ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 16
                                               

Neenačba

Neenačba je simbolični zapis sestavljen iz dveh matematičnih izrazov, med katerima stoji neenačaj. Neenačaj je lahko katerikoli od znakov za relacijo urejenosti, ⩽, ⩾ {\displaystyle,~\leqslant,~\geqslant }. Izraza, ki nastopata v neenačbi, imenuj ...

                                               

Neskončnost

Neskônčnost, navadno označena s znakom ∞ {\displaystyle \infty }, je značilnost, ki pomeni, da nekaj ni omejeno ali nima mej. Neskončnost je navadno določena kot nekaj kar nima mej v prostoru in času. V praksi se pojem uporablja predvsem v matema ...

                                               

Veččlenik

Splošni zapis polinoma p n x = a n x n + a n − 1 x n − 1 + a n − 2 x n − 2 + ⋯ + a 2 x 2 + a 1 x + a 0 1 {\displaystyle p_{n}x=a_{n}x^{n}+a_{n-1}x^{n-1}+a_{n-2}x^{n-2}+\cdots +a_{2}x^{2}+a_{1}x+a_{0}\qquad 1} ali krajše p n x = ∑ k = 0 n a k x k ...

                                               

Preslikava

Preslikáva množice A v množico B je v matematiki predpis, ki vsakemu elementu množice A priredi ustrezni element množice B. Elemente, ki jih želimo preslikati, imenujemo podatki, praslike ali originali. Iz njih sestavljeno množico imenujemo origi ...

                                               

Prosta precesija

Pròsta precesíja je precesija, kjer je zunanji navor ves čas konstanten. To vrsto gibanja opišejo Eulerjeve enačbe gibanja. S takšnim gibanjem dinamično opišejo na primer gibanje jedra Halleyjevega kometa in ga po vsej verjetnosti zaznavajo v rad ...

                                               

Število

Števílo je poleg množice in funkcije eden najpomembnejših matematičnih pojmov, s katerim opisujemo množino. V vsakdanji rabi so najbolj znana naravna števila {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.}, s katerimi štejemo. Skupnost vseh naravnih števil dolo ...

                                               

Teorija grafov

Teoríja gráfov je matematična in računalniška disciplina, ki raziskuje značilnosti grafov. Graf je najpreprosteje rečeno množica objektov, reči, ki se imenujejo točke, in so povezane s povezavami. Strukture, ki se jih lahko predstavi z grafi v sm ...

                                               

TeX

TeX je programsko okolje za urejevanje besedil, ki ga je ustvaril znani ameriški matematik, računalnikar in programer Donald Knuth. TeX je razširjen na univerzah, še posebej pri uporabi v matematičnih, fizikalnih in računalniških občestvih. Na ve ...

                                               

Urejeni par

Urejên pár je v matematiki dvojica, v kateri je x na prvem in y na drugem mestu. Razločevati moramo para in. V teoriji množic predstavimo urejen par z množico { x, { x, y }}. Urejene pare lahko definiramo tudi z naslednjimi aksiomi: iz poljubnih ...

                                               

John Venn

John Venn, FRS, angleški logik in filozof, * 4. avgust 1834, Kingston upon Hull, Yorkshire, Anglija, † 4. april 1923, Cambridge, Anglija. Venn je najbolj znan po uvedbi Vennovega diagrama, ki se uporablja na številnih področjih, vključno pri teor ...

                                               

Zaporedje

Zaporédje je v matematiki vsaka množica objektov, po navadi števil, ki je razporejena tako, da je en njen element a 0 prvi, en element a 1 drugi, en element a 3 itd. in lahko za vsako število množice določimo, na katerem mestu zaporedja stoji. Za ...

                                               

Zlati pravokotnik

Zlati pravokotnik je pravokotnik, katerega osnovnica a z višino b tvori zlato razmerje: a b = ϕ. {\displaystyle {a \over b}=\phi.} Alternativni konstrukciji zlatih pravokotnikov prikazuje Slika 1: Za konstrukcijo zlatega pravokotnika moramo imeti ...

