ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 13
                                               

Žveplov trioksid

Žveplov trioksid - SO 3 je pri sobni temperaturi trdna bela snov,ki je zelo higroskopna.Žveplov trioksid močno reagira z vodo pri čemer nastane žveplovakislina.

                                               

Meso

Meso je živalsko mišično tkivo, ki ga zauživamo kot hrano. Najpogosteje se izraz meso nanaša na obkostno mišično tkivo, maščobno tkivo in druga tkiva, ki so običajno poleg teh. A meso lahko pomeni tudi druga užitna tkiva živali, celo drobovje ali ...

                                               

Agrarna reforma

Tiberij Sempronij Grakh 162-132 pr. n. št., ki se je že mlad izkazal v vojni proti Kartagini in nato v Španiji, je ob povratku v domovino opazil revščino, v kateri so živeli številni Rimljani. Zato je leta 133 pr. n. št., ko je bil izvoljen za lj ...

                                               

Agrotehnika

Kmetijski inženiring je disciplina, ki uporablja tehnike znanosti in tehnologije v kmetijski proizvodnji in predelavi. Agrotehnika je povezana z različnimi disciplinami; biologija živali, biologija rastlin, mehanika, gradbeništvo, elektrotehnika, ...

                                               

Čebelarstvo

Čebelarstvo, s tujko apikultura, je kmetijska panoga, ki se ukvarja z gojitvijo čebel z namenom pridobivanja njihovih proizvodov, predvsem medu in voska, pa tudi za opraševanje. Najprimernejša in najbolj razširjena v ta namen je domača čebela, v ...

                                               

Farma

Farma je zemljišče, ki je namenjeno predvsem kmetijskim procesom s primarnim ciljem pridelave hrane in drugih poljščin; je osnovni objekt pri proizvodnji hrane. Ime se uporablja za specializirane enote, kot so orne zemlje, zelenjadnice, sadjarne, ...

                                               

Fitofarmacevtska sredstva

Fitofarmacevtska sredstva so aktivne snovi in pripravki, ki so namenjeni varstvu rastlin, oziroma rastlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi, oziroma za preprečevanje delovanja škodljivih organizmov; za vpliv na življenjske procese rastlin ...

                                               

Fiziokratizem

Fiziokratizem je gospodarska teorija, ki da prednost kmetijstvu v razsvetljenstvu. Nadomestil je merkantilizem in je značilen predvsem za Francijo v 18. stoletju. Fiziokrati so zahtevali odpravo fevdalne obveze in olajšanje kmečkega bremena. Od d ...

                                               

Hidroponika

Hidroponika je moderni način gojenja rastlin v vodnem mediju z natančno odmerjenim dodajanjem raztopin, ki vsebujejo potrebne količine hranil ter rastlinskih hormonov, da lahko pridelek doseže svoj genetski potencial ali se temu čim bolj približa ...

                                               

Kmetijska površina

To so kmetijska tla oziroma kmetijsko zemljišče v katera štejemo: obdelovalna tla - njive in vrtove, trajne nasade – zemljišča sadovnjakov in vinogradov, travnike, poleg teh pa so še pašniki in košenice, močvirja in trstičja ter ribniki znotraj k ...

                                               

Kmetijska raznovrstnost

Kmetijska raznovrstnost pomeni genetsko raznolikost v kmetijstvu in se že tisočletja uporablja pri divjih in gojenih rastlinah. V živinoreji so v preteklosti s selekcijo pomembnih lastnosti posameznih pasem dosegli boljšo produktivnost živali. Da ...

                                               

Kmetijstvo brez obdelave tal

Kmetijstvo brez obdelave tal je način kmetovanja, pri katerem se za gojenje poljščin na kmetijskih površinah tal ne obdeluje z oranjem. Kmetovanje brez obdelave tal je kmetijska tehnika v razvoju, s pomočjo katere lahko povečamo delež vode v tleh ...

