ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 14
                                               

Folkloristika

Folkloristika je interdisciplinarna veda o folklori, povezana z etnologijo in s filologijo. Slovstvena folkloristika raziskuje slovstveno folkloro, tj. umetnost govorjenega jezika, ki je poleg literature umetnost knjižnega jezika sestavina besedn ...

                                               

Francoska književnost

Francoska književnost zajame celoto književnosti avtorjev, ki pišejo v francoščini oz. ki so francoske narodnosti oz. imajo državljanstvo Republike Francije. Poleg tega pa zajeme pojem francoske književnosti tudi avtorje, ki pišejo v jezikih naro ...

                                               

Francosko-slovenski literarni stiki

Prve pomembnejše stike so imeli Slovenci v Ilirskih provincah, kjer je bila francoščina uradni jezik. Po prvi svetovni vojni je bila francoščina prvi tuji jezik na srednjih šolah.

                                               

Gejevska književnost

Gejevska literatura je skupni izraz za literaturo, namenjeno LGBT skupnosti ali od nje ustvarjeno, ki vključuje like, zgodbe in/ali teme, prikazujoče moško homoseksualno vedenje. Izraz se danes najpogosteje uporablja za moško gejevsko književnost ...

                                               

Heksameter

Heksameter, imenovan tudi šestomer, je verz sestavljen iz petih daktilskih stopic, kjer se daktili lahko nadomeščeni s spondeji, zadnja stopica je obvezno trohejska. Sestavljen je iz 12 - 17 zlogov, zaradi svoje dolžine vsebuje cezuro.

                                               

Humor

Humor je vrsta zabave in oblika človekovega sporazumevanja, katere namen je spraviti ljudi v smeh in jih razvedriti. Pojem humor se nanaša na vrsto zdravstva s telesnimi sokovi antičnih Grkov. Ljudje, ki doživljajo humor in se odzivajo nanj imajo ...

                                               

Humoreska

Humoreska je vedra, s humorjem prežeta zgodba oziroma pripoved. Smeh vzbuja s smešnimi imeni, dogodki, značaji oseb. Norčuje se in opozarja na napake ljudi.

                                               

Ironija

Ironija je trop, pri katerem je pravi pomen v nasprotju z dobesednim pomenom besed. Ironija je sredstvo posmeha. Primer ironije lahko najdemo že v vsakdanjem življenju, npr. ko nevljudnežu odgovorimo:" Hvala za vašo prijaznost ", a v resnici z be ...

                                               

Judovska književnost

Literatura, vezana na judovsko tematiko in v judovskih jezikih, nastaja zadnjih 3000 let. Pojem judovska literatura se nanaša na: dela, ki jo jih napisali judovski avtorji na judovsko tematiko v kateremkoli jeziku, literarna dela, ki so jih napis ...

                                               

Klasicistična književnost

Klasicistična književnost je poskus obnovitve antične književnosti v 17. in 18. stoletju v evropski, zlasti francoski književnosti. Osrednje književne zvrsti so bile lirika, tragedija in komedija, slednja po zaslugi Molièra predstavlja največji d ...

                                               

Književni program

Književni program je celota različnih literarnih elementov, ki je zapisana v obliki razglasa oziroma manifesta. Književni program je mogoče tudi razbrati iz različnih izjav piscev, ki spadajo v isto literarno skupino. Ločimo med programsko napove ...

                                               

Književnost nove romantike

Književnost nove romantike, tudi novoromantična literarna smer ali novoromantika se je začela razvijati v Franciji v petdesetih letih 19. stoletja, vrh pa je dosegla osemdesetih in devetdesetih letih ter s svojim vplivom segla v 20. stoletje.

                                               

Knjižna uspešnica

Knjižna uspešnica, pomeni izvirno tiste knjige, ki so po podatkih prometa v določenem času dosegle najvišjo prodajo. Številni dnevniki, tedniki in mesečniki prinašajo sezname uspešnic; med njimi je najbolj znan New York Timesov seznam. Izraz ima ...