                                               

Nebo

Nebó je grobo rečeno del atmosfere nebesnega telesa, ki je vidno s površja ali vesolja. Na nebu lahko podnevi vidimo Sonce, če ga ne prekrivajo oblaki, ponoči pa so vidne zvezde, Luna, planeti ter druga astronomska telesa. Nebo, zaradi lomljenja ...

                                               

Živi muzej Krasa

Živi muzej Krasa je tematski park v naravi in učna pot. Predstavlja klasični kras in je ekološko pomembno območje z visoko pojavnostjo kraških pojavov. Leta 2017 je bil razglašen za najboljšo tematsko pot v Sloveniji, večji del pa sodi v območje ...

                                               

Enercon

Enercon GmbH je nemški proizvajalec vetrnih turbin s sedežem v Aurichu, Nemčija. Je četrti največji proizvajalec vetrnih turbin na svetu in glavni v Nemčiji od sredine 1990ih. Enercon ima proizvodne tovarne v Nemčiji, Švedski, Braziliji, Indiji, ...

                                               

Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih, fotosinteza, s katero rastline gradijo biomaso, bibavica in zemeljski toplotni toko ...

                                               

Onesnaženje

Onesnaženje, onesnaževanje ali kontaminacija je prisotnost nezaželjene snovi ali delcev v drugi snovi. Največkrat govorimo o treh vrstah kontaminacije: biološki, kemijski in radioaktivni. Proces, s katerim nastaja onesnaženje, se imenuje onesnaže ...

                                               

Počasna plovba

Počasna plovba je praksa v mednarodnem ladijskem prometu, ki se je začela uporabljati v zadnjih letih zaradi naraščajočih cen goriva. Tovorne ladje plujejo precej počasneje od njihove maksimalne hitrosti, da prihranijo na gorivu in s tem tudi hkr ...

                                               

Saje

Saje je splošni izraz, ki se nanaša na nečistost ogljikovih delcev, izhaja iz neposrednega zgorevanja ogljikovodikov. Praviloma je omejena na produkt plinsko fazo zgorevanja, vendar se pogosto razširi na preostale delce goriva, kot so zogleneli l ...

                                               

Seznam proizvajalcev vetrnih turbin

China Guodian Corporation, Kitajska Lagerwey Wind Nizozemska Nordex Nemčija TECO Tajvan Raum Energy Inc. Kanada PacWind ZDA LM Wind Power Denska Hi-VAWT Tajvan General Electric ZDA DeWind Nemčija/ZDA - podružnica podjetja Daewoo Shipbuilding & Ma ...

                                               

Sončni kolektor

Sončni kolektor tudi Solarni kolektor je naprava, ki sprejema sončno sevanje in ga shranjuje v obliki toplotne energije v hranilniku. Sončno sevanje obsega infrardeči spekter do ultravijoličnega. Moč sončnega sevanja na kvadratni meter zemljine p ...

                                               

Spornost jedrske energije

Jedrska energija je sporen vir energije zaradi nekaterih spremljajočih učinkov, dosedanjih nesreč in političnih okoliščin. Množično nasprotovanje jedrski energiji je v nekaterih državah privedlo do prepovedi obratovanja že zgrajenih jedrskih elek ...

                                               

Trajnostna energija

Trajnostna energija je določena energija, namenjena zadovoljitvi sedanjih potreb, ne da bi s tem vplivala na potrebe naših zanamcev. Viri trajnostne energije najpogosteje vključujejo vse vrste obnovljivih virov, kot so sončna energija, vetrna ene ...

                                               

Agitacija (politika)

Agitacija, tudi agitirati je politična dejavnost, sredstvo boja političnih strank za pridobivanje in vzgojo somišljenikov. Po oktobrski revoluciji se je v Sovjetski zvezi uveljavila tako imenovana Agitacija in propaganda imenovana Agitprop. Namen ...

