ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 298
                                               

Fieldsova medalja

Fieldsova medalja je nagrada, ki jo podelijo dvema ali največ štirim matematikom, mlajšim od štirideset let, na vsakem Mednarodnem matematičnem kongresu od leta 1936 in neprekinjeno od leta 1948 na pobudo kanadskega matematika Johna Charlesa Fiel ...

                                               

Sylvestrova medalja

Sylvestrova medalja je bronasta medalja, ki jo podeljuje londonska Kraljeva družba za spodbujanje matematičnega raziskovanja. Spremlja jo denarna nagrada 1000 £. Imenuje se po Jamesu Josephu Sylvestru, Savileovem profesorju geometrije na Univerzi ...

                                               

Conwayjeva notacija poliedrov

Conwayjeva notacija poliedrov se uporablja za opis poliedrov na osnovi osnovnega poliedra, ki ga spremenimo z različnimi operacijami. Osnovni poliedri so platonska telesa, ki jih prikažemo s prvo črko njihovega imena T, O, C, I, D prizme P n anti ...

                                               

Konfiguracija oglišča

Konfiguracija oglišča je v geometriji okrajšana notacija za opis slike oglišč poliedra ali tlakovanja kot zaporedja stranskih ploskev okoli oglišča. uniformni poliedri imajo samo en tip oglišč in zato konfiguracija oglišč v celoti definira polied ...

                                               

Konfiguracija stranskih ploskev

Konfiguracija stranskih ploskev se v geometriji opisuje z zapisom prehodnih stranskih ploskev poliedrov. Predstavlja štetje stranskih ploskev, ki se nahajajo pri vsakem oglišču. Ne obstaja splošno sprejet način prikazovanja konfiguracije stranski ...

                                               

Notacija orbifold

Notacija orbifold je v geometriji sistem, ki pomaga prikazovati simetrijske grupe v dvorazsežnem prostoru, ki ima konstantno ukrivljenost. Prednost te vrste notacije je v tem, da opisuje te grupe na način, ki označuje mnoge značilnosti grup. Nota ...

                                               

O notacija

O notacija se v matematiki uporablja za opisovanje limitnega obnašanja funkcije, ko argument gre proti določeni vrednosti ali neskončnosti. Ta notacija pripada večji družini notacij, ki jih imenujemo Landauova notacija, Bachmann-Landauova notacij ...

                                               

Obrnjeni poljski zapis

Obŕnjeni póljski zapís je zapis aritmetičnih izrazov, izpeljan iz poljskega zapisa, ki ga je leta 1920 predlagal poljski filozof in matematik Jan Łukasiewicz. Način obrnjenega poljskega zapisa sta predlagala Friedrich Bauer in Edsger Dijkstra v z ...

                                               

Operator (matematika)

Operátor je drugo ime za matematično operacijo. Ime operator uporabljamo zlasti za operacije nad matematičnimi objekti, ki niso števila - npr. za operacije nad funkcijami, vektorji ipd. Za operacije nad števili je bolj uveljavljeno ime aritmetičn ...

                                               

Schläflijev simbol

Schläflijev simbol je v geometriji oznaka, ki ima obliko {p,q,r.} in definira pravilne politope in teselacije. Imenuje se po matematiku Ludwigu Schläfliju 1818–1895.

                                               

Wythoffov simbol

Wythoffov simbol so prvi uporabili Harold Scott MacDonald Coxeter, Hugh Christopher Longuet-Higgins in Miller v svojih pregledih uniformnih poliedrov. Predstavlja način uporabe Wythoffove konstrukcije z uporabo Schwarzevih trikotnikov Schwartzov ...

                                               

Nemško matematično društvo

Nemško matematično društvo je glavno profesionalno društvo nemških matematikov. Vsako leto objavlja letno poročilo Jahresbericht der DMV. Društvo so ustanovili 18. septembra 1890. Med ustanovitelji je bil Georg Ferdinand Cantor in v njegovo čast ...

                                               

Logaritemsko računalo

Logarítemsko računálo je preprost analogni računalnik, podoben ravnilu, po navadi sestavljen iz treh vpetih umerjenih tračnih letev in drsečega okvirja. V splošnem so ga uporabljali do 1970. ko so ga zamenjala elektronska računala.