                                               

Molzišče

Molzišče je namenjeno strojni molži živali tako, da se ohrani čim boljša kvaliteta mleka in omogoči lažje delo manj osebam v večji čredi. Na splošno velja, da je potrebno stalno zmanjševati stroške pridelave hrane, kar običajno lahko dosežemo le ...

                                               

Oljkarstvo

Oljkarstvo je kmetijska gospodarska dejavnost, ki obsega gojenje oljk, pridelovanje oliv/oljk in pridobivanje oljčnega olja. Oljka Olea Europea Sativa je razširjena zlasti na sušnejših obalnih območjih Sredozemlja, manj na drugih celinah. V Slove ...

                                               

Partnersko kmetovanje

Partnersko kmetovanje je ena izmed možnosti, kako skrajšati verigo od kmeta do kupca. Potrošnik se zaveže, da bo pridelke jemal redno in s tem zagotovi večjo varnost kmetu, ki zato lahko ponudi nižjo ceno. Večina kmetov, s katerimi lahko vstopite ...

                                               

Prašičereja

Prašičereja je po pomembnosti naša druga živinorejska panoga. Svojo upravičenost potrjuje z nekaterimi biološkimi posebnostmi in zančilnostmi vrste domači prašič, ki omogočajo hitro in sorazmerno poceni prirejo mesa. V svetu je prireja prašičjega ...

                                               

Prehranska suverenost

Prehranska suverenost je besedna zveza skovana s strani gibanja Via Campesina, ki se definira kot pravica ljudi, pokrajin in držav do določanja svojih pravil za kmetijsko ter zemljiško politiko, ribištvo, delovno silo in pridelavo lastne hrane, k ...

                                               

Rodovitni polmesec

Rodovitni polmesec je območje Bližnjega vzhoda, ki se pričenja ob Perzijskem zalivu, vodi skozi Mezopotamijo ob rekah Evfrat in Tigris, se nadaljuje čez regijo Džazira v današnji Siriji do južne Turčije, kjer se obrne proti jugu in ob vzhodni oba ...

                                               

Slama

Slama je stranski proizvod kmetijstva, posušene bilke žit brez zrnja. Predstavlja približno polovico pridelka žit kot so oves, ječmen, riž, rž in pšenica. Slamo uporabljajo za številne različne namene, med drugim kot gorivo, steljo in krmo za živ ...

                                               

Učinki pesticidov na okolje

Učinki pesticidov na okolje zajemajo poleg ciljnih organizmov - škodljivcev - tudi druge organizme na območju, kamor so aplicirani in okolici, vključno s človekom. Več kot 98% škropljenih insekticidov in 95% herbicidov ne doseže ciljne vrste, amp ...

                                               

Udomačitev

Udomačitev je proces, pri katerem populacija živalske ali rastlinske vrste postane navajena na človekovo oskrbo in nadzor, pri čemer postane pogosto nesposobna samostojno preživeti v naravnem okolju. Odkritje, da je možno živali in rastline nadzo ...

                                               

Via Campesina

Via Campesina se predstavi kot" mednarodno gibanje kmetov, majhnih in srednje velikih proizvajalcev, ljudi brez zemlje, podeželskih žensk, avtohtonih prebivalcev, podeželske mladine in kmetijskih delavcev iz Azije, Afrike, Amerike in Evrope ". Je ...

                                               

Vinogradništvo

Vinogradništvo je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z gojenjem vinske trte in pridelovanjem grozdja. Trta izvorno raste v območju od Zahodne Evrope do Kaspijskega jezera, a se je izkazala za zelo prilagodljivo rastlino, zato je danes vinogradn ...

                                               

Vrt

Vrt je manjša kmetijska površina na kateri se sadi ali seje različne rastline, ki jih ljudje uporabljamo v prehrambene namene. Vrt praviloma oskrbuje z zelenjavo eno gospodinjstvo. Hrana privlači mnoge žuželke, pa tudi druge živali, kot so srnjad ...

                                               

Vrtnarstvo

Vrtnarstvo je dejavnost, ki se ukvarja z vzgojo okrasnih rastlin, zelenjave in sadja na vrtu doma ali v bližini doma. Različne rastline so tudi koristne rastline, kot so korenovke, listna zelenjava sadje in zelišča saj jih gojijo in vzgajajo za l ...