                                               

Debata

Debáta udarjati, pretresati) je aktivnost, ki jo določa argumentirana in organizirana izmenjava mnenj različnih strani. Vsaka debata poteka po določenih pravilih, pri čemer se formati med seboj razlikujejo. Tako lahko debatiramo v Karl Popper for ...

                                               

Deportacija

Deportacija ali izgon je izraz za prisilno preselitev posameznika ali dela prebivalstva v drug, oddaljen kraj. Izraz izvira iz latinske besede deportare, ki pomeni odnesti, odvesti, izgnati. Gre za kazensko sankcijo, ki ima korenine globoko v zgo ...

                                               

Javni interes

Zakon o splošnem upravnem postopku javni interes omenja v svojem 144. členu in posredno nakaže kaj bi to bilo v 2. odstavku le tega. 2 Nujni ukrepi po 4. točki prejšnjega odstavka so podani, če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za ...

                                               

Nepotizem

V Papeški državi je bila navada, da so papeži dodeljevali visoke cerkvene službe svojim sorodnikom ne glede na njihove sposobnosti. Beseda nepotizem izhaja iz latinskega izraza nepos, ki pomeni nečak ali vnuk, saj so bili glavni koristniki teh sl ...

                                               

Zakonodajna oblast

Zakonodajna oblast je pravica do izdajanja zakonov. Predstavlja jo posameznik ali skupina posameznikov, ki pripravljajo in sprejemajo zakone; se pravi, sprejemajo najpomembnejše odločitve v državi. Zakonodajna oblast je v modernem pravosodju ena ...

                                               

Retorzija

Retorzija je politični izraz za" neprijazni odgovor "ene države na podoben korak, ukrep ali postopek druge države. Takih odgovorov je veliko in se izvajajo tako v mirnodobnem času, kot tudi pred začetkom sovražnosti ali po vzpostavitvi vojnega st ...

                                               

Spektakularizacija, emocionalizacija in personalizacija politike

Spektakularizacija, emocionalizacija in personifikacija se v sodobni politiki vežejo na ravnanje v političnem prostoru, ki ga je moč zavestno ali nezavestno zaznati. Ti" fenomeni” so se pojavili z razvojem množičnih medijev; tako je bil tisk na z ...

                                               

Volitve

Za glasovanja v slovenski Wikipediji glej Wikipedija:Glasovanja. Volitve so politični postopek, med katerim upravičenci oddajo svoj glas, ki predstavlja njihovo pravico do udeležbe v političnem dogajanju, ter tako prenesejo svoje pravice na drugo ...

                                               

Excellent SME

Excellent SME je mednarodni projekt, ki je ima cilj vzpostaviti t. i. beli seznam malih in srednjih podjetij z uporabo sistema certificiranja. Poudarek projekta je na spletnem certificiranju, saj inernet postaja prevladujoč medij promocije in isk ...

                                               

Logistika

Logistika je dejavnost, ki se ukvarja z upravljanjem toka materialov od virov do porabnikov tako znotraj kot med podjetji. Logistika zajema fizični tok materiala in tok informacij od dobavitelja, preko proizvajalca in trgovca do končnega potrošni ...

                                               

Menedžment

Menedžment ali upravljanje je proces odločanja, načrtovanja, osmišljanja, usmerjanja, razporejanja organizacijskih resursov, vodenja ter nadzora in vrednotenja izvajanja različnih aktivnosti. Hkrati je upravljanje ekonomska in organizacijska znan ...

                                               

Poslovni načrt

Poslovni načrt je dokument, s katerim se preveri potencial in raven tveganja poslovne ideje. Pogosto je prvi korak v smeri realizacije poslovne ideje. S pripravo poslovnega načrta si povečamo možnosti za uspeh.

                                               

Poslovni sistem

Poslovni sistem je od okolja razmejena in zaokrožena smiselna celota, ki se ukvarja s poslovanjem; takšna celota ima lahko naravo podjetja ali zavoda, lahko pa je označena tudi zgolj kot celota poklicnega delovanja kakega človeka ali kakega držav ...