                                               

Seznam matematičnih funkcij

Nekatere funkcije v matematiki realne ali kompleksne spremenljivke so dovolj pomembne, da si zaslužijo posebno ime. Spodaj je seznam tistih člankov, ki podrobneje opisujejo takšne funkcije.

                                               

Seznam Johnsonovih teles

Johnsonovo telo je v geometriji strogo konveksni polieder, katerega je vsaka ploskev pravilni mnogokotnik, a ni uniformni, kot so recimo Platonsko telo, Arhimedsko telo, prizma ali antiprizma. Leta 1966 je Norman Johnson objavil seznam, ki je vkl ...

                                               

Seznam grup ravninske simetrije

Seznam grup ravninske simetrije vsebuje razrede nezveznih ravninskih simetrijskih grup. Vsaka grupa je določena s tremi načini notacije. Te notacije so mednarodna notacija, notacija orbifold in Coxeterjeva notacija. Uporabljajo se tri vrste grup ...

                                               

Seznam grup sferne simetrije

Seznam grup sferne simetrije vsebuje grupe sferne simetrije. Te grupe se imenujejo tudi trirazsežna točkovna grupa. Tukaj se obravnavanje omeji samo na končne simetrije. Znanih je pet osnovnih razredov, ki vsebujejo trikotno osnovno domeno. To so ...

                                               

Seznam integralov Gaussovih funkcij

Seznam integralov Gaussovih funkcij vsebuje integrale Gaussovih funkcij. V pregledu pomeni ϕ x = 1 2 π e − 1 2 x 2 {\displaystyle \phi x={\tfrac {1}{\sqrt {2\pi }}}e^{-{\frac {1}{2}}x^{2}}} funkcijo gostote verjetnosti za normalno porazdelitev in ...

                                               

Seznam integralov hiperboličnih funkcij

Seznam integralov hiperboličnih funkcij vsebuje integrale hiperboličnih funkcij. V vseh obrazcih je konstanta a neničelna vrednost, C označuje aditivno konstanto. ∫ sh ⁡ a x d x = 1 a ch ⁡ a x + C {\displaystyle \int \operatorname {sh} ax\,dx={\f ...

                                               

Seznam integralov krožnih funkcij

Seznam integralov krožnih funkcij vsebuje nedoločene integrale, ki vsebujejo krožne funkcije. Znani so trije načini označevanja krožnih funkcij. Funkcija arcsinus se lahko piše kot sin −1, asin ali kot arcsin. Krožne funkcije so znane tudi kot ob ...

                                               

Seznam integralov logaritemskih funkcij

Seznam integralov logaritemskih funkcij vsebuje integrale logaritemskih funkcij. Aditivno konstanto lahko dodamo na desni strani vsakega izmed obrazcev, tukaj so te konstante izpuščene zaradi enostavnosti. ∫ ln ⁡ a x d x = x ln ⁡ a x − x {\displa ...

                                               

Seznam izotoksalnih poliedrov in tlakovanj

5 nekonveksnih hemipoliedrov je osnovanih na oktaedru, kubooktaedru in ikozidodekaedru: Znanih je tudi 12 teles, ki nastanejo iz Kepler-Poinsotovih poliedrov, vključno s štirimi poliedri: Obstajajo še trije kvazipravilni zvezdni poliedri 3 | p q ...

                                               

Seznam kompleksnih in algebrskih ploskev

V Seznamu kompleksnih in algebrskih ploskev so navedene ploskve, ki imajo ime. Oznaka κ {\displaystyle \kappa \,} pomeni Kodairovo razsežnost, ki deli ploskve na štiri skupine.

                                               

Seznam Liejevih grup

Legenda π 0 {\displaystyle \pi _{0}}: Nam prikazuje grupe komponent za G. Red komponent grup nam da število povezanih komponent. Grupa je povezana, če in samo, je grupa komponent trivialna označena z 0. CM: Je grupa G kompaktna? Da-D ali ne-N UC: ...

                                               

Seznam malih grup

Dodajamo nekaj izrazov in oznak, ki so uporabljene v spodnjih preglednicah: Z n je ciklična grupa reda n Dih n je diedrska grupa reda 2n, uporabljajo se tudi oznake D n ali D 2n Dic n je diciklična grupa reda 4n S n je simetrijska grupa stopnje n ...

