ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 12
                                               

Seznam glasbenih vsebin

absolutni posluh - Academia operosorum Labacensis - Academia philharmonicorum Labacensis - accelerando - adagio - Adamič, Bojan - Adamič, Emil - agitato - akustična glasba - Ajdič, Alojz - Aljaž, Jakob - Aleksandrov, Aleksander Vasiljevič - alleg ...

                                               

Seznam najbolj obiskanih koncertov

Seznam najbolj obiskanih koncertov vseh časov. Za prvi koncert, kjer so prodali več kot 100.000 vstopnic, po poročanju Billboard Boxscore, velja nastop Grateful Dead na dirkališču Raceway Park v kraju Englishtown, New Jersey iz leta 1977, ko so p ...

                                               

Singel

Singel je v glasbeni industriji ločeno izdana pesem ali skladba s trenutnega ali prihajajočega albuma z namenom promocije le-tega. Singli se distribuirajo na različne načine: najprej so bili zapakirani kot singel plošče z eno ali dvema dodatnima ...

                                               

Slovenske ljudske pesmi

Slovenske ljudske pesmi so se razvijale iz preprostih ljudskih napevov, ki so se s časom nadgrajevali, spreminjali in nato oblikovali v mnogotere različice napeve. Še izrazitejši pretok pesmi in zgodb pa se je povečal, ko so se ljudje začenjali s ...

                                               

Standardni plesi

Skupino standardnih plesov predstavlja pet plesov, ki se odlikujejo po plavajoči breztežnosti, ritmično menjajočimi se gibalnimi sekvencami in hitrimi reakcijami v gibanju. Izhodišče je naravno, plesnim strukturam prilagojeno gibanje, za katerega ...

                                               

Tango (glasba)

Tango glasba je tradicionalno izvajana v zasedbi orquesta típica, ki pogosto vključuje violino, klavir, kitaro, flavto in predvsem bandoneon. Tango je bil dolgo časa glavna glasbena smer v argentinski glasbi in je poznan po vsem svetu, sploh v po ...

                                               

Trip hop

Trip hop je termin, ki ga je skoval glasbeni novinar Andy Pemberton v britanskem časopisu Mixmag, da bi opisal instrumentalno hip hop skladbo "In/Flux", single iz 1993 DJ Shadow-a ter druge podobne skladbe, ki so bile izdane pod znamko Mo Wax ter ...

                                               

Valček (glasbena oblika)

Valček je glasbena oblika skladbe, zapisane v 3/4_tinskem taktu. Kje je nastala ta glasbena oblika, še ni natančno ugotovljeno. Francozi valček povezujejo s provansalskim plesom lavolto, ki je bil že sredi 16. stoletja poznan na dvoru Henrika II. ...

                                               

Ocena

Zapisano ali izrečeno mnenje ali sodba o nekom ali nečem. Uporablja se tako v strokovnem kot poljudnem jeziku. Z njo vrednotimo; sprejemamo ali odklanjamo nekaj. Ker gre za subjektivni približek, ocena vedno poraja dvom, da je pravična, korektna, ...

                                               

Preverjanje znanja

Sistematično ugotavljanje znanja pri učencih, dijakih in študentih. Preverjanje znanja se v izobraževanju vedno naslanja na učne programe, učne načrte, kataloge znanja, izpitne kataloge ali na cilje, ki jih določa šola, učitelj v letni in sprotni ...

                                               

Sprotno preverjanje

Sprotno preverjanje znanja je zbiranje informacij o tem, kako posamezni učenci razumejo učne vsebine, napredujejo, dosegajo učne cilje. Opravlja se pred, med in po zaključku vsakokratnega pouka ali med poukom tematskega sklopa. Od končnega oz. su ...

                                               

Šolska tabla

Šolske table so sestavni del vsakega razreda v osnovnih in srednjih šolah in so namenjene deljenju znanja med učenci. V preteklosti so bile šolske table predvsem zelene barve in po njih se je pisalo s kredami, danes pa v razrede vse bolj prihajaj ...

