katerih sosednji ne ležita na isti premici. Lomljenko sestavlja ...

                                               

Mali ditrigonalni dodekakronski heksekontaeder

Mali ditrigonalni dodekakronski heksekontaeder je nekonveksen izoederski polieder. Je dualno telo uniformnega malega ditrigonalnega dodeciikozidodekaedra. Na pogled je enak kot mali dodeciikozakron.

                                               

Mali dodeciikozakron

Mali dodeciikozakron je v geometriji dualno telo malega dodeciikozaedra. Na pogled je enak malemu ditrigonalnemu dodekakronskemu heksekontaedru. Ima 50 sekajočih se v obliki metuljčka oblikovanih stranskih ploskev.

                                               

Mali dodekahemidodekaeder

Mali dodekahemidodekaeder je nekonveksni uniformni polieder z oznako U 49. Njegova slika oglišč vsebuje izmenoma po dva pravilna petkotnika in desetkotnika kot križne štirikotnike. Je hemipolieder s šestimi desetkotnimi stranskimi ploskvami, ki t ...

                                               

Mali dodekahemidodekakron

Mali dodekahemidodekakron je dual malega dodekahemidodekaedra. Je eden izmed devetih dualnih hemipoliedrov. Na pogled ga ne moremo ločiti od malega ikozihemidodekakrona.

                                               

Mali dodekahemiikozakron

Mali dodekahemiikozakron je dualno telo malega dodekahemiikozaedra ter je eden izmed devetih dualnih hemipoliedrov. Na pogled ga ne moremo ločiti od dodekahemiikozakrona. Ker ima mali dodekahemiikozaeder deset šeststranih stranskih ploskev, ki te ...

                                               

Mali heksagramski heksekontaeder

Mali heksagramski heksekontaeder je nekonveksen izoederski polieder. Je dualno telo uniformnega malega prirezanega ikoziikozidodekaedra. Je delno izrojen, ker ima hkratna ogliščatako, kot ima njegovo dualno telo tristrane stranske ploskve v isti ...

                                               

Mali ikozakronski heksekontaeder

Mali ikozakronski heksekontaeder je nekonveksen izoederski polieder. Je dualno telo uniformnega malega ikoziikozidodekaedra. Ima 60 stranskih ploskev.

                                               

Mali ikozihemidodekaeder

Mali ikozihemidodekaeder je nekonveksni uniformni polieder z oznako U 49. Njegova slika oglišč vsebuje izmenoma po dva trikotnika in desetkotnike kot križne štirikotnike. Ima Wythoffov simbol 3/2 3 | 5, njegova konstrukcija predstavlja dvojno pre ...

                                               

Mali ikozihemidodekakron

Mali ikozihemidodekakron je dual malega ikozihemidodekaedra. Je eden izmed devetih dualnih teles hemipoliedrov. Na pogled ga ne moremo ločiti od malega dodekahemidodekakrona. Ker ima mali ikozihemidodekaeder šest desetkotnih stranskih ploskev, ki ...

                                               

Mali ikoziikozidodekaeder

Ima enako ureditev oglišč kot veliki zvezdni prisekan dodekaeder. Razen tega ima enake robove kot mali ikozikozidodekaeder, ki ima skupne šestkotne stranske ploskve ter kot mali ditrigonalni dodeciikozidodekaeder, ki pa ima skupne desetkotne stra ...

                                               

Mali kubikubooktaeder

Mali kubikubooktaeder je nekonveksni uniformni polieder z oznako U 13. Ima dvajset stranskih ploskev: 8 trikotnikov, 6 kvadratov in 6 osemkotnikov. Ima tudi 24 oglišč. Njegova slika oglišč je križni štirikotnik.

                                               

Mali retroprirezan ikozikozidodekaeder

Kartezične koordinate oglišč malega retrosnub ikozikozidodekaedra so vse parne permutacije vrednosti: ±½−1/τ−√3τ−2), 0, ±½3−τ√3τ−2) ±½1/τ−√3τ−2), ±1, ±½1+2/τ−τ√3τ−2) ±½τ 2 −√3τ−2), ±1/τ, ±½1−τ√3τ−2) kjer je τ = 1+√5/2 zlati rez, ki ga včasih ozna ...

                                               

Mali rombidodekaeder

Ima enako razvrstitev oglišč kot mali zvezdni prisekan dodekaeder in uniformni sestav šestih pentagramskih prizem ali sestav dvanajstih pentagramskih prizem. Razen tega ima enako razvrstitev robov kot rombiikozidodekaeder, ki ima skupne kvadratne ...