                                               

Seznam mnogokotnikov, poliedrov in politopov

Seznam mnogokotnikov, poliedrov in politopov vsebuje pregled mnogokotnikov, poliedrov in politopov. Politop je geometrijski objekt, ki ga obdajajo ravne ploskve in lahko obstoja v poljubnem številu razsežnosti.

                                               

Seznam mnogoterosti

kompleksni projektivni prostor CP n realni projektivni prostor RP n n-sfera S n evklidski prostor S n n-torus T n Grassmanova mnogoterost Stieflova mnogoterost kvaternionski projektivni prostor HP n Še več zanimivih družin dajejo Liejeve grupe. G ...

                                               

Seznam modelov Wenningerjevih poliedrov

Seznam modelov Wenningerjevih poliedrov vsebuje uniformne in stelirane poliedre iz knjige Polyhedron Models, katere avtor je Magnus Wenninger.

                                               

Seznam neperiodičnih množic tlakovanj

Seznam neperiodičnih množic tlakovanj je v geometriji skupina oblik imenovanih ploščice, ki ravnino pokrijejo brez lukenj ali prekrivanj. Takšno tlakovanje je sestavljeno iz osnovnih enot ali primitivnih celic. Imenuje se periodično. Zgled takšne ...

                                               

Seznam pravilnih politopov

Pri konveksnih politopih se lahko obravnava teselacijo in tlakovanje sfernega prostora. Obravnava se lahko tudi teselacijo evklidskega in hiperboličnega prostora. Paziti je treba na to, da se z n -razsežnimi politopi lahko opravi teselacijo prost ...

                                               

Seznam uniformnih poliedrov

Seznam uniformnih poliedrov vsebuje vseh 75 neprizmatičnih uniformnih poliedrov posebni primer poliedra: Skillingova oblika s prekrivajočimi se robovi nekaj predstavnikov neskončne množice prizem in antiprizem Na seznamu pa ni 11 uniformnih poplo ...

                                               

Seznam uniformnih poliedrov po sliki oglišč

Seznam uniformnih poliedrov po sliki oglišč vsebuje pregled uniformnih poliedrov v odvisnosti od njihove slike oglišč. Nekateri uniformni poliedri se dobijo s prisekovanjem oglišč pravilnih ali kvazipravilnih poliedrov.

                                               

Seznam uniformnih tlakovanj

Seznam uniformnih tlakovanj v seznamu je prikazanih 11 konveksnih uniformnih tlakovanj v evklidski ravnini. Tlakovanja so lahko pravilna ali polpravilna. Prikazana so tudi dualna tlakovanja. V ravnini obstojajo tri pravilna in osem polpravilnih t ...

                                               

Seznam vrst funkcij

surjektivna funkcija ima inverzno sliko za vsak element iz kodomene prazna funkcija, njena domena je prazna množica identična funkcija preslika vse elemente v same sebe konstantna funkcija ima stalno vrednost ne glede na vrednost argumentov injek ...

                                               

Seznam vrst matrik

Elementi in značilnosti naslednjih matrik so določeni z vsebino matrike. Glavna diagonala teče od zgornjega levega kota v spodnji desni spodnji kot matrike. Razen glavne diagonale pri matrikah poznamo še nasprotno diagonalo antidiagonala, ki pa t ...

                                               

Seznam vrst števil

naravna števila so tista, ki jih uporabljamo za štetje {1, 2, 3, ….}, včasih vključimo tudi ničlo 0 cela števila so pozitivna in negativna števila, ki jih uporabljamo za štetje, tudi ničla racionalna števila so števila, ki jih lahko prikažemo kot ...

                                               

Seznam števil

nič, ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, enajst, dvanajst, trinajst, štirinajst, petnajst, šestnajst, sedemnajst, osemnajst, devetnajst, dvajset, enaindvajset, trideset, triintrideset, štirideset, dvainštirideset, petinšti ...

