ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 15
                                               

Slikarske in kiparske upodobitve slovenskih literarnih junakov

Slovenski literarni junaki so najpogosteje predmet knjižnih ilustracij. Med zgodnejše slovenske literarne like spadajo osebe iz Svetega pisma življenjepisi svetnikov, antični mitični junaki, slovenske mitične in zgodovinske osebe. Pojavljajo se v ...

                                               

Socialistični realizem

Socialistični realizem je bila vodilna umetnostna smer v Sovjetski zvezi po letu 1930. Leta 1934, na prvem kongresu sovjetskih pisateljev, so socialistični realizem razglasili za temeljno in obvezno smer socialistične umetnosti. Zasnova se pripis ...

                                               

Socialni realizem

Socialni realizem ali novi realizem je oznaka za smer, ki se je v slovenski književnosti razmahnila med letoma 1930 in 1941. Vrača se k aktualni, vsakdanji stvarnosti, k t. i. malemu človeku, je kritična do meščanske družbe in se zavzema za njeno ...

                                               

Starojudovska književnost

Starojudovska književnost je ena od orientalskih književnosti, katere razvoj se je pričel v 2. tisočletju pr. n. št. in se je ohranila v obliki stare zaveze.

                                               

Travestija

Travestija je posmehovanje resnemu literarnemu delu s" preoblačenjem "njegove" vsebine "na komičen način. Ime izvira iz italijanske besede travestire, ki pomeni preobleči.

                                               

Trivialna literatura

Trivialna literatura je izraz za literarna dela, ki so bila kdaj iz estetskih, moralnih in idejnih razlogov, največkrat pa zgolj zaradi množičnega bralca razvrednotena. Za razliko od elitne literature, kjer je v ospredju interes za umetniško form ...

                                               

Univerzitetni roman

Univerzitetni roman ali akademski roman je roman, ki se ukvarja z analizo univerzitetnega utripa, zanj je značilna kritična ost, uperjena zoper univerzitetni režim, odnosi med nasprotujočimi si akademskimi poli so psihološko dodelani, prisoten je ...

                                               

Žanrska literatura

Žanrska literatura je ime za pripovedno prozo, napisano po vzorcu za ljubitelje določenega žanra. Žanri so največkrat poimenovani po svoji snovi. Iste korpuse besedil, vendar iz drugačne perspektive, označujejo pojmi trivialna literatura, popular ...

                                               

Ženska literatura

V 18. stoletju je s terminom ženska literatura mišljena predvsem literatura za ženske, pri čemer so jo le včasih ženske tudi pisale kot tolerirane izjeme v okviru patriarhalne družbe. Od razsvetljenstva dalje so bile ženske pomembno literarno obč ...

                                               

Asimilacija (sociologija)

Asimilacija je v sociologiji proces prilagajanja posameznika na značilnosti neke skupine, drugega naroda. Je zlasti proces kulturnega prilagajanja manjšine ali posameznika prevladujočemu delu prebivalstva, ali poenostavljeno utapljanje enega naro ...

                                               

Hrana

Hrana je skupek snovi, ki jo organizem zaužije in predstavlja vir energije za njegovo delovanje ter molekularne gradnike za rast. Zaužite snovi se v procesu prebave pretvorijo v obliko, ki jo lahko asimilirajo in uporabijo celice, neprebavljivi o ...

                                               

Igra

Igra je razvedrilna dejavnost, ki vključuje enega ali več igralcev in je določena: po cilju, ki ga igralci poskušajo doseči, ali po množici pravil, ki opredelijo, kako igralci igrajo. Igre vključujejo enega igralca, pogosteje pa pomenijo tekmovan ...

                                               

Javni intelektualec

Javni intelektualec je esejist, publicist ali kritik, v glavnem humanističnega profila, ki svoja kritična stališča v zvezi z družbenimi in političnimi problemi izreka kot udeleženec debat in govornik v množičnih medijih. Izraz uporabljajo v Franc ...