                                               

Koan

Koan, izrek zen budizma, je paradoksalno besedilo in besedilo velike jezikovne zgoščenosti. Njegov glavni namen je bil preizkus razsvetljenja, do katerega je moral priti vsak učenec zena. Ta je potekal v obliki dialoga med mojstrom in učencem v j ...

                                               

Krajša zgodba

Krajše pripovedne zgodbe, imenovane tudi mini zgodbe, bonsaji, embriji, minutne zgodbe ipd., so po dolžini izredno kratke, saj obsegajo največ dve strani. Primer take zgodbe v slovenski literaturi je zgodba Bobnarjev zamah iz zbirke Menjava kože, ...

                                               

Kratka zgodba

Kratka zgodba je kratka pripovedna vrsta, osredotočena na majhen, na zunaj nepomemben pripetljaj, vendar s simboličnim življenjskim pomenom, sklep lahko ostane odprt.

                                               

Kreativno pisanje

Pisanje ima velik pomen tudi v obliki izražanja lastnih misli, čustev, mnenj, dogodkov. Preko pisanja svojo zamisli, ki jih največkrat oblikuje fikcija oziroma naša domišljija, prelijemo na papir in oblikujemo nove zgodbe, poezijo, igre, dnevnik. ...

                                               

Legenda

Legenda se je v starorimski cerkvi imenovala knjiga, iz katere so brali odlomke iz življenja mučencev in svetnikov. V srednjem veku je bila najbolj znana" Legenda aurea; zbirka svetniških življenjepisov ". V novejšem času pa legenda predstavlja z ...

                                               

Leposlovje

Leposlóvje so tista književna dela, ki uresničujejo umetniški namen. Gre torej za področje umetnosti, pri kateri je jezik izrazno sredstvo. Drug segment književnosti je neumetniška književnost; le-ta uporablja jezik zgolj kot sredstvo za podajanj ...

                                               

Lirika

Lirika je velika skupina besedil, v kateri so besedila pisana v posebni obliki, v verzih oz. posebnih ritmičnih enotah. Tisti, ki se izpoveduje je t. i. pesniški ali lirski subjekt. Po navadi je to pesnik sam.

                                               

Literarna kritika

Literarna kritika je publicistična dejavnost, ki opisuje, analizira, interpretira, uvršča in vrednoti nova knjižna leposlovna dela. Objavljajo jo literarne in kulturne revije, dnevno časopisje v literarnih rubrikah, radio, televizija in internet. ...

                                               

Literarna potegavščina

Literarna potegavščina je subverzivna literarna praksa, ki gradi na neskladju z resničnostjo, bodisi v povezavi z zgodovinskimi dejstvi ali avtorstvom. Je namerno zapisana neresnica, ki se obnaša kot resnica. Njen značaj je humoren, njen namen je ...

                                               

Literarna zvrst

Literarne zvrsti ali literarne vrste so kategorije za razvrščanje literarnih del. Izraz včasih zajema najsplošnejše tipe literarnega izražanja oz. nadvrste liriko, epiko in dramatiko, včasih pa je zbirni izraz za besedila, kot so roman, tragedija ...

                                               

Ljubezenski trikotnik

Ljubezenski trikotnik je ljubezensko razmerje, ki vključuje tri ljudi. Razmerja med njimi so lahko ljubezenska, prijateljska, sorodstvena, sovražna, heteroseksualna, biseksualna in homoseksualna.

                                               

Ljudsko slovstvo

Ljudsko slovstvo je skupen izraz za ljudsko pripovedništvo in ljudsko pesništvo, ki se je razvijalo od nekdaj do sredine 18. stoletja. To je pomemben dokaz o živosti jezika in vir ustvarjanja za kasnejša obdobja. Ljudska dramatika ni ohranjena. Z ...