                                               

Usposabljanje

Usposabljanje je proces pridobivanja, razvijanja in izboljšanja tistih sposobnosti, veščin, navad in kompetenc zaposlenih, ki jim bodo omogočile večjo učinkovitost in s tem doseganje ciljev podjetja. Usposablja se lahko posameznike ali cele skupi ...

                                               

Waldorfska šola

Waldorfska šola je zasebna ustanova, ki se ukvarja z izobrazbo mladih od vrtca do konca gimnazije. Njen začetnik je avstrijski filozof, znanstvenik in umetnik Rudolf Steiner v Nemčiji, danes pa jo najdemo skoraj po vsem svetu. Glavne posebnosti W ...

                                               

Besedilo

Besedilo je po slovarja slovenskega knjižnega jezika z določenimi besedami izražena misel, vendar vsako besedno sporočilo še ni besedilo. Mednje prištevamo le tista sporočila, ki imajo prepoznavno temo in namen, so sovisna in vsebinsko ter obliko ...

                                               

Novorek

Novorêk je skovanka, po analogiji z angleškim newspeak, izmišljenim govornim standardom za angleščino, ki ga je opisal v svojem antiutopičnem romanu 1984 George Orwell. Beseda se je udomačila tudi za označevanje na novo tvorjenih besed ter posebn ...

                                               

Živi jezik

Žívi jêzik je jezik, ki določeni naravni ljudski skupnosti služi tudi za praktično sporazumevanje. Nasprotje je mrtvi jezik, na primer latinščina. Točno število živih jezikov v svetu ni znano, saj vsi govori še niso raziskani in tudi ne obstaja s ...

                                               

Akrilonitril

Akrilonitril je brezbarvna, kancerogena, vnetljiva in strupena tekočina s šibkim vonjem po gorčičnih oljih, ki se jo uporablja v proizvodnji polimerov, gum, umetnih vlaken, kot sredstvo za zaščito pred škodljivci, za polimerizacijo v akrilonitril ...

                                               

Analog (kemija)

Analog je v kemiji spojina, ki ima podobno strukturo in včasih tudi funkcijo kot druga spojina, od katere se razlikuje po določenem strukturnem fragmentu. Analog se lahko od sorodne spojine razlikuje v enem ali več atomov, funkcionalnih skupinah ...

                                               

Atom

Atóm je najmanjši del snovi, ki ga kemijsko ne moremo več razstaviti. Beseda izhaja iz stare grščine: ἄτομος: átomos - nedeljiv, iz a- - ne- + tomos - rez. Atomi so gradniki molekul in snovi kot take. Atomi se pri kemijskih reakcijah ohranjajo, ž ...

                                               

Disulfidna vez

V kemiji je disulfidna vez kovalentna vez, navadno pridobljena s spajanjem dveh tiolnih fuknciolalnih skupin. Povezava se imenuje tudi S–S-vez ali disulfidni most. Splošna povezljivost je zato R-S-S-R. Izraz se pogosto uporablja v biokemiji. Disu ...

                                               

Fotokemični smog

Fotokemični smog je kemični pojav, ko ob določeni temperaturi, sončnem vremenu in veliki količini dušikovih oksidov nastaja ozon. Do tega pojava prihaja v večjih mestih in industrijskih krajih. Pojav je živalim in človeku škodljiv saj povzroča vn ...

                                               

Henderson-Hasselbalchova enačba

Henderson-Hasselbalchova enáčba podaja zvezo med razmerjem deležev protolizirane in neprotolizirane šibke kisline ali baze ter razliko med pH in konstanto kisline oziroma konstanto baze. Za šibke kisline HA velja: p K a − p H = log 10 ⁡ }}}

                                               

Homologna vrsta

Homologna vrsta je niz kemijskih spojin z enako splošno kemijsko formulo, ki imajo zaradi enake funkcionalne skupine podobne kemijske lastnosti. V homologni vrsti obstojajo neki trendi fizikalnih in kemijskih lastnosti, ki so posledica naraščanja ...

                                               

Ionski izmenjevalec

Ionski izmenjevalec je po obliki navadno zrnata snov, ki iz vode izbirno veže določene ione ter vanjo hkrati sprošča enake množine drugih ionov. Po vrsti izmenjevanega iona ionske izmenjevalce delimo na kationske in anionske, po izvoru na anorgan ...