                                               

Knjižna kultura

Knjižna kultura je ena izmed faz v razvoju množičnih medijev. Je naslednica ustnega izročila, rokopisov in iznajdbe tiska ter predhodnica dobi elektronskih medijev.

                                               

Konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada

Haaška konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada je prva mednarodna pogodba, ki se osredotoča izključno na varstvo kulturnih dobrin v oboroženih spopadih. Podpisana je bila v Haagu na Nizozemskem 14. maja 1954 in je zače ...

                                               

Kulturni šok

Kulturni šok je termin, uporabljen za opisovanje zaskrbljenosti in občutkov, ki jih ljudje občutijo, ko začnejo delovati znotraj popolnoma drugačne kulture ali socialnega okolja. Značnice, ki se manifestirajo v obliki besed, gest, izrazov na obra ...

                                               

Kulturologija

Kulturologija je interdisciplinarna veda o kulturi. Povezuje aspekte umetnostne zgodovine, literarnih ved, znanosti o medijih, filozofije, teologije, psihologije in sociologije. Posebej pozorna je kulturologija na antropologijo kulturnega ustvarj ...

                                               

Kulturomika

Kulturomika je področje raziskovanja, ki se ukvarja s kvantitativno analizo kulture s pomočjo podatkov o pogostnosti rabe besed ali besednih zvez v določenem prostoru in časovnem preseku. Omogočil jo je Googlov projekt digitalizacije svetovne knj ...

                                               

La Roche-aux-Fées

La Roche-aux-Fées v naselju Essé med krajema Vitré und Châteaubriant, v Bretanji, v Franciji, je megalitsko nahajališče iz obdobja neolitika. Kraj leži okoli 100 km severno od Nantesa ali 20 km vzhodno od Rennesa, v majhni občini Essé. Kraj je zn ...

                                               

Obred

Obred je prikaz določenih gest, dejanj, govorniških obrazcev, pogosto spremljanih tudi z glasbo in petjem, s katerimi človek izraža svoj odnos do svetega. Obred je splošen pojav v vseh religijah, ki izraža kulturo in civilizacijo določene religij ...

                                               

Opus

Opus je izraz, ki izhaja iz latinščine in pomeni delo, nanaša pa se predvsem na umetniške izdelke. V kontekstu književnosti in likovnih umetnosti ta izraz predstavlja celotno življenjsko delo. V glasbi se uporablja kot oznaka za oštevilčenje dela ...

                                               

Piknik

Piknik je oblika zabave in uživanja hrane na prostem. Premožnejši meščani so si piknike podatki so na voljo od okoli 1900, zlasti za čas po 1. svetovni vojni privoščili na izletih pogosto s kočijo ali avtom in s čolnom po reki v bližnjo okolico. ...

                                               

Pralni dan

Pralni dan je dan, ko so se vsi člani meščanske družine s svojimi dnevnimi opravili in obroki prilagodili pranju perila, ki je bilo v času ročnega pranja zamudno in naporno. Pralni dan je bil pogosto ob ponedeljkih, pri družinah z zaposlenimi mat ...

                                               

Pravila obnašanja na koncertnih prireditvah

glasbeniki so oblečeni v črna oblačila, moški nosijo frak ali smoking in bele srajce, ženske so v izbiri obleke svobodnejše, vendar mora le-ta biti črne barve. operne predstave, ki so bile v 18.in 19. stoletju glavne glasbene prireditve meščanske ...

                                               

Svet (razločitev)

Svet je lahko: Človeštvo ali skupino ljudi, pa tudi drugih stvari, na primer Zemlja - planet na primer karta sveta, lahko pa tudi kakšen drug kraj, na primer Mars Celotno vesolje Krščanski svet Tretji svet Svet živali Svet priimek Izmišljeni svet ...

                                               

Šah

Šah je igra na igralni deski za dva igralca. Šteje za miselno namizno potezno igro z dolgo tradicijo in visoko ravnjo organiziranosti po celem svetu, saj se odigravajo tako državna, celinska kot tudi svetovna srečanja, kakršna je šahovska olimpij ...