                                               

Metafikcija

Metafikcija je vrsta literature, ki sistematično razmišlja sama o sebi, svojem statusu, funkciji in vlogi ter postavlja vprašanje odnosa med fikcijo in realnostjo z uporabo ironije in samorefleksije. Je literatura, med branjem katere je bralec st ...

                                               

Mladinska literatura

Mladinska literatura ali mladinska književnost je v prvi vrsti namenjena otrokom in mladostnikom do osemnajstega leta in tudi drugim bralcem. Pod izrazom mladinska literatura lahko razumemo tudi pisanje mladostnikov. V mladinski prozi je protagon ...

                                               

Mumin

Mumin je pravljično bitje, ki ga je ustvarila finsko-švedska pisateljica Tove Jansson. Eden od najbolj znanih muminov je Mumintrol, ki živi s svojo brezskrbno in pustolovsko družino v Muminhiši v Dolini Muminov. Jansson je napisala v švedščini ve ...

                                               

Naratologija

Termin naratologija je uvedel strukturalist Tzvetan Todorov v delu Grammaire de Décameron, 1969, in ga opredelil kot la science du récit znanost o pripovedi. Ta pomen potrjuje tudi beseda sama, ki je sestavljenka iz latinskega glagola narrare oz. ...

                                               

Narečna književnost

Narečna književnost je avtorsko leposlovje v narečju kakega od knjižnih jezikov. Po strožjih kriterijih sodijo vanjo samo dela, nastala po normiranju knjižnega standarda, v širšem smislu pa tudi ustna književnost oz. slovstvena folklora iz časov ...

                                               

Obraz (književnost)

Obraz je oznaka za kratko pripovedno književno zvrst. V sredini 19. stoletja se je ta oznaka pojavljala tudi v liriki. Obraz je epsko-razpoloženjska pesem. Obraz - beseda pomeni podoba/slika. Je kratko prozno ali pesniško besedilo, kjer je v ospr ...

                                               

Orientalistika (književnost)

Orientalistika je književnost in spremljajoča kultura glasbe, ples, slikarstva, kiparstva, oblačilne kulture in hrane. Književnost prihaja iz daljnega in srednjega vzhoda in predstavlja razna azijska ljudstva, ki so jo ustvarila od davnine do dan ...

                                               

Parabola (literatura)

Parabola je v najožjem pomenu besede kratka pripovedna zgodba v prozi ali verzih, ki ob fiktivnem, a običajno realnem primeru iz vsakdanjega življenja podaja nek moralni nauk. Nauk največkrat ni izražen z besedami, je prikrit, vendar je običajno ...

                                               

Parnasovci

Parnasovci so francoski pesniki, pripadniki francoske pesniške šole imenovane po svojem prvem zvezku poezij Sodobni Parnas. Prvi zvezek poezij natisnjenih v Svobodnem Parnasu francosko Parnasse contemporain je izšel leta 1866. Z deli objavljenimi ...

                                               

Parodija

Parodija je besedilo, ki z ironičnim, satiričnim ali zabavnim namenom karikira oziroma ob vrednostno znižani tematiki ali stilu uporablja znano – cenjeno, klasično, aktualno itd. – besedilo pa tudi vrste, smeri, avtorske in druge stile.

                                               

Planinska literatura

Planinska literatura je zbirni izraz za planinsko leposlovje, planinsko strokovno literaturo, publicistiko in planinske spletne dnevnike in spletne forume, ki sodijo v splošno sporazumevalno zvrst. Posebej govorimo o mladinskem segmentu planinske ...

                                               

Pokrajinska literatura

Pokrajinska literatura ali regionalna literatura izpostavlja pokrajino, v kateri se dogaja, s čimer omejuje svoj narativni značaj v korist lirskosti, folklornosti ali potopisnosti.

                                               

Pokrajinska povest

Pokrajinska ali regionalna povest je žanrski tip slovenske kmečke povesti z začetkom takoj po koncu prve svetovne vojne in vrhom v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. Pokrajinska povest izpostavlja značilnosti pokrajine, v kateri se dogaja.