                                               

Mali rombidodekakron

Mali rombidodekakron je nekonveksen izoederski polieder. Je dualno telo malega rombidodekaedra. N a pogled je enak malemu dodekakronskemu heksekontaedru. Ima 60 sekajočih se antiparalelogramskih stranskih ploskev.

                                               

Mali triambski ikozaeder

Mali triambski ikozaeder je dualno telo uniformnega malega ikozidodekaedra. Sestavlja ga 20 sekajočih se izogonalnih stranskih ploskev. Ima 60 robov in 32 oglišč. Eulerjeva karakteristika je -8. Kadar sekajoče se šestkotne stranske ploskve delimo ...

                                               

Mali zapleteni ikozidodekaeder

Mali zapleteni ikozidodekaeder je izrojeni uniformni zvezdni polieder. Ima 32 stranskih ploskev od katerih je 12 trikotnikov in 12 petkotnikov 60 dvojnih robov in 12 oglišč. Vsi robovi so dvojni oziroma izrojeni. Imajo skupne 4 stranske ploskve, ...

                                               

Mandelbrotova množica

Madelbrotova mnóžica je v matematiki množica točk v kompleksni ravnini, katere meja tvori fraktal. Imenuje se po francosko-ameriškem matematiku Benoîtu B. Mandelbrotu. Matematično lahko Madelbrotovo množico definiramo kot množico kompleksnih vred ...

                                               

Matematična analiza

Matemátična analíza je skupno ime za matematične discipline, ki temeljijo na pojmih limite in konvergence, ter ki preučujejo povezane pojme, kot so zveznost, integral, odvod in transcendentna funkcija. Te teme obravnava v okviru realnih ali kompl ...

                                               

Matematična indukcija

Za druge pomene glejte indukcija. Matemátična ali popólna indúkcija je v matematiki metoda dokaza, ki se običajno uporablja za dokazovanje ali je dana trditev ali izrek resničen za vsa naravna števila ali za vse člene neskončnega zaporedja. Nekol ...

                                               

Matematična logika

Matemátična lógika je matematična disciplina, ki preučuje formalne sisteme v povezavi z načinom, kako opišejo intuitivna koncepta dokaza in računanja kot dela temeljev matematike. Čeprav bi si laik lahko mislil, da je matematična logika matematik ...

                                               

Matematični priročnik

Matemátični priróčnik je knjiga, ki v zgoščeni in pregledni obliki vsebuje matematično snov. Med najbolj znanimi splošnimi matematičnimi priročniki je Matematični priročnik avtorjev Bronštejna in Semendjajeva. V mednarodnem smislu pa priročnik, o ...

                                               

Matematični priročnik (Bronštejn, Semendjajev)

Matematični priročnik je splošni matematični priročnik, ki ga je v slovenščino prevedel Albin Žabkar. Izvirnik Matematični priročnik za inženirje in slušatelje visokih tehniških šol sta napisala ruska matematika Ilja Nikolajevič Bronštejn in Kons ...

                                               

MathWorld

MathWorld je spletno matematično referenčno mesto, ki ga je ustvaril in k njemu veliko prispeval ameriški matematik, enciklopedist in računalniški zanesenjak Eric Wolfgang Weisstein. Podpira ga zasebno podjetje Wolfram Research, Inc. – podjetje, ...

                                               

Mera iracionalnosti

Mera iracionalnosti realnega števila x je v teoriji števil mera kako" dobri "racionalni približki zanj obstajajo. S posplošitvijo Liouvillovih števil namesto poljubnega n v potenci q obstaja najmanjša zgornja meja množice takšnih realnih števil μ ...

                                               

Meta dvojni girorombiikozidodekaeder

Meta dvojni giro rombiikozidodekaeder je eno izmed Johnsonovih teles. Dobimo ga iz rombiikozidodekaedra, ki ima dve nenasprotni petstrani kupoli, ki sta zavrteni za 36º. V letu 1966 je Norman Johnson rojen 1930 imenoval in opisal 92 teles, ki jih ...

                                               

Meta dvojno izginjajoč rombiikozidodekaeder

Meta dvojno izginjajoč rombiikozidodekaeder je eno izmed Johnsonovih teles. Dobimo ga iz rombiikozidodekaedra tako, da odstranimo po dve odstranimo nenasprotni petstrani kupoli. Podobno Johnsonovo telo je izginjajoči rombiikozidodekaeder, kjer pa ...