                                               

Vizualna kultura

Vizualna kultura je veja kulturologije, ki se ukvarja s kulturnimi aspekti podob. Izhaja iz poznega 20. stoletja in obstaja predvsem na anglo-ameriškem območju. Pogosto obravnava predvsem film in televizijo, čeprav zajema tudi videoigre, stripe, ...

                                               

Grohar (klub)

Grohar je ime nekdanjega kluba umetnikov v Mariboru. Klub, ki je nosil ime slikarja Ivana Groharja, je bil ustanovljen leta 1920 ob otvoritvi 1. umetnostne razstave in je deloval do leta 1926. Med ustanovitelji sta bila Viktor Cotič, ki je bil tu ...

                                               

Tetoviranje

Tetoviranje je trajna oz. stalna telesna poslikava, izdelek se imenuje tatu Izraz tetoviranje izhaja iz samoanščine - tatu - pomeni risati oziroma označiti. Danes je to nanašanje barve z vbodi v globlje kožne plasti ali pod njo, drugače okrasitev ...

                                               

Umetniško gibanje

Umetniško gibanje je tendenca ali slog v umetnosti s posebno skupno filozofijo ali ciljem, ki ji skupina umetnikov sledi v omejenem časovnem obdobju ali vsaj z razcvetom gibanje, opredeljeno v številnih letih. Umetniška gibanja so bila še posebej ...

                                               

Vila Katarina

Vila Katarina je bila ne-strokovna, ne-profitna in ne-institucionalna galerija v Ljubljani. Delovala je od leta 1988 do 1998 in nato s presledki še do 2005. Ustanovila in vodila jo je Milena Kosec. V 90. letih je bila aktualen zasebni razstavni p ...

                                               

Žara

Žara je vaza, pogosto s pokrovom, ki ima lahko nekoliko zožen vrat nad zaobljenim telesom in podnožje. Opisovanje posode kot žara, v nasprotju z vazo ali drugimi izrazi, navadno odraža njeno uporabo, ne pa katero koli posebno obliko ali izvor. Ta ...

                                               

Aksiom

Aksióm označuje stališče, načelo, tezo, sodbo, ki se jo sprejema brez dokazov in služi kot načelo ali premisa deduktivnega dokazovanja. Po tradicionalnem razumevanju, ki izhaja od Aristotla, aksiomi ne potrebujejo dokazov, saj je njihova resnično ...

                                               

Algebra

Algebra je matematična disciplina, ki se, podobno kot geometrija, matematična analiza in teorija števil, šteje za bistveno nit preučevanja matematike. Algebra je sprva bila posvojena v latinščini iz arabskega jezika. V španskem jeziku ima še vedn ...

                                               

Binomska vrsta

Binomska vrsta je funkcijska vrsta funkcije m {\displaystyle ^{m}\,}. Če se razvije polinom: f x = 1 + x m {\displaystyle fx=1+x^{m}\!\,} okrog točke 0: a = 0, m ∈ R {\displaystyle a=0,m\in \mathbb {R} \!\,} v Taylorjevo vrsto f ′ x = m 1 + x m − ...

                                               

Bisekcija (numerična metoda)

V matematiki je bisekcija numerična metoda za iskanje ničel zveznih funkcij. Metoda temelji na večkratnem zaporednem razpolavljanju intervala, na katerem leži ničla. Ime bisekcija pomeni razpolavljanje. Z metodo bisekcije iščemo rešitve enačbe ob ...

                                               

Distributivnost

Distributivnost se v matematiki imenuje posebno razmerje med dvema dvočlenima operacijama. Pravimo, da je operacija * distributivna nad +, če veljata distributivnostna zakona a + b * c = a * c + b * c in c * a + b = c * a + c * b. Kadar je operac ...