                                               

Popularna literatura

Pomembno je, komu je knjiga namenjena in za kakšen namen. Del, ki izhajajo pri založbah, prepoznavnih po uredniškem zavzemanju za umetniško produkcijo, ki na tiskovnih konferencah skrbijo za kritiške recenzije, in avtorjev, ki v medijih prisegajo ...

                                               

Poročilo

Poročilo ali referat je delo, v katerem pisec, imenovan referent, poroča o izvršitvi kakega naročila, ki mu je bilo dodeljeno, brez osebnih pojasnil, pripomb. Poznane so različne vrste poročil. Primeri poročil: Predloge, pravila, zakone kakršne k ...

                                               

Postmoderna literatura

Postmodernizem je zadnja velika smer ameriške in evropske književnosti druge polovice 20. stoletja, za katerega je značilna uporaba posebne vrste metafikcije, in sicer postmodernistične metafikcije. Značilna zanj je še radikalizacija metafizičneg ...

                                               

Potopis

Potopis je popis potovanja pisca, ki je z osebnimi doživetji in deloma poetičnim prikazovanjem že od nekdaj priljubljen kot nenavadno poročilo o daljnih deželah in ljudstvih. Potopis opisuje pokrajine in njihove prebivalce, podaja kulturno sliko ...

                                               

Prestopniško leposlovje

Prestopniško leposlovje je knjižna zvrst, ki se osredotoča na like, ujete v družbene norme in pričakovanja. Teh spon se po navadi rešijo na nenavadne in/ali nezakonite načine. Ker se upirajo splošno sprejetim družbenim normam, se na te protagonis ...

                                               

Proletarska književnost

Proletarska književnost je književnost, oprta na ideje oktobrske revolucije in komunizma, njeni začetki pa segajo v Sovjetsko zvezo. Je književnost o delavcih, ki jo za delavce ustvarjajo delavci. Močno podporo je imela v državah Srednje Evrope, ...

                                               

Proza

Proza je izrazna oblika v besedni komunikaciji, za katero je za razliko od poezije značilno besedilo v nevezani besedi in katere osnovna enota je stavek. V prozi je večina vsakdanje komunikacije, publicistike, strokovnega spisja in leposlovja.

                                               

Razsvetljenska književnost

Književnost razsvetljenstva ni izrazita, zaokrožena literarna smer, ki bi ustvarila popolnoma enotna književna načela, oblike, tehniko in zvrsti. Pojem razsvetljenska književnost označuje na splošno vsa književna dela, v katerih je prišel do izra ...

                                               

Realizem v književnosti

Realizem je literarno obdobje, ki se je začelo v Franciji okrog 1830, na Slovenskem pa se je razmahnilo šele v drugi polovici 19. stoletja in je trajalo do začetka 20. stoletja. Beseda realizem izhaja iz latinskega pojma realis, kar pomeni stvare ...

                                               

Roman

Román je najobširnejše pripovedno delo v prozi. Ima številna poglavja, dogajanje je zapleteno in po navadi zajema daljše časovno obdobje. V njem nastopa množica književnih oseb, značaj osrednje pa se razvija v samem dogajanju romana. V romanu ods ...

                                               

Romantična književnost

Romantična književnost označuje po vsej Evropi in Ameriki razširjeno književnost med razsvetljenstvom in realizmom, ki je prevladovala od začetka do srede 19. stoletja. Njeni začetki segajo v zadnja desetletja 18. stoletja, njene zadnje razvojne ...

                                               

Satira

Ime je povezano z več besedami: latinsko satura, ki pomeni posodo z mešanim sadjem in etruščansko satir, ki pomeni govoriti. Današnji pomen pojma" satira "pa je najbližji grškim satirom, spremljevalcem boga Bakha, za katere je značilno komično in ...