                                               

Mednarodna matematična olimpijada

Mednarodna matematična olimpijada je mednarodno matematično tekmovanje, namenjeno srednješolcem z vsega sveta. Tekmovanje vsako leto organizira druga država. Ekipa vsake države lahko šteje do 6 članov. Tekmovanja se redno udeležuje tudi Slovenija ...

                                               

Mednarodni matematični Kenguru

Mednarodni matematični Kenguru je mednarodno matematično tekmovanje. Mladi iz več kot 30 držav sočasno rešujejo naloge na različnih stopnjah, od prvega razreda devetletne osnovne šole do zaključnega letnika srednje šole. To tekmovanje je najbolj ...

                                               

Odprta matematična olimpijada Belorusko-ruske univerze

Odprta matematična olimpijada Belorusko-ruske univerze - vsakoletno matematično tekmovanje študentov vseh treh stopenj visokošolskega izobraževanja. Tekmovanje se odvija že od leta 2010 v Mogilevu, Belorusija. K tekmovanju so povabljene ekipe, se ...

                                               

Biofeedback

Biofeedback ali biološka povratna zanka je metoda sproščanja. Istoimenski instrument je preko elektrod povezan s posameznikovo kožo ter oddaja svetlobne ali zvočne signale določenih frekvenc, le-tej pa nam poročajo o posameznikovi vzburjenosti oz ...

                                               

Z-ravnina

Kompleksna ravnina ali z -ravnina je v matematiki dvorazsežna geometrijska predstavitev kompleksnih števil, ki jo podajata realna os in njej ortogonalna imaginarna os. Lahko se jo predstavlja kot modificirano kartezično ravnino, kjer je realni de ...

                                               

Nadzorni sistem

Nadzorni sistem je sistem za nadziranje, krmiljenje in analiziranje tehnoloških procesov z računalnikom. Sistemi v mestih predstavljajo jedro zbiranja podatkov, kjer se analizirajo za planiranje izboljšav. Nadzorne sisteme večjega števila tehnolo ...

                                               

Povratna zanka

Povrátna zánka ali feedback se pogosto uporablja kot sopomenka za dvosmerno komunikacijo, izvirno pa je povratna zanka izraz iz kibernetike. Ko opisujejo povratno zanko, jo kibernetski teoretiki primerjajo s stanjem pri termostatu. Termostat opaz ...

                                               

Rekurzija

Rekúrzija v matematiki in računalništvu pomeni podajanje funkcije na tak način, da se v definiciji sklicujemo na to isto funkcijo. Tak način podajanja imenujemo rekurzivno podajanje ali rekurzivna formula. Beseda rekurzívno pomeni nanašajoče na s ...

                                               

Zgodovina matematike

Zgodovína matemátike je področje, ki se prvenstveno ukvarja z izvorom novih odkritij v matematiki in v manjši meri s standardnimi matematičnimi metodami in zapisi v preteklosti. Pred razpršitvijo vsesplošnega znanja po svetu, se je ohranilo več z ...

                                               

Hekat

Hekat je bil staroegipčanska prostorninska enota za merjenje žita, kruha in piva, ki je merila 4.75 L. Obstajala sta tudi dvojni hekat, ki je meril 9.5 L, in dvojni hekati, ki je meril 19 L. Do Novega kraljestva je bil hekat desetina, kasneje pa ...

                                               

Klasični Hamiltonov kvaternion

Klasični Hamiltonov kvaternion je način obravnave kvaternionov kot ga je razumel irski matematik, fizik in astronom William Rowan Hamilton, ki je v letu 1843 odkril kvaternione. Hamilton je obravnaval kvaternione bolj geometrijsko, kar je poudarj ...

                                               

Metoda izčrpavanja

Metóda izčrpávanja je v matematiki metoda iskanja površine oblik z včrtavanjem zaporedja mnogokotnikov katerih površina konvergira k tej obliki. Če se zaporedje pravilno skonstruira, postane razlika v površinah med n -tim mnogokotnikom in obliko ...

                                               

Zgodovina računalništva

Kot najzgodnejši računalnik je težko določiti neko napravo, delno zaradi različnih interpretacij pojma" računalnik "skozi čas. Izvorno je pojem" računalnik "zaznamoval osebo, ki je opravljala numerične račune, v večini primerov s pomočjo mehaničn ...