                                               

Kation

Kátion je ion s pozitivnim električnim nabojem, ki pri elektrolizi potuje proti katodi. Nasprotno predznačen ion je anion. S sprejemanjem in oddajanjem elektronov si atomi izpopolnijo zunanje lupine. Prehod atoma v ion imenujemo ionizacija, energ ...

                                               

Kemična energija

Kemična energija je energija, ki je vezana in se sprosti pri nekaterih kemijskih reakcijah v katerih se premeščajo atomi v molekulah. Uporabljamo jo najpogosteje od vseh energij. S kemično energijo poimenujemo notranjo energijo, ki temelji na rav ...

                                               

Kemična vez

Kemična vez ali vez je v kemiji privlačna sila, ki povezuje atome v molekulo ali kristal. Pri številnih preprostih primerih lahko sestavo in zgradbo molekul določimo s teorijo valenčne vezi in poznavanjem oksidacijskega števila. Preproste ionske ...

                                               

Kemijska enačba

Kemijska enačba je zapis kemijske reakcije. Na levi strani enačbe so reaktanti - snovi, ki v kemijsko reakcijo vstopajo, na desni strani pa produkti - snovi, ki med reakcijo nastajajo. Reaktanti in produkti so zapisani s svojimi simboli ali kemij ...

                                               

Kemijska formula

Kemijska formula je simbolični ali grafični prikaz sestave oziroma zgradbe molekule kemijske spojine. Formule se zapisujejo s simboli elementov, številkami, ki pomenijo število atomov posameznega elementa ali število atomskih struktur, oklepaji, ...

                                               

Kemijski simbol

Kemijski simbol je standardna kratica oziroma skrajšana različica imena kemijskega elementa, ki se uporablja v kemijskih formulah. Sestavljajo ga ena ali dve črki, od katerih se prva piše z veliko. Kratica se največkrat nanaša na ime elementa v l ...

                                               

Kemijski zakon

Kemijski zakoni so tisti naravni zakoni, ki se nanašajo na kemijo. Najosnovnejši zakon je zakon o ohranitvi mase, ki pravi, da med običajno kemijsko reakcijo ne pride do zaznavne spremembe mase. Sodobna fizika je dokazala, da gre pravzaprav za oh ...

                                               

Kemikalija

Kemikalija oz. kemikalije je skupno ime za kemijske spojine, snovi, elemente, zmesi in pripravke. Pojem vključuje tudi polimerne snovi in tiste raztopine snovi, pri katerih bi odstranitev topila povzročila kemično spremembo snovi ali vplivala na ...

                                               

Kemofobija

Kemofobija so neutemeljeni predsodki o kemikalijah ali kemiji oziroma nerazumski odpor do njih. Pojav se povezuje tako s precejšnjo zaskrbljenostjo zaradi morebitnih škodljivih učinkov sintetičnih kemikalij kot tudi z nerazumskim strahom pred tem ...

                                               

Kristalografija

Kristalografija je eksperimentalna znanost, ki ugotavlja razporeditev atomov, molekul ali ionov trdnih snoveh. Beseda je nastala iz grških besed κρύσταλλος, ki pomeni "pisati". Beseda kristallos se je nanašala predvsem na kristale kamene strele, ...

                                               

Masni delež

Masni delež je eden od načinov izražanja množine snovi v homogenih ali heterogenih zmeseh. Masni delež je količina brez dimenzije. Z množenjem masnega deleža s 100 nastane masni odstotek ali odstotna koncentracija.

                                               

Mednarodna kemijska olimpijada

Mednarodna kemijska olimpijada je mednarodno kemijsko tekmovanje, namenjeno gimnazijcem iz vsega sveta. Prvo MKO so organizirali v Pragi leta 1968, od takrat pa tekmovanje vsako leto organizira druga država. Ekipa vsake države lahko šteje do 4 čl ...