                                               

Drevo igre

Drevo igre je v matematiki pojem, ki se nanaša na usmerjene grafe, kjer točke predstavljajo postavitve v igri, povezave pa poteze. Drevo igre podaja skupno število možnih" postavitev "v določeni igri in kaže njen potek. Celo drevo igre podaja pot ...

                                               

Dvočlena operacija

Dvočléna operácija na množici S je v matematiki dvomestna funkcija, oziroma operacija oblike f: S × S → S. Dvočlene operacije po navadi zapišemo z vsajenim zapisom, kot je a + b, a b, a * b ali a × b in ne s funkcijskim zapisom oblike f a, b. Vča ...

                                               

Faktor

Fáktor se v matematiki nanaša na več pojmov: množenec ali množitelj, to je na število, katerega množimo ali s katerim množimo, delitelj, prafaktor.

                                               

Formula

Fórmula je kratek simboličen zapis, ki se uporablja v matematiki, naravoslovju in tehniki ter kemiji za opis odnosov med količinami. Matematična formula je v splošnem izjavna forma po navadi kar enačba, ki pove, kako izračunati neko količino na p ...

                                               

Geometrija

Geometríja je znanstvena disciplina matematike, ki se ukvarja s prostorskimi značilnostmi teles in njihovimi medsebojnimi odnosi. Geometrija je zgrajena na sestavu aksiomov, izkustveno ali intuitivno določenih značilnosti prostora, ki jih ne more ...

                                               

Hiperoperacija

Definicija za štetje ali prirastek, priraščanje števil je: 1 + 1 + 1 + 1 + ⋯ + 1 ⏟ b {\displaystyle {1+{\underbrace {1+1+1+\cdots +1} _{b}}}}

                                               

Imaginarna enota

Imaginarna enota ni enaka √−1, saj je kvadratni koren definiran le za nenegativna števila. Uporaba takšne" enakosti "bi vodila v protislovje: − 1 = i ⋅ i = − 1 ⋅ − 1 = − 1 ⋅ − 1 = 1 = 1 {\displaystyle -1=i\cdot i={\sqrt {-1}}\cdot {\sqrt {-1}}={\ ...

                                               

Izrojena porazdelitev

Izrojêna ali degenerírana porazdelítev je verjetnostna porazdelitev slučajne spremenljivke, ki ima vedno enako vrednost. Zgleda za takšno porazdelitev sta na primer kovanec z dvema glavama ali igralna kocka, ki vedno pade na šestico. Navidez pora ...

                                               

Karakteristična funkcija

Karakterístična fúnkcija se lahko v matematiki nanaša na več različnih konceptov: najširša in najsplošnejša raba je sopomenka za funkcijo indikator kazalna funkcija, ki je določena kot 1 A: X → { 0, 1 }, {\displaystyle \mathbf {1} _{A}:X\to \{0.1 ...

                                               

Knuthova notacija

Množenje lahko na naslednji način zapišemo v obliki seštevanja: a × b = a + a + ⋯ + a ⏟ b kopij a {\displaystyle {\begin{matrix}a\times b&=&\underbrace {a+a+\dots +a} \\&&b{\mbox{ kopij }}a\end{matrix}}} Za primer: 3 × 4 = 3 + 3 + ...

                                               

Kombinatorika

Kombinatórika je matematična disciplina, ki preučuje končne ali števne diskretne strukture, na koliko načinov je možno razporediti, preurediti oziroma izbrati določeno množico elementov iz množice s končno mnogo elementi. Elementi so lahko poljub ...

                                               

Matematični izraz

Matemátični izràz je zapis sestavljen iz števil, spremenljivk, matematičnih funkcij in operacij ter iz oklepajev, ki določajo vrstni red računanja. Da je tak zapis res matematični izraz, mora biti tudi smiseln: Če namesto spremenljivk vstavimo ko ...

                                               

Mehka logika

Mehka logika je matematična razširitev Boolove logike, ki pozna samo dve stanji na neskončno število stanj {\displaystyle)}. Mehko logiko je javnosti leta 1965 prvič predstavil znanstvenik Lofti A. Zadeh.