                                               

Zatiranje škodljivcev v kmetijstvu

Bolezni in škodljivci so naravni členi življenjskih združb. Pri samoniklih rastlinah so razmerja med rastlino in škodljivcem uravnovešena in ni opaznih škod. Pri gojenju rastlin, kakor ga je uvedel človek, z monokulturami pa so se pogoji za razvo ...

                                               

Združenje ekoloških kmetov Slovenije

Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije ZZEKS je bila ustanovljena leta 1999. je najštevilčnejša in temeljna organizacije ekoloških kmetov v Sloveniji. Na mednarodni ravni je povezana v IFOAM -International Federation of Organic Agriculture Mov ...

                                               

Zelenjadarstvo

Zelenjadarstvo je kmetijska panoga, ki se ukvarja z gojenjem zelenjave oziroma rastlin izključno za človeško prehrano. Zelenjadarstvo se izvaja bodisi na prostem ali v zaščitenih prostorih. Zelenjadarstvo na prostem zajema med drugim pripravo tal ...

                                               

Živina

Živina so v splošnem tiste udomačene živali, ki jih človek goji za kmetijsko rabo, bodisi za delo, bodisi za pridobivanje dobrin, kot so hrana in surovine za predelavo. Izraz ni povsem natančno definiran in lahko vključuje samo prežvekovalce ali ...

                                               

Živinoreja

Živinoreja je kmetijska panoga, ki se ukvarja z gojitvijo domačih živali, in sicer z namenom pridobivanja prehranskih proizvodov, samih živali za delovno živino, surovin za oblačila in obutev ter gnoja.

                                               

Aforizem

Aforizem je zgoščeno, duhovito izražena globoka misel, domislica, oziroma resnica. Aforizem je tujka, ki je k nam prišla v uporabo v 19. stoletju prevzeta iz nemške besede Aphorismus oziroma latinske aphorismus iz grške besede aphorismos v pomenu ...

                                               

Alegorija

Alegorija je lik, pri kateri je abstraktni svet predstavljen s konkretnim v čutno dojemljivi podobi. Beseda izvira iz grške besedne zveze àlla agoreio in pomeni drugače govorim, govorim v podobah. Alegorija je pripoved v prispodobi. To besedo naj ...

                                               

Aleksandrinec

Aleksandrinec je verz z dvanajstimi zlogi, razdeljen s središčno cezuro ali zarezo po 6.zlogu. Z romantiko se je v Franciji uveljavila še možnost dvojne cezure po 4. in 8. zlogu. Nastal je v Franciji, ime pa je dobil po Romanu o Aleksandru, ki je ...

                                               

Anekdota

Anekdóta ali sméšnica je kratka pripoved, ki poroča o dogodku, značilnem za kakšno osebo, prostor in čas, in kot zvrst književnosti širše spada v pripovedništvo. Beseda anekdota grško anékdotos - neizdan, dobesedno ne ven dan izhaja iz dela Ανεκδ ...

                                               

Antologija

Antologija je zloženka iz grških besed ανθoς anthos v pomenu" cvet "in izpeljanke iz besede λεγω legō - λεγιεν legien v pomenu" izbirati ". Beseda je prvotno v slovenščini pomenila" cvetnik, cvetober ". Danes beseda antologija pomeni zbirko, tudi ...

                                               

Azijska literatura

Književnost vzhodne Azije: korejska književnost japonska književnost kitajska književnost Književnost osrednje Azije: bengalska književnost pakistanska književnost indijska književnost Književnost zahodne Azije: turška književnost perzijska knjiž ...

                                               

Basen

Basen je duhovita kratka zgodba,ki z ironijo in izražanim naukom opozarja na napake ljudi. Basen je lahko zapisana v verzih ali v prozi. Tiste, ki so zapisane v obliki poezije, imajo določen ritem, pogosto pa vsebujejo tudi rimo. Basen sodi pod d ...