                                               

Množinska koncentracija

Množinska koncentracija raztopine je množina topljenca v enem litru raztropine. Označimo jo z malo črko c, njena enota pa je 1 molL -1 ali 1M. c t o p l j e n c a = n t o p l j e n c a V r a z t o p i n e {\displaystyle ctopljenca={\frac {ntoplje ...

                                               

Molalna koncentracija

Molalna koncentracija ali molalnost predstavlja koncentracijo topljenca, raztopljenega v določeni masi topila. Če 1 mol snovi raztopimo v 2 kg topila, dobimo raztopino z molalno koncentracijo 0.50 mol/kg oziroma 0.50 molalno raztopino. b r a z t ...

                                               

Molarna koncentracija

Molarna koncentracija je merilo koncentracije topljenca v določenem volumnu raztopine. Topljenec lahko predstavlja katerokoli molekulsko, ionsko ali atomsko zvrst. V termodinamiki uporaba molarne koncentracije ni najbolj priročna, saj je volumen ...

                                               

Molekula

Molékula je delec snovi, ki se v tekočinah giblje neodvisno od drugih delcev. Molekulo sestavljata dva ali več atoma, povezana s kemijsko vezjo. Molekula predstavlja najmanjši nedeljiv delec kemijskega elementa ali spojine, ki ohranja kemijske in ...

                                               

Molekularna geometrija

Molekularna geometrija opisuje tridimenzionalno razporeditev atomov v molekuli. Razporeditev vpliva na več lastnosti molekul, kot so reaktivnost, polarnost, barvo, magnetizem ipd. O molekularni geometriji lahko govorimo le pri molekulah – torej, ...

                                               

Molekulska masa

Molekulska masa, zastarelo molekulska teža, je fizikalna količina, ki pove, kolikšna je masa ene molekule in je enaka seštevku atomskih mas vseh atomov v določeni molekuli. Pri soleh in velemolekulah govorimo o formulski masi.

                                               

Nukleofilnost

Nukleofílnost je lastnost atoma ali atomske skupine, da kaže relativno veliko afiniteto do atomskih jeder in se zato rad povezuje z atomi oziroma atomskimi skupinami z majhno gostoto elektronov. Kemijske zvrsti, ki izkazujejo nukleofilnost, se im ...

                                               

Relativna molekulska masa

Relativna molekulska masa je vsota relativnih atomskih mas vseh atomov, ki sestavljajo določeno molekulo. Pove nam, kolikokrat je masa neke molekule večja od 1/12 mase atoma ogljikovega izotopa 12 C. Relativne molekulske mase nimajo enote. M r = ...

                                               

Sinteza

Sinteza, priprava snovi iz preprostejših snovi. Lahko poteka v več stopnjah in pogosto vključuje tudi izolacijo vmesnih produktov. Kemijska reakcija, s katero iz elementov ali enostavnejših spojin dobimo bolj kompleksne, npr. amonijak iz dušika i ...

                                               

Stereokemija

Stereokemija je veja kemije, ki vključuje raziskovanje relativnih prostorskih ureditev atomov, ki tvorijo strukturo molekul, in njihovo manipulacijo. Stereokemija se osredotoča na stereoizomere, ki imajo po definiciji ista molekulsko formulo in z ...

                                               

Strukturna formula

Strukturna formula kemijske spojine je grafični prikaz zgradbe molekule, iz katere je razvidna razporeditev atomov in kemijskih vezi. Najpogosteje se uporabljajo racionalna, strukturna in skeletna formula. Poleg teh formul se uporabljajo tudi dru ...

                                               

Strupenost

Strupenost je lastnost strupenih snovi, ki lahko poškodujejo organizem. Če je vzrok strupenosti toksin, strup nekaterih mikroorganizmov ali strup nekaterih živali in rastlin, ki v organizmu povzročajo nastajajne protiteles, govorimo o toksičnosti ...

                                               

Zakon o ohranitvi mase

Zákon ò ohranítvi máse pove, da masa izoliranega sistema ostaja konstantna, ne glede na procese, ki potekajo znotraj sistema. Velja v nerelativističnem približku. Zakon je prvi leta 1789 jasno podal Antoine Lavoisier, začetnik sodobne kemije. V z ...