                                               

Strateško načrtovanje

Strateško načrtovanje je, kot del strateškega upravljanja, vseobsežno, dolgoročno in skladno načrtovanje organzacijskih aktivnosti ter obsega za organizacijo pomembne zadeve; obsega vse dejavnosti in dele organizacije ter okolja, ki vplivajo na o ...

                                               

Tajkun

Tajkún je novejša tujka, ki označuje zelo premožnega poslovneža. Izvira iz japonskega" taikun "in pomeni" veliki gospod ". To je bil naslov šogunov. V ameriško angleščino so jo prenesli v 19. stoletju kmalu po vrnitvi poveljnika ladjevja Perryja, ...

                                               

Trženje

Marketing je veda, ki definira ter raziskuje ciljne trge in uporabnike ter skuša z njimi vzpostavljati dobičkonosne odnose. Marketing je povezovanje proizvajalca, izdelka ali storitve z odjemalcem. Marketing je veja več različnih skupin in poslov ...

                                               

Viri financiranja

Financiranje z dolžniškim kapitalom od podjetnika zahteva, da odplača vsoto izposojenih denarnih sredstev vključno s plačilom, izraženim v obliki obrestne mere, včasih pa tudi v pogodbenih točkah, za uporabo ali možnost uporabe denarja. Če gre za ...

                                               

Erga omnes

Erga Omnes je latinski izraz, ki se v pravni literaturi uporablja za pravice ali obveznosti, ki veljajo oz. so izvršljive proti vsakomur. Za pravice stvarnega prava velja, da učinkujejo Ergo Omnes. Brez pravne podlage ne more nihče poseči v stvar ...

                                               

Evropska socialna listina

Evropska socialna listina je pravni akt Sveta Evrope in velja kot mednarodna pogodba, ki je bila odprta za podpis članic od 18. oktobra 1961 in je pričela uradno učinkovati od 26. februarja 1965 naprej. Do leta 1991 jo je ratificiralo 20 držav čl ...

                                               

Genocid

Genocíd ali rodomòr je vsakršno sistematično uničevanje katerekoli narodnostne, etnične, rasne ali verske skupine z namenom v celoti ali delno uničiti to skupino.

                                               

Hišna preiskava

Hišna preiskava je preiskovalno dejanje, ki ga sme na podlagi odredbe sodišča izpeljati policija. Sodišče izda odredbo o preiskavi stanovanja in drugih prostorov obdolženca ali drugih oseb, če so podani utemeljeni razlogi za sum, da je določena o ...

                                               

Insolvenčni postopek

Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali dalj časa plačilno nesposobni. Insolvenčni postopki so bili v slovenskem pravu urejeni predvsem v Zakonu o finančnem poslovan ...

                                               

Investitura

Investitura, iz latinščine, je formalna namestitev na neko funkcijo. V fevdalizmu je bila investitura slovesna podelitev službe, posesti vazalu ali škofu, nastop položaja v državni službi in podobno. Investitura lahko vključuje formalno oblačenje ...

                                               

Kadi

Kadiji so se načelno ukvarjali samo z verskimi vidiki pravnega predmeta, se pravi z zapuščinami, nadarbinami vakuf, sklepanjem zakonov in ločitvami, čeprav so njegova pooblastila zajemala tudi civilno in kazensko pravo. Na samem začetku je bilo d ...

                                               

Lex specialis

Lex specialis v pravni teoriji in praksi je doktrina, ki se nanaša na razlago zakonov in se lahko uporablja v domačem in mednarodnem pravu. Doktrina navaja, da ima v primeru, ko enako dejansko stanje urejata dva zakona, zakon, ki ureja določeno z ...

                                               

Ločitveni upniki

Ločitveni upniki so upniki, ki imajo svojo terjatev do dolžnika zavarovano z zastavno pravico na predmetu iz dolžnikovega premoženja, kar jim v primeru stečaja ali prisilne poravnave zagotavlja ugodnejši položaj. Ločitveno pravico je mogoče prido ...