                                               

Članek

Glej tudi: Wikipedija: Kaj je članek Članek je krajši sestavek, navadno namenjen lahkotnejšemu in poludnejšemu razpravljanju o kakem političnem, gospodarskem, kulturnem ali drugem narodu važnem predmetu vsakdanjega življenja. Članek ima svoje mes ...

                                               

Črtica (književnost)

Črtica je v književnosti modernistična oblika zelo kratke pripovedi, ki pripoveduje o enem samem dogodku ali drobnem doživetju. Je zelo kratka, osebno obarvana zgodba, katere večji del je impresionistična pripoved. Črtica je navadno brez prave zg ...

                                               

Didaktika književnosti

Didaktika književnosti je ena od specialnih didaktik. Te posebne znanstvenoraziskovalne discipline se ukvarjajo z vprašanjem, kako so določena področja dejanskosti in vede o njej vključujejo v vzgojno-izobraževalni proces, ter svoje ugotovitve up ...

                                               

Ditiramb

Ditiramb je vrsta starogrške zborovske pesmi, ki je bila spremljana z instrumentom avlos, in so jo peli kot obredno pesem pred oltarjem boga Dioniza. Sprva je bilo 50 pevcev, po letu 465 pr. n. št. pa 60. Oblečeni so biliv satire in razdeljeni v ...

                                               

Dnevnik (književnost)

Dnevnik je zbirka osebnih zapisov, ki so urejeni v časovnem zaporedju. Posamezni zapisi poročajo o dogodkih v določenem obdobju Vsebina zapisanega je raznolika: lahko gre za beleženje opažanj, poslovnih izkušenj, znanstvenih opazovanj in dognanj ...

                                               

Dramaturg

Dramaturg, je bil prvotno pisec dramskih del, sedaj pa je umetniški svetovalec gledališkega vodstva ali televizijskega uredništva, ki sestavlja programski načrt, sodeluje z dramskimi pisatelji, prireja ali pa popravlja igre za prikazovanje v gled ...

                                               

Dramski premi govor

Dramski premi ali direktni govor je tisti del besedila, ki ga v gledališču govore igralci. Igralci lahko podajajo dvogovor ali samogovor.

                                               

Eksempel

Eksempel je kratka pripoved z negativnim ali pozitivnim zgledom iz človeškega obnašanja za ponazoritev moralnega ali dogmatičnega nauka po obrazcu: tako kakor kaže ta zgodbica, se je treba obnašati.

                                               

Ekspozicija (literatura)

Zasnova ali ekspozicija je del t. i. dramskega trikotnika, ki ga je v svojem delu Tehnika drame postavil Gustav Fraytag. Pri stopnjevanju navzgor je važna zasnova ali ekspozicija, ki je dobra, kadar je kratka in hitro vzbudi zanimanje za razvoj, ...

                                               

Epitaf

Epitaf ") je nagrobnik, nagrobno besedilo, navadno napisano v spomin oziroma počastitev umrlega. Največkrat je epitaf napisan v verzih, obstajajo pa tudi izjeme. Najstarejše znane epitafe najdemo na egipčanskih sarkofagih in japonskih grobnicah. ...

                                               

Esej

Esej je ena od proznih literarnih zvrsti, v kateri avtor izpostavi svoje stališče do problema. Stališče lahko argumentira s primeri. Po Štuhcu esejistove sodbe v tekstu niso dokončne, saj slednji verjame v relativnost spoznanj in sklepov. Po Štuh ...

                                               

Fabula

Fabula, so smiselno si sledeči dogodki v literarnem delu. Fabula je zgodba, oziroma osnovni tok dogajanja in dogodkov v pesnitvi, romanu itd.

                                               

Faksimile

Faksimile je kopija ali reprodukcija dokumenta, rokopisa, originalne grafike, knjige, tudi plastike in podobnih dokumentov zgodovinske vrednosti, ki je viru čim bolj podobna. Od drugih oblik reprodukcije se razlikuje po tem, da poskuša posnemati ...